Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g【前期文章索引】

去舊學校行踏2021.01.24

Khì tsìn-tsêng tòa ê kū ha̍k-hāu kiâⁿ-ta̍h ê sî, siá--tshut-lâi ê Tâi-gí si.

Tsò seⁿ-ji̍t2021.01.17

Góa tsí-tō tsi̍t-ê Tsa-bó͘ ha̍k-sing siá ê tshù-bī Tâi-gí si.

拍拚的散赤人2020.12.13

Biâu-siá tsi̍t ê Ji̍t-pún gē-jîn ê kò͘-sū.

Gún khó-liân ê sió-mōe2020.11.22

Siá tshut tsi̍t phiⁿ pi-kio̍k ê ài-tsêng siáu-suat.

越南姊姊予我ê啟發2020.09.13

Ū tsi̍t kài ê Tâi-gí pí-sài tńg-khì Ko-hiông tsē hóe-tshia ê sî, tī hóe-tshia téng tú-tio̍h tsit ê gua̍t-lâm tsé-tsé, hām i sio-tú ê kò͘-sū.

台灣寶島2020.07.12

Siá hō Tâi-oân ê Tâi-gí si.

2018 nî ê Tâi-gí pí-sài2020.07.05

2018 nî khì tsham-ka Tâi-gí pí-sài ê sim-tik.

史明前輩請你ûn-ûn-á行2020.06.07

Tsit tiâu siá hō͘ Sú-bêng tsiân-pòe ê kì-liām kapsiàu-liām ê si.

君皇ê生死之戀2020.05.17

Tī teh 1627 nî, ū tsi̍t ê hông-tè, i ê siⁿ-sè sī tsi̍t ê tsiok siong-sim ê kò͘-sū.

Bú-hàn E̍k-tsêng2020.04.26

Ūi Bú-hàn e̍k-tsêng siá ê Tâi-gí si.

Tshit-thô2020.04.05

Kòe-nî ê sî siá ê Tâi-gí si.

少年人愛骨力2020.03.22

Góa ê gōa-má2020.02.23

阿蓮失蹤記(A-liân sit-tsong kì)2020.02.09

Ū tsi̍t ê sè-hnà tsa-bó͘-gín-á tsò m̄-tio̍h tāi-tsì, in A-pah sī án-tsóaⁿ kā kiù-tsèng ê neh?

感謝有lín2020.01.26

Góa siá tshut góa kám-siā ê jîn-sū-bu̍t.

Ka-hui ê Tâi-gí kàu-sik2020.01.05

Kà Tâi-gí sim-sik ê kòe-têng kap sim-tsêng.

仙人ê生死之戀 (短篇小說)2019.12.22

Góa siá tī sian-kài hkun-hông ê ài-tsêng seⁿ-sì tsi loân.

Tâi-gí pí-sài2019.12.08

Góa tsêng 2 bî ê 5 gue̍h khì Sêng-tāi pí-sài siá ê kòe-têng kap sim-tsêng.

Ài-tsêng lin-long-se̍h2019.12.01

Tē 1 phiⁿ hō͘ Bóng-pò khan--tshut-lâi ê té-phiⁿ siáu-suat.

Im-ga̍k-hōe2019.11.3

Góa siá tī 2017 nî ê sî pān Im-ga̍k hōe ê hun-hióng.

Tâi-gí ián-káng2019.11.17

Tsit phiⁿ bûn-tsiuⁿ teh siá góa 2 nî tsêng tī Ki-ki pān Tâi-gí sió kàu-sik ê sim-tsêng.

Góa kah-í tsò ê tāi-tsì2019.11.10

Góa siá góa ài tsó ê tāi-tsì kap hèng-tshù.

Góa kap gún sió-mōe2019.10.27

Góa siá góa kap gún sió-mōe tsò-hóe tōa-hàn ê tsêng-hêng.

Góa sńg ê tshit-thô-mi̍h2019.10.20

Tsit phiⁿ sī tē 1 phiⁿ hō͘ Bóng-pò khan--tshut-lâi ê bûn-tsiuⁿ.