《老人kah海》

| | | 轉寄

《老人kah海》_22 Tī hái-.Ni̍h, bô lâng ē ko͘-tuaⁿ / Tī海裡,無人ē孤單

I siūⁿ,"Tse sī tsi̍t bóe ióng-tsòng, koh hia̍t-khì tsin ōng ê hî. Ka-tsài góa sī lia̍h-tio̍h i, m̄-sī hái-ti-á. Hái-ti-á siuⁿ un-jiû, c hit bóe hî khiok tsi̍t-tiám-á to bô un-jiû, i só͘-ū ê khùi-la̍t lóng iáu tī-.Leh."

I siūⁿ, M̄-koh mā sī hiān-si̍t siōng tiōng-iàu, góa nā ū iâm to̍h hó à. Góa m̄-tsai tshun lo̍h-lâi ê hî bah, sī ē hō͘ ji̍t-thâu pha̍k ta á-sī pha̍k tshàu, só͘-í sûi-jiân góa bē iau, siōng hó iáu sī lóng kā i tsia̍h-liáu. Hit bé hî taⁿ tsēng-tsēng, ún-ún, góa nā kā hî bah tsia̍h-liáu, góa to̍h tsún-pī thò-tòng à.

I kóng,"tshiú ah, ài ū nāi-sim, góa tsia̍h hî bah sī ūi-tio̍h lí."

I siūⁿ, góa nā ē-tàng tshī hit bóe hî to̍h hó à, i sī góa ê hiaⁿ-tī. M̄-koh, góa ài kā i thâi, jî-tshiáⁿ góa ài pó-tshî khùi-la̍t tsiah tsò ē kàu. I bān-bān-á, iōng-sim kā hiah-ê tsiⁿ-á hêng ê hî bah liâu lóng tsia̍h-liáu. I kā sing-khu 挺(théng) ti̍t, tshiú tī tn̂g-khò͘ tshit tshit leh.

I kóng,"Taⁿ, tshiú ah, lí ē-sái pàng khui hî-sòaⁿ, hō͘ góa kan-taⁿ ēng tsiàⁿ tshiú lâi kah i piàⁿ, it-ti̍t kàu lí bô tāi-tsì."i ēng tò-kha ta̍h tò tshiú teh giú ê tsho͘ hî-sòaⁿ, sing-khu hiàⁿ āu, lâi thèⁿ kha-tsiah-phiaⁿ siū-tio̍h ê la̍t.

I kóng,"thiⁿ ah, mài koh hō͘ góa kiù kin lah, in-ūi góa m̄-tsai hit bóe hî koh lâi beh tshòng siáⁿ."

I siūⁿ, M̄-koh, i ná siōng tsin léng-tsēng, jî-tshiáⁿ tsiàu i ka-kī ê kè-ōe teh tsìn-hêng. M̄-koh, i ê kè-ōe sī siáⁿ? góa ê kè-ōe koh sī siáⁿ? i hiah-tōa phiang, góa ê kè-ōe tio̍h ài kin-kì i ê kè-ōe lâi ìn piàn. I nā thiàu-tshut tsúi-bīn, góa to̍h kā i thâi. Khó-sioh i m̄ tshut-lâi, án-ne, góa to̍h kah i bôa kàu-té.

I kā kiù kin ê tshiú tī tn̂g-khò͘ téng-bīn mô͘-tshat, tshì beh hō͘ tsí thâu á pàng lēng. M̄-koh, tsí thâu á iáu tshun bē khui. I siūⁿ, Kiám-tshái hō͘ ji̍t-thâu pha̍k liáu, i to̍h ē khui, á-sī, kiám-tshái hiah-ê ū kàu la̍t ê tshńg-á sa-sí-mih siau-hòa liáu, i to̍h ē khui. Tshiú nā it-tēng ài ēng tio̍h ê sî, góa ē bô sioh jīm-hô tāi-kè kā i phah-khui, m̄-koh, tsit-má góa iáu m̄-bián ēng kiông ê; hō͘ i ka-kī khui, ka-kī hôe-ho̍k. Tsa-àm tháu hî-sòaⁿ, tsiap hî-sòaⁿ ê sî, góa kā i tshau siuⁿ kòe-hūn à.

