《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

君皇ê生死之戀

Tī teh 1627 nî, ū tsi̍t ê hông-tè, i ê siⁿ-sè sī tsi̍t ê tsiok siong-sim ê kò͘-sū.
Hit kang thàu-tsá ū tsi̍t-tiám-á kôaⁿ, hong bî-bî-á tshue--lâi, tshiū-hio̍h ta̍uh-ta̍uh-á phiau--lo̍h-lâi.
“Kin-á-ji̍t, thài-ē sió-khóa-á kôaⁿ-kôaⁿ, góa siūⁿ góa ài tshēng khah kāu--ê saⁿ o͘! ”A-tsu kóng kah teh phi̍h-phi̍h-tshuah. Ū tsi̍t ê tsiok tsho͘-tshân ê tsa-bó͘-lâng siūⁿ beh tùi hit ê A-tsu siūⁿ-khang-siūⁿ-phang, beh hāi-sí i pak-tó͘ lāi-té ê gín-á.
“Aih, lí ū tsiàu góa huan-hù ê tāi-tsì tsò bô?”Hit ê kan-khiáu ê tsa-bó͘-lâng kiò tsò A-bí ah, i sī tsi̍t ê tsiok hiông ê lâng. I tùi i ê ē-kha tshiú lâng kóng--ê. “Ū ah! Lí kau-tài ê io̍h-á, góa lóng tshoân hó-sè ah! Niû-niû m̄-bián hoân-ló o͘!”I kóng kah tsiok ū sìn-sim--ê!

Tsit ê sî-tsūn, hit ê Kun-hông ah koh m̄-tsai i siōng ài ê tsa-bó͘-lâng, A-tsu beh hō͘ i lēng-gōa ê hui hām-hāi. “Góa ê io̍h-á kám hó ah? Tsòe-kīn sin-thé bô sóng-khoài, ū khó-lêng sī ū-sin ê kuan-hē o͘! Góa ài kah sè-lī leh!”A-tsu kóng kah sin-khu teh phi̍h-phi̍h-tshuah, kiōng beh hun-khì.
“Aih, lí khì tsàu-kha tshoân hó ê io̍h-á tò--ji̍p-khì, kha-tshiú ài kah kín leh o͘!” “Góa tsai-iáⁿ lah!Thàn bô lâng kóaⁿ-kín iōng o͘!” Tsit sî, he to̍k-io̍h kā i khǹg ji̍p-khì beh hō͘ A-tsu lim ê io̍h-thng lāi-té. A-tsu tsit ê sî-tsūn pēng bô huat-hiān i beh lim ê io̍h-á hō͘ lâng tāng kòe kha-tshiú ah! A-tsu ê ē-kha tshiú lâng kiaⁿ i ê gín-á ē bô--khì, kóaⁿ-kín phâng io̍h-á hō͘ i lim, m̄-koh i m̄-tsai-iáⁿ he ioh-á hō͘ lâng tang kòe kha-tshiú ah!

“Góa lim hó ah! Kám-kak sin-thé ū kah hó ah! To-siā--lí o͘!” A-tsu tùi i ê ē-kha-tshiú lâng A-tiok ah seh to-siā. Hit ê Kun-hông i siōng ài ê hui A-tsu, i koh m̄-tsai iáⁿ i ê ài-jîn í-king hō͘ hit ê A-bí--á hē-to̍k, hit ê A-bí--á tō tāi-tsì tōa-tiâu ah! Keh-kang, khióng-pò͘ ê tāi-tsì huat-sing ah! A-tsu i bô tshéⁿ--khì-lâi, jî-tshiáⁿ i ê bîn-tshn̂g lóng sī hueh, i ê ē-kha-tshiú lâng A-tiok khòaⁿ--tio̍h, kiaⁿ kah beh tshuah-sái ah! I kóaⁿ-kín tshōe lâng kā Kun-hông kóng.
Kòe bô jōa kú, hit ê Kun-hông kóaⁿ-khì i sim-ái ê tsa-bó͘ lâng ê pâng-king, beh kah khòaⁿ māi i tsit-má sin-thé ê tsêng-hêng an-ná! “A-tsu ah, lí kín tshéⁿ--khì-lâi, góa beh kah lí kóng-ōe, góa sī lí ê ang lah!”Kun-hông kòaⁿ-tio̍h i án-ne, i sī tsiok siong-sim kah ut-tsut--ê, koh khàu kah ba̍k-sái sì-lâm-sûi.
Tsit sî A-tsu ê ba̍k-tsiu thí-khui ah! I kóng:“Góa sī án-tsóaⁿ ah! Kám kóng tsa-hng góa lim ê io̍h-á ū būn-tê?”A-tsu kóng-ōe bô siáⁿ khùi-la̍t.

“Góa ē kiò ē-kha-tshiú lâng khì tshâ khòaⁿ māi, sī siáⁿ lâng teh hām-hāi--ê! A-tsu lí hòng-sim góa it-tēng ē lia̍h-tio̍h hāi lí ê hiong-tshiú!”Kun-hông kóng kah tsiok tōa siaⁿ leh!

