《生活e5台語,台語e5生活》

| | || 轉寄

Lo̍h Î-jîn Phok-sū Siū-pan Îng-ū-phok-sū Kám-giân

1. Jīm-tông Siū Pak-siah ê Guân-tsū-bîn Guán tsuân-ke ê lâng lóng tsin tsun-tiōng guân-tsū-bîn, khuànn in tsuè ka-kī ê lâng. Tī 1928 nî ê hioh-jua̍h, guán pa-pa siū phài khì Hōng-lîm si̍t-si̍p. Ū tsi̍t ji̍t, i khuànn-tio̍h tsi̍t ê Taroko ê tông-pau tuì suann-tíng phāinn tsi̍t tuā láng kin-tsio lo̍h-lâi kue-á buē hō͘ tsi̍t king suè king tiàm. Tiàm-tsú hō͘ i tsi̍t-kak puànn gûn, i suî-sî khai káu sián tsînn khì bué tsi̍t kuàn bí-tsiú, koh īng sann sián tsînn bué sió-hî-pó͘, tsē tī tshiū-á-kha lim tsiú; bô kú, I khai-sí tshiùnn tsiú-kua, kóng tsiú-uē, lim liáu tsiū tó lo̍h-khì thô͘-kha khùn. Khùn tshínn, khuànn-tio̍h ji̍t-thâu teh beh lo̍h-suann, kám-kak pak-tó͘ mā iau, i tsiū tò-tńg khì siâng hit king tiàm, īng só͘ tshun ê sann sián tsînn bué kuí tiâu-á í-king nuā-khì ê kin-tsio, tsi̍t-sî-á kú thun-liáu-liáu, jiân-āu khang-tshiú tò tńg-khì tshù nih, bô bué puànn-hāng tńg-khì hō͘ tī tshù-ni̍h teh tán, teh iau-gō ê bó͘-kiánn.

Só͘ khuànn-tio̍h tsit ê kî-īnn ê tsîng-kíng tī it-sūn kan pìnn-tsuè īnn-siōng: guán pa-pa tī hit sî, hit só͘-tsāi kuat-tsì, tsiong-lâi beh khì tuì hō͘ tsìng-hú khi-ap kap Tâi-uân-lâng pak-siah ê guân-tsū-bîn thuân hok-im.
Uī-tio̍h beh si̍t-tsián tsit ê kuat-tsì, guán tsuân-ke tī 1948 nî puann-khì Tâi-tang. Tuì hit-tsūn khí, guán tshù tsiū pìnn-tsuè kán-ná lú-kuán, ū guân-tsū-bîn tshut-tshut-ji̍p-ji̍p, put-sî to ū guân-tsū-bîn lâi tuà, lâi tsia̍h-pn̄g; guán lóng tuì-thāi in ká-ná ka-kī ê hiann-tī á-sī tsí-bē. In-uī án-ni, Thian-Hiong kap guá tī 1995 nî beh tuì Hong Kong puann tńg-lâi Tâi-uân ê sî, guán khai-sí siūnn, tsiong-lâi tsiah-ni̍h tsuē ê tsheh beh hō͘ siánn-lâng. Guán tsi̍t-kú-á tsiū kuat-tīng beh lâu hō͘ ka-kī só͘ jīm-tông ê tso̍k-kûn – tsuan-bûn hùn-liān guân-tsū-bîn thuân-kàu-tsiá ê Gio̍k-san Sîn-ha̍k-īnn.

Guán m̄-sī ū-tsînn-lâng, sing-ua̍h phok-sò͘. Tī Princeton tha̍k-tsheh thâu tsit nî (1960) ê tang-thinn, in-uī tsin kuânn, guá tsiū khì Salvation Army ê kū sann-tiàm bué tsi̍t niá jacket; hia teh buē ê lóng-sī lâng m̄-ti̍h ê kū sann, tsin sio̍k, guá īng nn̄g-kak-puànn kā i bué tńg-lâi. Hit niá jacket kàu kin-á-ji̍t (60 nî āu) guá iáu-teh tshīng. Thang kóng, tsiah-ê tsheh sī guán khiām-tn̂g neh-tō͘ bué ê. Sui-jiân guán tsin khiām, m̄-kú nā bué-tsheh tsiū tsin phànn-tshiú. Tsiah-ê tsheh ū juā-tsuē pún, guá m̄-bat sǹg. Gio̍k Sîn ê truck í-king lâi tsài sì piàn, tsì-tsió tio̍h koh lâi nn̄g piàn tsiah puann uē-liáu. Guán mā ū siu-tsi̍p tsiânn-tshing phìnn ê CD, tuā pō͘-hūn sī sìng-ga̍k. Koh bô kú tsiah-ê lóng uē lī-khui guán, ū ê í-king tī guán sin-pinn gō͘-la̍k-tsa̍p nî ā , sǹg sī lāu pîng-iú; beh kap tsiah-ê pîng-iú sann lī, buē bián tit pi-siong. Gio̍k-Sîn lâi puann tē sì piàn í-tsîng, liân-suà nn̄g àm, guá tsi̍t-ê-lâng gōng-sîn-gōng-sîn tsē tī í-king tsíng-lí hó-sè ê tsheh bīn-tsîng ti̍t-ti̍t siòng, ti̍k-pia̍t sī khuànn-tio̍h tsi̍t kuá Thian-Hiong īng tsin tsuē tsing-sîn, tsin tsuē sî-kan, tsin tsuē tsînn tuì sè-kài tshut-miâ ê phok-bu̍t-kuán bué tńg-lâi ê; ū-ê sī i iáu bô ki-huē sú-iōng tsiū tsìn-ji̍p i ê ko͘-to̍k sè-kài – khuànn-tio̍h hiah-ê bîng-uē kap tsheh ê sî, buē kìm-tit ba̍k-sái tsha̍p-tsha̍p tih, ná tsún beh kap siōng tshin-bi̍t ê tshin-lâng sann lī-pia̍t tsi̍t iūnn. Bô tsheh tī sing-khu-pinn si̍t-tsāi tsin pi-siong koh bô hong-piān. Guá ta̍k-ji̍t to in-uī beh tha̍k á-sī tsham-khó bó͘ tuê-ba̍k á-sī bó͘ pún tsheh, tsóng-sī í-king bô tī sin-pinn lâi kám-kak khó͘-náu.

