BONG報bong2選【前期文章索引】

杜鵑2009.03.01

一bong一bong,純白,粉紅,桃花紅,kâm tio̍h雨水,噴血點ê花蕊

Puaⁿ戲謝神2009.02.01

恁阿爸誠心teh 謝神,puaⁿ戲hō͘神明看

北風koh 來挑戰日頭2009.01.18

頂一pái,北風kap 日頭sio 拚,結果北風無kā 路nih ê 人ê 衫褪落來,hō͘日頭贏去,伊感覺tsiâⁿ m̄甘願,koh 來tshuē日頭挑戰。

保惜台灣母語是咱ê基本人權 ──2007推展母語傑出貢獻tio̍h獎感言2009.01.11

看tio̍h阿母台灣ê語言文化失落,我kám thang假影目暗臭耳?

讀《阿爸ê鹿角薰吹》ê感想2008.12.21

Kā這本冊讀煞,心內真正感受著台語ê suí,無論是一寡語詞ê用法iah是文法ê部分,lóng hō͘我學著bē少...

土地公kap土地婆ê故事2008.12.14

差不多所有ê土地公ê神像lóng 是大kho͘大kho͘ ê老阿公,有長長ê白嘴鬚,臉紅kì-kì,有笑bi-bi ê笑容...

仙桃樹2008.11.02

每一擺in tau頭前ê 空地有leh曝粟仔,伊就kap伊ê阿姊tī一稜一稜粟仔ê中間跳來跳去...

寒露、霜降2008.10.19

風吹出頭sì-kè tsông, 九月風颱人lia̍h狂

我ê錢leh?2008.09.28

你是teh唸啥lah?王爺起駕siooh?

烏貓kap 水雞2008.08.17

烏貓雖bóng 嘴nih 講beh 放水雞走,m̄-koh 身軀suah ná 徙ná 去,kā 水雞beh tńg 蓮花池á ê 路擋起來。

抱囝peh 山嶺2008.08.10

風聲、鳥仔聲、落葉仔聲,腳步聲、心跳聲、喘氣聲...

變態2008.07.20

這是啥款ê人?是親生--ê?是養--ê?iah是tuè轎後--ê?

小暑kap大暑2008.06.29

節過一日熱三分,愈來愈熱頭昏昏...

Pe龍船2008.06.08

Tsina人講ê tò-píng想就tio̍h a!我tsiok認真想mā想無台灣人是án-tsuáⁿ ài「pe龍船」...

『香蕉』kap『花生』2008.05.25

「頭家,我beh買 “phang-tsio”。」

溪豚2008.05.18

泅來東,泅來西,悠哉悠哉,假影自由自在...

見證性命ê存在,走tshuē靈魂ê khiā家--推薦《虱目仔ê滋味》清文台語小說集2008.05.11

讀清文ê小說hō͘ 我tī 咖啡店內底愛不三時用文稿來tsa̍h面,驚別人講我是siáu ê...

Io囝搖嬰á 歌2008.05.04

搖á 搖á io á io,a-pà汗臭臭,愛你睏夠夠

世界級ê作曲家──蕭泰然老師2008.04.27

純真ê信仰,寫出tsē-tsē o-ló上帝疼thàng世人ê歌曲,hō͘阮teh練唱蕭老師ê作品ê時,愈唱愈感動...

新聞kap歷史──媒體觀察系列2008.04.13

今仔日ê新聞,是明仔載ê歷史,今仔日ê新聞報導,是明仔載ê歷史史料...

巡墓(Sùn-mu)2008.03.30

燒分汝千金萬銀,無當再牽Ngài一次小手....

2008.03.16

外口燻kah 烏烏烏,內底kûn kah phang-kô͘-kô͘,火大kha-tshng m̄驚燒破褲,水滾面皮bē來huah艱苦...

多元文化民主──民主三步曲2008.03.02

我認為採用多元文化民主(Multicultural Democracy) tsiah是理想ê民主:尊重並促進少數kap弱勢ê語言kap文化發展...

