赤崁樓ê情phoe【前期文章索引】

Lāng Ang’á ê Tshiú2021.12.26

Kásik
Sī tsi̍t ki tsin liúlia̍h ê tshiú
Tiàu gō͘ tiâu sisòaⁿ
Tèng lo̍h goán ê thâukhak sùki

Tī O͘àm Tiong To̍k Hêng2021.12.19

Góa tī o͘àm tiong to̍k hêng
O͘sik ê hong, tsiàⁿ khau tò siàn
Līking ê tshùi kháu, thunlo̍h liáujiân
Ji̍tthâu sī bô kiâmtsiáⁿ ê ping

Lāu Kimmn̂g ê Simsū ── Kimmn̂g sióngsiōng tsi saⁿ2021.12.12

Kiâⁿji̍p uanuan khiaukhiau ê Kimmn̂g lāu ke
Tsi̍t tsiah thô͘káu’á hiòng lí pūi nn̄g siaⁿ seⁿhūn ê tsioho͘
Lāu khì ê sòegua̍t hiônghiông khiā khí‧lâi
Thí khui lia̍t âng huehkng tiámto̍h làukau ê kìtî

Lāu Ping ê Pitsêng ── Kimmn̂g sióngsiōng tsi jī2021.12.05

Tùihōaⁿ iân phàulúi pêji̍p ba̍ktsiu
Kimsik phah khui kong’êng ê tsêng pòaⁿ sìlâng
Káⁿ sí koh sí bē khì ê ua̍h
Uikoân thiàuji̍p thihthang teh píⁿ kingkah
Pe̍hsik amkhàm uankhut ê āu pòaⁿ sìlâng
Siūⁿ sí koh sí bē khì ê sí

Bīpo̍ktôaⁿ ê Hoánpōe ── Kimmn̂g sióngsiōng tsi it2021.11.21

Hīⁿkhang lāi putsî thiaⁿtio̍h
Tsi̍t tsūn tsi̍t tsūn lóng lóng ê siaⁿim
Saⁿ bān gōa ē bô kuitsik ê tsiattsàu
Gō͘ tsa̍p nî lâi kín koh tāng ê kiaⁿ sim lún miā

Iâm Sú Siusû Tsa̍p Khò2021.10.31

Tsi̍t lia̍p tsi̍t lia̍p iâm
Tsi̍t tih tsi̍t tih kōaⁿ
Tsi̍t sûn tsi̍t sûn jiâubûn
Tsi̍t tǹg tsi̍t tǹg jīnhūn
Sī pâipí

Hûn Tshiûⁿ ── Kì iâmtsúi Tâioân si lō͘2021.10.24

Hiankhui nâsik ê bīnse
Lí sī tsi̍t tiâu gēsu̍t ê khioksòaⁿ
63 tiâu si hûn
78 lia̍p si tsí
Ū tsêng ū gī ê pah nî le̍ksú

Ngē Kut ê Mûikùi ──Siōng Iûⁿ Kûi2021.10.17

Ngē kut ê mûikùi

1915 nî ê mn̂gsìⁿ phāng āupiah
Ji̍tpún ping liàmtn̄g Tâioân thâu
Tī lí káu hòe ê simkuaⁿ khut’á
Tâi lo̍h tsi̍t lia̍p hoán-khòng ê tséngtsí
Puh tshut ap bē píⁿ ê

Ngē kut ê mûikùi

Khunpin Peh ê Tshiòiông ── Siōng Bô Bí Lo̍k2021.10.10

Kōaⁿtsúi thiàⁿsim tsim sántshiah ê tshânthô͘
Sánsán ê sìⁿmiā kiat pápá ê tiūsūi
Tsi̍t pō͘ tsi̍t pō͘ o͘ta ê khaìn
Siān tauhtauh ê ji̍tthâu khòaⁿtio̍h
Khunpin peh boántsiok ê tshiòiông