Kî-si̍t, tsiah-ê Sìng King, tsheh, kap CD - guán só͘ ū ê it-tshè, sī beh lâu-teh hō͘ ka-kī só͘ jīm-tông ê tso̍k-kûn ê, beh siu-tsông tī Gio̍k Sîn ê “Kì-liām Lo̍h Sian-tshun, Lo̍h Âng Bín Sìng King Bûn-kàu Kuán” lāi-bīn, ing-kai tio̍h in-uī ū hiah-ni̍h hó ê só͘-tsāi thang hē lâi huann-hí tsiah tio̍h. Guán tsin ǹg-bāng ū tsin tsuē lâng uē sú-iōng tsit ê Bûn-kàu Kuán, thang pang-tsān ka-kī khah liáu-kái Siōng-tè ê uē ê ò-pì, tit-tioh kà-sī kap tsō-tsiū, iā tuì tsiah-ê hó-thiann ê im-ga̍k tit-tio̍h kik-lē kap an-uì.

2 Khiā tī Īnn-tuan Tsoh Sîn-ha̍k
Tann tshiánn iông-ún guá tuì it-sing ê kang-tsok tsuè kán-tan ê kau-tài. Uē-tàng kóng, guá it-sing ê kang-tsok lóng-sī khiā tī īnn-tuan tsit pîng lâi tsuè ê.

Guá tī 1960 nî khì Princeton Sîn-ha̍k-īnn tha̍k tsheh, tī 1968 nî uân-sîng ha̍k-gia̍p tsiū tńg-lâi Tâi Sîn kà-tsheh. Guá tī Tâi Sîn kà bô-juā-kú tsiū khai-sí kám-kak ū būn-tuê. Guá só͘ kà ê hō͘ lâng phuànn-tuàn tsuè “īnn-tuan”. Pó-siú ê suan-kàu-su sing khai-phàu, āu-lâi táng-sū kap hāu-iú khai-sí khòng-gī, tsō-sîng khùn-jiáu. Kai-tsài, tng-sî ê īnn-tiúnn Tân Sik-tsong phok-sū muí tsi̍t piàn lóng khiā tshut-lâi uî-hō͘ guá kóng, “Siàu-liân ê ha̍k-tsiá ing-kai ū tsū-iû huat-piáu ka-kī ê kiàn-kái.”

Tsit-tsūn tsi̍t-ē siūnn khí-lâi, būn-tuê sī tshut tī guá siunn tsù-tiōng lí-lūn, bô khó-lū tio̍h si̍t-tsián. Princeton ê tshòng-ha̍k lí-liām sī “Learning and Piety” (Ha̍k-si̍p kap Kìng-khiân), tsiū-sī ha̍k-būn kap sìn-gióng, lí-lūn kap si̍t-tsè ê kuan-hē; giâm-keh lâi kóng, sī tio̍h nn̄g-hāng kiam-kò͘. M̄-kú, kàu hiān-tsāi iáu ū tsi̍t kuá Sìng King ha̍k-tsiá tsú-tiunn kóng, Sìng King gián-kiù ê bo̍k-ti̍k sī kan-tann sú-iōng “li̍k-sú phue-phuànn ê hong-huat (historico-critical method)” thui-lūn bó͘ tsi̍t ê sū-kiānn, bó͘ tsi̍t kù uē á-sī tsi̍t tuānn uē ê li̍k-sú sìng tsiū uân-sîng i ê jīm-bū. I ê gián-kiù sī tio̍h thê-tshut Sìng King tuì guân tho̍k-tsiá ū thuân sím-mi̍h sìn-sit (what it meant), bô ing-kai thàm-thó Sìng King tuì hiān-tāi-lâng ū sím-mi̍h sìn-sit kap ì-gī (what it means), in-uī tse sī Hē-thóng Sîn-ha̍k-ka á-sī thuân-kàu-tsiá ê jīm-bū.

