《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | || 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十一章

Nn̄g-ê Kiàn-tsìng-jîn
1 Guá ū niá-siū tsi̍t-ki tshin-tshiūⁿ kuái-á ê tshioh, koh ū siann tuì guá kóng, "Khí-lâi, khì niû Siōng-Tsú ê sìng-tiān kah tsè-tuâⁿ, mā tio̍h sǹg tī hia kìng-pài ê jîn-sò͘. 2 M̄-koh sìng-tiān ê guā-īⁿ m̄-bián niû, in-uī guā-īⁿ í-king kau hō͘ Guā-pang-lâng. In ē thún-ta̍h sìng-siâⁿ sì-tsa̍p-jī gue̍h-ji̍t. 3 Guá ē tshe-phài Guá nn̄g-ê tshīng muâ-pò͘-saⁿ ê kiàn-tsìng-jîn. In beh thuân Siōng-Tsú ê sìn-sit tsi̍t-tshing nn̄g-pah la̍k-tsa̍p ji̍t." 4 Tsit nn̄g-ê kiàn-tsìng-jîn tsiū-sī khiā tī tsuân-tē ê Tsú bīn-tsîng hit nn̄g-tsâng kan-ná-tshiū kah nn̄g-ê ting-tâi. 5 Nā ū-lâng beh kā in siong-hāi, in ē tuì tshuì thò͘ hué tshut-lâi kā tuì-ti̍k sio-bia̍t. Nā ū-lâng ài beh hāi in, it-tīng tshin-tshiūⁿ án-ne siū sat-hāi. 6 Tsit nn̄g-ê kiàn-tsìng-jîn ū kuân thang kā thiⁿ kuaiⁿ khí-lâi, thang hō͘ in teh thuân tō-lí ê ji̍t-tsí bē lo̍h-hō͘. In mā ū kuân tsiáng-kuán tsuí hō͘ i piàn-tsò hueh, koh tsiàu in só͘ ài put-kuán-sî thang īng ta̍k-tsióng ê tsai-hō kong-kik tāi-tē. 7 In tsò kiàn-tsìng liáu-āu, tuì bô-té tshim-kheⁿ khí-lâi hit-tsiah bíng-siù ē kah in kau-tsiàn. Bíng-siù ē tsiàn-iâⁿ suah kā in kā-sí. 8 In ê sin-si ē tó tī tuā siâⁿ-tshī ê ke-lō͘. Lâng kā tsit-ê siâⁿ-tshī pí-phīng tsò Só͘-to-má kah Ai-ki̍p, in ê Tsú mā tī hia hō͘ lâng tìng si̍p-jī-kè. 9 Tuì ta̍k-ê bîn-tso̍k, ta̍k-ê tso̍k-kûn, ta̍k-tsióng gí-giân, ta̍k-ê kok-ka ê tiong-kan ū-lâng lâi khuàⁿ in ê sin-si saⁿ-ji̍t-puàⁿ kú, koh m̄-tsún lâng kā in bâi-tsòng. 10 Tuà tī tē-tsiūⁿ ê lâng ē in-uī in ê sí lâi huaⁿ-hí khuài-lo̍k, kau-uāⁿ lé-mi̍h, in-uī tsit nn̄g-ê sian-ti ū hō͘ tuà tī tē-tsiūⁿ ê lâng siū tsin-tsē khó͘-tshó͘. 11 Kuè hit saⁿ-ji̍t-puàⁿ liáu-āu, ū ua̍h-khì tuì Siōng-Tsú hia lâi ji̍p-khì in lāi-bīn, in tsiū peh khí-lâi khiā. Khuàⁿ-tio̍h ê lâng lóng tuā tio̍h-kiaⁿ. 12 Hit nn̄g-ê sian-ti tsiū thiaⁿ-tio̍h tuì thiⁿ lâi ū tuā-siaⁿ tuì in kóng, "Khí-lâi tsia! " In tsiū tī tuì-ti̍k ê ba̍k-tsiu tsîng tsē hûn tsiūⁿ-thiⁿ. 13 Tú hit-sî huat-sing tuā tē-tāng, hit-tsō siâⁿ tó tsa̍p-hūn tsi-it, in-uī tē-tāng sí-khì ê ū tshit-tshing lâng. Kî-tha ê lâng tuā tio̍h-kiaⁿ, kui îng-kng hō͘ thiⁿ-tíng ê Siōng-Tsú. 14 Tē-jī ê tsai-hō í-king kuè-khì, tē-saⁿ ê tsai-hō liâm-piⁿ kàu.

Tē-tshit Ki Lat-pah
15 Tē-tshit-ê thiⁿ-sài tsi̍t-ē pûn lat-pah, thiⁿ-tíng ū tuā ê siaⁿ teh kóng, "Sè-kan ê kok tsiâⁿ-tsò lán ê Siōng-Tsú kah I ê Ki-tok ê kok-tō͘. I beh tsò-ông kàu tāi-tāi bô tsīn. 16 Tī Siōng-Tsú bīn-tsîng tsē tī in tsō-uī ê jī-tsa̍p-sì-ê tiúⁿ-ló, bīn phak lo̍h-khì kìng-pài Siōng-Tsú, 17 kóng, "Hiān-tsāi tsûn-tsāi, tsá to̍h tsûn-tsāi tsuân-lîng ê Tsú Siōng-Tsú, guán kám-siā Lí, in-uī Lí í-king tsiáng-kuân lâi tsò ông. 18 Lia̍t-kok tuā siū-khì, Lí mā tuā siū-khì. Sí-lâng siū sím-phuàⁿ ê sî-kî kàu à. Lí ê lô͘-po̍k tsiū-sī hiah-ê sian-ti, kah tsìng sìn-tô͘ í-ki̍p kìng-uì Lí ê miâ ê, bô-lūn tuā-sè, lí pò-siúⁿ in ê sî-kî kàu à. Pāi-huāi tāi-tē ê lâng siū Lí huí-bia̍t ê sî-kî kàu à." 19 Tī thiⁿ-tíng Siōng-Tsú ê sìng-tiān tsiū khui. Sìng-tiān lāi-bīn I ê iok-kuī khuàⁿ hiān-hiān. Suà lo̍h-lâi ū sih-nà, hiáng-siaⁿ, luî tân, tē-tāng kah tuā-pha̍uh.