《巴克禮普世版聖經「漢羅+Ruby」試讀本》

| | | 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十三章

耶穌(iâ-so͘)預言(ī-giân)聖 殿(sìng-tiān)受 毀 壞(siū huí-huāi) ((thài)24:1-2;(lō͘)21:5-6)
1 耶穌(iâ-so͘)tuì聖 殿(sìng-tiān)出 來(tshut-lâi)ê()有一個(ū tsi̍t-ê)門徒(bûn-tô͘)(i)(kóng):「老師(lāu-su)()(khuànn)leh,石 頭(tsio̍h-thâu)hiah-ni̍h大塊(tuā-tè)建 築 物(kiàn-tio̍k-bu̍t)hiah-ni̍h堂 皇(tông-hông)!」 2耶穌(iâ-so͘)(i)(kóng):「()(khuànn)tsiah-ê(tuā)建 築 物(kiàn-tio̍k-bu̍t)ò͘?將 來(tsiong-lâi)tī tsia()一塊 石(tsi̍t-tè tsio̍h)會相 疊(ē sio-tha̍h),lóng(ē)hō͘(lâng)(thiah)kah平 平 平(pênn-pênn-pênn)。」

災 難(tsai-lān)kah迫 害(pik-hāi) ((thài)24:3-14;10:17-22;(lō͘)21:7-19) 3 耶穌(iâ-so͘)橄欖 山(kan-ná-suann)ǹg聖 殿(sìng-tiān)teh(tsē)ê()彼得(pí-tik)雅 各(ngá-kok)約 翰(iok-hān)kah安得烈(an-tik-lia̍t)偷 偷(thau-thau)á問耶穌(mn̄g iâ-so͘)(kóng): 4「(tshiánn)阮 講(guán kóng):tang()會 發 生(ē huat-sing)tsit-ê tāi-tsì?Á tsiah-ê tāi-tsì beh發 生(huat-sing)tsìn(tsîng),kám(ū)啥 物(siánn-mi̍h)兆 頭(tiāu-thâu)?」 5耶穌(iâ-so͘)應 講(ìn-kóng):「Lín tio̍h謹慎(kín-sīn),m̄-thang hō͘(lâng)kā lín迷惑(bê-hi̍k)。 6有真(ū tsin)tsē(lâng)ē利 用(lī-iōng)(guá)ê(miâ)(kóng):『(guá)是基督(sī ki-tok)』,來迷惑(lâi bê-hi̍k)(tsin)tsē(lâng)。 7 Lín(thiann)tio̍h戰 爭(tsiàn-tsing)kah戰 爭(tsiàn-tsing)ê風 聲(hong-siann)ê(),m̄(bián)(kiann)因為(in-uī)tsiah-ê tāi-tsì一定(it-tīng)會 發 生(ē huat-sing),m̄-koh末 日(bua̍t-ji̍t)iáu未 到(buē kàu)。 8 因為(in-uī)民 族(bîn-tso̍k)會起來(ē khí-lâi)攻 擊(kong-kik)民 族(bîn-tso̍k)國家(kok-ka)會 攻 擊(ē kong-kik)國家(kok-ka)。Ta̍k所 在(só͘-tsāi)(ē)有地動(ū tē-tāng),koh有飢荒(ū ki-hng)。Tsiah-ê tāi-tsì就是(tsiū-sī)痛 苦(thòng-khó͘)ê開始(khai-sí)。 9「Lín家己(ka-kī)tio̍h謹慎(kín-sīn)因為(in-uī)(lâng)(ē)kā lín(kau)hō͘議會(gī-huē),lín(ē)會 堂裡(huē-tn̂g ni̍h)受鞭(siū pinn)phah。Lín mā會為(ē uī)tio̍h(guá)ê緣故(iân-kò͘)khiā tī官 府(kuaⁿ-hú)kah君 王(kun-ông)ê面 前(bīn-tsîng)來對(lâi tuì)in為我(uī guá)做 見 證(tsò kiàn-tsìng)。 10 M̄-koh福 音(hok-im)一定(it-tīng)tio̍h tāi(sing)(thuân)hō͘萬 民(bān-bîn)。 11(lâng)kā lín掠 去(lia̍h-khì)(kau)hō͘法 庭(huat-tîng)ê(),m̄(bián)先 煩 惱(sing huân-ló)beh án(tsuáⁿ)(kóng)。Hit()lín tio̍h(tsiàu)lín(só͘) (tit)tio̍h聖 神(sìng-sîn)ê指示(tsí-sī)來 講(lâi kóng)因為(in-uī)()lín家己(ka-kī)teh(kóng)是聖 神(sī sìng-sîn)teh(kóng)。 12兄弟(hiaⁿ-tī)會出 賣(ē tshut-bē)兄弟(hiaⁿ-tī)hō͘(i)()老父(lāu-pē)(ē)án-ne款 待(khuán-thāi)kiáⁿ()。Kiáⁿ()會起來(ē khí-lâi)攻 擊(kong-kik)父母(pē-bú),kā in害死(hāi-sí)。 13 Lín koh會因為(ē in-uī)(guá)ê(miâ)(lâi)hō͘眾 人(tsìng-lâng)怨 恨(uàn-hūn),m̄-koh忍 耐(jím-nāi)到 路尾(kàu lō͘-bué)ê(lâng)會得(ē tit)tio̍h拯 救(tsín-kiù)。」