Hòngtáⁿ Bûntsiong Piàⁿmiā Tsiú ──Siōng Iâmhūn tētài bûngē iâⁿ2021.09.26

Tng hongtshia thâu kôankôan pháng khí
Tsi̍t ki Iâmhūn tētài bûngē kî
Thêngthêng tèng lo̍h lâm Khunsin biōtiâⁿ
Bē iô bē khi hiòng kàigiâm tshiàng siaⁿ

Kiâmtō͘ Goântsāi Bûnha̍k Hûn   ── Si tsì Ngô͘ Sin’Êng pah hòe biánkī2021.09.12

Khòaⁿtio̍h lí ê tângsiōng
Góa tsiah tsaiiáⁿ lí
Tha̍ktio̍h lí ê si
Góa tsiah se̍ksāi lí

Tshùi Kā Tshái Pit Tshut Thâu Thiⁿ ── Kháu tsiok ōika2021.08.29

Ūitio̍h tháukhui abú kiat kiû ê ba̍kbâi
Ngē jím gêtsô khíhōaⁿ hueh saisai
Ūitio̍h thè apa ê hoânló kiám pûi
Khíkin kā ân piàⁿsè lim pit tsúi

Hōtsò Ìtsì ê Io̍hhng ── Ki-bah úisok tsèng2021.08.22

Phāiⁿ tsi̍t hù saⁿ kak la̍k khiau ê miāté
M̄ goān tèⁿ tiāmtiām kùtsāi miāūn tsing
M̄ goān pī teh tiâu ê lênghûn bô siaⁿ
Khikhiau ê tséngthâu’á gīm ân sèⁿmiā tsi pit
Gīgī tsùn, la̍kla̍k tshuah
Thàumê thàu-ji̍t thò͘ ba̍k iô bē thêng

Lâi Bé Tsháikǹg O͘h! ── Tsiok ki tsântsiòng tsiá2021.08.15

Thàu tiongtàu ê ji̍tthâu, kā lûn’í ê lián’á hang tshut hûn
Tsi̍t sian tòkiu ê sin’iáⁿ, tsi̍t siuⁿ gō͘ hue tsháikǹg ê ēkha
Nn̄g tsat ta-pô͘ ê liân’ngāu thúi
"Lâi bé tsháikǹg o͘h──"

Góa Ah Ū Kámkak —— Si̍tbu̍t lâng2021.08.08

Khangkhang thàulām io̍htsúi bī ê pângking
Kā kakī khōng tòa pe̍hsik ê tshn̂gkin
Bián koh tshapsiâu ji̍tthâu ê tshiaiāⁿ
Bián koh thunlún hongthai ê hiaupai
Ánne, tsiâⁿ hó

Tsâbó͘ Gín’á ê Ji̍tkì —— Siū ge̍k jîtông2021.08.01

Mamĭ, góa tsiok siūⁿ lí ê
Papa kóng sī góa bô kuai, lí tsiah ē tsáu tshutkhì
Hāi góa háu kui mê

Kámsiā Lí ê Ba̍ksái ——-Kapo̍k siūhāi hūlú2021.07.25

Kámsiā lí ê ba̍ksái
Tī lí tsho͘ pêpê ê tshiútê līkhui góa iù mimi ê tshùiphóe liáu’āu
Lí ba̍kkho͘ kâm tsúi, kóng lí ài góa
Góa goânliōng lí

Ékáu ê Iākhong ——Tshuki2021.07.18

Siān tauhtauh ê ji̍tthâu teh thua âng hê ê sin’iáⁿ
Kúi lúi o͘ jîn lânglâng sangsang tiàu tī thiⁿténg bóe
Pehkhui kam’á sik ê hônghun
Khaisí tsi̍t bān tsi̍t bān thàngthiàⁿ ê thunlún

Góa Bô Koài Lí —— Polê uaua2021.07.11

Góa bô koài lí
Tng góa tùi lí ê khatsiahphiaⁿ, siak lo̍h
Góa thiaⁿkìⁿ sìⁿmiā tsi̍t tsat tsi̍t tsat, tshùi iûⁿiûⁿ
Lak lo̍h útiū khangkhak ê siaⁿim
Khinkhin khongkhong
M̄ sī lí tsho͘ kha pūn tshiú
Sī góa miā tiong tsùtiāⁿ

