《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

213-tsiam, 巧氣ê田蛤á

(tsi̍t) (bué) 杜蚓(tō͘-kún)á tī 稻 田(tiū-tshân) (ni̍h) (thiàu)leh (thiàu)leh koh ngia̍uh-ngia̍uh-suan,引起(ín-khí) (kīn) ()á 田 蛤(tshân-kap)á 注意(tsù-ì)(tsi̍t) (tsiah) (tsi̍t) (tsiah) (thiàu) óa (khì),「肥 肥(pûi-pûi)軟 軟(nńg-nńg)芳 甜(phang-tiⁿ) ê 滋味(tsu-bī)」 hō͘ 田 蛤(tshân-kap)á (lâu) (tshuì)nōa (tsuí)杜蚓(tō͘-kún)á 繼 續(kè-sio̍k) (thiàu) à (thiàu)繼 續(kè-sio̍k) ngia̍uh-ngia̍uh-suan,肥 肥(pûi-pûi)軟 軟(nńg-nńg) koh 芳 甜(phang-tiⁿ) ê 滋味(tsu-bī),siâⁿ kah (tsi̍t) (tsiah) 田 蛤(tshân-kap)á (tòng) bē-tiâu,雄 雄(hiông-hiông)過 去(kuè-.khì),kā 杜蚓(tō͘-kún)á ()(tshuì),tng-tong beh (thun) 落喉(lo̍h-âu),siáⁿ (tsai) he (tiò) 水 蛙(tsúi-ke) ê (suànn) 一下(tsi̍t-ē)tioh,(pue) tsiūⁿ 半 空(pòaⁿ-khong) (tiong),「阿娘(a-niâ)ŏe!」(tuā) huah 一 聲(tsi̍t-siaⁿ)「tŏp- tŏp」,(pua̍h) (lo̍h) 田 底(tshân-té)

杜蚓(tō͘-kún)á () koh 繼 續(kè-sio̍k) (thiàu)繼 續(kè-sio̍k) ngia̍uh-ngia̍uh-suan,田 蛤(tshân-kap)á 繼 續(kè-sio̍k) (lâu) (tshuì)nōa,hit (tsiah) 險 險(hiám-hiám)á tio̍h (tiàu) ê 田 蛤(tshân-kap)á,(thâu)uat-.leh,() koh (tsài) 回 頭(huê-thâu)

啟示(khé-sī)溜溜(liu-liu) tshiu-tshiu,(tsia̍h) (nn̄g) (luí) (ba̍k)tsiu。() (tsi̍t)pái (kuai),tsiah-bē hō͘ (lâng) (phiàn)(tsai)