Guá khuànn tsit khuán ê siūnn-huat siunn kán-tan, sīm-tsí siunn iù-tī; in-uī, tuì Ki-tok-tô͘ lâi kóng, Sìng King sī Siōng-tè ê uē, sī Ki-tok-tô͘ ê sìn-gióng kap hîng-uî ê tsún-tsîn. In-uī án-ni, lán mā tioh kuan-sim tho̍k-tsiá ê liáu-kái kap kám-siū. Guá tam-jīm Sìng King Kong-huē ê Huan-i̍k Kò͘-būn liáu-āu ū hì-ki̍k-sìng ê kái-piàn; tsit-khuán ê kái-piàn thang kóng sī tsi̍t tsióng ê “huān-tiû tsuán-î” (paradigmatic shift), tuì “ti̍k-sû ê guân tho̍k-tsiá“ tsuè tiōng-tiám (original reader specific) tsuán-î kàu “ti̍k-sû ê hiān-tāi tho̍k-tsiá” (present reader specific) tsuè tiōng-tiám. Tse mā-sī Sìng King huan-i̍k só͘ tú-tio̍h ê būn-tuê, in-uī huan-i̍k sī beh thuân-ta̍t Siōng-tè beh hō͘ lâng ê sìn-sit; nā bô ta̍t-sîng tsit ê bo̍k-ti̍k, huan-i̍k tsiū bô ì-gī. Án-ni thang kóng, paradigmatic shift mā sī tsi̍t tsióng ê huán-tōng.

Hiān-tāi Liân-ha̍p Sìng King Kong-huē tuā pō͘ hūn ê huan-i̍k lóng-sī kun-kù Dr. Eugene Nida ê “kong-lîng tuì-tíng” (functional equivalence) ê lí-lūn, bô koh-tsài sú-iōng thuân-thóng ê ti̍t-i̍k, sī tsù-tiōng ì-sù ê thuân-ta̍t, bô koh khuànn jī-tuì-jī ê tuì-ìng (formal correspondence). Tsit jī tan-jī á-sī tsit ê sû, bô i tan-to̍k ê ì-sù; ì-sù sī tuì siōng-hā-bûn ê tsiân-āu kuan-hē (context) lâi kuat-tīng, bô hō͘ guân-bûn ê jī só͘ sok-pa̍k, bo̍k-ti̍k sī beh hō͘ i̍k-bûn uē-tàng koh-khah uân-tsíng, koh-khah tsū-jiân tsiong guân-bûn ê ì-sù īng ka-kī ê uē piáu-ta̍t tshut-lâi, hō͘ hiān-kim ê tho̍k-tsiá kap guân-bûn ê tho̍k-tsiá lóng tit-tio̍h siâng-khuán ê sìn-sit, mā ū siâng-khuán ê kám-siū (closest natural equivalence); tse thang kóng sī tuì ti̍k-tīng ê tho̍k-tsiá lâi huan-i̍k ê, sī í-king ta̍h-ji̍p “what it means” ê kài-hān. Tsin bîng-hián, tsit khuán ê huan-i̍k tsin tsù-tiōng tho̍k-tsiá ê liáu-kái, i̍k-bûn khah ua̍h, khah tsū-jiân; m̄-kú ū lâng khuànn tsit-khuán huan-i̍k tsuè huán-tōng, īnn-tuan, sīm-tsí kong-khai khui sím-phuànn-huē.

Án-ni khuànn khí-lâi, guá ê kang-tsok tsin-tsiànn kap īnn-tuan bô huat-tō͘ thang tshiat-tn̄g kuan-hē. Kî-si̍t, īnn-tuan put-kò sī khiā tī līng-guā tsi̍t pîng, tuì bô siâng-khuán ê kak-tō͘ lâi khuànn tāi-tsì, lâi gián-kiù, lâi kué-seh, lâi liáu-kái Siōng-tè thong-kè Sìng King beh thuân-ta̍t hō͘ lâng ê sìn-sit. M̄-kú in-uī kak-tō͘ bô siâng, tshuan-sik tshut-lâi ê sìn-sit bô sio-siâng, kiat-lūn khó-lîng sī tāi-piáu sió-sò͘ lâng ê kuan-tiám, kap thuân-thóng ê liáu-kái iú-só͘ tsha-pia̍t, sī tsi̍t tsióng ê tshòng-sin. Só͘-í, lán uē-tàng kiat-lūn kóng, kap thuân-thóng bô sio-siâng bô-tú-tú sī pháinn tāi-tsì, sī ū tshòng-kiàn; ū tshòng-kiàn tsiū ū īnn-tuan, ū īnn-tuan tsiah uē sán-sing īnn-siōng.

