Lahjih寓言【前期文章索引】

080 tshiám, 蜜蜂2021.07.11

gûì(愚意)phîkhì(脾氣) po̍k() ()sī hó(是好) tāi,m̄nā siong() pa̍tlâng(別 人) ,mā sńg() kakī。

079 tshiám, 虎頭蜂2021.07.04

gûì(愚意)khò() () hō͘ () gō͘()

078 tshám, Tshò柴ê斧頭2021.06.27

gûì(愚意)láusi̍tlâng(老 實 人) tit() tio̍h tsàntso͘(贊助) ;痟 thamsim(貪 心) phah kiat()tshintshiūⁿ(親 像) leh tsòtsha̍t(做 賊)

077 tshám, 苦楝á kah苦楝舅2021.06.20

gûì(愚意)tsūsìn(自信) tsò() kakī; () lâng() khah gâu,m̄ bián() hiaupai。

076 tshám, 蜈蚣舅爭beh做大2021.06.13

gûì(愚意)lí sī(你是) ()góa sī(我是) góa()tsò() kakī, hō͘siōng(互 相) tsuntiōng(尊 重) ,mài sio() phiⁿ。

075 tshám, 烏鶖山烏鶖仝一家2021.06.06

gûì(愚意) :Lóng () kakī,lóng () Fonmosan, lán() tio̍h hō͘siōng(互 相) tsuntiōng(尊 重) ,m̄thang kèkàu(計較)

074 tshám, Niáu鼠á表演行路2021.05.30

gûì(愚意)pēbó(爸母) seⁿtsiâⁿ(生 成)koàiⁿsì(慣 勢) sêng() tsūjiân(自 然)koàiⁿsì(慣 勢) to̍h ()

073 tshiám,坐膨椅ê狗kah顧厝ê狗盤嘴錦2021.05.23

gûì(愚意) :Kanna hiángsiū(享 受)tíntāng(振 動)sitkhì(失去) óa khò() to̍h tsai() tāi。

072 tshiám,樹蔭kha閃涼2021.05.16

gûì(愚意)tsintsiàⁿ(真 正)tsai() () pháiⁿ, siū lâng(受 人) inhūi(恩惠) koh khòaⁿ() lâng() () ba̍ktē(目地)

071 tshiám,掛 linlong'á ê狗á:2021.05.09

gû-ì(愚意) :Ah () lô͘-môa(鱸鰻) khùi() ê lâng() ,khah ē ēng() tshàu() iāng, lâi() am-khàm(掩 蓋) ka-kī ê sim-hi(心虛)

070 tshiám, 掠鳥á人nê鳥á網2021.05.02

gû ' ì(愚意)ba̍k() tsiu peh ho͘ kim() ,tsiah bē tiòng() lâng() kè-tshik(計 策)

069tshiám,八月siáu媽祖2021.04.25

gû ' ì(愚意)tāisîn(大 神) tāitō(大道)tsiàu() kahtsí(甲 子) hiángsiū(享 受) hiuⁿian(香 煙) ,m̄bat kóngōe(講 話) ,lóng ()tsú() tsohgia̍t(作 孽) o͘pe̍h(烏白) ()

068 tshiám, 無良心ê牛販á2021.04.18

gû ' ì(愚意)() phīⁿ() hō͘ lâng() lêng() leh,kù tsāi() lâng() anpâi(安排)

067 tshiám, 一把箸2021.04.11

gû ' ì(愚意)thoânkiat(團 結) to̍h ū() le̍kliōng(力 量)

066 tshiám, Tio̍h傷ê Bāhio̍h2021.04.04

gû ' ì(愚意)tshianbān(千 萬) m̄thang siongsìn(相 信) pháiⁿ lâng() pian() ê hóthiaⁿ(好 聽) ōe()

065 tshiám,擴大機khêng分喇叭2021.03.28

gû ' ì(愚意)gōa() kiâⁿ() lâng() ê phênglūn(評 論)tsún()

064 tshiám, Hah-hih ê狗á2021.03.21

gû ’ ì(愚意) :Kakī nōasèng(懶 性) () tsúnsî(準 時)kòai() lâng() () tsiàu() khí() kang()

063 tshiám, Kā貓á掛linlong'á2021.03.14

gū ' ì(愚意)tsiù tsōa(咒 誓) hō͘ pa̍t lâng(別 人) ()

