《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

薄緣(Po̍h-iân)

In A-pah peh khì lâu-téng kiò i tsia̍h-pn̄g, i lóng m̄ goān-ì lo̍h-lâi, tō tùi i kóng:”Lí nā-sī m̄-goān tsia̍h tō suah--ah, khó-tshì kā góa o͘-pe̍h khó, khó-tio̍h tsit king nōa ha̍k-hāu!!”A-tik tsū-tsiông khó-tio̍h tiàu-tshia-bóe ê ha̍k-hāu tō it-ti̍t tsiâⁿ tsū-pi, siūⁿ-kóng in A-pah kā i iōng-sim tsai-pôe, kiat-kó sī pìⁿ kah án-ne siⁿ。
Tō-sī in-ūi A-pah kóng tsit khóaⁿ ōe, hāi i pōng--khì, tō ùi 8 lāu ê thang-á mn̂g thiàu lo̍h-lâi tsū-sat. In pah-ā khòaⁿ tsi̍t ê lóng gāng--khì, kóaⁿ-kín tsáu-khì 1 lâu koh kiò kiù-hō͘-tshia beh kā sang-khì pēⁿ-īⁿ. M̄-koh,í-king bōe-hù--ah! Tsáu lo̍h-lâi ê sî,i tshun tsit kháu khùi,kā a-pah kóng,A-pah tsin pháiⁿ-sè, góa bô lō͘-iōng, liân-āu lâng tō tsáu--ah!
I ê a-pah tsiok kan-khó͘, khoài ka-tī sī-án-tsóaⁿ tùi hāu-seⁿ kóng tshut tsit khóaⁿ ōe, tsit-má hiō-hóe mā bōe-hù--ah! Tō tī hit-kang ê àm-mî, in A-pah bô-huat-tō͘ tsiap-siū i ê kiáⁿ khì tsò sian ê tāi-tsì, koh ka siōng i m̄ tsai-iáⁿ goân-pún ū sim-tsōng ê tsèng-thâu, siūⁿtsit ê gêng-sim, i mā sûi tshuah--khì--lâi, kap i ê hāu-seⁿ tsò-hóe tsáu. Bóe-á i ê bó͘ tī hiah kháu kah ba̍k-sái lâu ba̍k-sái tih, i bô-ta-ôa ê sim siáⁿ-lângē-tàng thé-hōe, ka-tī ê hāu-seⁿ kap ang-sài lóng bô--khì--ah, tshun i tsi̍t ê lâng tī hiah kan-khó͘, hit tsióng sī bô-huat-tō͘ kóng tshut-tshùi ê thiàⁿ, tse sī jōa-nī-ā po̍h ê iân-hūn.

Hàn-lô pán In 阿爸 peh去 lâu-téng 叫伊食飯,伊lóng m̄ 願意lo̍h-lâi,就對伊講:「你若是毋願食就煞--ah,考試kā我 o͘-pe̍h考,考著這間爛學校!!」阿德tsū-tsiông考著tiàu-tshia-bóe ê 學校就一直誠自卑,想講 in 阿爸 kā伊用心栽培,結果是變kah án-ne siⁿ。
就是因為阿爸講這款話,害伊pōng--khì,就ùi 8樓的窗仔門跳lo̍h-lâi 自殺。 In 爸仔看一 ê lóng gāng--去,趕緊走去1 樓koh叫救護車 beh 共送去病院。 M̄-koh,已經 bōe-hù--ah!走lo̍h-lâi ê sî,伊tshun一口氣,kā 阿爸講,阿爸真歹勢,我無路用,然後人就走--ah!
伊ê阿爸 tsiok 艱苦,怪家己sī-án-tsóaⁿ 對伊ê後生會講出這款話,這馬後悔嘛bōe-hù--ah! 就tī彼工ê暗暝,in 阿爸無法度接受伊ê kiáⁿ去做仙ê代誌,koh 加上伊m̄ tsai-iáⁿ 原本有心臟 ê tsèng-thâu,想一ê gêng-sim,伊嘛隨tshuah--khì--lâi,佮伊ê後生做伙走。 Bóe-á 伊 ê 某 tī hiah 哭kah ba̍k-sái 流ba̍k-sái tih,伊bô-ta-ôa ê 心啥人會當體會,家己ê後生佮翁婿 lóng 無去--ah,tshun 伊 一ê人tī hiah 艱苦,彼種是無法度講出喙ê疼,這是偌爾ā薄ê緣份。