3. Guá só͘ Siū-tio̍h ê Pang-tsān
a. Uî-hām:
Guá tsiap-siū Liân-ha̍p Sìng King Kong-huē ê bo̍k-ti̍k sī beh tsuè Huan-i̍k Kò͘-būn, ti̍k-pia̍t sī beh pang-tsān guá só͘ jīm-tông ê guân-tsū-bîn ê huan-i̍k. M̄-kú, iáu-bē tsin-tsiànn ū ki-huē khai-sí tsit ê jīm-bū, guá tsiū hō͘ UBS tiàu-khì tsuè Huan-i̍k Tsóng Kò͘-būn, tsú-iàu sī hîng-tsìng ê kang-tsok, hia̍p-tiau A-Thài Khu 15 ê Huan-i̍k Kò͘-būn ê kang-tsok, hū khah tuā ê tsik-jīm. Sui-jiân guá bô sî-tiāu kò͘-būn ê jīm-bū, kiat-kó mā sī tio̍h tsiong tsí-tō Tâi-uân ê guân-tsū-bîn ê kang-tsok kau hō͘ pa̍t-lâng hū-tsik, guá tsí ū tsham-ka huan-i̍k-tsiá ê gián-si̍p-huē, á-sī īng phue pang-tsān huan-i̍k-tsiá kái-kuat būn-tuê. Put-kò, guá iáu uē-kì-tit, mā hui-siông khim-gióng lán lāi-bīn kuí-nā uī guá khah ū tsiap-tshiok ê pîng-iú , ū-ê sī ko͘-kun-hùn-tò͘, kian-tshî piànn kàu lō͘-bé ê ióng-sū, tshin-tshiūnn Amis ê Gân Bú-tik bo̍k-su, Taroko ê Tiân Sìn-tik bo̍k-su, Paiwan ê Khó͘ Siông bo̍k-su, Kheh-uē ê Phînn Tik-siu bo̍k-su kap Tsan Tshiong-huat phok-sū, tíng. Tsuè tsi̍t ê Huan-i̍k ê Tsóng Kò͘-būn guá tsì-tsió ū kian-tshî muí tsi̍t ê guân-tsū-bîn ê huan-i̍k lóng ū tit-tio̍h kàu-gia̍h ê ū-suàn thang tsuè huan-i̍k. Tsit hāng, guá tsuè-ū-kàu.

b. Siōng Buē-tàng Buē Kì-tit ê Sū-kiānn:
Tī 1980 nî tāi, tsi̍t kuá tshut-pán-siā khai-sí tshut-pán “Gián-tho̍k Pún Sìng King” (Study Bibles). Liân-ha̍p Sìng King Kong-huē mā kám-kak ū su-iàu tshut-pán tsit khuán ê Sìng King, put-kò m̄-tsai beh tsáinn-iūnn khai-sí; in-uī UBS thuân-thóng ê tsìng-tshik sī só͘-ū ê Sìng King buē-īng-tit ū tsù-kha á-sī kué-seh (“no note or comment”), kiann-liáu tī kàu-huē tiong ín-khí bô pit-iàu ê hun-tsing. Guá tsiū hó-tánn tsio sann uī pîng-iú Tân Lâm-tsiu, N̂g Pik-hô, kap Tīnn Gióng-un sann uī phok-sū kap guá tso͘-sîng sió-tso͘ (í-guā Ia̍p Iok-hān, Tiunn Tik-lîn, Tông Tshun-huat phok-sū, í-ki̍p Tiunn Bîng-iū kap Niû Tiông-kong bo̍k-su mā bat tsham-ú thó-lūn.) Sió-tso͘ kuat-tīng sing īng Hiān-tāi Tiong-bûn ê “Lō͘-Ka Hok-im” tsuè tshì-iōng-pún, īng “Hō͘ Pian-iân-jîn ê Hok-im” tsuè tsheh-miâ, tho̍k-tsiá bo̍k-phiau tīng ko-tiong thîng-tō͘, lia̍t-tshut tsi̍t kuá guân-tsik kap hong-huat liáu-āu tsiū tio̍k-tshiú siá kó. Kó-kiānn king-kè thó-lūn koh siu-kái liáu-āu ū tshiánn kuí-nā-ê ha̍k-sing lâi tshì tha̍k. Kiat-kó, guán huat-hiān ha̍k-sing tha̍k sī bô būn-tuê, tsóng-sī lia̍h buē-tio̍h tsú-tuê. Sió-tso͘ tsiū suî sî kuat-tīng tîng siá, muí tuānn ê khai-sí lóng ke tsi̍t kù “tsú-tuê thê-sī (thematic highlighting)”, thang kik-khí tho̍k-tsiá khai-sí mn̄g sìn-sit tuì in hiān-tsāi ū sím-mi̍h ì-gī ê būn-tuê.

Guán tàu-tīn tsuè tsit-ê project, hō͘ guá tit-tio̍h siōng tuā ê siu-sîng, ha̍k-si̍p tio̍h guá tī tha̍k-tsheh ê sî bô o̍h-tio̍h ê tsi̍t-bīn, tsiū-sī Princeton só͘ kóng ê “piety” tsit-bīn.

