《台語荒漠甘泉(全羅版)》

| | || 轉寄

"Kî-tó ê thāi-tō͘"

listen

La̍k ge̍h tsa̍p-la̍k (La̍k ge̍h tsa̍p-la̍k ji̍t)

"Guá ê ǹg-bāng sī tuì I lâi." (Si-phian 62:5)

Lán ǹg Tsú kiû, siông-siông suah hut-lio̍k tio̍h khì tui-tshē só͘ kiû ê tap-àn, piáu-sī tshut lán ê tshíng-kiû bô kàu sîng-ì. Lông-hu, tsuè-sit-lâng ài kàu siu-sîng tsiah muá-ì. Siā-kik-tshiú ài kuan-tshat tshìng-tsí sī-m̄-sī siā tio̍h tiong-sim. I-sing ài tsai i ê tshù-hong sī-m̄-sī ū kong-hāu. Kiám kóng tsi̍t ê ki-tok-tô͘ put ing-kai siông-sè kuan-tshat i ê kî-tó sī-m̄-sī ū tit-tio̍h kong-hāu mah?

Ki-tok-tô͘ muí tsi̍t ê kî-tó, bô-lūn sī sio̍k sè-kan ê, á-sī sio̍k lîng-sìng ê sù-hok, tsí-iàu ha̍p tī sìng-king só͘ kui-tīng ê iau-kiû, uē tit-tio̍h tshiong-hun ê huê-ìng. Kî-tó pîng sìn-sim, tsun-thàn Siōng-tè ê tsí-ì kiû. Kî-tó pit-su lia̍h-tiâu Siōng-tè ê ìng-ún, hōng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ, koh Sìng-lîng ê kám-tōng lâi kiû.

Siōng-tè tuì I ê kiánn-jî khiân-sîng ê kî-tó lóng beh huê-ìng. Tse m̄-nā sī tsiong-hián I ka-kī ê îng-iāu, iā tsiàu-kò͘ ki-tok-tô͘ ê lîng-sìng kap íng-uán ê hok-hūn. Sìng-king tiong, bô-lūn sím-mi̍h lâng ǹg Iâ-so͘ Ki-tok tshíng-kiû, I lóng buē bat kū-tsua̍t. Lán thang siong-sìn, hōng I ê miâ tsuè jīm-hô ê kî-tó lóng buē kóng sī hông-jiân bô-hāu.

Ū-sî, Tsú tuì lán ê kî-tó í-king lâi-lîm, tsóng-sī lán bô khuànn tshut-lâi. Tang-thinn tsi̍t lia̍p tsíng-tsí tī thô͘-ni̍h, sui-jiân khuànn buē tio̍h, ná tshin-tshiūnn bô tsûn-tsāi. Si̍t-tsè-siōng, sī teh sinn kun, tshun-thinn kàu, uē puh-gê, sing-tióng, koh kiat-si̍t. --- Edward Bickersteth Kî-tó iân-tshiân ê huê-tap sī sìn-sim ê khó-giām. Tse iā sī hō͘ lán ki-huē tī lán ê tshíng-kiû iáu buē siū tsiap-la̍p ê sî, uē kian-tīng put-î siong-sìn I, kìng-uì I. --- Tsarles H. Spurgeon


附註:《荒漠甘泉》漢羅版kap "Hong-bô͘ Kam-tsuâⁿ"全羅版附CD,由人光出版社出版, 歡迎洽購(06-235-6277分機(122~124) , e-mail:bo͘k@pctpress.org