《巴克禮普世版聖經(試讀本)》

| | || 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十五章

Tuà-lâi Tsuè-āu Tsai-hō ê Thiⁿ-sài
1 Jiân-āu guá koh khuàⁿ-tio̍h līng-guā tsi̍t-ê tuā koh kî-kuài ê tiāu-thâu tī thiⁿ-tíng, tsiū-sī ū tshit-ê thiⁿ-sài teh tsiáng-kuán tshit-hāng tsai-hō. Tsiah-ê sī tsuè-āu ê tsai-hō, in-uī Siōng-Tsú ê tuā siū-khì í-king kàu-ki̍k à. 2 Guá koh khuàⁿ-tio̍h kah hué tsham tsò-hué ê po-lê-hái, mā ū khuàⁿ-tio̍h hiah-ê tik-sìng ê lâng, tsiū-sī hiah-ê thuat-lī bíng-siù kah i ê tsō-siōng í-ki̍p īng sò͘-jī tāi-piáu in ê miâ ê lâng. In khiā tī po-lê-hái, ta̍k-lâng ê tshiú lóng the̍h tsi̍t-ki Siōng-Tsú hō͘ in ê khiā-khîm. 3 In teh tshiùⁿ Siōng-Tsú ê lô͘-po̍k Mô͘-se ê kua kah Iûⁿ-ko ê kua, kóng, "Tsú, tsuân-lîng ê Siōng-Tsú, Lí ê tsok-uî uí-tāi koh kî-biāu. Bān-bîn ê Ông, Lí ê tō-lō͘ kong-gī koh tsin-si̍t. 4 Tsú ah, sím-mi̍h lâng káⁿ m̄ kìng-uì Lí, káⁿ bô îng-kng lí ê miâ? In-uī tsí-ū lí sī sìng, lia̍t-kok lóng beh lâi Lí ê bīn-tsîng kìng-pài Lí, in-uī tsìng-lâng lóng ū khuàⁿ-tio̍h Lí kong-gī ê tsok-uî. 5 Tsiah-ê tāi-tsì liáu-āu, guá koh khuàⁿ-tio̍h thiⁿ-tíng sìng-tiān ê mn̂g phah-khui-khui, lāi-bīn ū Siōng-Tsú lîm-tsāi ê huē-bō͘. 6 Tsiáng-kuán tsuè-āu tshit-ê tsai-hō ê tshit-ê thiⁿ-sài tuì sìng-tiān tshut-lâi, tshīng tshing-khì koh kng-iàⁿ-iàⁿ ê iù-muâ-pò͘-saⁿ, hing-khám hâ kim-tuà. 7 Sì-tsiah ua̍h-mi̍h ê tsi̍t-tsiah tsiong tshit-ê kim-uáⁿ hō͘ hit tshit-ê thiⁿ-sài, lāi-bīn té-muá íng-uán ua̍h-teh ê Siōng-Tsú ê tuā siū-khì. 8 Sìng-tiān lāi-bīn tshiong-muá Siōng-Tsú ê îng-kng kah kuân-lîng tshìng tshut-lâi ê ian. It-ti̍t kàu tshit-ê thiⁿ-sài ê tshit-hāng tsai-hō kiat-sok í-tsîng, bô lâng ē-tàng ji̍p-khì sìng-tiān.