《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | || 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十一章

Sin-thiⁿ Sin-tē
1 Guá koh khuàⁿ-tio̍h ū sin ê thiⁿ kah sin ê tē, in-uī tsîng ê thiⁿ tsîng ê tē í-king bô-khì, hái mā bô koh tsûn-tsāi. 2 Guá koh khuàⁿ-tio̍h sìng-siâⁿ, tsiū-sī sin ê Iâ-lō͘-sat-líng, tuì thiⁿ-tíng Siōng-Tsú hia kàng lo̍h-lâi, tshin-tshiūⁿ sin-niû tá-pān hó-sè lâi gîng-tsiap sin-lông. 3 Guá koh thiaⁿ-tio̍h ū tuā-siaⁿ tuì pó-tsō huat-tshut, kóng, "Siōng-Tsú ê huē-bō͘ tī lâng ê tiong-kan! Siōng-Tsú beh kah in tsò-hué tuà, in beh tsò I e tsú-bîn, Siōng-Tsú pún-sin beh kah in tông-tsāi, tsò in ê Siōng-Tsú. 4 I ē kā in ba̍k-tsiu ê ba̍k-sái lóng tshit kah ta, bô koh ū sí-bông, mā bô koh ū ai-siong, thî-khàu, thàng-thiàⁿ, in-uī í-tsîng ê tāi-tsì í-king kuè-khì à." 5 Tsē tī pó-tsō Hit-uī kóng, "Guá kā bān-bu̍t uāⁿ-sin!" Koh kóng, "Lí tio̍h siá lo̍h-lâi, in-uī tsiah-ê uē sī tsin-si̍t khó-khò." 6 Hit-uī koh kā guá kóng, "Í-king uân-sîng à! Guá tsiū-sī khí-thâu ê α kah kiat-bué ê Ω. Guá beh tsiong ua̍h-miā ê tsuí-tsuâⁿ pe̍h-pe̍h hō͘ tshuì-ta ê lâng lim. 7 Tik-sìng ê lâng beh sîng-tsiap tsiah-ê un-sù. Guá beh tsò i ê Siōng-Tsú, i beh tsò Guá ê kiáⁿ-jî. 8 M̄-koh hiah-ê sió-táⁿ ê, m̄ sìn ê, khó-ò͘ⁿ ê, thâi lâng ê, îm-luān ê, kiâⁿ siâ-su̍t ê, pài ngó͘-siōng ê, kah só͘-ū kóng pe̍h-tsha̍t ê lâng, in tsù-tiāⁿ tio̍h khì ê só͘-tsāi sī hit-ê īng hué kah liû-hông teh sio ê ô͘. Tsit-ê tsiū-sī tē-jī-pái ê sí."

Sin Iâ-lō͘-sat-líng
9 Phâng tshit-tè uáⁿ té-muá siōng lō͘-bué tshit-hāng tsai-hō ê thiⁿ-sài kî-tiong tsi̍t-ê lâi kah guá kóng-uē, kóng, "Lâi! guá beh pò lí khuàⁿ sin-niû, tsiū-sī Iûⁿ-ko ê bó͘." 10 Guá siū Sìng-Sîn ê kám-tōng, hō͘ thiⁿ-sài tshuā khì tsi̍t tsō tuā koh kuân ê suaⁿ. I pò guá khuàⁿ tuì thiⁿ-tíng Siōng-Tsú hia kàng lo̍h-lâi ê sìng siâⁿ Iâ-lō͘-sat-líng. 11 Tsit-ê siâⁿ ū Siōng-Tsú ê îng-kng. Siâⁿ ê kng tshin-tshiūⁿ siōng pó-kuì ê pó-tsio̍h, tshin-tshiūⁿ phik-gi̍k, tshin-tshiūⁿ tsuí-tsiⁿ hiah-ni̍h kng-liāng. 