巴克禮普世版聖經(試讀本)【前期文章索引】

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十二章2017.06.05

Uī-tio̍h tsiah-ê tāi-tsì tsò kiàn-tsìng Hit-uī kóng, "Tio̍h, Guá liâm-piⁿ lâi!" Amen! Tsú Iâ-so͘, tshiáⁿ Lí kàng-lîm! 21 Guān Tsú Iâ-so͘ ê un-tián kah lín tāi-ke tông-tsāi! Amen!

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十一章2017.05.29

M̄-koh bô tshing-khì ê mi̍h, í-ki̍p hîng-uî khó-ò͘ⁿ kah kóng-pe̍h-tsha̍t ê lâng tsua̍t-tuì bē-tit ji̍p-khì hia, kan-taⁿ ū miâ kì tī Iûⁿ-ko ê ua̍h-miā-tsheh ê lâng tsiah ē-tit ji̍p-khì.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十章2017.05.22

Jiân-āu sí-bông kah im-hú mā siū hiat lo̍h-khì hué-ô͘. Tsit-ê hué-ô͘ tsiū-sī tē-jī pái ê sí. 15 Miâ bô kì-tsài tī ua̍h-miā tsheh ê lâng mā lóng siū hiat lo̍h-khì hué-ô͘.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十九章2017.05.15

Tshun lo̍h-lâi ê kun-ping lóng hō͘ khiâ-bé hit-uī ê tshuì thò͘-tshut ê kiàm sat-hāi. Só͘-ū ê pue-tsiáu lóng lâi tsia̍h in ê bah, tsia̍h kàu pá.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十八章2017.05.08

Sian-ti, sìn-tô͘ kah tē-tsiūⁿ só͘-ū siū sat-hāi ê lâng ê hueh lóng tī tsit-ê siâⁿ tshuē-tio̍h, Pa-pí-lûn tsiah siū tshú-hua̍t."

2017.05.01

Lí só͘ khuàⁿ-tio̍h hit-ê tsa-bó͘-lâng, tsiū-sī teh tsiáng-kuán tē-tsiūⁿ hiah-ê kun-ông ê hit-tsō tuā-siâⁿ."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十六四章2017.04.24

Jiân-āu tuì thiⁿ-tíng kàng-lo̍h tuā-lia̍p pha̍uh, ta̍k-lia̍p ê tāng-liōng lóng ū kuí-nā-tsa̍p kong-kin. Lâng uī-tio̍h pha̍uh ê tsai-hō tsiū siat-to̍k Siōng-Tsú, in-uī hit-ê tsai-hō hui-siông giâm-tiōng.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十五章2017.04.17

Sìng-tiān lāi-bīn tshiong-muá Siōng-Tsú ê îng-kng kah kuân-lîng tshìng tshut-lâi ê ian. It-ti̍t kàu tshit-ê thiⁿ-sài ê tshit-hāng tsai-hō kiat-sok í-tsîng, bô lâng ē-tàng ji̍p-khì sìng-tiān.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十四章2017.04.10

Hit-ê tsiú-khut tī siâⁿ-guā hō͘ lâng thún-ta̍h, tsiū ū hueh tuì tsiú-khut lâu tshut-lâi, kuân tāi-iok nn̄g kong-tshioh, tn̂g tsha-put-to ū saⁿ-pah kong-lí.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十三章2017.04.03

Tī tsia su-iàu ū tì-huī. Tshong-bîng ê lâng ē-tàng sǹg-tshut hit-tsiah bíng-siù ê sò͘-jī, in-uī hit-ê sò͘-jī tāi-piáu tsi̍t-ê lâng. Hit-ê sò͘-jī tsiū-sī la̍k-pah la̍k-tsa̍p-la̍k.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十二章2017.03.27

Liông tuì hū-jîn-lâng huat siū-khì, tsiū khì kah hū-jîn-lâng kî-tha ê kiáⁿ-sun, tsiū-sī tsun-siú Siōng-Tsú ê kài-bīng kah uī Iâ-so͘ tsò kiàn-tsìng ê lâng kau-tsiàn. Hit sî, liông tsiū khiā tī hái-piⁿ ê sua-tíng.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十一章2017.03.20