大 災 難(tuā tsai-lān) ((thài)24:15-28;(lō͘)21:20-24)
14 「(tng)lín(khuànn)tio̍h hit-ê『可惡(khó-ò͘)ê毀 滅 者(huí-bia̍t-tsiá)』,khiā tī無應 該(bô ing-kai)khiā ê所 在(só͘-tsāi)((tha̍k)ê(lâng)tio̍h明 白(bîng-pi̍k)),hit()猶太 地區(iû-thài tē-khu)ê(lâng)lóng tio̍h(tsáu)去 山 裡(khì suann-ni̍h)bih。 15 Tī厝 頂(tshù-tíng)ê(lâng),m̄-thang入去(ji̍p-khì)厝 內(tshù-lāi)the̍h物 件(mi̍h-kiānn)。 16 Tī園 裡(hn̂g-ni̍h)ê(lâng),m̄-thang tńg(lâi)hiaⁿh外衫(guā-sann)。 17 Tī hiah-ê日子(ji̍t-tsí)有娠孕(ū sin-īn)kah hō͘(enn)á食 奶(tsia̍h-ling)ê婦人 人(hū-jîn-lâng)實 在(si̍t-tsāi)真 不 幸(tsin put-hīng)! 18 Lín tio̍h祈禱(kî-tó)(kiû)上 主(siōng-tsú)mài tī冬 天 時(tang-thinn sî)發 生(huat-sing)tsiah-ê tāi-tsì。 19 因為(in-uī)hiah-ê日子(ji̍t-tsí)teh-beh(ū)大 災 難(tuā tsai-lān)()tuì上 主(siōng-tsú)創 造(tshòng-tsō)世間(sè-kan)以來(í-lâi)m̄-bat(ū)án-ne,將 來(tsiong-lâi)mā bē koh(ū)。 20()()上 主(siōng-tsú)減 少(kiám-tsió)hiah-ê日子(ji̍t-tsí)無 人(bô-lâng)會得救(ē tit-kiù),m̄-koh()tio̍h(i)所 揀 選(só͘ kíng-suán)ê子 民(tsú-bîn)(i)已經(í-king)有 減 少(ū kiám-tsió)hiah-ê日子(ji̍t-tsí)。 21「Hit()若有人(nā ū lâng)kā lín(kóng):『基督(ki-tok)tī tsia』,á是 講(sī kóng):『Tī hia』,m̄-thang相 信(siong-sìn)。 22 因為(in-uī)beh(ū)假基督(ké ki-tok)kah假先知(ké-sian-ti)會 出 現(ē tshut-hiān)行 神 跡(kiâⁿ sîn-jiah)kah奇事(kî-sū)盡 量(tsīn-liōng)beh來迷惑(lâi bê-hi̍k)上 主(siōng-tsú)ê選 民(suán-bîn)。 23 Lín tio̍h謹慎(kín-sīn)我 已經(guá í-king)lóng事 先(sū-sian)kā lín(kóng)à。」

