《生活e5台語,台語e5生活》

| | | 轉寄

Góa sńg ê tshit-thô-mi̍h

Ē kì tit góa sè-hàn ê sî, góa ê a-pah kap a-bú lóng ē bé tsiok tsē hó-sńg ê tshit-thô-mi̍h-á hō͘ góa sńg, ū ang-á、kan-lo̍k、iah sī hó-khòaⁿ ê tsheh, koh-ū tsiok tsē hó-sńg--ê iù lia̍p mi̍h. Tiaⁿ tiāⁿ thiaⁿ goán a-bú leh kóng;góa sè-hàn ê sî tsiok kuai--ê, i nā teh bô-iông , tō khe̍h hia--ê tshit-thô-mi̍h-á hō͘ góa sńg, góa lóng sńg kah tsin huaⁿ-hí , tsìm tī góa ê tshit-thô-mi̍h ê sè-kài lāi-té. Tsit-má góa í-king tōa-hàn--á, góa nā khòaⁿ-tio̍h hia--ê pôe-pōaⁿ góa tuā-hàn ê tshit-thô-mi̍h-á, koh lóng ē siūⁿ-khí góa ê a-pah kap a-bú. Góa ē kè-sio̍k pó-tsûn hia ê mi̍h-kiāⁿ, hi-bāng tsia ê tshit-thô-mi̍h-á lóng ē-tàng koh kè-sio̍k pôe-pōaⁿ góa, in-uī he sī siōng bí-lē ê kì-tî, tshin-tshiūⁿ sī pó-tsûn a-pah kap a-bú tuì-góa éng-oán ê ài , tse mā sī siōng pó-pòe--ê hôe-ik lah!
刊登於台文罔報NO.281(2017/8月)