《歷史上ê主耶穌》

| | | 轉寄

第二章_2 以色列簡明史(含舊約對耶穌基督ê預言)

1)羅馬起源ê傳奇故事
根據傳說︰tī台伯河邊有一位拉丁公主生一對雙生á,號名叫做羅慕路斯(Romulus)kah雷慕斯(Remus)。老母hō͘ 她ê阿叔殺害了後,tsit對細漢ê雙生á hō͘ 人tàn入去台伯河;當時有一匹母狼救in,而且用母奶養飼in長大,而且教in防衛ka-kī ê武術,而且ē kah狼仝款ê團結忠誠。M̄-koh tī in大漢了後,為tio̍h起造一座城市,因為意見bē合suah起口角、紛爭,甚至自相殘殺。結果一傷一死,活落來ê羅慕路斯tī公元前756年,tī台伯河兩岸起造一座城,以伊ê名為名叫做羅馬。

2)羅馬帝國ê興起
a)公元前510年,羅馬人驅逐伊特拉斯坎王ê統治開創羅馬共和(共和ê拉丁文 “res publica”,意思是公眾ê事務),由一陣羅馬ê貴族、長老、護民官共300gōa人組成類似民主ê元老院(Senate)來共同統治,而且做決策;元老院就án-ne推出一位以貴族利益至上ê首長來掌理政務。

b)公元前64年,有一位少年偉大ê青年將軍龐貝(Gnaecus Pompeius/Pompey the Great)征服現今ê土耳其kah迦南地/以色列,伊ê勝利ê光輝帶hō͘ 伊對民意代議制感覺討厭,suah切望強人領導政治ê傾向。

c)公元前60年,羅馬政體形成三巨頭政治,由龐貝代表軍方,克拉蘇(Marcus Licinius)代表貴族,kah凱撒/該撒(Gaius Julins Caesar)代表人民,三人ê巨頭政治取代傳統ê共和政治體制。

d)公元前55年,凱撒征服高盧(法國)、德國萊茵河kah英國等等ê富庶地區,mā為羅馬帶來極大ê財富。了後凱撒率兵進入埃及,協助埃及豔后克莉奧佩特拉(Cleopatra)擊敗伊ê小弟ê勢力,就án-ne成為埃及帝國ê統治者;伊kah豔后發生關係後生一个tsa-po͘嬰á,象徵羅馬帝國kah埃及法老王國結親、結盟,而且預告tsit位tsa-po͘嬰á王子將來beh繼承埃及kah羅馬ê王位成做埃羅國王。

當凱撒將軍帶兵tńg來羅馬半年後,埃及豔后tshōa新生王子做伙去拜訪羅馬ê時,受tio̍h羅馬市民盛大ê歡迎,卻mā激起另外兩名巨頭ê懷疑kah仇視。到公元前45年,凱撒平定內亂,ka-kī宣布獨裁政治,成做羅馬政府唯一ê獨裁者;隔年三月15日,to̍h是被兩位兇手布魯特斯kah卡西斯做頭ê一陣共和擁護者tī元老院刺殺,被刺23刀,流血siuⁿ過tsē,就án-ne倒tī土kha來死;凱撒死後,埃及豔后帶她ê王子坐船tńg去埃及,美夢成空。

3)羅馬帝國ê第一位皇帝屋大維(Octavian)
維koh名奧古斯都(Augustus),伊是凱撒ê姪á兼養子(所以tī路加福音書中稱呼伊ê名叫做凱撒奧古斯都);tī凱撒被鑿死了後,伊ê獨裁政治思想而且無tòe伊消失,羅馬帝國分裂為東西兩股敵對勢力,東半部由凱撒軍隊ê左正手安東尼將軍(Marcus Antonius)主導,有埃及豔后克麗奧佩特拉支持;西半部就án-ne由屋大維統治。

屋大維為向安東尼示好,kā伊ê小妹嫁hō͘ 安東尼,m̄-koh tsìn前安東尼卻迷戀埃及豔后克麗奧佩特拉,後來koh kah她政治結婚,引起屋大維率兵kah安東尼、埃及軍隊發生劇烈ê海戰。結果安東尼kah埃及豔后ê軍隊潰敗逃走tńg來埃及,安東尼tī公元前3年拔刀自盡;埃及豔后痛聞安東尼自殺,她tī屋大維追到亞歷山大ê宮殿ê時,mā用毒蛇自盡,遺言中請求屋大維准她kah安東尼埋葬做伙,thang講是「tī天願做比翼鳥,tī地願為連理枝」ê一對恩愛國王kah王后。

公元前31年,克麗奧佩特拉kah安東尼所生ê王子,被封立做埃及省(成做羅馬帝國ê殖民地)ê省長,向凱撒稱臣。

4)羅馬帝國統治下耶穌時代ê偤太地 凱撒奧古斯都(屋大維ê帝名)為tio̍h用軍隊ê力量來維持羅馬帝國kah伊ê殖民地ê治安,凡若有羅馬公民權ê男青年ta̍k个一定tio̍h當羅馬兵,tī羅馬帝國ê版圖內服三年兵役;因為án-ne,為tio̍h養兵來維持強盛ê國力,軍需費用真koân,koh為tio̍h建設羅馬城成做帝國ê榮耀,mā需要龐(pâng)大ê經費,就án-ne向全國人民實施抽取人口稅(俗稱丁稅),tī公元前7年起,正式叫全國人民lóng登記戶籍,前後費時10年tsiah完成。

路加醫生記述耶穌降生ê年代講︰「Hit時,羅馬皇帝Au-gú-su-toh有頒布詔令,叫全國ê人民lóng tio̍h登記戶口。 Tsit-ê頭一pái ê戶口普查,是Ku-lé-niú做敘利亞總督ê時實施ê。所以,ta̍k人lóng tio̍h去家己ê故鄉登記戶口。約瑟tùi加利利省ê拿撒勒城,tńg去猶太省ê伯利恆城,to̍h是大衛出世ê城,因為約瑟屬大衛ê家,是大衛ê世系。約瑟beh kah伊所聘定ê馬利亞做伙登記戶口;hit時,馬利亞已經有娠孕ā。In tī hia ê時,馬利亞生產ê期到。就生頭胎ê tsa-po͘ kiáⁿ;她用布kā祂包teh,hō͘祂睏tòa馬槽裡,因為客館無所在thang hō͘ in tòa。」(《全民台語聖經》路加福音2︰1~7)

根據歷史學家考證,耶穌係tī公元前5年三月降生,而且tī公元30年春天Poâⁿ過節期安息日tsìn前一工被釘十字架,三工後(to̍h是禮拜日,七日之頭一工,通稱主日)koh活;耶穌是上帝ê kiáⁿ,道成肉身(人子)tī世上生活ê tsit段日子(公元前5年~公元30年),叫做歷史上ê主耶穌。

聖經神國歷史概覽 1. 聖父、聖Kiáⁿ、聖神三一真神,無始無終

2. 歷史上ê主耶穌概覽:人子耶穌有始有終(tī人類ê歷史是起頭ê,mā是路尾ê)ê年代表