《老人kah海》

| | || 轉寄

《老人kah海》_4 Tńg-.lâi ê sî, kā góa kóng iá-kiû/Tńg來 ê 時,kā我講野球

4, Tńg-.lâi ê sî, kā góa kóng iá-kiû

In khì tsûn-téng the̍h ke-si. Lāu lâng ēng king-kah-thâu giâ ûi-kan, gín-á the̍h lāi-té khǹg pīⁿ kah tsin tsa̍t-tsiⁿ ê tsang-sik hî-sòaⁿ khún ê tshâ-siuⁿ á, hî-kau kah kòa pèⁿ ê hî-tshe. Κhǹg hî-jī ê siuⁿ-á lâu tī tsûn-bóe, koh ū tsi̍t ki kùn-á mā khǹg tī hia, he sī beh ēng lâi tsè-ho̍k thua kàu tsûn-piⁿ ê tōa-bóe hî. Bô lâng ē khì thau-the̍h lāu lâng ê mi̍h-kiāⁿ, m̄-koh, tsûn phâng kah tsho͘ hî-sòaⁿ siōng hó iáu sī the̍h tńg-khì tshù-.ni̍h, khah bē tàng-tio̍h lō͘-tsúi, khah kín pháiⁿ. Jî-tshiáⁿ, sûi-jiân lāu lâng hui-siông khak-tēng tsāi-tē lâng bē khì thau-the̍h i ê mi̍h-kiāⁿ, m̄-koh, i siūⁿ kóng, hî-kau kah hî-tshe bô su-iàu lâu tī tsûn-.ni̍h khì siâⁿ lâng.

In tâng-tsê kiâⁿ-lō͘, lâi-kàu lāu lâng ê liâu-á, kiâⁿ-kòe khui-khui ê mn̂g, ji̍p-khì tshù lāi.

Lāu lâng kā tsûn-phâng kńg-.leh ê ûi-kan phēng tī piah-.ni̍h, gín-á kā siuⁿ-á kah kî-tha ê ke-si khǹg tī i ê piⁿ-á. Hit ki ûi-kan tsha-put-to kah tsit king tan-pâng ê liâu-á pêⁿ tn̂g. Tsit king liâu-á sī ēng kiò-tsò guano ê tāi-ông iâ-tsí tshiū ê tsin jūn ê ha̍h khí-tsō ê, lāi-té ū tsi̍t téng bîn-tshn̂g, tsi̍t tè toh-á kah tsi̍t tsiah í-á, í-ki̍p tsi̍t-ê tī thô͘ -kha hiâⁿ tshâ-thòaⁿ tsú-tsia̍h ê só͘-tsāi. Guano ê tshiam-î tsin jūn, ēng i ê hio̍h-á sio-tha̍h koh ap-pêⁿ só͘ tah ê tsang-sik piah-téng, ū tsi̍t tiuⁿ tshái-sik ê I-é-su Sèng-sim tô͘ (the Sacred Heart of Jesus)kah tsi̍t tiuⁿ Cobre Sèng-bó tô͘ (the Virgin of Tsarity of Cobre). Tse sī in bó͘ ê ûi-bu̍t. Tsá-tsêng piah-téng iáu ū tsi̍t tiuⁿ in bó͘ ê tshái-sik siòng-phìⁿ, m̄-koh, āu-lâi i kā i the̍h lo̍h-.lâi, in-ūi khòaⁿ-tio̍h siòng-phìⁿ, i ē kám-kak hui-siông ko͘-tuaⁿ, só͘-í tsit-má i kā i khǹg tī piah-kak ê kè-á téng, tshàng tī tshing-khì ê siá-tsuh ē-bīn.

“Lí ū siáⁿ thang tsia̍h bô?”Gín-á mn̄g.
“U tsi̍t ue tsham hî-á tsú ê n̂g-bí pn̄g. Lí beh tsia̍h tsi̍t kóa bô?"
“M̄-bián. Góa beh tńg khì tshù tsia̍h. Ài góa thè lí hiâⁿ hóe bô?”
“M̄-bián. Tán-.leh góa tsiah ka-kī lâi. Á-sī góa mā ē-sái tsia̍h léng pn̄g."
“Góa ē-sái ēng lí ê pha-bāng bô?”
“Tong-jiân mā ē-sái.”

Lāu lâng kin-pún to bô pha-bāng, gín-á tī in kā i bē khì ê sî, to̍h í-king tsai-iáⁿ à, m̄-koh, in iáu sī ta̍k kang lóng án-ne teh kóng pe̍h-tsha̍t ōe. Lāu lâng mā bô n̂g-bí pn̄g kah hî-á, tse gín-á mā lóng tsai.