062 tshiám, 匏á苦瓜lám leh吼2021.03.07

gû ’ ì(愚意)() lísèng(理 性) ê phuephêng(批 評) ,mài tshap. i()

061 tshiám, 阿媽騙gín'á講話2021.02.28

gû ’ ì(愚意)kóng()tsi̍tthò(一 套)tsò()tsi̍tthò(一 套) ê lâng()sìn() tit()in’ūi(因為) ē hō͘ i() phiàn() leh lōnglōng se̍h。

060 tshiám, 孔雀笑青苔á2021.02.21

gū ‘ ì(愚意)pēbú(父母) seⁿsêng(生成) ,súi bái bē () . tit()tsūsìn(自 信) siōng iàukín(要 緊)

059 tshiám, 白頭khok'á交陪粟鳥á2021.02.14

gū ‘ ì(愚意)tshianbān(千 萬) m̄thang kau() tio̍h pháiⁿ pêngiú(朋 友) ,tsiah bē tsia̍h() tio̍h kiⁿ。

058 tshiám, 雞á笑白鴒鷥無腳腿仁2021.02.07

gû ’ ì(愚意)tsū’iû(自由) tsūtsāi(自 在) khah si̍ttsāi(實 在) ,khah iâⁿ() hō͘ lâng() kuaiⁿ()láng() á lāi() () khóanthāi(款 待)

057 tshiám, 兔á相招beh去死2021.01.31

gû ' ì(愚意)ū() () phēng,tsiah tsai() ū() lâng() () lán() khah hiauhēng, ióngkám(勇 敢) o̍ah() lo̍h() . khì() tsiah () púnténg(本 等)

056 tshiám, 點光明燈2021.01.24

gū ’ ì(愚意)kngbêng(光 明)kng() koh bêng() ,to̍h bē () bêng()kongbêng(功 名)kongbêng(功 名) līlo̍k(利祿)tsùtiāⁿ(註 定) itsing(一 生) tuikiû(追 求) tsiúsik(酒 色) tsâikhì(財 氣)khòailo̍k(快 樂)

055 tshiám, 番á油燈2021.01.17

gū ì(愚意)tsiatséng(節 省) lênggoân(能 源) () tsi̍t() hāng() bítik(美德)

054 tshiám, 斷尾溜ê膨鼠:2021.01.10

gû' ì(愚意)káipiàn(改 變) pa̍tlâng(別 人)putjû(不 如) káipiàn(改 變) kakī

053 tshiám, 牛車夫kah大力士2021.01.03

gū ' ì(愚意)ióngkám(勇 敢) bīntùi(面 對) lânkuan(難 關) ,tsiah () káikuat(解 決) lântê(難題) () pānhuat(辦 法)

052 tshiám, 胃kah腳冤家2020.12.27

gū - ì(愚意)ha̍p-tsok(合 作) tsè-tsō(製 造) khuì-la̍t(氣 力)thuân-kiat(團 結) siōng ū() kàu() la̍t()

051 tshiám, 台灣犬jiok野兔2020.12.20

gū - ì(愚意)() tio̍h ua̍h-miā(活 命) ê ì-tsì(意志)iâⁿ() kuè() jīm-hô(任 何) phah piàⁿ()

050_tshiám, 樹á kah斧頭2020.12.13

gū - ì(寓意)pang-tsān(幫 贊) ti̍k-jîn(敵人) to̍h () siau-bia̍t(消 滅) ka-kī(家己)

049_tshiám, 風kah日頭相輸2020.12.06

gū - ì(寓意)pà-tō(霸道) kiông-pik(強 迫) () it-tēng(一 定) ē iâⁿ()tián-hiān(展 現) si̍t-le̍k(實力)jia̍t-tsîng(熱 情) tsiah () pún-téng(本 等)

048_tshiám, 狗á貓á相換食物2020.11.29

gū - ì(寓意)kok-lâng(各 人) ū() kok-lâng(各 人) ê pún-téng(本 等)suî() lâng() ū() suî() lâng() ê tsâi-lîng(才 能) ,ná-tio̍h him-siān(欣 羨) pa̍t-lâng(別 人)

