《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | | 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十二章

1 Thiⁿ-sài koh pò guá khuàⁿ siâⁿ-lāi ke-lō͘ tiong ū ua̍h-miā-tsuí ê hô, tshing-liāng tshin-tshiūⁿ tsuí-tsiⁿ, tuì Siōng-Tsú kah Iûⁿ-ko ê pó-tsō lâu tshut-lâi. 2 Hô ê siang-pîng ū ua̍h-miā-tshiū, muí-nî kiat tsa̍p-jī pái ê kué-tsí, muí-kò-gue̍h kiat tsi̍t-pái. Tshiū-hio̍h ē-tàng tsò i-tī lia̍t-kok ê lō͘-īng. 3 Siâⁿ-lāi lóng bô koh ū tsiù-tsó͘. Siōng-Tsú kah Iûⁿ-ko ê pó-tsō ē tī siâⁿ-lāi. 4 I ê lô͘-po̍k ē ho̍k-sāi I, mā ē khuàⁿ-tio̍h I ê bīn, I ê miâ ē siá tī in ê thâu-hia̍h. 5 Bô koh-tsài ū àm-sî, mā bô su-iàu ting ê kng kah ji̍t-thâu ê kng, in-uī Tsú, Siōng-Tsú ē kā in tsiò-kng, in ē íng-uán tsiáng-kuân tsò ông.

Ki-tok Kàng-lîm
6 Hit-ê thiⁿ-sài koh kā guá kóng, "Tsiah-ê uē tsin-si̍t khó-khò. Siúⁿ-sù I ê Sìng-Sîn hō͘ tsìng sian-ti ê Tsú, Siōng-Tsú ū tshe I ê thiⁿ-sài tsiong it-tīng suî-sî ē huat-sing ê tāi-tsì tsí-sī I ê lô͘-po̍k." 7 Iâ-so͘ kóng, "Lín tio̍h tsù-ì thiaⁿ, Guá liâm-piⁿ ē kàu lín tiong-kan. Tsun-siú tsit-pún tsheh ī-giân ê uē ê lâng tsin ū hok-khì!" 8 Guá, Iok-hān sī tshin-sin thiaⁿ-tio̍h koh khuàⁿ-tio̍h hiah-ê tāi-tsì ê lâng. Guá thiaⁿ-tio̍h koh khuàⁿ-tio̍h liáu-āu tsiū phak lo̍h-khì hit-ê tsiong tsiah-ê tāi-tsì kā guá tsí-sī ê thiⁿ-sài kha-tsîng beh kā i pài. 9 M̄-koh i kā guá kóng, "Tshian-bān m̄-thang! guá kah lí í-ki̍p hiah-ê uī Iâ-so͘ tsò kiàn-tsìng ê lâng, pêⁿ-pêⁿ lóng sī tsò lô͘-po̍k-.ê. Lí tio̍h pài Siōng-Tsú!" 10 Thiⁿ-sài koh kā guá kóng, "M̄-thang tsiong tsit-ê tsheh ī-giân ê uē hong-ba̍t, in-uī ī-giân si̍t-hiān ê ji̍t-kî teh-beh kàu à. 11 Hō͘ put-gī ê lâng kè-sio̍k tsò put-gī, hō͘ ù-uè ê lâng kè-sio̍k ù-uè, hō͘ hó-lâng kè-sio̍k tsò hó, hō͘ sìng-kiat ê lâng kè-sio̍k sìng-kiat." 12 Iâ-so͘ kóng, "Guá liâm-piⁿ kàu! Guá beh tuà pò-siúⁿ lâi, tsiàu ta̍k-lâng ê só͘-tsò kā i pò-ìng. 13 Guá sī khí-thâu ê α kah kiat-bué ê Ω, sī khai-sí kah kiat-sok." 14 Hiah-ê kā ka-kī ê saⁿ-á-khò͘ sé tshing-khì ê lâng tsin ū hok-khì! In ū kuân thang tsia̍h ua̍h-miā-tshiū ê kué-tsí, koh ē-tàng tuì tsiah-ê mn̂g ji̍p-siâⁿ. 15 M̄-koh hiah-ê káu-luī, kiâⁿ siâ-su̍t ê, kiâⁿ îm-luān ê, thâi lâng ê, pài ngó͘-siōng ê, kah só͘-ū ài kóng-pe̍h-tsha̍t koh kan-tsà ê lâng tio̍h lâu tī siâⁿ-guā. 16 " Guá, Iâ-so͘ í-king tshe-phài Guá ê thiⁿ-sài khì tsiah-ê kàu-huē, tuì lín tsìng-bîng tsiah-ê tāi-tsì: Guá sī Tāi-pi̍t ê kin-thâu, koh sī i ê kiáⁿ-sun, sī kng-iàⁿ-iàⁿ ê khé-bîng-tsheⁿ." 17 Sìng-Sîn kah sin-niû lóng kóng, "Lâi! Thiaⁿ-kìⁿ ê lâng lóng tio̍h kóng, "Lâi!" Tshuì-ta ê lâng tio̍h lâi. Ì-ài ê lâng thang pe̍h-pe̍h niá-siū ua̍h-miā ê tsuí.

Kiat-lūn
18 Guá, Iok-hān giâm-siok kíng-kò thiaⁿ-tio̍h tsit-pún tsheh ī-giân ê uē ê lâng: Nā ū-lâng kā i ke-thiⁿ, Siōng-Tsú ē tsiong tsit-pún tsheh só͘ kì-tsài ê tsai-hō ke-thiⁿ hō͘ i. 19 Nā ū-lâng san-tû tsit-pún ī-giân ê tsheh ê uē, Siōng-Tsú mā ē tuì tsit-pún tsheh só͘ kì-tsài i ing-kai-tit ua̍h-miā-tshiū kah sìng-siâⁿ ê hūn-gia̍h san-tû. 20 Uī-tio̍h tsiah-ê tāi-tsì tsò kiàn-tsìng Hit-uī kóng, "Tio̍h, Guá liâm-piⁿ lâi!" Amen! Tsú Iâ-so͘, tshiáⁿ Lí kàng-lîm! 21 Guān Tsú Iâ-so͘ ê un-tián kah lín tāi-ke tông-tsāi! Amen!