Tī thiⁿ-tíng Siōng-Tsú ê sìng-tiān tsiū khui. Sìng-tiān lāi-bīn I ê iok-kuī khuàⁿ hiān-hiān. Suà lo̍h-lâi ū sih-nà, hiáng-siaⁿ, luî tân, tē-tāng kah tuā-pha̍uh.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第十章2017.03.13

Thiⁿ-sài kā guá kóng, "Lí tio̍h koh suan-pò͘ kuan-hē Siōng-Tsú tuì kok-tsióng bîn-tso̍k, kok-ka, gí-giân kah kun-ông ī-giân ê tāi-tsì."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第九章2017.03.06

Hiah-ê lâng huān-tio̍h thâi-lâng, siâ-su̍t, îm-luān kah thau-the̍h ê tsuē, mā bô hué-kái.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第八章2017.02.27

Jiân-āu guá koh khuàⁿ, ū thiaⁿ-tio̍h tsi̍t-tsiah tī khong-tiong teh pue ê ing-tsiáu tuā-siaⁿ kóng, "Ū tsai-hō à, ū tsai-hō à, tuà tī tē-tsiūⁿ ê lâng ū tsai-hō à, in-uī kî-tha saⁿ-ê thiⁿ-sài teh-beh koh pûn lat-pah!"

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第七章2017.02.20

In-uī tsē tī pó-tsō ê Iûⁿ-ko beh tsò in ê bo̍k-tsiá, tshuā in lâi-kàu ua̍h-miā ê tsuí-tsuâⁿ. Siōng-Tsú ē tuì in ê ba̍k-tsiu tshit-khì in lóng-tsóng ê ba̍k-sái."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第六章2017.02.13

In-uī in siū-khì ê tuā ji̍t-tsí í-king kàu à, siáⁿ-lâng khiā ē-tiâu?"

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第五章2017.02.06

Hit sì-ê ua̍h-mi̍h ìn kóng, "Amen!" Hiah-ê tiúⁿ-ló tsiū phak lo̍h-khì kìng-pài.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第四章2017.01.30

Guán ê Tsú, guán ê Siōng-Tsú, Lí ing-kai tit-tio̍h îng-kng, tsun-kuì kah kuân-lîng, in-uī Lí bat tshòng-tsō bān-bu̍t. Bān-bu̍t ê siū tshòng-tsō kah tsûn-tsāi lóng sī Lí ê tsí-ì.

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第三章2017.01.23

"Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sìng-Sîn kā tsiah-ê kàu-huē só͘ kóng ê uē."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二章2017.01.16

"Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sìng-Sîn kā tsiah-ê kàu-huē só͘ kóng ê uē."

巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第一章2017.01.09

Lí só͘ khuàⁿ-tio̍h guá tsiàⁿ-tshiú hit tshit-lia̍p tsheⁿ kah tshit-ki kim ting-tâi ê ò-biāu sī án-ne: tshit-lia̍p tsheⁿ sī tshit-king kàu-huē ê sù-tsiá, tshit-ki ting-tâi sī tshit-king kàu-huē."

巴克禮普世版(試讀本) 猶大書第一章2017.01.02

Guān to̍k-it ê Siōng-Tsú lán ê Kiù-Tsú, thong-kuè lán ê Tsú Iâ-so͘ Ki-tok, tit-tio̍h îng-kng, ui-giâm, kuân-lîng, khuì-la̍t, tuì bān-sè í-tsîng kàu hiān-kim, ti̍t-kàu íng-uán. Amen!