047_tshiám, 粉鳥鷹招紅鶯、黃鶯飛行表演2020.11.22

gū - ì(寓意)ba̍k-tsiu(目 睭) peh ho͘ kim()hīⁿ-khang(耳 孔) ngiáu ho͘ lāi() ,tsiah bē hō͘ lâng() phiàn()tsai()

046_tshiám, 機車店kah音樂教室2020.11.15

gū - ì(寓意)kāng-tô͘(仝 途) sio-kī(相忌)bô-kâng(無 仝) tô͘()() it-tēng(一 定) ē sio-kēng tshī()

045_tshiám, 羊mé-á bih tiàm牛牢內2020.11.08

gū - ì(寓意)tô-sing(逃 生) tio̍h tsim-tsiok(斟 酌) ,m̄-thang () tio̍h tsi̍t-sî(一時) ê an-tsuân(安 全) ,suah bē kì-tit(記得) līng-guā(另 外) tsi̍t() tsióng() tsai-hāi(災 害)

044_tshiám, Tn̄g-tio̍h臭 腥 母2020.11.01

gū - ì(寓意) :Ē-tàng seⁿ-sí(生死) sio() thīn-.ê,tsiah () tsin-tsiàⁿ(真 正) mah-tsih ê hó-pîng-iú(好 朋 友)

043_tshiám, Lò͘蟹á坦橫行_22020.10.25

gū - ì(寓意)tsò-lâng(做 人) ài ū() tsú-kiàn(主 見) ,m̄-thang hō͘ lâng() khan() leh kiâⁿ()

042_tshiám, Lò͘蟹á坦橫行_12020.10.18

gū - ì(寓意)pē-bú(父母) seⁿ-sîng(生 成)sūn() () tsū-jiân(自 然) to̍h () ,m̄-thang bián-kióng(勉 強)

041_tshiám, 烏鴉á嘴ta2020.10.11

gū - ì(寓意)kái-kuat(解 決) tāi-tsì iōng-sim(用 心) siūⁿ()su-khó(思考) seⁿ() khiáu-khì(巧 氣)ū() khiáu-khì(巧 氣) to̍h ē kán-tan(簡 單) kái-kuat(解 決) tāi-tsì。

030_tshiám, Niáu鼠á͘報恩情2020.10.04

gū - ì(寓意) :M̄-thang khuàⁿ() niáu tshí() á () tiám()tshiū() á͘ ki() ē keⁿ () lâng()tshiū() á͘ ki() mā ē kiù-lâng(救 人)

029_tshiám, 雞公、狗á͘ kah石虎2020.09.27

gū - ì(寓意)ū() khá-khì(巧 氣) ,to̍h ē khin-sang(輕 鬆) kái-kuat(解 決) tāi-tsì。

028_tshiám, 兩隻niáu鼠2020.09.20

gū - ì(寓意)kán-tan(簡 單) sing-ua̍h(生 活) khah tsū-tsāi(自 在)kiaⁿ-hiâⁿ(驚 惶) khióng-pò͘(恐 怖) ê hiáng-siū(享 受) tian-tò(顛倒) hāi()

027_tshiám, 野狗食羊á͘ ê理由2020.09.13

gū - ì(寓意) :Pháiⁿ lâng() nā-sī(若是) beh kā lán() khia khang() khia phāng()lán() án tsuáⁿ() ka suat-bîng(說 明)() () 效。

026_tshiám, 水牛káng拖牛車2020.09.06

gū - ì(寓意) :Kut-la̍t lâng() tiām-tiām(恬 恬) á͘ tsò() ,pân-tōaⁿ lâng() tsò-kang(做 工) () sái() liáu-liáu(了 了)

025_tshiám, 貪心ê狗2020.08.30

gū - ì(寓意) :Siuⁿ tham-sim(貪 心)kiat-kó(結 果) ()siang() thâu() () tsi̍t() ngauh。」

024_tshiám, 鴨bî-á kah ko̍k-ko̍k雞á͘2020.08.23

gū - ì(寓意)khò͘-thâu(褲 頭) kat() sio-liâm(相 黏) () hîng-iông(形 容) kám-tsîng(感 情) ()tsin-tsiàⁿ(真 正) pa̍k() sio-liân(相 連) khak-si̍t(確 實) () khong-khám pō͘-sò͘(步數)

