《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

080 tshiám, 蜜蜂

bi̍t() phang() bi̍t() phang()jīntsin(認 真) tsòkang(做 工)puelâi(飛來) puikhì(飛 去 )ūsî(有時) kāu siūkhì(受氣)()

mài tshap i() ,to̍h () tāitsì, () () kansia̍p(干 涉) i()i() to̍h huat() phîkhì(脾氣)bi̍t()

phang() siūkhì(受氣) ē kâng tèng()tèng() tio̍h phôe() bah() thiàⁿ() tiuhtiuh, bi̍t() phang() huaⁿhí(歡 喜)

m̄koh tsi̍tba̍k(一 目) nih i() to̍h ài ()inūi(因為) ok() khia̍kkhia̍k, tōa siūkhì(大 受氣) ,siuⁿ kòe() ēng()

la̍t()i() suah thò͘() tn̂g() thâu()

gûì(愚意)phîkhì(脾氣) po̍k() ()sī hó(是好) tāi,m̄nā siong() pa̍tlâng(別 人) ,mā sńg() kakī。
註解:
厚受氣(kāu siū-khì):[易怒。脾氣不好,容易生氣]
mài tshap-.伊:[別理他]
干涉:(kan-siap)
kâng 叮(kā人tèng):[螫人]
疼tiuh-tiuh(thiàⁿ搐搐):[很疼,抽痛]
一目nih(tsi̍t-ba̍k𥍉):[一瞬間、一眨眼。指很短暫的時間]
惡khia̍k-khia̍k(ok確確):[很凶惡的樣子]
siuⁿ過(傷kòe):[太過]
吐腸頭(thó͘-tn̂g-thâu):[脫肛]
脾氣爆躁:(phî-khì po̍k-sò)
好代(hó-tāi):[好事]