巴克禮普世版(試讀本) 約翰三書第一章2016.12.26

Guān lí pîng-an! Lí tī tsia ê pîng-iú lóng kā lí tshíng-an. Tshiáⁿ thè guá kā muí-tsi̍t-ê pîng-iú tshíng-an.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰二書第一章2016.12.19

Kah()平 平(pêⁿ-pêⁿ)受 上 主(siū siōng-tsú)揀 選(kíng-suán)ê姊 妹(tsí-muē)ê kiáⁿ(),mā kā()請 安(tshíng-an)

巴克禮普世版(試讀本) 約翰二書第一章2016.12.19

Kah lí pêⁿ-pêⁿ siū Siōng-Tsú kíng-suán ê tsí-muē ê kiáⁿ-jî mā kā lí tshíng-an.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第五章2016.12.12

Sè-kiáⁿ, lín tio̍h kín-sīn siám-phiah ngó͘-siōng.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第四章2016.12.05

Thiàⁿ Siōng-Tsú mā tio̍h thiàⁿ hiaⁿ-tī á-sī tsí-muē. Tse sī lán tuì Ki-tok niá-siū ê kài-bīng.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第三章2016.11.28

Tsun-siú Siōng-Tsú ê kài-bīng ê lâng tsiū-sī kah I kiat-liân. Tuì Siōng-Tsú siúⁿ-sù hō͘ lán ê Sìng-Sîn, lán tsai Siōng-Tsú ū kah lán kiat-liân.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第二章2016.11.21

Lín nā tsai Ki-tok sī kong-gī, mā tio̍h tsai si̍t-hîng kong-gī ê lâng tsiah sī Siōng-Tsú ê kiáⁿ-jî.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰一書第一章2016.11.14

Lán nā sîng-jīn lán ê tsuē, Siōng-Tsú sī tsin-si̍t koh kong-gī, I ē sià-bián lán ê tsuē, sé-tû lán it-tshè ê put-gī. 10 Lán nā kóng m̄-bat huān-tsuē, sī kā Siōng-Tsú khuàⁿ-tsò kóng pe̍h-tsha̍t, I ê tō-lí bô tī lán ê sim-lāi.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得後書第三章2016.11.07

Tio̍h uá-khò lán ê Kiù-Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián, lâi hō͘ lán tuì I ê jīn-bat kè-sio̍k tsìn-pō͘. Guān îng-kng kui hō͘ I, tuì tsit-má ti̍t-kàu íng-uán! Amen!

巴克禮普世版(試讀本) 彼得後書第二章2016.10.29

Hit-tsióng lâng ê tsîng-hîng tú tshin-tshiūⁿ sio̍k-gí só͘ kóng, "Káu-á tò-tńg-khì tsia̍h ka-kī só͘ thò͘ ê mi̍h, ti-á sé tshing-khì suî-sî koh khì nuà tī thô͘-muê ê tiong-ng."

巴克禮普世版(試讀本) 彼得後書第一章2016.10.22

In-uī sian-ti ê uē m̄-sī tuì lâng ê ì-sù kóng tshut, sī lâng hō͘ Sìng-Sîn kám-tōng lâi kóng-tshut Siōng-Tsú ê uē.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第五章2016.10.15

Lín tio̍h īng thiàⁿ-sim ê sio-tsim lâi hō͘-siōng tshíng-an. Guān só͘-ū sio̍k Ki-tok ê lâng lóng tit-tio̍h pîng-an!

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第四章2016.10.08

Só͘-í hiah-ê tsiàu Siōng-Tsú ê tsí-ì siū-khó͘ ê lâng, tio̍h īng hó phín-hīng tsiong in ê lîng-hûn kau-tài hō͘ sìn-si̍t ê Tsō-bu̍t-Tsú.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第三章2016.10.01

Iâ-so͘ í-king tsiūⁿ-thiⁿ, taⁿ tī Siōng-Tsú ê tsiàⁿ-pîng teh tsiáng-kuán tsìng thiⁿ-sài í-ki̍p lîng-kài ê tsip-tsìng-tsiá kah tsiáng-kuân-tsiá.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第二章2016.09.25

Lín í-tsîng tshin-tshiūⁿ iûⁿ bê-lō͘, tsit-má í-king tńg-lâi kui tī lín lîng-hûn ê Bo̍k-tsiá, mā sī Kàm-hō͘-jîn.

