《赤崁樓ê情phoe》

| | | 轉寄

Lāng Ang’á ê TshiúKásik
Sī tsi̍t ki tsin liúlia̍h ê tshiú
Tiàu gō͘ tiâu sisòaⁿ
Tèng lo̍h gún ê thâukhak sùki

Lāng tang lāng sai lāng mî lāng ji̍t
Lāng kah gún huaⁿ thâu hí bīn
Lāng kah gún thâu hîn ba̍k àm
Lāng kah gún sim kông hóe to̍h

Lo̍hbóe
Ēng tsi̍t khoán tohténg nikam ê nńg’á sè
Katn̄g gō͘ tiâu sisòaⁿ
Thô͘kha tsi̍t tui sòaⁿ iāiā ê
Gún

Khin khin
__Khong
_____Khong tshùi
Kut
____Hun
Si