《BONG報bong2選》

| | | 轉寄

杜鵑

相绁幾nā工烏陰ê落雨天
透早,目睭peh金
Suah看tio̍h玻璃窗á ê日頭光

光iàⁿ-iàⁿ ê日頭光
Tī寒流iáu-koh行跤到ê三月天
Bē輸水晶球
清氣,透明,莊嚴

早春ê日頭
So過涼涼
淡薄á罩濛ê空氣
照leh一欉一欉
低低,青lîng-lîng ê樹欉
面頂
一bong一bong
純白,粉紅,桃花紅
Kâm tio̍h雨水,噴血點ê花蕊

M̄入去畫布
M̄入去盆景
M̄入去tshia-iāⁿ ê鏡頭

杜鵑
Kā lín tau,guán tau ê門口
過路ê路邊
抹粉,點胭脂