《老人kah海》

| | | 轉寄

《老人kah海》_37, Goán ná hiaⁿtī tângtsê kiâⁿ /阮ná兄弟同齊行

I m̄ bián ēng lôking (compass; Hôagí ê羅盤)to̍h tsaiiáⁿ sai lâmhong sī tī tóūi; i tsíiàu kámkak bō͘e̍k hong ê hong hiòng kah tsûn phâng ê khan ín to̍h ē tsai. Góa siōng hó sī pàng tsi̍t tiâu sè tiâu hîsòaⁿ, pa̍k tsi̍tê thng sî á hêng ê ké jī, thang tiò tsi̍tkóa siáⁿmi̍h lâi tsia̍h kah khipsiu tsúi hūn. M̄ koh, i tshōe bô ké jī, jîtshiáⁿ i ê uná lóng íking nōakhì à. Só͘í, i ēng hîkau kā lâukòe tsûnpiⁿ ê bébóetsô kau kòelâi, koh kā i hiùhiù.Leh, hō͘ tshàng tī bébóetsô lāité ê sèbóe hêá lak lo̍h·lâi tsûnpang. In lóngtsóng ū tsa̍p gōa tsiah, ua̍h thiàuthiàu ná suatsáu(sand flea). Lāulâng ēng tōa pû ang kah kítsáiⁿ kā hêá ê thâu liàm tiāu, liân khak kah bóe lóng pō͘ kah nōa nōa tsia̍h lo̍hkhì. In tsin sè tsiah, m̄ koh, i tsai in ū êngióng, jîtshiáⁿ tsubī mā bē bái.

Lāulâng iáu ū nn̄g tshùi tsúi tī tsúikoàn lāité, tsia̍h hêá liáuāu, i lim pòaⁿ tshùi. Suijiân ū thua tāngmi̍h, sió tsûn kiâⁿ liáu sǹg tsin sūnlī, i kā tōa pèⁿ (tiller) gia̍p tī kuehlangkha hōaⁿ tōa. I khòaⁿ ē tio̍h hî, jîtshiáⁿ tsíiàu khòaⁿ i ê siang tshiú kah kámkak i ê khatsiahāu khò tī tsûnbóe, i to̍h tsaiiáⁿ tse m̄ sī teh bînbāng, sī tsintsiàⁿ huatsing ê tāitsì. Tī tsingtàu iáubōe suah ê sî, ū tsi̍t tsūn, i lâng kámkak tsin bô sóngkhoài, suah siūⁿ kóng he kiámtshái sī tsi̍t tiûⁿ bînbāng. Liáuāu, tng i khòaⁿ tio̍h hî thiàutshut tsúibīn, koh tī lo̍h tsúi tsìntsêng tiāⁿtiāⁿ phû tī khongtiong ê sî, i to̍h khaksìn ū huisiông kîī ê tāitsì huatsing, hō͘ i m̄ káⁿ siongsìn. Hit sî, i ê ba̍ktsiu khòaⁿ bē tshing, suijiân i tsitmá kah tsátsêng kângkhoán, koh khòaⁿ ē tshing ā.

Taⁿ i tsaiiáⁿ hî tī tsia, i ê tshiú kah khatsiahphiaⁿ mā m̄ sī hihoàn ê mi̍hkiāⁿ. I siūⁿ, tshiú tsin kín to̍h ē hó; góa hō͘ in tī háitsúi nih huehlâu tshing ā, kiâm tsúi ē kā in i hó; háiuan àm nâ ê háitsúi sī siōng hó ê io̍h'á. Tsitmá góa ài tsò ê kantaⁿ sī pótshî thâukhak tshingtshéⁿ; siang tshiú íking oânsêng in ê kangtsok, jîtshiáⁿ goán kiâⁿ liáu mā tsin sūn. I ê tshùi ha̍p leh, i ê bóeliu khílo̍h phûtōng, goán ná hiaⁿtī tângtsê tī hái nih teh kiâⁿ. Liáuāu, i ê thâukhak siókhóa á bô tshingtshó, só͘í i siūⁿ, tàuté sī hî tshiáⁿ góa lâi, á sī góa tshiáⁿ i lâi ê leh? nāsī góa kā i thua tī tsûn āu, tse to̍h bô būntê, sī góa tshiáⁿ i lâi ê; á sī hî nāsī hông khǹg tī tsûn ·ni̍h, tsungiâm tsoân sit, ánne mā bô būntê. M̄ koh, in sī pēng king pa̍k tsòhóe, tângtsê teh kiâⁿ. Lāulâng siūⁿ, i nā ài, ho͘ i tshōa hó lah. Góa tsísī ēng kúikè tsiah pí i khah gâu, i khiok bô tsûnsim beh hāi góa. In kiâⁿ liáu tsin sūn, lāulâng kā tshiú tsìm tī kiâm tsúi ·nih, koh tsīnliōng tshì beh pótshî thâukhak tshingtshéⁿ. Ū koânkoân ê tsikhûn (cumulus clood)kah bē tsió ê kńg hûn (cirrus)tī in téngbīn, só͘í lāu lâng tsaiiáⁿ kui mê lóng ē ū hong. Lāulâng putsî teh khòaⁿ hî, beh khaktēng tse sī tsin ê. Kòe tsi̍t tiámtsing āu, thâutsi̍t bóe suahî lâi kongkik i.

