《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

台灣寶島

咱有美麗的海岸 台灣人民上溫暖 認真打拼閣骨力 毋是國際的負擔 對岸國家捏予絚 歡迎逐家遊台灣
白話字版 Lán ū bí-lē ê hái-hōaⁿ Tâi-oân jîn-bîn siōng un-loán Jīn-tsin phah-piàⁿ koh kut-la̍t M̄-sī kok-tsè ê hū-tam Tùi-hōaⁿ kok-ka tēⁿ hō͘ ân Huaⁿ-gêng ta̍k-ke iû Tâi-oân