《赤崁樓ê情phoe》

| | | 轉寄

Tī O͘àm Tiong To̍k Hêng
Góa tī o͘àm tiong to̍k hêng
O͘sik ê hong, tsiàⁿ khau tò siàn
Līking ê tshùi kháu, thunlo̍h liáujiân
Ji̍tthâu sī bô kiâmtsiáⁿ ê ping

Góa tī o͘àm tiong to̍k hêng
Pe̍hsik ê liān, tsêng bok āu tsing
Teh píⁿ ê lênghûn, kha bóe tshiú léng
Góa sī tsi̍t tsiah ū thé bô si̍t ê ing

Góa iûgoân tī o͘àm tiong to̍k hêng
Kimsik ê kng, se âu tsng ian
Gēsu̍t ê impho, ke un thêliān
Siaⁿtòa sī sin tshutlô͘ ê hiân

Góa iûgoân tī o͘àm tiong to̍k hêng
Le̍ksik ê pûi, mî tsai ji̍t tsèng
Abú ê ōe, tì’ìm tshàutsiān
Góa sī tsi̍t lúi hòasin ê liân