人 子(jîn-tsú)ê降 臨(kàng-lîm) ((thài)24:29-31;(lō͘)21:25-28)
24 (tng)hiah-ê災 難(tsai-lān)過 了(kuè-liáu)ê日子(ji̍t-tsí)(ji̍t)(ē)變 烏暗(piàn o͘-àm)(gue̍h)發 光(huat-kng), 25(tsheⁿ)(ē)tuì天 頂(thinn-tíng)lak落來(lo̍h-lâi)天 頂(thinn-tíng)ê萬 象(bān-siōng)ē搖動(iô-tāng)。 26 Hit()(lâng)會看(ē khuànn)tio̍h人 子(jîn-tsú)充 滿(tshiong-muá)大 權 能(tuā kuân-lîng)kah榮 光(îng-kng)坐 雲(tsē hûn)降 臨(kàng-lîm)。 27 Hit()上 主(siōng-tsú)會差(ē tshe)天使(thinn-sài)tuì四方(sì-hng),tuì地極(tē-ki̍k)到 天邊(kàu thinn-pinn)聚 集(tsū-tsi̍p)(i)ê選 民(suán-bîn)。」

無 花 果 樹(bû-hua-kó-tshiū)ê教示(kà-sī) ((thài)24:32-35;(lō͘)21:29-33) 28 「Lín tio̍h tuì無 花 果 樹(bû-hua-kó-tshiū)tsit-ê譬喻(phì-jū)來學 習(lâi ha̍k-si̍p)當 樹 枝(tng tshiū-ki)puh-íⁿ發 葉(huat-hio̍h)ê(),lín to̍h(tsai)夏天(hē-thinn)teh-beh(kàu)à。 29 Án-ne lín(khuànn)tio̍h tsiah-ê兆 頭(tiāu-thâu),to̍h(tsai)人 子(jîn-tsú)已經(í-king)teh-beh再 臨(tsài-lîm)à,來到(lâi-kàu)門 口(mn̂g-kháu)à。 30(guá)實 在(si̍t-tsāi)kā lín(kóng):tsit世代(sè-tāi)Iáu(buē)過 去(kuè-khì),tsiah-ê所有(só͘ ū)ê tāi-tsì lóng會 發 生(ē huat-sing)。 31(thinn)kah()會消失(ē siau-sit),m̄-koh(guá)ê()消 失(siau-sit)。」

無 人 知(bô-lâng tsai)Hit-ê(ji̍t),Hit-ê() ((thài)24:36-44) 32 「關 係(kuan-hē)hit-ê(ji̍t)kah hit-ê()無 人 知(bô-lâng tsai),tī天 頂(thinn-tíng)ê天使(thinn-sài)mā m̄(tsai),Kiáⁿ mā m̄(tsai),kan-taⁿ天父 知(thinn-pē tsai)。 33 Tio̍h謹慎(kín-sīn),tio̍h警 醒(kíng-síng)來祈禱(lâi kî-tó)因為(in-uī)lín m̄(tsai)hit-ê時 刻(sî-khik)tang()會到(ē kàu)。 34(tse)親 像(tshin-tshiūnn)一個 人(tsi̍t-ê lâng)出 外(tshut-guā),kā(kuân)交帶(kau-tài)(i)ê奴僕(lô͘-po̍k)有 分 配(ū hun-phuè)工 作(kang-tsok)hō͘ ta̍k(lâng)(tsò),koh吩 咐(huan-hù)顧 門(kò͘-mn̂g)ê tio̍h tiuⁿ-tî。 35所以(só͘-í)lín tio̍h tiuⁿ-tî,因為(in-uī)lín m̄(tsai)lín ê主 人(tsú-lâng)tang()(ē)tńg(lâi)或是(hi̍k-sī)beh(àm)á,或是(hi̍k-sī)半 暝(puànn-mê)或是(hi̍k-sī)雞啼(ke-thî)ê()或是(hi̍k-sī)天 光(thinn-kng)日 出(ji̍t-tshut)ê()。 36恐 驚(khióng-kiann)主 人(tsú-lâng)忽 然(hut-jiân)tńg(lâi)(khuànn)tio̍h lín teh(khùn)。 37我所(guá só͘)kā lín(kóng)ê,mā(ū)群 眾(kûn-tsiòng)(kóng):Tio̍h tiuⁿ-tî。」