巴克禮普世版(試讀本) 彼得前書第一章2016.09.18

Tsóng-sī Tsú ê tō-lí íng-uán tsûn-tsāi. Tsit-ê sìn-sit tsiū-sī thuân hō͘ lín ê hok-im.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第五章2016.09.11

Lín tio̍h tsai, hō͘ tsi̍t-ê sit-bê ê lâng tò tńg-lâi ê lâng, ē kiù i ê lîng-hûn thuat-lī sí-bông, koh hō͘ tsin-tsē tsuē tit-tio̍h sià-bián.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第四章2016.09.04

Só͘-í lâng tsai-iáⁿ tio̍h tsò hó-sū. M̄ khì tsò tsiū-sī huān-tsuē.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第三章2016.08.28

Kong-gī sī hô-pîng só͘ kiat ê kué-tsí, sī tshiok-tsìn hô-pîng ê lâng iā ê tsìng-tsí só͘ sán-sing-.ê.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第二章2016.08.21

ú tshin-tshiūⁿ sing-khu nā bô lîng-hûn tsiū-sī sí-khì, sìn-gióng nā bô hîng-tōng mā sī sí-khì.

巴克禮普世版(試讀本) 雅各書第一章2016.08.14

Khuàⁿ-kò͘ khó͘-lān-tiong ê ko͘-jî kuáⁿ-hū koh pó-siú ka-kī bô hō͘ sè-sio̍k ê hú-pāi ù-jiám, tuì Thiⁿ-Pē Siōng-Tsú khuàⁿ khí-lâi, tse tsiah-sī tshing-khì bô lah-sap ê kìng-khiân.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第十三章2016.08.07

Guān Siōng-Tsú ê un-tián kah lín tsìng-lâng tông-tsāi.Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第十二章2016.07.31

in-uī lán ê Siōng-Tsú si̍t-tsāi sī huí-bia̍t ê hué.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第十一章2016.07.24

In-uī Siōng-Tsú kā lán an-pâi koh-khah hó ê kè-uē. Siōng-Tsú ê tsí-ì tsiū-sī tsiah-ê lâng tio̍h kah lán tsò-hué tsiah ē-tàng uân-tsuân si̍t-hiān.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第十章2016.07.17

Lán m̄-sī kiaⁿ-tio̍h tsiah kiâⁿ huan-thâu suah tîm-lûn. Lán sī ū sìn-sim lâi tit-kiù ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第九章2016.07.10

Tshin-tshiūⁿ án-ne, Ki-tok í-king ū tsi̍t pái hiàn ka-kī ê sèⁿ-miā lâi tam-tng tsìng-lâng ê tsuē. I ē tē-jī pái tshut-hiān, m̄-sī beh tuì-hù tsuē, sī beh tsín-kiù hiah-ê pik-tshiat teh thìng-hāu I tsài-lîm ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第八章2016.07.03

Guá ē sià-bián in ê put-gī, bô koh kì-tit in ê tsuē-ok."( tsù: ILB 31:31-34) 13 Siōng-Tsú kì-jiân kóng-khí sin ê bîng-iok, tsiū hō͘ thâu tsi̍t-ê bîng-iok piàn-tsò kū-.ê. Hit-ê tsiām-tsiām kū-khì koh sue-thè ê tsiū liâm-piⁿ siau-sit.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第七章2016.06.26

Mô͘-se ê lu̍t-huat siat-li̍p bô uân-tsuân ê lâng tsò tsè-si-tiúⁿ, m̄-koh ū lu̍t-huat liáu-āu, Siōng-Tsú īng tsiù-tsuā lâi siat-li̍p I ê Kiáⁿ íng-uán tsò uân-tsuân ê tsè-si-tiúⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第六章2016.06.19

Iâ-so͘ tsò lán ê sian-hong, í-king uī-tio̍h lán ji̍p-khì hia, tsiàu Bi̍k-ki-sé-tik ê pâi-pan sūn-sī tsiâⁿ-tsò íng-uán ê Tsè-si-tiúⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第五章2016.06.12

Tuā-lâng teh tsia̍h pn̄g, in sio̍k-lîng ê sim-khiàu ū siū-kuè si̍t-tsè ê tshau-liān tsiah ē-hiáu hun-pia̍t hó-pháiⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第四章2016.06.05

Só͘-í lán tio̍h hó-táⁿ lâi tsiū-kīn Siōng-Tsú un-tián ê pó-tsō, thang niá-siū liân-bín, mā thang tit-tio̍h un-tián, tsò lán ki̍p-sî ê pang-tsō͘.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第三章2016.05.29

