《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

越南姊姊予我ê啟發

Tī kin-nî 5--gue̍h khì Sêng-tāi tsham-ka Tâi-oân Lô-má-jīhia̍p-hōe pān ê Lô-má-jī bûn-hòa tseh.Góa khe̍h-tio̍h tē 2 miâ, tsin huaⁿ-hí ! lēng-gōa kohtú-tio̍h 1 hāng ê tāi-tsì, ta̍t-ti̍t lán lâi su-khó kap thám-thó. Hit kang ê Pe̍h-ōe-jī pí-sài sī nāu-jia̍t kún-kún, ū bōe tsió gín-á mā lâi tsham-ka, siōng sè-hàn ê tsiah kok-sió 1 nî niâ! tse sī tsiâⁿ hó ê tāi-tsì. Tâi-gí bó-gí nā beh thn̂g-thòaⁿ--lo̍h-khì, beh tsi̍t tāi thoân-kòe tsi̍t tāi, ū siàu-liân-lâng kap gín-á khéng ha̍k-si̍p sī kài iàu-kín--ê. Lán ê Tâi-gí sī tsiok súi ê gí-giân, sī lán ê pó-pòe, Te̍k-o͘-lân nā bô ì-sik--tio̍h, tsin-tsiàⁿ ē hāi-tio̍h āu tsi̍t tāi neh!

Kóng kàu tsia, góa sòa--lo̍h-lâi beh kap lín hun-hióng Lô-má-jī ê tiōng-iàu sèng. Lô-má-jī tio̍͘h-sīabc, tsoân sè-kài tshiau-kòe tsi̍t pòaⁿ ê lâng lóng teh sú-iōng.Tī lán Tâi-oân siōng tiòng-iàu ê Lô-má-jītsu-sán tō-sī sú-iōng le̍k-sú tshiau-kòe 150 nî ê Pe̍h-ōe-jī, Pe̍h-ōe-jī sī pó-tshûn Tâi-oân le̍k-sú kap bûn-hòa ū ê bûn-jī kap bûn-hiàn. Siāng-sî mā sī ha̍k-si̍p sè-kài kok-kok ê gí-gian ê ki-tshó͘.
Tâi-gí pí-sài liáu-āu, góa tsia̍h pn̄g liáu tō sûi khí tsē hóe-tshia tǹg-khì Ko-hiông. Tī hóe-tshia lāi, góa lóng teh kuaⁿ-tshat ta̍k ê. Ē-kì-tit tsē beh kàu Tsó-iâⁿ ê sî, ū tsi̍t êkhòaⁿ--khì-lâi sêng Tang-lâm-a lâng ê a-tsé tsē tī góa ê keh-piah . Góa khòaⁿ-tio̍h i iōng tshiú-ki-á teh khòaⁿ bûn-tsiuⁿ, góa tsim-tsiok kā khòaⁿ! Goân-lâi sī Ua̍t-lâm ê sin-bûn.
Góa khui tshùi iōng Hôa-gí mn̄g kóng,a-tsé góa kám ē-tàng liām lí teh khòaⁿ ê bûn-tsiuⁿ hō͘ lí thiaⁿ? I kóng hó ah! Góa tō khai-sí liām, liām-liáu i kóng, lí ná ē hiah-nī lī-hāi, lí kám tsin-tsiàⁿ bōe-hiáu Ua̍t-lâm-ōe? Án-ne khòaⁿ kòe tō ū huat-tō͘ liām tshut--lâi. Góa kā kóng góa ū o̍h kòe Tâi-gí Lô-má-jī, sui-bóng góa m̄-tsai sī siáⁿ-mi̍h ì-sú,tsóng--sī góa tsi̍t khòaⁿ tō ē-hiáu liām ah! Tsin sîn-kî hō͘ⁿ~~~

Só͘-pái tsit ê king-giām kā lán kóng, o̍h Lô-má-jī tik-khak ū tsin tse lī-ik (hó-tshù), ē-tàng pangtsān lán ha̍k-si̍p sè-kài gí-giân, hong-piānkap lâng pôaⁿ-nóa, m̄-nā piàⁿ king-tsè, mā thang ha̍k-si̍p sè-kài bûn-bêng.