Guá ū tsiong tsit piàn ê king-giām siá-tsuè lūn-bûn. Guá sing kài-siāu guân-tsik kap hong-huat, suà lo̍h-khì tâm-lūn tsáinn-iūnn sú-iōng Gadamer ê tshuan-sik lí-lūn (the fusion of the two horisons) tsuè ki-tshó͘, tsuè-āu tsiong kiat-kó siông-sè pò-kò. Tsit phinn lūn-bûn guá tī 1984 nî jua̍h-thinn, tī muí sann nî tsiah ū tsi̍t-piàn, muí-piàn ū tsi̍t ge̍h-ji̍t kú, uī-tio̍h tsuân sè-kài ê Huan-i̍k Kò͘-būn ê gián-thó-huē sî huat-piáu. Hit tsūn sī UBS siōng-sīng ê sî, tsuân sè-kài lóng-tsóng ū tshit-tsa̍p ê tsham-ka; ta̍k-ê-lâng lóng tio̍h tha̍k tsi̍t phinn lūn-bûn. Gián-thó-huē beh suah ê nn̄g ji̍t tsîng ū tsuè tsi̍t ê bîn-ì tiâu-tsa, só͘ mn̄g ê būn-tuê tsin lóng-thóng: “Tsit piàn ê gián-thó-huē sím-mi̍h siōng hó?” Tuā pō͘-hūn ê lâng kóng “tsia̍h kap tuà tsin hó;” ū-ê kóng “huē-gī ê só͘-tsāi tsin hong-piān;” mā ū-ê kóng “weikend ê lú-iû an-pâi liáu tsin lí-sióng;” tsí ū tshit ê lâng kóng-khí lūn-bûn ê tāi-tsì, tshit ê lóng kóng “I-Jin Loh’s paper is the best.” Āu-lâi UBS ê Tsip-hîng Uí-uân-huē ū huat-piáu tsi̍t tiunn position paper, kî-tiong lán só͘ thê-tshut ê kuan-tiám tuā pō͘-hūn ū siū tshái-iōng. Guán tī Tâi-uân só͘ tsuè ê tuì sè-kài ū kòng-hiàn, ū ín-khí kiōng-bîng!

c. Siōng Buē Buē Kì-tit ê Lâng
Tshuà Jîn-lí phok-sū kap guá tī kang-tsok siōng siōng bi̍t-tshiat. I bat tsuè-kè Tâi-uân Sìng-King Kong-huē ê Tsóng Kàn-sū, A-thài-khu ê Tsip-hîng Uí-uân-huē ê Tsú-si̍k, kap Tsóng Kàn-sū. Tī I tsāi-jīm ê tiong-kan, i ū tsi-tshî guá uân-sîng tsi̍t-kuá Sìng King Kong-huē it-puann buē tsuè ê hāng-bo̍k, tshin-tshiūnn Sin-iok Hi-Hàn Sû-tián ( Ia̍p Iok-hān kap Tiunn Tik-hiong phok-sū ū tsham-ú), Sìng King Kán-bîng Sû-tián (Ko Kim-tiân kap Tīnn Gióng-un phok-sū ū tsham-ú), Sin-iok Sìng King Pīng-Pâi Pán, Khue-puān Tsīng-su, Jit-tho̍k Sìng King (tse sī uī-tio̍h ta̍k-ji̍t siōng-pan ê bô-îng-lâng tsún-pī ê; muí-ji̍t ū tsi̍t sió-tuānn Sìng King, kán-tan ê kué-seh, ū su-khó ê būn-tuê, kap té-té ê kî-tó),tíng. Huan-i̍k TCV (Todays Tsinese Version) sî, tī huán-tuì siann tiong, i mā kiông-li̍k tsi-tshî kap thui-kóng, Tuì tsuè sû-tián tsiah-ê hāng-bo̍k, guán ū ha̍k-si̍p tio̍h tsit-luī ê tsheh sī buē-tàng īng huan-i̍k ê hong-huat, sī tio̍h tsi̍t-jī tsi̍t-jī kò-pia̍t thó-lūn ê..

- TCV ê Sin-iok iû Khó͘ Bo̍k-sè kàu-siū huan-i̍k, huan Kū-iok ê sî ū Tsiu Liân-huâ, Ông Sîng-tsiong nn̄g-uī phok-sū kap Tsiau Bîng lú-sū ka-ji̍p. Tsit ê i̍k-pún hui-siông tiōng-iàu, sī thâu tsi̍t pún iû Huâ-jîn só͘ huan-i̍k ê, bûn-pit tsin tsū-jiân, piáu-ta̍t tshing-tshó, tsin hó liáu-kái, só͘-í hiān-tsāi iáu teh huan-i̍k e Hiān-tāi Tâi-gú I̍k-pún i-ki̍p kî-tha guân-tsū-bîn huan-i̍k á-sī siu-i̍k ê nâ-pún. Guá tuì tsit ê huan-i̍k o̍h-tio̍h huan-i̍k tsiá su-iàu khiam-pi, ha̍p-tsok, pau-iông, buē kian-tshî ka-kī ê ì-kiàn ê tsing-sîn, in-uī Huâ-gú ūn-iōng ê khong-kan tsin khuah, huan-i̍k khah ū ì-kiàn.