Án-ne kóng khí-lâi, in bē-tàng tsìn-ji̍p an-hioh, sī in-uī in m̄-sìn.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第二章2016.05.22

In-uī Iâ-so͘ ū tshin-sin king-li̍k siū-khó͘ kah tshì-thàm, tsiū ē-tàng pang-tsō͘ hiah-ê siū tshì-thàm ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第一章2016.05.15

Thiⁿ-sài kám m̄-sī lóng teh tsò Siōng-Tsú tshe-īng ê Sìng-Sîn, siū tshe-phài lâi ho̍k-sāi teh-beh niá-siū tsín-kiù ê lâng?

巴克禮普世版(試讀本) 希伯來書第一章2016.05.15

Thiⁿ-sài kám m̄-sī lóng teh tsò Siōng-Tsú tshe-īng ê Sìng-Sîn, siū tshe-phài lâi ho̍k-sāi teh-beh niá-siū tsín-kiù ê lâng?

巴克禮普世版(試讀本) 腓利門書第一章2016.05.08

Guān Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kah lín tông-tsāi! Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 提多書第三章2016.05.01

Guān Siōng-Tsú ê un-tián kah lín tāi-ke tông-tsāi!

巴克禮普世版(試讀本) 提多書第二章2016.04.24

Tsiah-ê tāi-tsì lí tio̍h kóng, tio̍h khó͘-khǹg, tshiong-hun ūn-iōng lí ê tsit-kuân lâi tsik-pī lâng. M̄-thang hō͘ lâng kā lí khuàⁿ-khin.

巴克禮普世版(試讀本) 提多書第一章2016.04.17

In ka-kī tshuì kóng bat Siōng-Tsú, m̄-koh in īng hîng-uî lâi hó͘ⁿ-jīn. In khó-ò͘ⁿ, puē-gi̍k, tsò bē-tshut sím-mi̍h hó tāi-tsì.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太後書第四章2016.04.10

Guān Tsú kah lí ê sim-lîng tông-tsāi! Guān Siōng-Tsú ê un-tián kah lín tông-tsāi!

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太後書第三章2016.04.03

Án-ne ho̍k-sāi Siōng-Tsú ê lâng tit-tio̍h tshiong-hun ê tsong-pī, thang tsò ta̍k-tsióng ê hó-sū.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太後書第二章2016.03.27

Án-ne in sui-jiân í-king tī Mô͘-kuí ê tsiáng-tiong, mā ē hō͘ Tsú ê lô͘-po̍k bán-huê lâi uân-sîng Siōng-Tsú ê tsí-ì.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太後書第一章2016.03.20

Guān Tsú hō͘ i tī Tsú tsài-lîm hit ji̍t, tuì Tsú tit-tio̍h liân-bín! Lí mā tsin tshing-tshó i tī Í-hut-só͘ hiah-ni̍h gâu ho̍k-sāi guá.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第六章2016.03.13

Ū-lâng tsū-tshing ū tsit-tsióng ê tì-sik suah tī sìn-gióng-siōng phian-lī tsin-lí. Guān Siōng-Tsú ê un-tián kah lín tông-tsāi!

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第五章2016.03.06

Tshin-tshiūⁿ án-ne, hó hîng-uî mā tsin bîng-hián, hiah-ê bô bîng-hián ê mā khàm bē-tiâu.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第四章2016.02.28

Lí ka-kī tio̍h kín-sīn, mā tio̍h tsù-ì lí ê kà-sī, siông-siông kuan-sim tsiah-ê tāi-tsì lâi tsò, in-uī án-ne tsò tsiah ē kiù lí pún-sin kah thiaⁿ lí ê kà-sī ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第三章2016.02.21

Tāi-ke lóng kong-khai sîng-jīn lán sìn-gióng ê ò-biāu sī juā-ni̍h-á tuā: tsiū-sī Iâ-so͘ hián-hiān tsò lâng, ū Sìng-Sîn lâi tsìng-si̍t, tshut-hiān hō͘ thiⁿ-sài khuàⁿ, tī guā-pang suan-iông, hō͘ sè-kan-lâng siong-sìn, siū tsiap-la̍p khì tī thiⁿ-tíng îng-kng.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第二章2016.02.14

M̄-koh hū-jîn-lâng nā an-hūn siú-kí tshî-siú sìn-gióng, ū thiàⁿ-sim koh sìng-kiat, tsiū ē in-uī seⁿ-kiáⁿ lâi tit-tio̍h kiù.

