《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Góa khó-liân ê kok-tiong tông-o̍h

Ē kì-tit tī pài-it ê sî-tsūn , góa bāng-tio̍h kok-tiong í-king kòe-sin ê tông-o̍h. Kóng-tio̍h--i, si̍t-tsāi tsiok khó-liân--ê ,in-ūi i ê a-bú kan-taⁿ i tsit ê hāu-seⁿ niā-niā, m̄-koh in-ūi i hō͘ hái-tsúi im--sí, tse-sī ūi-siáⁿ-mih--neh? In-ūi i kap tông-o̍h khì sńg tsúi, tsôaⁿ hō͘ hái-íng kńg--khí,tō án-ne i ê sìⁿ-miā tō bô-khì--ah.
I sī tsi̍t ê kong-khò tsin hó ê lâng, tāi-ha̍k tha̍k Tâi-tāi, tsin-tsiàⁿ tsiok gâu--ê. M̄-koh i ê bô-sè-lī tsôaⁿ sìⁿ-miā bô--khì, si̍t-tsāi tsiok kan-khó͘--ê, jî-tshiáⁿ i ê a-bú kan-taⁿ I tsit ê kiáⁿ niâ.
Tī teh 2 nî tsêng hit ê sî-tsūn, góa tsia-iáⁿ tsit ê tāi-tsì, tsin-tsiàⁿt m̄-káⁿ siong-sìn i ê lâng í-king bô tī--leh--ah. Só͘-í m̄-thang tī bô kiù-sing-oân ê só͘-tsāi sńg tsúi, án-ne si̍t-tsāi siuⁿ hiám-hóe--ah, ta̍k-ê tshian-bān ài sè-lī--ó͘!

Hàn-lô pán
會 kì-tit tī 拜一 ê sî-tsūn,我 bāng-tio̍h 我國中已經過身ê同學。 講著他, si̍t-tsāi足可憐 --ê,因為他 ê 阿母干焦伊tsit ê 後生niā-niā,m̄-koh 因為他 hō͘海水 im--sí,tse-sī 為什麼neh? 因為他kap同學khì玩水,tsôaⁿ hō͘ 海湧 kńg--khí,tō án-ne伊 ê 性命 tō 無去 --ah。 伊是 tsi̍t ê 功課真好ê人,大學讀 Tâi-tāi,真正足 gâu--ê。M̄-koh 伊 ê bô-sè-lī tsôaⁿ 性命無 --khì,si̍t-tsāi 足艱苦 --ê,jî-tshiánn 伊 ê 阿母干焦伊 tsit ê kiáⁿ niâ。 Tī teh 2 年前hit ê sî-tsūn,我知影 tsit ê 代誌,真正 m̄-káⁿ 相信伊 ê 人已經bô tī--leh--ah。 所以毋通 tī 無救生員 ê só͘-tsāi 耍水,án-ne si̍t-tsāi 傷hiám-hóe--ah,逐家千萬愛 sè-lī--o͘!
*刊tī台文通訊罔報NO.326(2021/05)