《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

203-tsiam, 腳各樣


(kha) 各樣(koh-iūnn),bē 行 路(kiâⁿ-lō͘)(nn̄g) (ki) (tshiú) tsho̍p-tsho̍p (liām):「Ná m̄ tshōa (guá) (khì) 做 工(tsò-kang)?Ná m̄ tshōa (guá) (khì) 做 工(tsò-kang)?」

(kha) (kóng):「(guá) 破 病(phuà-pēnn)行 路(kiâⁿ-lō͘),ná(ū) 法 度(huat-tō͘)(lâng)()(kóng) () siāng-gâu,雙 手(siang-tshiú) 萬 能(bān-lîng)?」

(tshiú) (kóng):「(guá) () án-ne (kóng)lah,只是(tsí-sī) m̄-bat kā () o-ló 說 謝(sueh-siā) () 有影(ū-iáⁿ),pháiⁿ()lah!」

(kha) (kóng):「(lâng)() (kóng) (guá) () 肉 腳(bah-kha)(),to̍h () (kóng) (guá) khiàng(kha)跛 腳(pái-kha),he (kánn) ()leh o-ló?」

(tshiú) (kóng):「Mài 氣 惱(khì-nó͘)(bián) 傷 心(siong-sim)(tán) () () 恢 復(hue-hok) 元 氣(guân-khì)(tshiánn) () 腳 步(kha-pō͘) sóa ho͘ (tsāi)(guá) tsiah (ū) 法 度(huat-tō͘) 雙 手(siang-tshiú) 萬 能(bān-lîng)繼 續(kè-sio̍k) 做 工(tsò-kang)。」

(kha) 笑 笑(tshiò-tshiò)á (kóng):「Án-ne m̄ khah 差 不多(tsha-put-to)!」

啟示(khé-sī): Τio̍h ài 同 心(tâng-sim) 協 力(hia̍p-li̍k) tsiah-bē hō͘ (lâng) 看 破(khuànn-phuà) 腳 手(kha-tshiú)

註解:
各樣(koh-iūⁿ):[身體異樣、異狀]
破病(phòa-pēⁿ):[生病]
siāng-gâu(上𠢕):[最厲害最能幹]
肉腳(bah-kha):[行為軟弱,能力不足的人。是一種帶有譏諷意味的說法]
khiàng腳(khiàng-kha):[厲害、精明、能幹]