I khòaⁿ hiòng hn̄g-hn̄g ê hái-bīn, tsai-iáⁿ ka-kī ū gōa ko͘-tuaⁿ, m̄-koh i ē-tàng khòaⁿ-tio̍h tshim hái-.Ni̍h, o͘-sik hái tsúi tiong ê kng thiāu, kah bīn tsêng sûi-lo̍h hái-tsúi ê hî-sòaⁿ, í-ki̍p pêng-tsēng hái-bīn kî-biāu ê波 tāng. In-ūi khí bō͘-e̍k hong ( e̍k tsù, trade wind, sìn hong, sī tī kē-khong tùi A-jia̍t-tài ko-ap-tài tshue hiòng tshiah-tō kē-ap-tài ê hong, in-ūi ta̍k nî hóan-hok ún-tēng tshut-hiān, tshin-tshiūⁿ tiâu-se̍k ū sìn, só͘-í kiò-tsò"sìn hong". Kó͘-tsá ê seⁿ lí lâng iā lī-iōng sìn hong ê kui-lu̍t sèng tsò 航 hái bō͘-e̍k, in-tshú sìn hong tsiah hông tshing-tsò"bō͘-e̍k hong". )ê kuan-hē, hûn tng teh tsik-tsū tah koân; i khòaⁿ hiòng thâu-tsêng, khòaⁿ-tio̍h tsi̍t tsūn iá ah pue-kòe tsúi-bīn, in ê hêng-iáⁿ ū sî bông-bông biáu-biáu, ū sî khiok tshin-tshiūⁿ khik tī thiⁿ-téng ê tô͘ hiah-ni̍h tshing-tshó. I tsai, tī hái-bīn, bô lâng ē ko͘-tuaⁿ.

I siūⁿ tio̍h ū ê lâng tsē sió tsûn tshut hái, nā-sī khòaⁿ bē tio̍h hái-hōaⁿ ê sî, in ē kiaⁿ-hiâⁿ; i tsai nā-sī tī tsin kín piàn-thiⁿ ê go̍eh-hūn, in ē kiaⁿ sī tsèng-siông ê. Taⁿ tsiàⁿ sī hong-thai ê go̍eh-hūn, nā bô hong-thai, tsit-tsūn ê thiⁿ-khì sī tsi̍t nî tiong king siōng hó ê.

Hong-thai nā-sī beh lâi, tī kúi-nā kang tsìn-tsêng ê hái-.Ni̍h, lí to̍h ē-tàng tī thiⁿ-téng khòaⁿ-tio̍h tiāu-thâu. I siūⁿ, In tī lio̍k-tē khòaⁿ bô, in-ūi in m̄-tsai beh khòaⁿ siáⁿ. Tī lio̍k-tē it-tēng mā ē-tàng tùi hûn ê hêng-tsōng lâi khòaⁿ-tshut tiāu-thâu. M̄-koh, tsit-má lán bô hong-thai beh lâi.

I gia̍h ba̍k khòaⁿ thiⁿ, khòaⁿ-tio̍h pe̍h-sik ê tsik-hûn (cumulus)ná tshin-tshiūⁿ tsi̍t tui siâⁿ lâng ê ping-ki-lîn (ice cream), téng koân koh ū po̍h-po̍h ná ú-jiông ê kńg-hûn (cirrus) phû tī koân-koân ê káu-go̍eh thiⁿ.伊想:「這是一尾勇壯,koh血氣真旺ê魚。佳哉我是掠tio̍h牠,m̄是海豬á。海豬á siuⁿ溫柔,tsit尾魚卻一點á to無溫柔,牠所有ê氣力lóng iáu tī-.leh。」