Iōng Kuasiaⁿ Tián Sìⁿmiā —— Sītsiòng tsiá2021.07.04

Koái’á, sô līkhui thóthàn ê lia̍hlêng pâng
Lângkheh khì-hiâm ê pháiⁿsiaⁿsàu
Iáu tī hīⁿkhang piⁿ, phōngphōng tân
Tsi̍t tīn bîhong, khaukòe bīnphôe
Léngléng, tài sngbī

Ióngtsiá Ūntōng Hōe —— Sin sim tsiònggāi tsiá2021.06.27

Kimsik ji̍tthâu kôankôan kòa thiⁿténg
Pe̍hsik hûnlúi sûi hong lōngliulian
Tsiáutsiah tī tshiūki liu liulông
Huaⁿhí ê tsôaⁿtsúi ti̍tti̍t tiòng

Tiûtû —— Siá tsi̍t ūi sìtsa̍p hòe ê tuaⁿsin lílông2021.06.20

Góa thiaⁿkìⁿ tsi̍t khik Bāng Tshunhong
Í Tikpò͘si ê tsiattsàu
Tī lí simpâng mn̂gkháu
Tiûtû

Tshùi Kô͘kô͘ ê Tshunthiⁿ ——Suliām thâu tsi̍t pún sitsi̍p 《Niû’á Tāu ê Tshunthiⁿ》2021.06.13

12 gue̍h sngléng thiⁿ
Tsiamtsiam ê hong
Siā lo̍h sihsih tsùn
Mā siā nńg tsho͘ióng ê kutba̍k

Àm Lôan2021.06.06

Tùi phangtsúi phuetsóa ê khí-thâu
Siá lí ê miâ
Tsi̍t keh tsi̍t keh iù tsōa tsúihûn
Lóng sī lí siû‧ kòe ê tshing phang pho iáⁿ

Tan Lôan2021.05.30

Tsi̍t tsâng lian‧ khì ê mûikùi
Oá tī bān tsí tshian hông lûnhôe ê
Tshiûⁿ’á kak
Tiāmtiām ê hue iáⁿ
Pa̍ktio̍h góa
Bô sînhûn ê ba̍kkng

Pōe’iáⁿ2021.05.23

Lí kiò góa kā ba̍ktsiu kau hō͘ lí
O͘’àm sī lí ê sèkài
Gō͘ hue tsa̍p sik ê pò͘kéng
Lâu thòaⁿ o͘ kúikúi ê bū

Siû Bāng2021.05.16

Iāhêng kun ê sihsut’á pòsò͘ siaⁿ sàu
Ka tn̄g tù khíkôⁿ ê khùnbîn
Sô tī tshiûⁿá kak sûnlô ê siānthâng’á ping
Tsha̍t thâu tsha̍t hīⁿ, iōng hôe’ik ê lûita̍t
Sàubiô siûsik lāi ê góa

Siû Miā2021.05.09

Tī tsit tè khiónghat sī ha̍phuat
Tsauthat sī tsètō͘
khausé sī tsèngtong ê

Kījîn2021.05.02

Phâng hûn lám gue̍h siàn tshiⁿ khian ji̍t
Hiâⁿ hue tsú tshiū hang suaⁿ tsian hô

Lak Siáu’ōe2021.04.25

Kìtsiá hóngbūn hoānlâng,
Tshiáⁿmn̄g lí ji̍p ga̍k ê kámsióng?

Siû Bāng2021.04.18

Lí ēng hueh kap ing gán
Kā sántshiah tshèngsat
Tshèngtsì phùntshut ê hóetsheⁿ
Kā tshingtshun sio·sí

Tsiùtshng ê Hônghun Tô͘2021.04.11

Tshiktsiáu'á tshōe bô tiūtsháu lâng ê kingkah
Tō͘kún’á suh bô kamtsià hn̂g ê lingtsúi

蛀穿ê黃昏圖2017.06.18