世界母語日2008.02.17

1999年11月17日聯合國教科文組織(UNESCO)第30屆大會通過,決議對2000年起,每年ê 2月21日訂做「世界母語日」。

Siá hō͘ lāu-su ê phue2008.02.10

Tng guá tńg-khì Ua̍t-lâm ê lō͘-tíng, guán Mah-mah... í-king... óng-sing!

戀戀五分仔車2008.02.03

五分仔車khuaⁿ-khuaⁿ行,行出甜蜜ê希望...

柚á花2008.01.27

柚á花一蕊、兩蕊、三蕊,lak kah kui塗跤,lak tī肩胛頭,lak tī跤盤縫. . .

「忘年會」kap「尾牙」是m̄是仝款?2008.01.20

對臺灣人來講,「尾牙」是非常期待ê活動,是無? M̄-koh,對日本人來講,「忘年會」無一定是歡迎ê活動。

火籠 (Hué-lang)2008.01.06

火紅ê中心是金黃色,看久ē起烏影。我記tî內 ê 火籠內面ê火炭mā仝款是án-ni-siⁿ。

大邦仔回想曲(Thai-Pâng- -é fì-sióng-khiuk)2007.12.30

大邦仔,行轉裡下,這係阿爸搞聊个老伙房坐佇泥磚截个大灶前, 湧起嗶啵嗶啵燒柴聲,沒停...

拜五暗時--記郭芝苑室內樂合唱團CD出版2007.12.16

用伊ê歌, 走tshuē失落ê台灣魂; 用伊ê聲,重建蕃薯á ê自尊

牛車間2007.11.25

邊á tshāi六支柱á,頂kuân khàm 茅(hm̂) á,牛車間親像阮庄ê店á頭...

追夢2007.11.18

1960~70年代是台灣經濟起飛ê 年代,大都市變做hit 當時少年人追夢ê 所在,特別是台北。

文明公園2007.11.11

廟邊ê外圍有一塊一人 kuân ê『文明公園』柴牌,其實是紅毛塗做ê。

Ketagalan2007.10.28

Ketagalan,你tī toh 位?Kám 是tī 你ê囝孫ê 血管ni̍h?

感心有擋頭ê台語文學酵(kàⁿ)母--台文通訊kap BONG報2007.10.21

人生性命ê精華無幾冬,tī世間上到底有juā-tsē siáⁿ人,會心甘情願做tsit款怪tāi-tsì ê堅持leh!

Tsi̍t-luí Muî-kuì-hue Ê Khé-sī2007.10.07

“Guá siūⁿ beh bé tsi̍t-luí muî-kuì-hue sàng hō͘ guá ê Ma-ma. M̄-kú, guá bô-kàu tsîⁿ.”

Sió Hioh-khùn--tsi̍t-ē2007.09.23

Sìⁿ-miā sī tsin té, siáⁿ-mih lâng to bô huat-tō͘ khì pá-ak ka-kī ê bîn-á-tsài

現代藝術uì toh 來?──Uì 空間觀念講起2007.09.16

「現代藝術」主要是kā空間ê三度kap時間觀念ê無仝kā加起來,變做四度空間。

啄咕2007.09.09

逐暗,讀書到半夜,有成時會啄目睡...

現代藝術看lóng 無?2007.09.02

藝術是某種ê「感動」,ài 有內容、有內涵,有某種「意義」來感動咱ê心肝。

Kā日本kap台灣牽起來2007.08.26

Kā序大人行過ê腳步tshuē出來,kā日本kap台灣ê歷史牽起來,做一個完全ê台灣人!

輕便鐵枝路ê 少年2007.08.19

車廂會hàinn睏相連,搖籃落眠是當然 Hàinn搖道理lóng無變,爽thiòng感覺tsiâⁿ明顯

《虱目仔ê滋味》讀了想beh講ê tsi̍t-kuá話2007.08.12

《虱目仔ê滋味》內底ê角色lóng是咱真熟sāi ê人,伊huān-sè是咱ê厝邊,無tiāⁿ是咱ê朋友,mā有可能是咱ka-tī...

為siáⁿ-mi̍h?2007.08.05

為siáⁿ-mi̍h,「Teh-tih」 m̄食阿媽煮ê菜?

