《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | || 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十九章

1 Jiân-āu, guá koh thiaⁿ-tio̍h tī thiⁿ-tíng ū tshin-tshiūⁿ tsi̍t-tuā-tīn lâng tuā-siaⁿ teh huah, " Ha-lé-lú-iah!O-ló Siōng-Tsú! Tsín-kiù, îng-kng, kuân-lîng, lóng sio̍k lán ê Siōng-Tsú! 2 I ê sím-phuàⁿ tsin-si̍t koh kong-gī, in-uī I bat sím-phuàⁿ hit-ê īng îm-luān pāi-huāi tē-tsiūⁿ ê tuā îm-hū, koh hîng-hua̍t i lâu Siōng-Tsú lô͘-po̍k ê hueh ê tsuē." 3 In koh-tsài huah: Ha-lé-lú-iah!O-ló Siōng-Tsú! Siâⁿ hō͘ hué sio ê ian tshìng tsiūⁿ kuân, íng-uán bē thîng!" 4 Hit jī-tsa̍p-sì-ê tiúⁿ-ló kah sì-ê ua̍h-mi̍h phak lo̍h-khì kìng-pài tsē tī pó-tsō ê Siōng-Tsú kóng, "Amen! Ha-lé-lú-iah! O-ló Siōng-Tsú!"

Iûⁿ-ko ê Hun-iàn
5 Ū siaⁿ tuì pó-tsō tshut-lâi kóng, "Só͘-ū Siōng-Tsú ê lô͘-po̍k kah kìng-pài I ê lâng, bô-lūn tuā-sè lóng tio̍h o-ló lán ê Siōng-Tsú!" 6 Guá koh ū thiaⁿ-tio̍h tshin-tshiūⁿ tsi̍t-tuā-tīn lâng ê siaⁿ, tshin-tshiūⁿ tsin-tsē tiâu hô-liû ê siaⁿ, tshin-tshiūⁿ luî tuā-tân ê siaⁿ, kóng, "Ha-lé-lú-iah! in-uī lán ê Tsú, tsuân-lîng ê Siōng-Tsú í-king tsò Ông à! 7 Lán tio̍h huaⁿ-hí khuài-lo̍k, tsiong îng-kng kui hō͘ I, in-uī Iûⁿ-ko hun-in ê kî í-king kàu à, I ê sin-niû í-king tsún-pī hó-sè à. 8 Siōng-Tsú í-king hō͘ i tshīng iù-muâ-pò͘ pe̍h-siak-siak koh tshing-khì ê saⁿ." (in-uī iù-muâ-pò͘ sī teh tsí sìn-tô͘ só͘ kiâⁿ ê tsìng-gī hîng-uî.) 9 Jiân-āu thiⁿ-sài kā guá kóng, "Lí tio̍h siá khí-lâi: siū iau-tshiáⁿ lâi hù Iûⁿ-ko hun-iàn ê lâng tsin ū hok-khì." Koh kā guá kóng, "Tse sī Siōng-Tsú tsin-si̍t ê uē." 10 Guá tsiū phak tī thiⁿ-sài ê kha-tsîng beh kā i pài, m̄-koh i kā guá kóng, "Tshian-bān m̄-thang! guá kah lí í-ki̍p hiah-ê uī Iâ-so͘ tsò kiàn-tsìng ê lâng, pêⁿ-pêⁿ lóng sī tsò lô͘-po̍k-.ê. Lí tio̍h pài Siōng-Tsú!" In-uī hiah-ê uī Iâ-so͘ tsò kiàn-tsìng ê lâng kah sian-ti kāng-khuán lóng sī siū Sìng-sîn ê kám-tōng.

Bān Ông Tsi Ông
11 Guá koh khuàⁿ-tio̍h thiⁿ khui, tī hia ū tsi̍t-tsiah pe̍h-bé, khiâ tī bé-tíng Hit-uī kiò-tsò " Tiong-sìn" kah " Tsin-si̍t", i tsiàu kong-gī lâi sím-phuàⁿ, lâi kau-tsiàn. 12 I ê ba̍k-tsiu tshin-tshiūⁿ hué-iām, thâu-khak-tíng tì tsin-tsē ông-kuan, sing-khu koh ū siá tsi̍t-ê miâ, I pún-sin í-guā bô-lâng bat tsit-ê miâ. 13 I tshīng hit-niá tn̂g-phàu bak kah tsuân-sī hueh. I ê miâ kiò-tsò " Siōng-Tsú ê Tō". 14 Thiⁿ-tíng ê kun-ping khiâ pe̍h-bé lâi tuè I, lóng tshīng pe̍h koh tshing-khì ê iù-muâ-pò͘-saⁿ. 15 Tuì I ê tshuì thò͘-tshut tsi̍t-ki lāi-kiàm, īng lâi tsing-ho̍k lia̍t-kok. I mā beh īng thih-kuái tī-lí in. I mā beh ta̍h tsuân-lîng Siōng-Tsú tuā siū-khì ê tsiú-khut. 16 Tī I ê tn̂g-phàu kah kha-thuí ū siá tsi̍t-ê miâ: tsiū-sī " Bān ông ê Ông, bān tsú ê Tsú". 17 Guá koh khuàⁿ-tio̍h tsi̍t-ê thiⁿ-sài khiā tī ji̍t-thâu ê tiong-ng, tuì khong-tiong só͘-ū ê pue-tsiáu tuā-siaⁿ huah: "Lâi! tsò-hué lâi tsham-ka Siōng-Tsú ê tuā iàn-si̍k! 18 lâi tsia̍h tsiah-ê kun-ông ê bah, tsiong-kun ê bah kah ióng-sū ê bah, bé kah khiâ-bé ê lâng ê bah, só͘-ū tsū-iû ê lâng kah lô͘-lē ê bah, sī-sè kah sī-tuā ê bah." 19 Guá koh khuàⁿ-tio̍h hit-tsiah bíng-siù, tē-tsiūⁿ ê kun-ông kah in ê kun-ping lóng tsū-tsi̍p, beh kah khiâ-bé Hit-uī í-ki̍p I ê kun-ping kau-tsiàn. 20 Hit-tsiah bíng-siù kah í-tsîng tī i bīn-tsîng kiâⁿ kî-tsik ê ké-sian-ti tsò-hué siū lia̍h. Tsit-ê ké-sian-ti bat īng kî-tsik lâi bê-hi̍k hiah-ê ū bíng-siù ê kì-hō kah pài bíng-siù tsō-siōng ê lâng. Hit-tsiah bíng-siù kah hit-ê ké-sian-ti nn̄g-ê hō͘ lâng ua̍h-ua̍h hiat lo̍h-khì ū liû-hông teh sio ê hué-ô͘. 21 Tshun lo̍h-lâi ê kun-ping lóng hō͘ khiâ-bé hit-uī ê tshuì thò͘-tshut ê kiàm sat-hāi. Só͘-ū ê pue-tsiáu lóng lâi tsia̍h in ê bah, tsia̍h kàu pá.