《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

079 tshiám, 虎頭蜂
hó͘thâuphang(虎頭蜂) seⁿ() tsò tōa(做 大) tsiah() koh hiongok(兇 惡)i() ê búkhì(武器) ē tèng() silâng(死人)só͘í(所以)

in sìkè(四界) iāubùiôngui(耀武揚威)putsî(不時) thiaukang(刁 工) tsò() phang() siū tī lâng() ê tshù() kha tau。 iágōa(野外)

khiā khí() ê phang() á tsinhó(真 好) sim()tamsim(擔 心) hó͘thâuphang(虎頭蜂) ē ū() gûihiám(危 險) ,to̍h

khó͘khǹg(苦 勸) i() lâi() tshiūnâ(樹 林) tòa,m̄koh hó͘thâuphang(虎頭蜂) phiâⁿphiâⁿ bēgiàn thiaⁿ() :「Lín

tsia bô táⁿ(無膽) ê khasiàu, kiaⁿ() siaⁿhsiâu, bôlâng(無 人) káⁿ() jiá() góa()jiá() góa()góa() to̍h

hō͘ i() tsia̍h() bēta。」 ū tsi̍tkang(有一 工)lia̍h() phang() saihū(師傅) lâi() ā, ēng hóe(用 火) kong()ēng()

bāng() á lok,kui siū hó͘thâuphang(虎頭蜂) lóng hō͘ lâng() phâng khì() tsìm() sio() tsiú()

gûì(愚意)khò() () hō͘ () gō͘()


註解:
虎頭蜂:(hó͘-thâu-phang)
叮死人(tèng-si-lâng):[螫死人]
耀武揚威:(iāu-bú iông-ui)
刁工(tiau-kang):[故意]
厝kha兜(tshù-kha-tau):[房子的旁邊、附近。]
苦勸(khó͘-khǹg):[苦諫。極力規勸,苦口婆心的勸告]
phiâⁿ-phiâⁿ(偏偏):[故意、唱反調]
bē-giàn(袂癮):(無願意)
tsia-ê(遮的):[這些]
kha數(kha-siàu):[角色、傢伙,有輕蔑的意味存在]
驚siaⁿh-siâu:[怕什麼]
惹-.我:[招惹我]
食bē-ta(tsia̍h袂焦):[吃不完兜tio̍h走]
網á橐(bāng-á lok):[套進袋子裡]
kui岫(規siū):[整個蜂巢]
捧去(phóng-khì):[摘下蜂巢捧走了]
浸燒酒(tsìm sio-tsiú):[浸酒]