《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Hō͘ sih-nah tiān--tio̍h ê 鋼琴家

有tsi̍t 日,伊 kâng-khóaⁿ 做醫生 ê khang-khòe,無想 hiah-nī tsē,下班了就 beh 轉去 tshù tsiah-pn̄g○ 有當時仔意外發生了siuⁿ kín,就tī 轉去tshù ê 路--ni̍h,hiông-hiông 落大雨,彼時伊 i tshuah-tsi̍t-tiô,只好用 phāiⁿ-á tsa̍h 伊 ê 身軀,m̄-koh因為真正落 siuⁿ tōa-tsūn,伊teh-beh tòng-bōe-tiâu○
就 tī tsit 時,雷公sih-nah teh siám-sih,tân 第 3 聲 ê 時,伊suah 昏去○你講,伊 thài-ē hiông-hiông按呢,其實伊 hō͘ 雷公tiān--tio̍h,tiān tsi̍t-ē 死死昏昏--khì○ 有人khòaⁿ-tio̍h 伊 tó tī hia,tō 緊叫救護車kā 送去 pēⁿ-īⁿ○Hó-ka-tsài 經過治療了,伊 koh 恢復精神 teh 看診○
M̄-koh,自從伊hō͘ 雷公kòng--tio̍h 了,一直想 beh 彈琴,伊 mā m̄-tsai in-tuan 出tī 佗位○ 伊細漢 ê 時,有學過幾冬 ê 鋼琴,m̄-koh後來升學時在真 bô-êng,就無koh 繼續學--ah○
Koh 講轉來,伊想beh 彈琴,有一工hioh-khùn ê 暗眠,伊拍開琴蓋,tshōe 出 Beethoven ê 琴譜來彈○ Eh? Sī-án-tsóaⁿ 彈了才順--tio̍h? 連伊家己 mā m̄-tsai--leh! M̄-koh伊有tsi̍t ê 衝動,就是想beh 一直彈--lo̍h-khì○
Só͘-pái 伊連開 ê 診所就關--khì-lâi,In bó͘-kiáⁿ mā sa-bô-tsáng! 伊有法度練超過 12點鐘 ê 琴,就算無 tsia̍h-pn̄g 伊 mā bōe 感覺腹肚 iau○ Koh khah hō͘ 人想無--ê 是,伊 kā 伊 ê 朋友講,伊 beh 去各國辦演奏會,kā in講,若是tshōe 無伊莫siuⁿ 意外○ Bóe--á 伊真正有夠厲害,練 kah 古典 ê啥物曲lóng ē○就自我推薦去 pat kok 開音樂會○
Koh 有挑戰成功,去各國世界表演,tsit ê 故事是真有夠不可思議,連練幾若冬鋼琴 ê 我,mā bô tsâi-tiāu tī 正式 ê 大舞台頂表演--neh! 實在是真怪奇,hit ê 醫生原本 ê 頭路就無做--ah! 變成tsi̍t-ê 旅行世界 ê 全職鋼琴家!


*刊登tī教會公報社NO.3694(2022/12/15)