《台語kah魔術》

| | | 轉寄

2019 年台語認證實況報導

2019 nî Tâi-gí jīn-tsèng si̍t-hóng pò-tō So͘ ,Iàn Tik

2019 nî Sêng-kong tāi-ha̍k ê Tâi-gí jīn-tsèng tī 5
gue̍h 11 kí-pān khó-tshì,Góa tī 3 gue̍h tshe tio̍h khai-sí
tsìn- tsio-sing ê khang-khòe,Beh tsio-sing tāi-sing tio̍h-
sī suan-thoân,Siōng-khò ê sî iōng tsi̍t-tsiat khò suat-bêng
Tâi-gí jīn-tsèng ê tsêng-hêng,pau-kuat ūi-siáⁿ-mi̍h beh
khó Tâi-gí jīn-tsèng、khó-tê suat-bêng、án-tsóaⁿ tsoh-tap、
ín-tō ha̍k-sing êng-tsō pò-miâ ê khì-hun。Tāi-sing sing
piàn mô͘-su̍t siâⁿ ha̍k-sing,koh-lâi kóng tsit-hāng mô͘-su̍t
tō-kū beh sàng hō͘ in。Ha̍k-sing mn̄g:tsin-tsiàⁿ beh sàng,
góa hôe-tap Yes,jiân-kî-āu góa khai-sí kóng Tâi-gí jīn-
tsèng ê tiōng-iàu,kóng suah ê sî tsiah kóng nā ū pò-miâ ê
lâng tio̍h sàng góa tú-tsiah piàn ê mô͘-su̍t tō-kū,sòa-tsiap
pun pò-miâ thong-ti-tuaⁿ hō͘ ha̍k-sing tńg-khì hō͘ pē-bó
tshiam-miâ,nā beh pò-miâ ê lâng āu-lé-pài khai-sí tio̍h ē-
sái kiáu pò-miâ-hùi。Tsi̍t-tsiat khò an thâu kàu bóe lóng
teh kóng Tâi-gí jīn-tsèng ê tāi-tsì,tsīn-liōng hō͘ in mn̄g
iú-kuan Tâi-gí jīn-tsèng ê būn-tê,kiàn-li̍p ha̍k-sing tùi
khó-tshì ê sìn-sim。Tùi suan-thoân、hō͘ ha̍k-sing siá pò-
miâ-pió、siu-tsîⁿ、tséng-lí pò-miâ-pió、khì kok-pan tshui-
kiáu pò-miâ-hùi、liân-lo̍k、tsioh tiûⁿ-tē、siá tshiam-
têng...ta̍p-ta̍p-tih-tih ê khang-khòe lóng ài ka-tī lâi。
Kan-tan kóng tio̍h-sī「huân」、「tsa̍p」,Lí nā mn̄g góa ū
siáⁿ-mi̍h kám-sióng,góa ê tap-àn sī tiⁿ-bi̍t ê hū-tam。

Sèng-king kóng︰「hō͘-lâng ê pí kā lâng the̍h--ê khah ū
hok-khì」。Ūi-tio̍h Tâi-gí jīn-tsèng tsio-sing,góa kā
tsia̍h-khó͘ tòng-tsò tsia̍h-pó͘。Tâi-gí jīn-tsèng sī Sêng-
kong tāi-ha̍h gí-bûn tshik-giām tiong-sim ê khang-khòe,mā-
sī lánTâi-bûn-lâng ê sú-bēng。2019 nî 5 gue̍h 11 góa tī
Éng-khongkok-sió tam-jīm tshì-bū jîn-oân,khòaⁿ-tio̍h 258 ê
ha̍k-sing pò-miâ lâi ha̍k-hāu khó-tshì, tsóng-kiōng 9 king
kàu-sik,kám-kak tsin ū sêng-tsiū-kám。

Tsit-pái sī góa tē 10 pái tâu-ji̍p Tâi-gí jīn-tsèng
tsio-sing,góa tī Éng-khong kok-sió tsio 230 lâng,So͘ ,
Sèng Éng tsio 28 lâng,goán tsoân-ke lóng tōng-goân tâu-
ji̍p Tâi-gí jīn-tsèng ê khang-khòe。Tsio ha̍k-sing lâi
tsham-ka Tâi-gí jīn-tsèng sui-bóng liáu-tsîⁿ koh liáu-
kang,m̄-koh ūi Tâi-gí hù-tshut góa bô hiō-hóe。Ǹg-bāng
Sing-tāi gí-bûn tshik-giām tiong-sim kè-siok pān-lí Tâi-gí
jīn-tsèng ê khang-khòe,mā ǹg-bāng koh khah tsē lâng tâu-
ji̍p tsit-hūn sîn-sèng ê khang-khòe。

Tùi 2013 nî khai-sí tsio ha̍k-sing lâi tsham-ka Tâi-gí
jīn-tsèng kàu taⁿ,í-king ū 10 pái,tsio-sing lâng-sò͘
tshiau-kòe 2000 lâng。