《宋澤萊ê台文蕃薯園》

| | | 轉寄

是án怎台灣各基督教派ē彼此紛爭、互相批判?In到底teh爭啥物?Kám值得?﹝比較上,全面ê靈命經驗是啥物?﹞──mā談基督教小說創作

●挑戰信仰●


◎宋澤萊


○○○賢者,平安: 我已經kā你ê〈啟示kah傳道〉論文大部分看過,真佩服你ê才情。你雖然m̄是基督徒,m̄ koh ē tàng探討、挑戰tsiah个深層ê基督教教理,是真了不起。若是你ē tàng改宗信基督教,將來tī基督教裡一定ē tàng有bē細ê成就kah貢獻。

下kha是我看完你tsit篇論文了後,初步想tio̍h ê幾个問題kah答案,提出來hō͘你做參考,thang做你ê論文ê補述:
1,《廢墟台灣》無應該khǹg tī我ê基督教小說裡來討論!
Tsit本小說寫tī 1985年,當時我iáu未信耶穌,對基督教ê理解lóng是tòe人嘴尾ê。我ê家庭是一个半基督教家庭,阿媽生七个gíná,有四个信耶穌。所以,自細漢我ē tàng tùi in ê言談中知影基督教ê殘餘僅見;m̄ koh對基督教有真正有認bat,是tùi 1990年左右開始,我開始信耶穌死去koh活ê時;然後有聖神降臨,我tsiah真正進入基督教ê真信仰內面。

2, 是án怎寫基督教小說?是án怎beh寫天國?
我真早to̍h kā讀者講,我ê基督教小說是用來宣傳基督教ê,有傳教ê目的。是án怎我beh傳播基督教?這是我想講基督教是好ê,比傳統宗教koh khah ē tàng拯救一个人ê靈魂;mā比傳統宗教 koh khah ē tàng hō͘台灣實踐現代化。我ǹg望台灣加一koá基督徒,為咱ê社會注入有信、有望、有疼ê活力,ē tàng hō͘人心振興起來,bē致使頭尾被虛無、phú色ê精神狀態所掌握,對台灣社會ê未來比較khah有利益。

雖然我公然講我ê小說有傳教ê目的,m̄ koh讀者á是m̄驚hō͘我洗腦。尤其是《血色夜婆降臨ê城市》kahná iáu變成暢銷冊,真受歡迎,看ê人大概lóng是非基督徒。就我所知,有一kóa人因為看了《血色夜婆降臨ê城市》,就ánne去信基督教,tsiah个tāitsì lóng有發生。我ê讀者設定的確是khǹg tī非基督徒身tsiūⁿ,我並無啥歡迎基督徒閱讀我ê小說,in成見深,無法度tī內底得tio̍h好處。後來,我kah胡長松tī網路頂開辦《基督教通訊》,寫將近百篇文章,目標mā是khǹg tī非基督徒á是tú信教ê基督徒身tsiūⁿ,對資深ê基督徒,我是無能為力hō͘ in啥物。

3, 是án怎tī基督教小說裡寫家國?
我畢竟是鄉土小說家,關懷社會成做我寫小說ê目的之一,所以,我無可能m̄寫社會現狀。同時,若是我kantaⁿ寫基督教小說,卻無寫社會,我ê小說to̍h ē架空,變成《天路歷程》hit種非現實ê教義演繹小說。《天路歷程》hit種基督教小說,kantaⁿ有普遍信基督教ê國家(英國)ê人ē看, tī台灣kiámtshái無gōa有人願意tshap。所以,我tī基督教小說裡加入家國ê書寫是必要ê,它ē tàng hō͘我ê基督教小說ânân插入tī社會ê大事件中,ē tàng引起大家ê注意。


4, 我ê基督教小說是án怎ēkah《舊約》《新約》經文發生關係?
這是一定ê,因為基督徒一定tio̍h看《聖經》。一方面理解《聖經》寫啥物;同時mā用《聖經》來印證kakī ê體驗。基督徒bē tàng無讀聖經,讀聖經是進入基督教奧義siōng緊ê方法,mā是檢證kakī ê經驗、思想是m̄是偏離教義ê唯一準繩。記tiâu《聖經》經文是基督徒ê義務之一,慢慢á,《聖經》ê經文to̍h ē成做信徒信仰ê血肉,tī言行思想中表現出《聖經》ê內涵。所以ài我無tī基督教小說中出現聖經ê經文á是聖經ê內容是真oh ê。《聖經》ê經文認bat to̍h是我理解基督教內容siōng重要ê礎石之一。

※ 早期,像講《血色夜婆降臨ê城市》kah《熱帶魔界》裡,《聖經》ê經文引用少。M̄ koh tī《天上卷軸上卷》to̍h引用真tsē。因為我寫《天上卷軸》有一个目的,he to̍h是hō͘人thang看tio̍h《聖經》經文ê siōng菁華部分,hō͘讀者看《天上卷軸》ná親像teh看細本聖經仝款,tsit个目標我tī《天上卷軸下卷》,無來達成bē sái得。