023_tshiám, 兩隻相phah ê雞kak-á͘2020.08.16

gū - ì(寓意)kiau-ngō͘(驕 傲) hiau-pai ē jiá-lâi(惹來) tsai-hāi(災 害)khiam-pi(謙 卑) sio() niū() tsiah ing-kai(應 該)

022_tshiám, 胡蠅食蜜2020.08.09

khé-sī(啟示)tham-sim(貪 心) () io̍h() i() ,siáu tham() jiá() hō-tuan(禍 端) 。。

021_tshiám, Tsiok有夠力2020.08.02

khé-sī(啟示)jîn-sing(人 生) lō͘()tsi̍t-pō͘(一 步) tsi̍t() kha-ìn(腳印)kha-ta̍h(腳 踏) si̍t-tē(實地) ,siōng ū() kàu() la̍t()

010_tshiám, 好玄誤大事2020.07.26

gū - ì(寓意)hò͘ⁿ-kî(好奇) sim() ē-tàng huat-hiān(發 現) sin-kî(新奇) ,siuⁿ kuè() hò͘ⁿ-hiân(好 玄) ē gō͘() tāi-sū(大事)

009_tshiám, 猴山á弄狗熊2020.07.19

gū - ì(寓意) :M̄-siauh-hiauⁿh ê guî-hiám(危 險) sńg tshiò() m̄-thang tshì()

008-tshiám, 不理異象2020.07.12

gū - ì(寓意) :『 kìⁿ() kuài() put() kuài()() kuài() tsū() pāi() 。』To̍h () () lán()put() () ī-siōng(異 象) 。」

007-tshiám, Niáu鼠á入牛角穩tak-tak2020.07.05

gū - ì(寓意)khiáu() to̍h () tshong-bîng(聰 明)khiáu() m̄ tio̍h () to̍h piàn() kan-khiáu(奸 巧)

006-tshiám, 白頭khok-á來做siū2020.06.28

gū - ì(寓意) :Tú () ê kuan-sim(關 心) () thiàⁿ-sim(疼 心)kòe-tō͘(過 度) ê kuan-ài(關 愛) () jiáu-luān(擾 亂)

005-tshiám, 台灣犬有夠巧2020.06.21

gū - ì(寓意) :「 iâu-giân(謠 言) tsí() î() tì-tsiá(智者) 。」 khiáu-khiáu(巧 巧) lâng() m̄-thang hō͘ iâu-giân(謠 言) phiàn-phiàn(騙 騙) khì()

004-tsiam, 猴山á拜託龜救命2020.06.14

gū - ì(寓意)() nn̄g() ńg() á () ()() gâu, saⁿ() kin() niau() () káⁿ() beh () () kin() niáu tshí()

003-tsiam, Gín-á掠tō͘-kâu2020.06.07

gū - ì(寓意)tì-sik(智識) to̍h () li̍k-liōng(力 量) ,m̄-bat to̍h () sông, hun()tshing() to̍h () gōng()

002-tsiam, 貓á kéⁿ-tio̍h魚á刺2020.05.31

gū - ì(寓意)thò͘() liân-siân, sìn() kháu() khui() ()kóng-uē(講 話) () sǹg() () ,to̍h () () sìn-iōng(信 用)

001-tsiam, 檸檬冰水2020.05.24

gū - ì(寓意) :Bē-sái tsia̍h()kóng() ,suah o͘-pe̍h(烏白) khan-thua(牽 拖)

220-tsiam, Pân-tōaⁿ ê 蟬á:2020.05.17

khé-sī(啟示)thua-sua(拖 沙) ê hiō-kó(後果)

219-tsiam, 兩隻雞公2020.05.10

gū - ì(寓意)() sik-tòng(適 當) ê () gâu, ū-sî(有時) ē jiá-lâi(惹來) tsai-eh(災厄)

218-tsiam, 貓á掠niáu鼠2020.05.03

khé-sī(啟示)lia̍h() ku() tsáu() pih()

217-tsiam, 哇雞kah烏雉雞:2020.04.26

khé-sī(啟示)lâng() () siōng-hó(相 好) ,to̍h hō͘-siong(互 相) o-ló; hō͘-siong(互 相) o-ló,to̍h jú lâi()()