Līng-guā tsi̍t hāng tāi-tsì guá buē īng-tit buē kì-tit. Guá khì Princeton tha̍k B.D. ê sî (1960), Tsiu Liân-huâ phok-sū í-king tī hia teh tsuè gián-kiù ha̍k-tsiá. I í-king sī tsi̍t-uī bîng-jîn, m̄-kú tsin iú-siān; i to-tsâi-to-gē, tsóng-sī m̄ bat hián-iāu ka-kī ê ha̍k-būn. I tuì hit tsūn khí, guá só͘ hū-tsik tsin tsuē Tiong-bûn ê huan-i̍k hāng-bo̍k, I muí tsi̍t hāng lóng ū gī-bū tsham-ka. I sī tshiok-tsìn hô-bo̍k ê tsing-sîn jîn-bu̍t.

Hiān-tāi Tâi-gú I̍k-pún sī hian-tsāi iáu teh tsuè ê huan-i̍k. Tse sī thâu tsi̍t-piàn Sìng King Kong-huē kap Tiúnn-ló-huē ha̍p-tsok ê huan-i̍k. Tsit ê huan-i̍k tsin ti̍k-pia̍t, uē-īng-tit kóng sī “tō tsiânn jio̍k-thé” ê huan-i̍k, tha̍k khí-lâi, uē thiann-tio̍h Siōng-tè tsin tsiànn tsiânn-tsuè Tâi-uân-lâng, īng sûn-tshuì ê Tâi-uân-uē teh tuì lán kóng-uē, lóng bô guā-kok-khiunn. Guá tuì muí tsi̍t uī huan-i̍k sió-tso͘ ê lâng ha̍k-si̍p-tio̍h tsin tsuē.

Guá siōng ài, mā siōng kiann Ong Siu-kiong bo̍k-su kóng, “Tse m̄-sī Tâi-uân-uē”, á-sī “Tâi-uân-uē m̄-sī án-ni kóng”: siōng ài, in-uī tio̍h siu-kái, siu-kái-liáu ê ì-sù it-tīng uē khah tsìng-khak; siōng kiann, in-uī tio̍h koh liáu sî-kan thó-lūn. Iûnn Khé-siū īnn-tiúnn ti̍k-pia̍t kuan-sim ài pó-tshî guân-bûn só͘ īng ê ì-siōng (image) kap àm-jū (metaphor), in-uī án-ni i̍k-bûn tsiah uē ua̍h koh suí, khah ū-la̍t, mā khah hó kì. Tiunn Tsong-liông bo̍k-su sī tsin ū tsâi-lîng ê tsú-si̍k, tha̍k tsin tsuē tsheh, sī tsi̍t pún ua̍h ê pik-kho-tsuân-su. Gô͘ Bîng-hiông bo̍k-su siōng gâu píng kok-tsióng pán-pún tsuè tsham-khó; mā tuì hiān-tsāi ê siàu-liân lâng teh īng ê Tâi-uân-uē ū pá-ak, in-uī tsit piàn ê huan-i̍k tsin ǹg-bāng hui Ki-tok-tô͘ mā tha̍k-ū. Tiunn Kong-îng bo̍k-su ti̍k-pia̍t tsù-ì Lô-má-jī tsù-im ê tsìng-khak; Gân Sìn-sing bo̍k-su tuì si kap kó͘-ji ê siá-huat tsin ū pá-ak; Sih Pik-tsàn bo̍k-su ti̍k-pia̍t tsù-ì tī káng-tâi tíng ê suan-tho̍k; Khng Tsìn-sūn bo̍k-su tuì guân-bûn ū tsin hó ê liáu-kái; Niû Tiông-kong bo̍k-su tuì tiān-náu ê ūn-iōng kap huan-i̍k ê it-tì-sìng, tíng ê būn-tuê lóng ū ti̍k-pia̍t ê tsù-ì. Tsuè -kūn tsiah tsham-ka ê Tân Lâm-tsiu phok-sū tuì huan-i̍k mā ū ti̍k-sû ê kòng-hiàn. I ū-sî tāi-lí tsú-si̍k khui-huē tsin kó-tuàn, in-uī i kap guá ha̍p-tsok ê sî-kan khah tn̂g,ū kiàn-li̍p tsin hó ê rapport, i só͘ beh mn̄g ê būn-tuê kap guá siūnn ê būn-tuê siông-siông sī siâng-khuán, guá nā bô mn̄g, i lóng uē mn̄g. Koh tsi̍t hāng hó ê tāi-tsì, tsiū-sī tsí ū i sī thâu tsi̍t-tāi ê Ki-tok-tô͘, só͘-í put-tsí liáu-kái hui Ki-tok-tô͘ ê iōng-sû. Lán iā í-king ū tsi̍t-uī uē-hiáu īng tiān-náu lâi tshù-lí kó-kiānn ê Niû Tiông-kong bo̍k-su. Tsuè-āu, lán mā í-king ū tsi̍t-uī pí guá khah ū lîng-li̍k ê Kū-iok tsuan-ka, mā uē-hiáu tiān-náu pâi-pán ê Niû Bāng-huī phok-sū tsuè lán ê Huan-i̍k Kò͘-būn thang hû-khí lóng-tsóng ê tsik-jīm. Siong-sìn tsit ê tsin-tsiànn īng lán ê pē-bú-uē ê Sìng King koh bô-kú tsiū uē tshut-hiān.