5, 是án怎我歡喜寫聖神?
「聖神」是基督徒ê保惠師,無聖神引tshōa ê基督徒to̍h是盲目ê教徒。祂既然是《舊約》耶和華ê靈,mā是《新約》耶穌ê靈。是三个上帝中ê一个上帝。真好ê信徒tùi開始信仰ê hit一工,到死去ê hit一工,lóng是不斷接受聖神ê引tshōa。聖神帶領我信耶穌,聖神mā hō͘我《新約》kah《舊約》裡所講ê hiah个異夢、異象、方言kah保羅所講ê九種屬靈恩賜,mā帶領我讀《聖經》,認bat開創天地ê上帝以羅欣(ELOHIM),hō͘我ē tàng知罪、認罪,而且hō͘我永生bē死ê性命,hō͘我重頭生。無聖神ê啟示,我to̍h m̄ bat基督教。祂是我ê源頭,是我siōng熟sāi ê上帝,所以,我特別歡喜寫聖神ê種種表現。同時,聖神ê表現大部分帶玄妙性,絕大部分lóng ē hō͘人感覺意外、驚奇,書寫聖神ê表現等於帶領讀者做一tsōa有趣味ê神奇之旅,小說tú需要tsit種吸引力,所以,書寫聖神ê種種奇蹟,變成我ê基督教小說ê主要內容之一。

6, 我是án怎暫停《天上卷軸下卷》ê書寫?(我ê靈命經驗有tó一kóa?) 是án怎我中止《天上卷軸》ê書寫,kantaⁿ出版上卷;無看tio̍h下卷出版? Siōng大ê原因是我tī書寫完上卷ê時,忽然感覺我ê靈命經驗無夠。

※ Tī提筆寫《天上卷軸》ê起初,我設定這是一本專寫信徒靈命過程ê一本冊,tùi kē階往koân階寫,kahná行石階仝款,每階lóng tio̍h寫,而且beh寫kah真詳細,留hō͘後來ê基督徒當做靈命進階ê範本。M̄ koh,當我寫完上卷ê時,發見我ê靈命經驗淺薄,無認為ē tàng繼續,就ánne我停筆,回頭去體驗koh khah深ê靈命,想辦法hō͘ kakī koh khah進步;就ánne,我ê《天上卷軸》to̍h暫停à。

※ 經過tsit幾年ê koh再進步,我想講kám ē tàng繼續寫?勉強來講,我想講tsitmá ē tàng寫。M̄ koh,我mā teh考慮,假使像講koh再延後一段時間是m̄是ē比較khah好?!到目前為止,我ē tàng歸納出我ê靈命經驗共有四个階段,tsit四个階段lóng kah聖神ê積極教誨有關,kah我個人ê才情無關係,這lóng是聖神所賜ê恩惠:

※ 第一个階段:因信稱義ê階段。Tsit个階段tùi 1990年左右開始。Tùi我信「耶穌死去koh活」是真開始,一直到信《使徒信經》是真,koh再信《四福音書》是真,koh再信〈保羅書信〉是真。思想中心是圍teh認bat耶穌,信耶穌來展開。我知影因為信耶穌,所以,我ê罪lóng遭遇tio̍h免除,我得救,將來ē tàng進入新天新地。

※ 第二个階段:聖神外顯ê階段。Tsit个階段mā是tī 1990年左右開始,特別是聖神降臨tī我ê身tsiūⁿtahtah三工了後展開。當時異夢、異象非常頻繁,siōng尾iáu ē tàng講方言,甚至mā有能力幫贊教友趕鬼、講預言……等等ê能力。總講一句,tsit種聖神外顯ê現象是聖神tī人ê身tsiūⁿ去koh來,來koh去ê現象,所顯出ê能力、現象是hō͘人thang看tio̍h ê、感受tio̍h ê、堪得檢驗ê。除了異夢、異象以外,tsiah个聖神恩賜ê能力iáu包括tī保羅所講ê聖神ê九種恩賜裡。Tī聖經內面,《舊約》記載有大量先知ê異象、異夢經驗,以《小先知書》siōng tsē。Tī《新約》裡,以〈馬可福音〉、〈啟示錄〉記載siōng tsē,〈使徒行傳〉mā有一kóa。


