《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

067 tshiám, 一把箸


tsohsit(作 穡) hiaⁿko(兄哥) ū() saⁿ() ê() hāuseⁿ(後 生)putsî(不時) ūi() tio̍h sió() khóa tāitsì uanke(冤 家) lôtsè, kóng() () kóng()thiaⁿ()() () ()piàn()i() siūⁿ() tio̍h ēng() () lūn() ê hongsik(方 式) tshìkhòaⁿ(試 看) māi。
ū() tsi̍t() kang()tsia̍hpn̄g(食 飯) tsìn tsêng()tsohsit(作 穡) hiaⁿko(兄哥) gia̍h 10 ki() () khǹg tī tohténg(桌 頂)pa̍k() tsò() tsi̍t() ()kiò() saⁿ() ê() hāuseⁿ(後 生) lûnliû(輪流) at ho͘ tn̄g()tōa() hāuseⁿ(後 生) at bē tn̄g()tējī(第二) hāuseⁿ(後 生) mā at bē tn̄g()tēsaⁿ(第三) hāuseⁿ(後 生) khah tsho͘() ióng() ,tèⁿ tshut() tsia̍hling(食 奶) á la̍t()kāngkhoán(仝 款) at bē tn̄g()
a pa(阿爸) ,10 ki() siuⁿ tsē lah!」
() ,tsitmá tsi̍t() pái at tsi̍t() ki()saⁿ() lâng() lûnliû(輪流) at。」 tsi̍tba̍k(一 目) nih, tsi̍t() () 10 ki() () at tn̄g() liáuliáu(了 了)
tsohsit(作 穡) hiaⁿko(兄哥) kàsī(教示) kóng() :「Ánne kiòtsò(叫 做) siaⁿh? ha̍p() tsòhóe(做 伙) to̍h ūla̍t(有力)() hunsòaⁿ(分 散) to̍ tsohsit(作 穡) hiannko(兄哥) ū() saⁿ() ê() hāuseⁿ(後 生)putsî(不時) ūi() tio̍h sió() khóa tāitsì uanke(冤 家) lôtsè, kóng() () kóng()thiaⁿ()() () ()piàn()i() siūⁿ() tio̍h ēng() () lūn() ê hongsik(方 式) tshìkhòaⁿ(試 看) māi。
ū() tsi̍t() kang()tsia̍hpn̄g(食 飯) tsìn tsêng()tsohsit(作 穡) hiaⁿko(兄哥) gia̍h 10 ki() () khǹg tī tohténg(桌 頂)pa̍k() tsò() tsi̍t() ()kiò() saⁿ() ê() hāuseⁿ(後 生) lûnliû(輪流) at ho͘ tn̄g()tōa() hāuseⁿ(後 生) at bē tn̄g()tējī(第二) hāuseⁿ(後 生) mā at bē tn̄g()tēsaⁿ(第三) hāuseⁿ(後 生) khah tsho͘() ióng() ,tèⁿ tshut() tsia̍hling(食 奶) á la̍t()kāngkhóan(仝 款) at bē tn̄g()
apa(阿爸) ,10 ki() siuⁿ tsē lah!」
() ,tsitmá tsi̍t() pái at tsi̍t() ki()saⁿ() lâng() lûnliû(輪流) at。」 tsi̍tba̍k(一 目) nih, tsi̍t() () 10 ki() () at tn̄g() liáuliáu(了 了)
tsohsit(作 穡) hiaⁿko(兄哥) kàsī(教示) kóng() :「Ánne kiòtsò(叫 做) siaⁿh? ha̍p() tsòhóe(做 伙) to̍h ūla̍t(有力)() hunsòaⁿ(分 散) to̍h hō͘ lâng() tsia̍h() kàu() kàu() 。」


gû ' ì(愚意)thoânkiat(團 結) to̍h ū() le̍kliōng(力 量)