C hit bóe suahî ē lâi pēng m̄ sī ìgōa ê tāitsì. Tng hiahê àm ângê hueh hûn tîm lo̍h khì, koh sòaⁿkhui tī tsi̍t ing lí tshim ê hái ·ni̍h ê sî, i phīⁿtio̍h hueh bī, to̍h tùi tshimhái siû khílâi. I lâi tit tsin kín koh tsin thu̍tjiân, oântsoân bô sèjī kínsīn to̍h tshiong tshut nâsik ê tsúibīn, hiān sin tī ji̍tthâu hē. Liáuāu i koh tshàng ji̍p khì hái nih, tshōe tio̍h khìbī, jiânāu khaisí iân sió tsûn kah hî kiâⁿkòe ê lō͘ sòaⁿ siû óa lâi.

Ū sî i ē phīⁿ bô bī, m̄ koh, tsin kín i to̍h ē koh phīⁿtio̍h; á sī ū sî kantaⁿ phīⁿtio̍h tsi̍t sut'á khìbī, i to̍h ē phahpiàⁿ kín iânlō͘ jiok oá lâi. I sī tsi̍t bóe tsin tōa bóe ê ianásua (Mako shark; Hôagí ê尖吻鯖鯊 ), thékeh seⁿ tsò tsin tsán, ē tàng kah hái nih siōngkín ê hî siû pêⁿ kín, tûliáu tshùi ígōa, tsoânsin lóng seⁿ tsò tsiâⁿ súi. I ê khatsiah ná kîhî hiah nâ, paktó͘ gîn pe̍h, phôe kngku̍t hó khòaⁿ; i seⁿ tsò kah kîhî kângkhoán, tsísī ke tsi̍tê ke̍ktōa ê téngēhoâiⁿ. Tsitmá, i ê tshùi ha̍p ân, tú tī tsúibīn hē kínkín teh siû, koânkoân ê pōikî phòa tsúi ti̍t kiâⁿ, bô iôpái. I ha̍p leh ê téngēhoâiⁿ ê siang tûn lāité, só͘ū peh pâi ê tshùikhí lóng hiòng lāi thántshua̍h; in m̄ sī kah tōa pō͘hūn suahî kângkhoán ê phó͘thong tsuihêng ê tshùikhí, in ná tshintshiūⁿ sī lâng ê tséngthâu'á khiû tsò kha jiáu tsi̍tiūⁿ, tn̂gtō͘ tshaputto ū lāulâng ê tséngthâu'á hiah tn̂g, siangpêng lī kah ná thìthâu to. Tsit tsióng suahî, í hái nih só͘ū ê hî ūi tsia̍h; in soktō͘ hiahni̍h kín, hiahni̍h ióngtsòng, koh búkhì tsing liông, só͘í in bô jīmhô kîtha ê thiante̍k. Tsitmá, i phīⁿ tio̍h khah tshiⁿ ê hueh bī, só͘í kasok tsiântsìn, nâsik ê pōikî phòakhui háitsúi ti̍tti̍t lâi.伊m̄免用羅經(compass;華語ê羅盤)to̍h知影西南方是tī tó位;伊只要感覺貿易風ê風向kah船帆ê牽引to̍h ē知。我siōng好是放一條細條魚線,縛一个湯匙á形ê假餌,thang釣一kóa啥物來食kah吸收水份。M̄ koh,伊tshōe無假餌,而且伊ê鰮á lóng已經爛去à。所以,伊用魚鉤kā流過船邊ê馬尾藻鉤過來,koh kā它hiùhiù.leh,hō͘ 藏tī馬尾藻內底ê細尾蝦á lak落來船枋。In lóng總有十gōa隻,活跳跳ná沙蚤(sand flea)。老人用大pû翁kah kítsáiⁿ kā蝦á ê頭liàm掉,連殼kah尾lóng pō͘ kah爛爛食落去。In真細隻,m̄ koh,伊知in有營養,而且滋味mā bē bái。

