《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

名無被講出來ê「Hitê pháiⁿ ê」處tī趨吉避凶ê華人文化環境下,對〈主禱文〉馬太福音6:13 ê「m̄ thang hō͘阮陷落tī擔當bē起ê試煉。求祢救阮脫離hitê pháiⁿ ê。」容易用「避凶」去理解「兇惡」,來求上主幫贊咱脫離一切ê「pháiⁿ事、衰運」。另外,讀者mā khah少去注意《和合本》後面有一个括號「(á是譯:脫離pháiⁿ ê)」。因為「pháiⁿ ê」已經被包含tī「pháiⁿ事、衰運」內面。「脫離pháiⁿ ê」通常ē hông理解做「防小人」,尤其是khangkhòe場頂面ê小人嘴舌陷害kah攻擊。

M̄ koh,絕大多數ê華語譯本《新譯本》《華語標準譯本》《回復本》《呂振中》《NET聖經》lóng紛紛棄sak「脫離兇惡」ê翻譯,選擇了「脫離hitê pháiⁿ ê」。《和合本修訂版》「不叫我們陷入試探;救我們脫離那惡者。」顯示大部分ê聖經學者掠準tsit句m̄是「脫離pháiⁿ事、衰運」,卻是「脫離hitê pháiⁿ ê」。

《現代華語譯本》koh khah白話:「不要讓我們遭受承擔不起的考驗;要救我們脫離那邪惡者的手。」形容hitê邪惡者iáu有「手」,hō͘聖經讀者感受tio̍h「hitê pháiⁿ ê」帶有極大ê權勢,kahná有一隻看bē tio̍h ê烏手ē tàng kā人掠tiâutiâu,所以信徒tio̍h用〈主禱文〉來呼求上主出手,kā人tùi「hitê pháiⁿ ê」手裡搶救出來。

〈主禱文〉是耶穌教咱ê祈禱,是基督徒一切祈禱ê基礎。所以,咱有必要了解「hitê pháiⁿ ê」ὁ πονηρός究竟是啥人?馬太福音其它所在mā出現過tsit字。頭一種意思是teh指pháiⁿ人、邪惡ê人,ná親像:「我kā lín講,m̄ thang『用pháiⁿ報pháiⁿ』。若有人siàn你正pêng ê嘴phóe,tio̍h連倒pêng mā ua̍t去hō͘伊siàn。」(太5:39)「Lín tsiahê毒蛇,lín明明是pháiⁿ ê,ná ē講好話?….pháiⁿ人tùi所積聚ê pháiⁿ來顯出邪惡。」(太12:34-35)

Ὁ πονηρός第二種意思,「hitê pháiⁿ ê」指ê是魔鬼撒旦。耶穌ê〈掖種ê譬喻〉講:「聽tio̍h天國ê信息無明白ê人,ná親像掖tī路邊ê種籽;魔鬼一下到,to̍h kā掖tī伊心內ê種籽搶去。」(太13:19)〈麥á kah稗á ê譬喻〉講:「Hitê掖好種籽ê to̍h是人子; 38 園to̍h是世間;好種籽是teh指天國ê kiáⁿ兒;稗á是指魔鬼ê kiáⁿ兒; 39 掖稗á ê對敵,to̍h是指魔鬼;收成ê時是指今世ê末日,收割ê to̍h是指天使。」(太13:37-39)

新約其它冊卷mā指向「hitê pháiⁿ ê」是魔鬼撒旦。約翰福音記載耶穌kiông beh離開世間,牧者被phah,羊to̍h分散。耶穌為門徒祈禱,特別提起「脫離hitê pháiⁿ ê」:「我有kā祢ê道理傳hō͘ in;世間怨恨in,因為in無koh屬tsit世間,親像我無屬tsit世間。 15 我m̄是求祢tshōa in離開tsit世間,是求祢保守in脫離hitê邪惡。」(約17:14-15)tsia ê「世界」是teh指「kah上主敵對勢力ê總集合」,魔鬼撒旦持有世界ê權柄。

約翰一書mā 顯露全世界lóng倒tī魔鬼撒旦手下ê事實:「咱知上帝ê kiáⁿ兒bē繼續犯罪,因為有上帝ê Kiáⁿ teh kā伊保守,hitê魔鬼kha̍p伊bē tio̍h。 咱知咱是屬上帝,m̄ koh,全世間lóng受hitê魔鬼管轄。 」(約一5:18-19)M̄ koh,好消息是tùi上主生ê,m̄免驚被魔鬼撒旦害。

甚至,上帝ê道常常存在tī屬上主ê人心內,iáu ē tàng贏過魔鬼撒旦:「….少年人,我寫phue hō͘ lín,因為lín已經贏過hitê邪惡。細kiáⁿ,我寫phue hō͘ lín,因為lín認bat天父。父老序大,我寫phue hō͘ lín,因為lín認bat hitê tùi源起頭to̍h存在ê hit位。青年人,我寫phue hō͘ lín,因為lín勇健,mā有上帝ê道理tī lín心內,lín koh已經贏過hitê邪惡。」(約一2:13-14)

所以〈主禱文〉siōng尾一个祈禱項目:「M̄ thang hō͘阮陷落tī擔當bē起ê試煉。求祢救阮脫離hitê pháiⁿ ê。」「hitê pháiⁿ ê」,自然是teh指持有全世界權勢ê魔鬼撒旦!因為牠ē主動攻擊基督徒、迷惑基督徒。〈掖種ê譬喻〉mā指出,魔鬼撒旦siōng驚人ê所在是,牠ē kā聽過天國道理ê人心內一粒一粒福音ê種tsí奪去。基督徒ta̍k禮拜lóng去教會主日崇拜聽講道,m̄ koh聽bē明白,koh無求深入了解,無請教牧師、長執,魔鬼撒旦「hitê pháiⁿ ê」to̍h來,kā掖tī心裡ê道奪去,性命永遠親像一个嬰á,一直無法度結出聖靈ê果tsí。

幾nā年來,「hitê pháiⁿ ê」名無hông講出來,kiámtshái是親像電影《哈利波特》ê hitê「名無法度講出來ê pháiⁿ ê」仝款,牠非常hō͘人tio̍h驚。M̄ koh,我若一个人私底下使用〈主禱文〉,通常ē直接坦白kā「hitê pháiⁿ ê」ê名講出來:「M̄ thang hō͘阮陷落tī擔當bē起ê試煉。求祢救阮脫離魔鬼撒旦。」這是為tio̍h時刻警醒,m̄ thang陷落去牠帶來ê罪惡試探;mā提醒kakī審查上帝ê道理是m̄是有tiāⁿtiāⁿ khǹgtī心內,he ē tàng hō͘我贏過魔鬼撒旦。