216-tsiam, 貓á beh咬雞á2020.04.19


khé-sī(啟示) :Ah ah() () kóng() tsîng-lí(情 理) ê ok-pà(惡霸)khi-hū(欺負) lâng()bián() kóng() tō-lí(道理)

215-tsiam, 、鼓井水雞2020.04.12

khé-sī(啟示)siūⁿ() thò-tòng(妥 當) tsiah tsò() ,tsiah bē hiō-hué(後 悔)sàm-su(三思) () hō͘() hêng() ,tsiah bē tsia̍h() tio̍h kiⁿ() 。)

214-tsiam, 賊á偷掠雞公2020.04.05

khé-sī(啟示)() ha̍h-īng(合 用) ê ki-su̍t(技術) ,khah gâu ruby>() () óng-jiân(枉 然)

213-tsiam, 巧氣ê田蛤á2020.03.29

khé-sī(啟示)liu-liu(溜溜) tshiu-tshiu, tsia̍h() nn̄g() luí() ba̍k() tsiu。 () tsi̍t() pái kuai() ,tsiah-bē hō͘ lâng() phiàn()tsai()

212-tsiam, 蟬tshòng-tī雞公2020.03.22

khé-sī(啟示)tiⁿ-giân(甜 言) bi̍t-gí(蜜語) m̄-thang gō͘-kái(誤解) () kim-giân(金 言) gio̍k-gí(玉 語)hua-giân(花 言) khá-gí(巧語) tiāⁿ() tio̍h () an() hó-sim(好 心)

211-tsiam, M̄關雞母,phah人bua̍h-hio̍h:2020.03.15

khé-sī(啟示)ām-kún(頷 頸) seⁿ() liû() tú-tio̍h à。 hué() sio() ba̍k-bâi(目 眉)tsuí() im() kàu() phīⁿ-khang(鼻 孔)

210-tsiam, 草螟á弄雞公2020.03.08

khé-sī(啟示)tsū() tsoh-gia̍t(作 孽)uàn() siáⁿ-lâng(啥 人)

209-tsiam, 牛蜂2020.03.01


khé-sī(啟示)lâng() () tsâi() ()tsiáu() () tsia̍h() bông()gû-phang(牛 蜂) () tio̍h suh hueh() () miā()

208-tsiam, 貪食ê胡蠅:2020.02.23

khé-sī(啟示)tham-tsia̍h(貪 食)tseⁿ() phuà() gia̍h()sí-lō͘(死路) tsi̍t-tiâu(一 條)siáu() tham() nǹg ke() lam。 tham() () tshut-thâu(出 頭) () () bué()

207-tsiam, 伯勞猫á tshōe食物2020.02.16

khé-sī(啟示)pa̍t-lâng(別 人) ê tshò-ngō͘(錯 誤) () guá() kíng-kài(警 戒) ê po-lê(玻璃) kiàⁿ()

206-tsiam, 迷信hām正信2020.02.09


khé-sī(啟示)kian-sìn(堅 信) tsû-pi(慈 悲)hí-siá(喜 捨)phok-ài(博 愛) ,to̍h () tsèng-sìn(正 信)

205-tsiam 瓊花kah茶花2020.02.02

khé-sī(啟示)ian-hué(煙 火) hó-khuàⁿ(好 看) () gōa ()khêng-hue(瓊 花) khui-hue(開 花) () tsi̍t-mê(一 暝)

204-tsiam, 雞榆kah菅芒2020.01.26

khé-sī(啟示)jiû-jio̍k(柔 弱) sing() tsi() tô͘()nó͘-.sī(老氏) kài() kong-kiông(剛 強)

203-tsiam, 腳各樣2020.01.19

khé-sī(啟示) : Τio̍h ài tâng-sim(同 心) hia̍p-li̍k(協 力) tsiah-bē hō͘ lâng() khuàⁿ-phuà(看 破) kha-tshiú(腳 手)

202-tsiam, 家豬恥笑山豬2020.01.12

khé-sī(啟示) :Kah m̄-bat tsū-iû(自由) ê lâng() kóng() tsū-iû(自由)si̍t-tsāi(實 在) pe̍h() liáu() kang()

201-tsiam, 臭屁ê喇叭2020.01.05

khé-sī(啟示)tshò-im(噪 音) tshá() sí-lâng(死 人)hòng-sàng-thâu(放 送 頭) tio̍h tsún-tsat(撙 節)