《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

022_tshiám, 胡蠅食蜜


()(bi̍t)ê sing-lí(lâng)()tiuⁿ-tî tī門 口(mn̂g-kháu)(tiâⁿ)kòng(phuà)(tsi̍t)(kuàn)(bi̍t),siâⁿ(lâi)(tsi̍t)(tuā)(tui)胡 蠅(hô͘-sîn)胡 蠅(hô͘-sîn)(tham)(tiⁿ),jú(tsia̍h)(tsai)滋味(tsu-bī),jú(tsia̍h)(sio)tsiⁿ,suah tsiⁿ-tsiⁿ入 去(ji̍p-khì)膏膏(ko-ko)ê蜜 汁(bi̍t-tsiap)(lāi)(kha)(si̍t)hō͘(bi̍t)(liâm)tiâu-tiâu,beh(tsáu)(tsáu)(khì),beh(pue)(pue)起 來(khí-.lâi)只好(tsí-hó)(tán)()胡 蠅(hô͘-sîn)非 常(hui-siông)後 悔(hiō-hué):「(ū)(kàu)不 幸(put-hīng)()tio̍h(tham)(tiⁿ),suah(lâi)失 去(sit-khì)性 命(sènn-miā)。」

啟示(khé-sī)貪 心(tham-sim)()(io̍h)(i),siáu(tham)(jiá) 禍 端(hō-tuan)。。

註解:
胡蠅:[蒼蠅]
kòng破:[打破]
相tsiⁿ:[擠來擠去]
膏膏(ko-ko):[濃稠狀]
黏tiâu-tiâu:[緊緊附tio̍h、沾黏]
siáu貪:[貪得無厭、貪心不tsiok]
惹:[引起、招來]
禍端:[災難]