老人iáu有兩嘴水tī水罐內底,食蝦á了後,伊lim半嘴。雖然有拖重物,小船行了算真順利,伊kā舵柄(tiller)挾tī kuehlangkha hōaⁿ舵。伊看ē tio̍h魚,而且只要看伊ê雙手kah感覺伊ê kha脊後靠tī船尾,伊to̍h知影這m̄是teh眠夢,是真正發生ê tāitsì。Tī爭鬥iáu未suah ê時,有一tsūn,伊人感覺真無爽快,suah想講he kiámtshái是一場眠夢。了後,當伊看tio̍h魚跳出水面,koh tī落水tsìn前定定浮tī空中ê時,伊to̍h確信有非常奇異ê tāitsì發生,hō͘ 伊m̄敢相信。Hit時,伊ê目tsiu看bē清,雖然伊tsitmá kah早前仝款,koh看ē清ā。

Taⁿ伊知影魚tī tsia,伊ê手kah kha脊phiaⁿ mā m̄是虛幻ê物件。伊想:手真緊to̍h ē好;我hō͘ in tī海水裡血流清ā,鹹水ē kā in醫好;海灣暗藍ê海水是siōng好ê藥á。Tsitmá我ài做ê kantaⁿ是保持頭殼清醒;雙手已經完成in ê工作,而且阮行了mā真順。牠ê嘴合leh,牠ê尾溜起落浮動,阮ná兄弟同齊tī海裡teh行。了後,伊ê頭殼小khóa á無清楚,所以伊想:到底是魚請我來,á是我請牠來ê leh?若是我kā牠拖tī船後,這to̍h無問題,是我請牠來ê;á是魚若是hông khǹg tī船裡,尊嚴全失,ánne mā無問題。M̄ koh,in是並肩縛做伙,同齊teh行。老人想:牠若ài,ho͘ 牠tshōa好lah。我只是用詭計tsiah比牠較gâu,牠卻無存心beh害我。 In行了真順,老人kā手浸tī鹹水裡,koh盡量試beh保持頭殼清醒。有koânkoân ê積雲(cumulus clood)kah bē少ê捲雲(cirrus)tī in頂面,所以老人知影kui暝lóng ē有風。老人不時teh看魚,beh確定這是真ê。過一點鐘後,頭一尾鯊魚來攻擊牠。

Tsit尾鯊魚ē來並m̄是意外ê tāitsì。當hiahê暗紅ê血雲沉落去,koh散開tī一英里深ê海裡ê時,牠鼻tio̍h血味,to̍h tùi深海泅起來。牠來得真緊koh真突然,完全無細膩謹慎to̍h衝出藍色ê水面,現身tī日頭下。了後牠koh潛入去海裡,tshōe tio̍h氣味,然後開始沿小船kah魚行過ê路線泅óa來。

有時牠ē鼻無味,m̄ koh,真緊牠to̍h ē koh鼻tio̍h;á是有時kantaⁿ鼻tio̍h一屑á氣味,牠to̍h ē phah拚緊沿路jiok oá來。牠是一尾真大尾ê煙á鯊(Mako shark;華語ê尖吻鯖鯊),體格生做真tsán,ē tàng kah海裡siōng緊ê魚泅平緊,除了嘴以外,全身lóng生做tsiâⁿ súi。牠ê kha脊ná旗魚hiah藍,腹肚銀白,皮光滑好看;牠生做kah旗魚仝款,只是加一个極大ê頂下頦。Tsitmá,牠ê嘴合ân,tú tī水面下緊緊teh泅,koânkoân ê背鰭破水直行,無搖擺。牠合leh ê頂下頦ê雙唇內底,所有八排ê嘴齒lóng向內坦斜;in m̄是kah大部分鯊魚仝款ê普通錐形ê嘴齒,in ná親像是人ê指頭á khiû做腳爪一樣,長度差不多有老人ê指頭á hiah長,雙pêng利kah ná剃頭刀。Tsit種鯊魚,以海裡所有ê魚為食;in速度hiahni̍h緊,hiahni̍h勇壯,koh武器精良,所以in無任何其他ê天敵。Tsitmá,牠鼻tio̍h khah tshiⁿ ê血味,所以加速前進,藍色ê背鰭破開海水直直來。