《生活e5台語,台語e5生活》

| | | 轉寄

Góa kap gún sió-mōe

Góa ê sió-mōe sī tsi̍t ê iu-siù ê lâng, góa kap i tsò-hóe tōa-hàn--ê, kám-tsêng tsiok hó--ê.Tī sè-hàn sî, góa lóng ē hām i sńg tshit-thô-mi̍h-á iah sī ang-á, góa kap i lóng sńg kah tsiok huaⁿ-hí--ê.
Góa ē kì-tit tī góa tha̍k-tsheh ê sî, tī góa tha̍k ko-tiong ê sî-tsūn, tāi-iok peh、káu nî tsêng, góa ê sin-thé bô-hó, i lóng tī leh góa-ê sin-khu piⁿ pôe-phōaⁿ góa, tiām-tiām thiaⁿ góa ê sim-tsêng, m̄-koán góa án-ná kóng hō͘ i thiaⁿ, i lóng tsuân-pō͘ tsiap-siu, sui-bóng góa ê tsōng-hóng ū sî hó ū sî bái, i tuì góa lóng tsiok tsán--ê.
Góa tsit-má siūⁿ--khí-lâi, nā m̄-sī gún sió-mōe, góa tsá tō khioh-kak khì--ah, sim-lāi si̍t-tsāi tsiok kám-siā i--ê, i ū kong-lô, gún a-pa kap a-bú mā sī tsiok tsiàu-kò͘ góa --ê, gún tsi̍t-ke hóe-á kám-tsêng lóng tsin hó, góa tsiok hēng-ūn seⁿ tī tsi̍t-ê ka-têng, góa tsin-sim kám-siā in.


*刊登於台文罔報NO.283(2017/10月)