伊想:M̄-koh mā是現實siōng重要,我若有鹽to̍h 好à。我m̄知tshun落來ê魚肉,是ē hō͘ 日頭pha̍k焦á是pha̍k臭,所以雖然我bē iau,siōng好iáu是lóng kā它食了。Hit尾魚taⁿ靜靜,穩穩,我若kā魚肉食了,我to̍h準備妥當à。

伊講:「手ah,ài有耐心,我食魚肉是為tio̍h你。」 伊想:我若ē-tàng飼hit尾魚to̍h好à,牠是我ê兄弟。M̄-koh,我ài kā牠thâi,而且我ài保持氣力tsiah做ē到。伊慢慢á,用心kā hiah-ê櫼á形ê魚肉liâu lóng食了。

伊kā身軀挺直,手tī長褲拭拭leh。

伊講:「Taⁿ,手ah,你ē-sái放開魚線,hō͘ 我kan-taⁿ用正手來kah牠拚,一直到你無tāi-tsì。」伊用倒腳踏倒手teh giú ê粗魚線,身軀hiàⁿ後,來thèⁿ kha脊phiaⁿ受tio̍h ê力。 伊講:「天ah,mài koh hō͘ 我kiù筋lah,因為我m̄知hit尾魚koh來beh tshòng啥。」

伊想:M̄-koh,牠ná像真冷靜,而且照牠ka-kī ê計畫teh進行。M̄-koh,牠ê計畫是啥?我ê計畫koh是啥?伊hiah大phiang,我ê計畫tio̍h ài根據牠ê計畫來應變。牠若跳出水面,我to̍h kā牠thâi。可惜牠m̄出來,án-ne,我to̍h kah牠磨到底。

伊kā kiù筋ê手tī長褲頂面摩擦,試beh hō͘ 指頭á放lēng。M̄-koh,指頭á iáu伸bē開。伊想:Kiám-tshái hō͘ 日頭pha̍k了,它to̍h ē開,á是,kiám-tshái hiah-ê有夠力ê串á sa-sí-mih消化了,它to̍h ē開。手若一定ài用tio̍h ê時,我ē無惜任何代價kā它phah開,m̄-koh,tsit-má我iáu m̄免用強ê;hō͘ 它ka-kī開,ka-kī回復。昨暗tháu魚線,接魚線ê時,我kā它操siuⁿ過分à。 伊看向遠遠ê海面,知影ka-kī有gōa孤單,m̄-koh伊ē-tàng看tio̍h深海裡,烏色海水中ê光柱,kah面前垂落海水ê魚線,以及平靜海面奇妙ê波動。因為起貿易風(譯註:trade wind,信風,是tī低空tù亞熱帶高壓帶吹向赤道低壓帶ê風,因為ta̍k年反覆穩定出現,親像潮汐有信,所以叫做「信風」。古早ê生理人也利用信風ê規律性做航海貿易,因此信風tsiah hông稱做「貿易風」。)ê關係,雲當teh積聚搭koân;伊看向頭前,看tio̍h一陣野鴨飛過水面,in ê形影有時茫茫渺渺,有時卻親像刻tī天頂ê圖hiah-ni̍h清楚。伊知,tī海面,無人ē孤單。

伊想tio̍h有ê人坐小船出海,若是看bē tio̍h海岸ê時,in ē驚惶;伊知若是tī真緊變天ê月份,in ē驚是正常ê。Taⁿ正是風颱ê月份,若無風颱,tsit-tsūn ê天氣是一年中間siōng好ê。 風颱若是beh來,tī幾nā工tsìn前ê海裡,你to̍h ē-tàng tī天頂看tio̍h兆頭。伊想:In tī陸地看無,因為in m̄知beh看啥。Tī陸地一定mā ē-tàng tùi雲ê形狀來看出兆頭。M̄-koh,tsit-má咱無風颱beh來。

伊gia̍h目看天,看tio̍h白色ê積雲(cumulus)ná親像一堆siâⁿ人ê冰淇淋(ice cream),頂koân koh有薄薄ná羽絨ê捲雲(cirrus)浮tī koân-koân ê九月天。