第三个階段:聖神內住ê階段。Tsit个階段tùi 2013年五月初4開始,我忽然感覺聖神內住tī我ê身軀裡,無koh來來去去,卻是永遠tòa tī身體內面;祂無koh離開,to̍h是我犯罪,祂mā bē 離開,我ê身軀就變成「聖神ê殿」。因為祂bē離開,所以,聖神ê聖潔ê特性to̍h tī我ê內在展開,hō͘我知影原來ê我是愛犯罪ê、無清氣ê、穩死ê、是神所憤怒ê對象。這to̍h是講我開始「知罪」,m̄ koh,我ài犯罪ê本性一時真oh得去除,就ánne,聖神to̍h透過種種警告(siōng常hō͘我異夢),嚴格責備我ê犯罪行為,指出hiah个bē tàng kā人講ê pháiⁿ行為,á是用懲罰ê手段,禁止我koh犯hiah个包死ê大罪。就ánne,我被逼就範,改正kakī。這to̍h是「悔改」。「認罪、悔改」to̍h是tsit階段ê靈命經驗。目的是hō͘人遠離罪惡,聖潔起來。Tsit種「老我(老性命)」kah「聖神」雙方爭鬥ê過程非常激烈,達到無法度並存ê ê地步,滋味m̄是hiahni̍h好忍受。M̄ koh,聖神mā hō͘我結「聖神ê kóetsí」做補償,tiāⁿtiāⁿ有喜樂、平安…·tsiah个美好感受。Tsit个階段ê經驗,tī《新約》裡ê〈保羅書信〉有真tsē ê描述,特別是〈羅馬書〉、〈哥林多前書〉、〈加拉太書〉有真生動ê描述。總講一句,信徒一定tio̍h「認罪、悔改」,以及「老我(老性命)」「聖神」ê爭鬥現象,to̍h是〈保羅書信〉ê核心內容之一。

※ 第四个階段:得tio̍h永生bē死ê性命階段,mā to̍h是進入重頭生ê階段。Tsit个階段tùi 2017年開始,這是第三階段造成ê siōng尾結果。因為「老我(老性命)」kah聖神無法度並存,經過一回激烈ê爭鬥,「老我(老性命)」漸漸衰弱,siōng尾忽然消失,mā to̍h是tī「老我(老性命)」消失ê當今,「聖神」to̍h成做唯一ê新自我。Tsit時,聖神to̍h顯露出祂無始無終、永生bē死ê特性,hō͘你看tio̍h「新自我(新性命)」ê特性。原來tsit个新自我是一个「我是α(阿拉法),我是Ω(俄梅嘎);我是起頭,mā是終止」ê上帝ê性命,mā to̍h是耶穌ê性命,你總算正確得tio̍h耶穌賞賜hō͘你ê tsit个新性命,你完全新生,to̍h叫做「重頭生」。這是上帝所差派祂ê kiáⁿ耶穌來到世界上ê真正目的。Tsit方面ê經文以〈約翰福音〉、〈約翰一書〉講了siōng tsē。

以上四个階段to̍h是我到目前為止所經歷過ê靈命四个階段。

※ 我teh寫《天上卷軸上卷》ê時,kantaⁿ經歷過第一kah第二階段,所以只好停寫。《天上卷軸下卷》我ē繼續寫第三kah第四个階段。

7, Án怎判斷目前台灣各基督教派ê偏重kah優劣?
Tsia我附帶講一下á經歷靈命四階段ê重要性。 根據我所知,tsitmá ê台灣無任何教派ê教義ē tàng包括tsit四个階段ê靈命。In lóng偏向某一个、á是某兩个階段,m̄是四个階段lóng講、lóng bat。

※ 比論講:真耶穌教會kah靈糧堂tsit兩教派lóng專講第二階段「聖神外顯」ê靈命,教導in ê信徒tio̍h有聖神外顯ê能力,ài ē tàng講方言,注意異夢、異象,甚至ē tàng講預言。M̄ koh,對第一階段ê因信稱義、第三階段ê聖神內住、第四个階段ê重頭生to̍h少講,m̄ bat。因為少講,信徒to̍h bē tàng bat,特別是m̄知聖神內住ê「認罪、悔改」真重要,mā m̄知得tio̍h永生bē死ê性命tsiah是信基督教ê siōng尾ê目的。這to̍h致使追隨in ê信徒食大虧,無法度理解基督教koh khah深沉、究極ê道理。

※ Koh比論講長老會,因為加爾文ê影響,in只有講第一階段ê因信稱義、第三階段ê聖神內住。M̄ koh避開第二階段ê聖神外顯階段kah第四階段ê重頭生階段。這to̍h真可惜,致使in對《聖經》ê認bat無全面。特別是長老會對「重頭生」ê定義非常jû tshángtsháng,無固定ê答案,非常慘淡。

※ Koh比論講李常受ê地方集會所教會,in專講第一階段ê因信稱義,避開第二階段ê聖神外顯。因為對講方言、異夢、異象m̄講、m̄ bat,結果對聖神ê外顯現象就to̍h無知、無識。同時,雖然李常受真認真teh談第四階段,m̄ koh,因為李常受本人講第三階段ê聖神內住無夠精純,koh無第四階段ê實際重頭生經驗,就ánne誤會重頭生ê內涵,tiāⁿtiāⁿ對信徒暗示á是明講:只要受洗、信耶穌to̍h重頭生!結果kā第一階段當做第四階段講。舞到siōng尾,地方集會所教會ê信徒to̍h認為kakī重頭生,m̄免koh再追求重頭生。Ánne,地方集會所教會ê信徒to̍h食大虧,信仰to̍h變kah軟tsiáⁿ,無奮進ê精神,想beh真正重頭生to̍h遙遙無期!

這是一kóa我tī靈命經驗上ê細細心得,而且提供給你做參考! ──2017、06、07 tī鹿港