《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

去舊學校行踏

Góa khin-khin-á kiâⁿ ji̍p-khì tsìn-tsêng tòa ê kū ha̍k-hāu I óa suaⁿ ê piⁿ-á Kin-nî í-king móa pah-hòe
Góa ná kiâⁿ ná khòaⁿ hong-kéng Thiaⁿ-tio̍h hong siú-siú kiò ê siaⁿ
Tshiū-hio̍h ta̍uh-ta̍uh-á piau--lo̍h-lâi Hong tshue ê siaⁿ ná tshiūⁿ pue-lêng-ki pue-kòe ê siaⁿ Tsheⁿ-tshùi koh hó thiaⁿ
Góa kiâⁿ ji̍p-khì ūn-tōng tiâⁿ khòaⁿ-tio̍h tsheⁿ lìn-lìn ê tsháu-po͘ Gín-á tī hia sńg tī hia kiâⁿ-ta̍h
Se̍k-sāi--ê koh ē hām góa sio-tsioh mn̄g Sui-bóng góa í-king bô tī tsia kà-tsheh
In koh ē kì-tit góa Ū-kàu kám-sim
Tsia só͘-ū bí-lē ê kéng kap hôe-ik Góa éng-oán khǹg tī sim-kuaⁿ-té
*刊tī台文戰NO.60(2020/10月)