《台語荒漠甘泉(全羅版)》

| | | 轉寄

"Khò sìn-sim, hó-tánn kiânn tsìn-tsîng"

listen

La̍k ge̍h jī-sann (La̍k ge̍h jī-tsa̍p-sann ji̍t)

"Pí-tik tsiū tuì tsûn-ni̍h lo̍h-khì, kiânn tsuí-bīn, beh tsiū-kūn Iâ-so͘. Tsóng-sī khuànn-kìnn hong, tsiū kiann; teh-beh tîm-lo̍h-khì, tsiū âu-kiò kóng, Tsú ah, kiù guá." (Má-thài 14:29-30)

Bûn-iàn (John Bunyan) kóng, Pí-tik sui-jiân tī huâi-gî ê sî, iáu ū tsi̍t-tiám-á sìn-sim. Bô-kuán i sī kiann-hiânn âu-kiò, i khak-si̍t thiàu-lo̍h tsuí, hiòng Iâ-so͘ hia kiânn-khì.

Tsit ê king-bûn, Pí-tik ê ba̍k-tsiu si̍t-tsāi tsiânn tsuè i ê tsó͘-gāi. I tuì tsûn lo̍h-lâi, pho-lōng piān m̄-sī i só͘ ài khì kuan-sim ê sū. I ê kuan-sim sī Ki-tok ka-kī ê kng tī o͘-àm tiong só͘ tsiò tshut ê hit tiâu lō͘. Sè-tsiūnn ê ông-kok ê kong-hui, sīm-tsì pí Ai-ki̍p ê kong-hui iánn-ba̍k tsa̍p-pē í-siōng, iā put-ing-kai tsuán-î Pí-tik ê ba̍k-tsiu, sī-suànn.

Tsú kiò lí tī tsuí-bīn kiânn, lí ing-kai tshiong-muá sìn-sim, huann-huann hí-hí kiânn lo̍h-khì. Lí ba̍k-tsiu tsí-ū khuànn I, liân kheh tsi̍t-ē iā bô. Lí kó͘-kè hong juā kiông, íng juā kuâinn, lóng bô lō͘-īng. Lí buē-thang tsè-ho̍k in. Siūnn beh thàm guî-hiám ê tuā-suè, si̍t-tsè-siōng huán-tńg hō͘ guî-hiám teh-tó lo̍h-khì. Tī khùn-lân bīn-tsîng tiû-tû, huán-tńg hō͘ tuā-íng im-bia̍t lí ê ki-huē.

"Guá beh kia̍h ba̍k ǹg suann" (Si-phian 121:1) Ióng-kám hiòng tsîng kiânn, bô ū tē jī tiâu lō͘.

Kiann lo̍h tsuí mah? put-ing-kai,
Khò sìn-sim siû lâi!
I buē pàng lí tshìn-tshái,
Sìn-khò I, tsiū tsai,
I kap lí tông-tsāi.


附註:《荒漠甘泉》漢羅版kap "Hong-bô͘ Kam-tsuâⁿ"全羅版附CD,由人光出版社出版, 歡迎洽購(06-235-6277分機(122~124) , e-mail:bo͘k@pctpress.org