《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Ka-hui ê Tâi-gí kàu-sik

Góa sī tī teh ku-nî 2017, tsiah khai-sí tsèng-sik kà kok-sió ê Tâi-gí khò-têng. Tī góa tsò tn̂g-kî ê tāi-khò tsìn-tsêng, tō bat tāi-kòe té-kî ê Tâi-gí khò. Ē kì-tit hit ê sî-tsūn iáu-koh bōe-hiáu Lô-má phing-im, hit sî tshiáⁿ góa tāi ê lāu-su kóng, tsí-iàu kà khò-bûn kap tsō-kù ê po͘-hūn tio̍h-hó ah! Góa mā bô siūⁿ hia tsē, tō ûn-ûn-á tsò, ū khò tō bóng siōng、bóng tāi, mā sī sǹg tsi̍t tsióng ha̍k-si̍p lah! Tsin-tsiàⁿ sī kám-siā hit tong sî ê lāu-su hō͘ góa ki-hōe, tsiah ū khai-sí tùi Tâi-gí ê kàu-ha̍k ū hèng-tshù! Mā khì Kim-hua lāu-su hiah o̍h Tâi-gí Lô-má-jī, khai-sí góa ūi Tâi-gí phah-piàⁿ ê sing-gâi.
Tsí-iàu sī hō͘ góa kà-kòe ê sió-pêng-iú, in lóng tsiok ài siōng góa ê Tâi-gí khò. Ta̍k-kang nā-sī khòaⁿ-tio̍h góa, tō tsiok ū tsing-sîn--ê kiò góa Ka-hui lāu-su, kóng--khì-lâi si̍t-tsāi ū-kàu kám-sim--ê. Siōng góa Tâi-gí khò ê gín-á ē-sái sǹg khing-khó. Sī án-tsóaⁿ kóng neh? tō-sī siōng múi tsi̍t khò, góa lóng ē tshōa in liām, koh hō͘ in ē-hiáu tshiùⁿ kap thiàu-bú, tsi̍t 2 tsióng lóng piáu-hiān liáu hó--ê, góa tō ē kā in tshop-ín-á. Goán ê Tâi-gí khò ū hūn-tso͘, kèng-sài kàu ha̍k-kî bóe, tōe 1 tso͘ tē 1 miâ tō ū lé-bu̍t thang khe̍h, ta̍k-ê mā tsin phah-piàⁿ piáu-hiān, iau-koh ū hō͘ in piáu-tat ka-tī ì-kiàn ê ki-hōe. Tshin-tshiūⁿ tsō-kù iah-sī góa kóng tsi̍t ê tsú-tê, hông in piáu-ta̍t ka-tī ê siūⁿ-huat, nā iōng Tâi-gí kóng--ê, ē-tàng ū kò-jîn ê ka-hun.
Ē kì-tit tú-á khai-sí khan-kà ê sî-tsūn, bô kúi ê lâng gia̍h-tshiú, kàu bóe-á sī jú siōng jú siak-phah, gia̍h--kòe ê lâng iū-koh siūⁿ beh kóng, kóng--khì-lâi si̍t-tsāi sī put-tsí-á tshù-bī neh! Tsóng kóng tsi̍t kù, sui-bóng góa siàu-liân, m̄-koh tùi tse Tâi-gí kàu-ha̍k sī tsiok ū sim--ê. Góa it-tēng ē koh kè-sio̍k phah-piàⁿ, tshòng-tsō tshut tsi̍t thò Ka-hui ê sim-sik Tâi-gí khò, hō͘ gín-á o̍h Tâi-gí ē-sái khin-sang koh o̍h-tio̍h tsiâⁿ-tsē mi̍h-kiāⁿ, ǹg-bāng tsia ê gín-á í-āu tōa-hàn koh ē tùi góa tsit ê lāu-su ū ìn-sióng. Lâi o͘! Ka-hui ê Tâi-gí kàu-sik khui-khò lo͘h!