"85 sī kiat-lī ê sò͘-jī,”Lāu lâng kóng.”Lí beh khòaⁿ góa lia̍h tsi̍t bóe thâi liáu si̍t- tāng tsi̍t-tshing pōng ê hî bô?”
“Góa khì the̍h pha-bāng, thang khì lia̍h un-á. Lí kám ē tsē tī mn̂g-kháu pha̍k ji̍t-thâu?”
“Ē. Góa ū tsa-hng ê pò-tsóa, góa beh lâi khòaⁿ iá-kiû ê sin-bûn.”

Gín-á m̄-tsai tsa-hng ê pò-tsóa sī tsin-.ê, á-sī kāng-khóan sī pe̍h-tsha̍t ōe, m̄-koh, lāu lâng tùi bîn-tshn̂g kha kā i giú tshut-lâi.

“Perico tī kám-á-tiàm hō͘ góa ê,”I kái-sueh kóng.
“Góa nā lia̍h-tio̍h un-á hî ê sî, góa to̍h ē tńg-.lâi. Góa ē kā lí ê kah góa ê lóng khǹg tī ping ê téng-bīn, bîn-á tsá-khí lán tsiah lâi pun. Góa tńg-.lâi ê sî, lí ē-tàng kā góa kóng iá-kiû ê tāi-tsì.”
“Yankees bē-sái su.”
“M̄-koh, góa tam-sim Cleveland ê Indians ē iâⁿ.”

4, Tńg來 ê 時,kā我講野球

In去船頂the̍h ke-si。老人用肩胛頭giâ桅杆,gín-á the̍h內底khǹg編kah真tsa̍t-tsiⁿ ê棕色魚線綑ê柴箱á、魚鉤kah掛柄ê魚叉。Κhǹg魚餌ê箱á留tī船尾,koh有一支棍á mā khǹg tī hia,he是beh用來制服拖到船邊ê大尾魚。無人ē去偷the̍h老人ê物件,m̄-koh,船帆kah粗魚線siōng好iáu是the̍h tńg去厝裡,khah bē凍tio̍h露水,khah緊pháiⁿ。而且,雖然老人非常確定在地人bē去偷the̍h伊ê物件,m̄-koh,伊想講,魚鉤kah魚叉無需要留tī船裡去siâⁿ人。

In同齊行路,來到老人ê寮á,行過開開ê門,入去厝內。

老人kā船帆捲teh ê桅杆phēng tī壁裡,gín-á kā箱á kah其它ê ke-si khǹg tī它ê邊á。Hit支桅杆差不多kah tsit間單房ê寮á平長。Tsit間寮á是用叫做guano ê大王椰子樹 ê真韌ê ha̍h起造ê,內底有一頂眠床,一塊桌á kah一隻椅á,以及一个tī土kha hiâⁿ柴炭煮食ê所在。Guano ê纖維真韌,用它ê葉á相疊koh壓平所搭ê棕色壁頂,有一張彩色ê耶穌聖心圖(the Sacred Heart of Jesus)kah一張Cobre聖母圖(the Virgin of Tsarity of Cobre)。這是in bó͘ ê遺物。早前壁頂iáu有一張in bó͘ ê彩色相片,m̄-koh,後來伊kā它the̍h落來,因為看tio̍h相片,伊ē感覺非常孤單,所以tsit-má伊kā它khǹg tī壁角ê架á頂,藏tī清氣ê siá-tsuh下面。

「你有啥thang食無?」gín-á問。
「有一鍋tsham魚á煮ê黃米飯。你beh食一kóa無?」
「M̄免。我ē tńg去厝食。Ài我替你hiâⁿ火無?」
「M̄免。等leh我tsiah ka-kī來。Á是我mā ē-sái食冷飯。」
「我ē-sái用你ê拋網無?」
「當然mā ē-sái。」

老人根本都無拋網,gín-á tī in kā它賣去ê時,to̍h已經知影à,m̄-koh,in iáu是ta̍k工lóng án-ne teh講白賊話。老人mā無黃米飯kah魚á,這gín-á mā lóng知。

「85是吉利ê數字,」老人講。「你beh看我掠一尾thâi了實重一千磅ê魚無?」
「我去the̍h拋網,thang去掠鰮á。你kám ē坐tī門口pha̍k日頭?」
「Ē。我有昨hng ê報紙,我beh來看野球ê新聞。」

Gín-á m̄知昨hng ê報紙是真ê,á是仝款是白賊話,m̄-koh,老人tùi眠床kha kā它giú出來。

「Perico tī kám á店hō͘ 我ê,」伊解說講。
「我若掠tio̍h鰮á魚ê時,我to̍h ē tńg來。我ē kā你ê kah我ê lóng khǹg tī冰ê頂面,明á早起咱tsiah來分。我tńg來ê時,你ē-tàng kā我講野球ê tāi-tsì。」
「Yankees bē-sái輸。」
「M̄-koh,我擔心Cleveland ê Indians ē贏。」