12 Siâⁿ ū tuā koh kuân ê tshiûⁿ, siâⁿ tshiûⁿ ū tsa̍p-jī-ê mn̂g, tsiah-ê mn̂g ū tsa̍p-jī-ê thiⁿ-sài teh kò͘-siú. Muí tsi̍t-ê siâⁿ-mn̂g kok khik Í-sik-lia̍t kiáⁿ-sun tsa̍p-jī tsi-tso̍k ê miâ. 13 Tang-pîng ū saⁿ-ê mn̂g, pak-pîng ū saⁿ-ê mn̂g, lâm-pîng ū saⁿ-ê mn̂g, sai-pîng ū saⁿ-ê mn̂g. 14 Siâⁿ-tshiûⁿ ū tsa̍p-jī-ê tē-ki, tē-ki tíng-bīn ū Iûⁿ-ko ê tsa̍p-jī sù-tô͘ ê tsa̍p-jī-ê miâ. 15 Kah guá kóng-uē hit-ê thiⁿ-sài ū the̍h tsi̍t-ki kim-tshioh, beh niû hit-ê siâⁿ, siâⁿ-mn̂g kah siâⁿ-tshiûⁿ. 16 Siâⁿ sī sì-kak-hîng, tn̂g kah khuah sio-siâng. Thiⁿ-sài īng tshioh niû siâⁿ, kiat-kó sī nn̄g-tshing sì-pah kong-tshioh, tn̂g khuah, kuân lóng sio-siâng. 17 Thiⁿ-sài tsiàu lâng ê tshùn-tshioh, tsiū-sī thiⁿ-sài ê tshùn-tshioh niû siâⁿ-tshiûⁿ, kiat-kó sī tshiûⁿ-kuân la̍k-tsa̍p kong-tshioh. 18 Siâⁿ-tshiûⁿ sī īng phik-gi̍k lâi khí, siâⁿ pún-sin sī īng tshin-tshiūⁿ po-lê hiah tshing-liāng ê hó kim kí-tsō-.ê. 19 Siâⁿ-tshiûⁿ ê tē-ki ū an ta̍k-tsióng ê pó-tsio̍h. Thâu-tsi̍t-ê tē-ki sī phik-gi̍k, tē-jī-ê sī lâm-gi̍k, tē-saⁿ-ê sī tshong-gi̍k, tē-sì-ê sī tsheⁿ-gi̍k, 20 tē-gō͘-ê sī âng-gi̍k, tē-la̍k-ê sī bé-ló, tē-tshit-ê sī n̂g-gi̍k, tē-peh-ê sī li̍k-gi̍k, tē-káu-ê sī khín-n̂g-gi̍k, tē-tsa̍p-ê sī huí-tshuì-gi̍k; tē-tsa̍p-it-ê sī tsí-sik-gi̍k, tē-tsa̍p-jī-ê sī tshiah-gi̍k. 21 Tsa̍p-jī-ê mn̂g sī tsa̍p-jī-lia̍p tsin-tsu, tsiah-ê mn̂g ta̍k-ê lóng sī tsi̍t-lia̍p tsin-tsu tsò-.ê. Siâⁿ ê ke-lō͘ sī sûn-kim ê, kim kah tshin-tshiūⁿ thàu-bîng ê po-lê. 22 Guá bô khuàⁿ-tio̍h siâⁿ-lāi ū sìng-tiān, in-uī Tsú, tsuân-lîng ê Siōng-Tsú kah Iûⁿ-ko tsò tsit-ê siâⁿ ê sìng-tiān. 23 Tsit-ê siâⁿ bô su-iàu ji̍t á-sī gue̍h lâi tsiò kng, in-uī ū Siōng-Tsú ê îng-kng teh tsiò, Iûⁿ-ko tsiū-sī tsit-ê siâⁿ ê ting. 24 Lia̍t-kok ê lâng uá-khò tsit-ê kng lâi kiâⁿ-lō͘, tē-tsiūⁿ ê kun-ông ē tsiong in ê îng-kng tuà-lâi hō͘ tsit-ê siâⁿ. 25 Siâⁿ-mn̂g ji̍t-sî lóng bô kuaiⁿ, in-uī tī hia lóng bô àm-sî. 26 Lâng ē tsiong lia̍t-kok ê îng-kng kah tsun-kuì tuà-lâi hō͘ tsit-ê siâⁿ. 27 M̄-koh bô tshing-khì ê mi̍h, í-ki̍p hîng-uî khó-ò͘ⁿ kah kóng-pe̍h-tsha̍t ê lâng tsua̍t-tuì bē-tit ji̍p-khì hia, kan-taⁿ ū miâ kì tī Iûⁿ-ko ê ua̍h-miā-tsheh ê lâng tsiah ē-tit ji̍p-khì.