關心卑微ê性命--台語文學ê必要kap意義2007.07.29

Guán beh關心卑微ê性命,所以需要用tsit款語言來書寫,而且koh會sái避開中文ê交纏,展現台語文學ê特色kap必要性。

食暗頓ê時tsūn2007.07.22

E-tsái時ê早頓,lóng是tī路ni̍h tshìn-tshái食食leh。顛倒暗頓tsiah是阮tau 一工內底上kài歡喜ê時tsūn。

儒俠吳天來2007.07.15

咱beh紹介ê排戲先生,是「前無古人,後無來者」ê布袋戲軟體創造者,就是吳天來先生。

Tī鏡頭外口,斟酌做伊人權ê khang-khuè--寫黃文雄先生2007.07.08

為著抗議不公不義,少年時ê hit聲銃聲,響到tsē歲,tńg來khiā起ê台灣

十八pha ê步道2007.07.01

行過來,uat過去,算算leh,tsit條擔鹽ê古道,lóng總十八個彎, 實在真趣味...

安平蝦捲(kián)2007.06.24

當我聽tsiah-ê討海人teh講火燒蝦á kan-na安平一帶有nā-tiāⁿ,tsiah知iáⁿ原來安平ê蝦捲ah是台南ê點心會hiah-ni̍h好食lóng是kap火燒蝦á有關係。

阿母ê手指頭á2007.06.17

30外年來,伊m̄-bat怨嘆命運bái,mā m̄-bat講著tsit件tio̍h傷ê tāi-tsì。

伊無uì 戰場tò-tńg來──露西亞ê戰爭詩2007.06.10

仝款ê樹林,仝款ê空氣,仝款ê水流
唯一改變ê,是伊無uì戰場tò-tńg來

去南投做傳統藝術田野調查ê感想2007.06.03

早前我lia̍h準田野調查tsiok簡單,家己潦落去做,tsiah知tse是tsiâⁿ艱難ê tāi-tsì...

上貼近台灣聲音ê小說:陳明仁ê《路樹下ê tō͘-peh-á》2007.05.27

Uì中部ê故鄉湠到北部ê都會,uì鄉親書寫到都市邊緣人kah企業鬥爭書寫,uì故鄉想像到歷史批判,明仁兄企圖為整個台灣繪圖。

人是啥物款ê動物2007.04.29

咱人ta̍k項beh做ê khang-khuè lóng ài倚靠別項「文明」ê條件、受「文明」ê限制,若無,就無法度獨立生存落去...

海翁kap 魷魚2007.04.22

古早古早,tī 海ni̍h 有2隻tsiok 大隻tsiok 大隻ê 動物á,一隻是海翁,一隻是魷魚。

海翁kap 魷魚2007.04.15

古早古早,tī 海ni̍h 有2隻tsiok 大隻tsiok 大隻ê 動物á,一隻是海翁,一隻是魷魚。

叫我第一名2007.04.01

公司ê同事有一個儉kah無一塊tio̍h ê,huān若khai錢ê tāi-tsì lóng免講...

Hām大自然開講2007.03.25

到底科學文明hiah-ni̍h發達ê現代人,kám就有比古早時代ê人khah快活、khah好khang?

斟酌聽2007.03.11

Tī操勞緊張ê日子內底,若tshuē會著一個恬靜ê所在,斟酌去聽百百款ê世情,實在bē-bái sńg......

細漢ê 時tsūn2007.03.04

A-má tau 頭前有1條溪á,溪岸有一寡石頭。熱人ê 時,細漢gín-á 穿短褲tsat-á,tī 水khah 淺ê 所在lia̍h 魚、hò͘ 蝦á、摸蜊á......

對時間ê感覺kap國中時ê回憶2007.02.25

M̄管án-tsuáⁿ講,我認為大家ài珍惜身軀邊ê人,時間若過就無可能tńg來。

快車小姐2007.02.12

當年beh 應徵對號車ê 服務小姐,tio̍h-ài 高中出業、身kuân 160公分以上,ài 通華語、台語iah 是客語,當然笑容ài 甜。

Se̍h翻頭2007.01.21

無想beh se̍h翻頭。Koh gia̍h紅筆tī花蓮人ê ǹg望頂頭走tshuē我ê ǹg望。

Peh山ê感想2007.01.14

「山」就是祖厝,mā是收留我ê身魂唯一 ê所在,是in kui陣人不時tī耳khang 墘hiàm我,bē輸teh叫魂仝款,牽長聲koh會押韻......