It-sing tuì guá ū siōng-tuā ê íng-hióng kap pang-tsān ê tsiū-sī kap guá sann-kap tsuè Gián-tho̍k-Pún ê “Lâm-tsiu. Pik-hô, Gióng-un” tsit sann ê “tâng-phuānn. Guán lóng-sī īng in ê hioh-khùn ji̍t, ji̍t-mî phah-piànn tsuè-kang. Guán tuì bô bong-khí, thó-lūn kap piān-lūn, siu-kái koh siu-kái, siá kàu buán-ì uî-tsí. Guán ti̍k-pia̍t ū tiōng-sī ti̍k-sû ê tho̍k-tsiá (audience specific), ti̍k-sû ê khuân-kíng (context specific), ti̍k-sû ê sìn-sit (message specific), tíng ê būn-tuê. Kap in tàu-tīn ha̍k-si̍p hō͘ guá thé-giām-tio̍h Sîn-ha̍k, á-sī Sìng King ê tshuan-sik, m̄-sī sûn lí-lūn, mā-sī gē-su̍t, tio̍h khò thuàn-liān koh thuàn-liān tsiah uē láu-liān, tsiah tsuè uē tshut-lâi; m̄-sī thiu-siōng ê, sī uē-tàng si̍t-hîng ê; m̄-sī kò-jîn tsuè ê, sī kûn-thé kiōng-tsō ê; m̄-sī lóng tsìng-thóng ê, siông-siông sī huán-tōng ê, sī īnn-tuan ê. Tse lóng-sī guá kap in tsuè-kang ê sî só͘ o̍h-tio̍h ê. Kap tsit-tīn pîng-iú tsuè-tīn kau-tâm, thó-lūn kap piān-lūn hui-siông tsing-tshái, bô tsi̍t tiûnn líng-tiûnn, lóng ū tshòng-kiàn, hō͘ guá tuì ta̍k piàn ê khui-huē kám-kak ū kî-thāi koh hing-hùn, thé-giām tio̍h tsoh Sîn-ha̍k ê huann-hí kap khuài-lo̍k. .

Guá mā tuì guá tsí-tō in siá phok-sū lūn-bûn ê sann-uī lāu-su ha̍k-si̍p tio̍h tsin tsuē. Tse tuì in ê lūn-bûn khuànn uē-tshut. Note:Please use the language eats use Tsan and Tsiu in Tsinese, and Tsing in Inglish
Tsan Tshiong-huat: The Study of Jesus in Luke from Asian Perspective
Kapi Tsing: An Attempt at Reading the Story Martha and Mary with Juxtapositional Narrative Appruats
Tsiu Shupin: Reading Mission in the Gospel of Mathew from Identity of ``the little ones` ? A Narrative Critical Perspective
Tuì lūn-bûn ê tuê-ba̍k lán uē-tàng khuànn-tshut tsiah-ê lóng sī ǹg līng-guā tsi̍t pîng teh kiânn, tsin iu-siù ê lūn-bûn, kiat-lūn lóng sī huán thuân-thóng ê. Put-kò lán m̄-bián kiann, in-uī lán siong-sìn, ū īnn-tuan tsiah ū tsiong-lâi, tsiah ū īnn-siōng . Lán.tio̍h kè-sio̍k ǹg tsit ê hong-hiòng kiânn tsiah ū pān-huat thang tsuè tshòng-sin ê Sîn-ha̍k lâi biān-tuì tsiong-lâi ê thiau-tsiàn.

4. Tsuè-āu ê Kám-siā
Tsuè-āu, guá beh koh tsi̍t piàn hiòng Gio̍k-Sîn ê táng-sū-tiúnn, tsu-uī táng-sū, īnn-tiúnn Pusin kap kok-uī kàu-siū piáu-ta̍t guá siōng tshim ê kám-siā, in-uī lín kin-á-ji̍t pan-siū tsit ê ki̍k-tuā ê îng-ū hō͘ guá. Guá mā ài tuì bat kap guá tàu-tīn tsoh Sîn-ha̍k, kiânn tsit tiâu khám-khia̍t ê lō͘ ê tông-tsì pîng-iú seh-siā, kap in hun-hióng tsit ê îng-ū.