Kòe bô kúi kang, Kun-hông í-king tiâu-tsa tshut-lâi sī siáⁿ lâng teh tāng kha-tshiú, hit ê hāi lâng ê A-bí kap i ê ē-kha-tshiú lâng, tsin-tsiàⁿ sī tshuah teh tán ah! “A-bí, lí tsiok hiông ê, káⁿ tùi góa sim-ài ê lâng hē to̍k-tshiú, lâi jîn ah! Kā i thua-khì tōa-lô!”Kun-hông kóng kah khì-phut-phut. A-bí-á i hông kuaiⁿ ji̍p-khì lāi-té, ta̍k-kang lóng gōng-sîn, mā hun bōe tshing-tshó tsit-má sī ē-tsái-á iah sī àm-sî-á.

“Kun-hông, góa ê gín-á kám pó ē-tiâu? Hō͘ hit ê lâng tshòng-tī kah án-ne, góa si̍t-tsāi tsiok siong-sim--ê, ah tsún kóng i sī tsi̍t ê hó-lâng, kiat-kó pìⁿ kah án-ne!”A-tsu kóng-ōe kóng kah beh bô-la̍t ah! “Lí hòng-sim, góa it-tēng tshōe siōng hó ê thài-i kah lí i, lán ê gín-á ē pó-tiâu, lí hòng-sim lah!”A-tsu thiaⁿ Kun-hông án-ne kóng, i tō ke tsiok hòng-sim--ê, mā tsiok ū sìn-sim--ê!

(Pòaⁿ-tang kòe--khì ah!) “Lán ê kiáⁿ tshut-sì ah, ū kàu huaⁿ-hí--ê!”A-tsu kóng kah lâu ba̍k-sái. “Hó-ka-tsài góa tshōe-tio̍h bōe bái ê thài-i, ah bô nā làu-the, góa tsua̍t-tùi kiò lâng kā A-bí tsām-thâu!”Kun-hông kóng kah bīn lóng âng-kòng-kòng, bōe-sū tsiok siūⁿ khì--ê. “Lí m̄-bán khì lah! Gín-á m̄-sī hó hó, m̄-bán hiah-nī tsua̍t-tsêng lah!”A-tsu kóng tse siūⁿ beh kā Kun-hông ko͘-tsiâⁿ. “Lí tō-sī siuⁿ kòe hó-sim koh siān-liông ah, góa ē ài lí m̄-sī bô goân-in--ê, m̄-koh hit-ê ok-lâng góa bōe pàng i tshut--lâi, i si̍t-tsāi siuⁿ-kòe hiông ah!”Kun-hông kóng kah bīn lóng âng--khì ah!

“Hó lah! Mài koh kóng ah! Lán kóng pa̍t-hāng hó bó? Lí khòaⁿ, lán ê gín-á tsiok kó͘-tsui--ê neh!”A-tsu kóng kah bî-bî-á tshiò. “Í-āu, góa tsit ê ūi tō sī beh hō͘ tsit ê tsa-po͘-kiáⁿ o͘! A-tsu tshiáⁿ lí hòng-sim o͘!”Kun-hông phah hing-khám pó-tsèng. “Hó ah! Ū lí tī leh, góa ke tsiok hòng-sim ê, ah góa sing hioh-khùn--tsi̍t-ê o͘!”A-tsu kóng kah teh hah-hì ah! “Án-ne, góa tō mài kiáu-jiáu lí ah! Lí hó-hó-á khùn o͘!” Kun-hông kóng suah, tō lî-khui i ê pâng-king .

(1 tang koh kòe--khì ah!) “Góa ê pó-pòe gín-á, ūi-siáⁿ-mi̍h lí tō án-ne kòe-sin ah! Góa tsin-tsiàⁿ ū kàu siong-sim--ê!”A-tsu khàu kah ū kàu bi-siong --ê, tsū-tsiông i ê gín-á kòe-sin liáu-āu, i tō ta̍k kang lóng teh khàu, it-tit khàu bōe--suah, kiat-kó suah siong-sim kòe-tō͘, i phòa-pēⁿ ah, pún-lâi i ê sin-thé tō bô siáⁿ-mi̍h hó ah! Tsit kiāⁿ tāi-tsì liáu-āu, i ê sin-thè koh jú bái .Kòe bô jōa-kú, i tō khì tsò-sian ah!

In-ūi siuⁿ kòe siong-sim, tsit ê Kun-hông tī in-bó͘ kòe-sin tsi̍t tang liáu-āu, mā tòe i khí--ah! Tse sī tsi̍t ê tshi-tshám ê ài-tsêng kò͘-sū, Kun-hông i sī tsi̍t ê tsiok tshi-tsêng ê tsa-po͘-kiáⁿ.


*刊tī台文戰線NO.56(2019/10月)