竹管á飯2006.12.10

聽講竹管á飯是原住民tī豐年祭典ê時,煮來招待外位á來ê人客;iah是講hō͘ gín-á beh去行遠路頭,做序大人ê lóng ē煮幾筒á hō͘ in tsah leh thang 食用

阿母貼心ê 心肝頭2006.12.03

一個睏píng-phak,一個睏thán腹,睏tī阿母ê心肝頭;阿母ê心肝頭,做lín愛睏ê軟枕頭.

Phah 棉被2006.11.26

Phah棉被ê師傅phāiⁿ ná弓弦ê ke-si,輕輕á彈棉紗,正手the̍h槌á輕輕á搥tín動,彈kah hō͘棉紗phōng-song......

寫hō͘我上kài siàu念ê三姊2006.11.05

妳是一個不管時用疼心來實踐性命、偉大ê女性!雖然妳tsiah五十七歲就離開guán,m̄-kuh妳ê精神永遠教示guán,mā活tī我ê心肝底。

我khioh 著一葉patsiluh 葉 á2006.10.09

Kuân-kuân闊闊ê樹á,大葉大葉ê葉á,日頭光,tī葉á縫 kap 吹來ê 風,am 來,iap 去。

一時風,駛一時船2006.10.01

「一時風,駛一時船」,tsit 句話khah 早阮老父tiāⁿ-tiāⁿ 講...

放風吹2006.09.17

我叫伊後過ài教in小弟,二兄弟á若同齊做夥來放風吹,一定加好tsiok tsē ê!

咸豐草2006.09.04

其實我真貴氣,無論是密tsiuh-tsiuh ê草á堆,iah是濕氣重來發青苔,只要有khàm草青ê塗堆,我厭siān去kap人相爭。

菅芒ê悲歌~~記台南安順台鹼公司ê遺毒污染2006.08.27

萬年消毒bē去ê àu屎塗,放sak大自然軟tsiáⁿ ê性命; 白茫茫ê菅芒,孤單吟唱硬氣ê悲歌。

一個熱人ê暗暝2006.08.14

一個透風、落雨ê暗暝,一個睏bē落眠ê暗暝;天星走去bih, 月娘走去藏,一個ut-tsut koh ak-tsak ê暗暝。

Kā阿爸做忌2006.08.06

Tshuân kui桌ê tshenn-tshau,有素魚、素肉、素菜kap果子,Koh有你愛食ê八寶糜,阿爸,請你tio̍h tńg來享用。

秋湄、強國文定之喜2006.07.30

賴家千金今日beh 出嫁,萬年富貴相招來纏tè,枝葉生湠囝孫tsē-tsē-tsē,歡頭喜面ta̍k-ke食甜茶。

講添丁,說添丁,添丁說不盡!2006.07.23

廖添丁就是台灣英雄ê想像,吳樂天就是民族英雄想像ê建構者。

三月瘋啥物2006.07.16

千辛萬苦,風風雨雨進香路。Tú風遇雨,放炮、燒金,發火ê香爐。 渡溪過橋,慈航普渡。

Phah 棉被2006.07.09

Phah 綿被ê ke-si真心適,形體真tshan 像樂器ê 弓弦。

暗暝2006.06.25

今夜ê霧罩月,今夜ê星暗淡,風,無聲無說。

厝鳥á2006.06.18

伊m̄是台灣ê厝鳥á,聽無我講ê台灣話;In 祖公無教伊食米 若是麥á伊可能會kah 意。

Tsia是tó位?2006.06.11

樹á山、tshuah流ê溪水,彩色ê ia̍h-á,hō͘原始植物khàm tiâu ê石壁…。Tsia是tó位?

牛車間2006.06.04

牛車間

老歲á 人tiāⁿ-tiāⁿ tī hia liū 過去ê tāi-tsì

Mā tiāⁿ-tiāⁿ 有gín-á tī 頂kuân 跳來跳去

母語kap 文學2006.05.28

無用母語寫詩ê人,無算是詩人