Thian-hiong kap guá lóng sī to-pīnn ê lâng. Guá tui 1967 nî tsiū khai-sí in-uī thn̂g-jiō-pīnn ka-kī tsù-siā, āu-lâ khai-sí tsi̍t liân-tshuàn ê bān-sìng-pīnn, sim-tsōng pīnn, ko hiat-ap, koh lâi ū Parkinsons, kin-nî tsho͘ koh ū tsuè liap-hō͘-suànn ê tshiú-su̍t, iā huān-tio̍h kip-sìng khì-tshuán-pīnn. Thian-hiong sī tuì i thuè-hiu ê tsîng nn̄g nî tsiū khai-sí ū būn-tuê, tuì 2,000 nî khí uân-tsuân ji̍p-khì i ko͘-to̍k ê sè-kài, sit-khì i só͘-ū ê kì-ik-li̍k, piáu-ta̍t-li̍k, āu-lâi mā huān-tio̍h thn̂g-jiō pīnn; tsuè-kūn koh in-uī jiō-tō huat-iām kap tsi̍t kuá pīng-huat-tsìng ji̍p-īnn sì lé-pài kú.

Tī tsit tiong-kan ū tit-tio̍h Sam-kiap Kàu-huē Lí Tsuân-gē bo̍k-su ti̍k-pia̍t ê tsiàu-kò͘ kap kuan-huâi-sió-tso͘ ê pang-tsān, guán tio̍h tshim-tshim kā in seh-siā .

Mā ū tsin tsuē hái-lāi-guā ê pîng-iú kò-pia̍t teh thuè guán kî-tó, á-sī lâi thàm guán; koh ū Tâi-gú Huan-i̍k Sió-tso͘ ê tâng-kang ta̍k lé-pài lâi thàm guán, thuè guán kî-tó, guá mā beh kā in kóng “to-siā”.

Guán mā ti̍k-pia̍t beh tuì guán tsì-tshin ê hiann-tī-tsí-bē piáu-sī siōng tshim ê kám-siā. Guá huān-tioh tsiah-ni̍h tsuē koh giâm-tiōng ê pīnn í-king tshiau-kè 50 nî-à, nā m̄-sī ū tuā-tsí ê tsiàu-kò͘ kap hia̍p-tiau hiann-tī tsí-bē ê pang-bâng, guá tsá tsiū bô tī tsia a. Guá tī nî-tsho͘ tshiú-su̍t ê sî, tuā-tsí mā tshin-sin lâu tī pīnn-īnn tsiàu-kò͘ guá kuí-nā-ji̍t. Guá hiān-tsāi in-uī Parkinsons hîng-tōng lóng bô hong-piān, i tsuè-thâu hia̍p-tiau tsuân-ke lâi pang-tsān guá: jī-tsí siông-siông kià lâng the̍h îng-ióng-phín hō͘ guá; sió-tī Î-tō sīm-tsí thuè guá tshut-kok pān tāi-tsì; sió-bē Sumih ka-kī tiōng-hu teh phuà-pīnn mā lâi pang-tsān guá kuí-nā-ge̍h-ji̍t kú; sun-á puè ū Îng-iāu i-su tsuan-bûn teh sàng guán khì kip-tsín, Siông-uán bo̍k-su put-sî to teh an-pâi guán khuànn i-sing kap ji̍p-īnn ê sū, tíng. Beh tshē tio̍h tsiah-ni̍h hô-hó ha̍p-tsok ê ka-tîng si̍t-tsāi bô kán-tan. Tse lóng sī tuā-tsí ê kong-lô. Guán kám-siā Siōng-tè hō͘ guán ū tsiah-ni̍h gâu líng-tō kap tsiàu-kò͘ ka-tîng ê tuā-tsí, mā ài kám-siā Siōng-tè hō͘ i ū hó ê tiōng-hu kap uân-buán ê ka-tîng thang kā i hia̍p-tsō͘.

Tsuè-āu, tsóng-sī siōng tiōng-iàu ê, guá beh tuì guá “khah-hó-ê-tsi̍t-puànn (my better-half) kóng, “Nino, tsin to-siā!” Tsit kù uē tsí-ū i thiann-ū. I mā-sī guá tsoh Sîn-ha̍k ê “tâng-phuānn”. Guán nn̄g ê lóng í-king 77 hè à, sann ge̍h-ji̍t tsîng mā tú-á khìng-tsiok guán kiat-hun muá 50 tsiu-nî. I it-sing lóng īng guá kap ka-tîng tsuè tiong-sim. Guá in-uī ū i tsiah ū khuì-la̍t tsuè guá só͘ tsuè ê it-tshè. Guán beh sàng hō͘ Gio̍k-Sîn ê tsheh tsin tsuē sī i só͘ tin-tsông ê. I ing-kai tio̍h hun-hióng tsi̍t-puànn-khah-ke ê îng-ū!

Guān it-tshè ê îng-iāu lóng kui hō͘ Siōng-tè!