《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

066 tshiám, Tio̍h傷ê Bāhio̍h


tsi̍t() tsiah() bāhio̍h tio̍h siong()()lō͘piⁿ(路邊) haiⁿhaiⁿ tshan, pue()khí.lâi(起 來)tshùi() ta paktó͘(腹肚) koh iau。
() tsi̍t() tsiah() kebó(雞母) tshōa ke() á kiáⁿ kiâⁿ() tùi i() ê singkhu(身 軀) piⁿ() lâi() :「Κo̍kko̍k kebó(雞母)pàithok(拜 託) pàithok(拜 託)pàithok(拜 託) () khì() khe() á iúⁿ tsi̍t() kóa tsúi() hō͘ góa() lim。」「 góa() () ū() lim tsúi() to̍h ū() huattō͘(法 度) kakī khì() tshōe tsia̍hmi̍h(食 物)() hō͘ góa() pàithok(拜 託)kiù() góa() o̍ahmiā(活 命) hó.bô(好無)tsûpi(慈 悲) ê ko̍kko̍k kebó(雞母) !」
góa() tsiah () teh gōng() leh, góa() () kōaⁿ tsúi() hō͘ () lim, sòa() lo̍h.khì(落去)góa() ê ke() á kiáⁿ to̍h piànsêng(變 成) () ê tiámsim(點 心) 。」
gû ' ì(愚意)tshianbān(千 萬) m̄thang siongsìn(相 信) pháiⁿ lâng() pian() ê hóthiaⁿ(好 聽) ōe()