巴克禮普世版(試讀本) 提摩太前書第一章2016.02.07

Kî-tiong ū Hú-bí-nái kah A-li̍k-san-tāi, guá í-king tsiong in kau hō͘ Sat-tàn, hō͘ in siū kíng-kài m̄-thang koh huí-pòng siat-to̍k Siōng-Tsú.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦後書第三章2016.01.31

Guān lán ê Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián, kah lín tāi-ke tông-tsāi!

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦後書第二章2016.01.24

lâi an-uì lín ê sim, hō͘ lín ū khuì-la̍t thang tsò ta̍k-hāng hó-sū, suan-káng ta̍k-tsióng ê hó-uē.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦後書第一章2016.01.17

thang hō͘ lán ê Tsú Iâ-so͘ ê miâ tuì lín tit-tio̍h îng-kng, lín mā tuì I tit-tio̍h îng-kng. Tse lón sī lán ê Siōng-Tsú kah Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第五章2016.01.10

Guān lán ê Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kah lín tông-tsāi!

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第四章2016.01.03

Só͘-í lín tio̍h īng tsiah-ê uē hō͘-siōng kó͘-lē.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第三章2015.12.27

Án-ne lín ê sìn-sim ē-tàng kian-kò͘, tī lán ê Tsú Iâ-so͘ kah I ê tsìng sìn-tô͘ koh-tsài lâi-lîm ê sî, tī lán ê Thiⁿ-Pē Siōng-Tsú ê bīn-tsîng, ē-tàng sìng-kiat bô thang hiâm.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第二章2015.12.20

Lín si̍t-tsāi sī guán ê kong-îng kah huaⁿ-hí.

巴克禮普世版(試讀本) 帖撒羅尼迦前書第一章2015.12.13

Koh thìng-hāu I ê Kiáⁿ tuì thiⁿ kàng-lîm. Siōng-Tsú hō͘ I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ tuì sí-lâng tiong koh-ua̍h, lâi tsín-kiù lán thuat-lī tsiong-lâi ê sím-phuàⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 歌羅西書第四章2015.12.06

Guá Pó-lô tshin-pit siá-phue kā lín tshíng-an. Lín tio̍h siàu-liām guá tsit-má teh tsē-kaⁿ. Guān Siōng-Tsú ê un-tián kah lín tông-tsāi!

巴克禮普世版(試讀本) 歌羅西書第三章2015.11.29

Tsò put-gī ê lâng ē siū put-gī ê pò-ìng, in-uī Siōng-Tsú īng kāng tsi̍t-ê phiau-tsún tuì-thāi muí tsi̍t-ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 歌羅西書第二章2015.11.22

Piáu-bīn khuàⁿ khí-lâi, pài thiⁿ-sài, ké khiam-pi, gi̍k-thāi ka-kī ê sing-khu, kah-ná sī ū tì-huī, kî-si̍t tuì khòng-tsè jio̍k-thé ê tsîng-io̍k lóng bô lō͘-īng.

巴克禮普世版(試讀本) 歌羅西書第一章2015.11.15

Uī-tio̍h tsit-ê bo̍k-tik, guá khò Ki-tok tī guá lāi-bīn ūn-hîng ê tuā lîng-li̍k, tsīn-la̍t teh phah-piàⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 腓立比書第四章2015.11.08

Guān Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kah lín tông-tsāi!

巴克禮普世版(試讀本) 腓立比書第三章2015.11.01

I ē īng hō͘ bān-bu̍t khut-ho̍k ê kuân-lîng lâi kái-piàn lán pi-tsiān ê jio̍k-thé, hō͘ lán tsiâⁿ-tsò kah I kāng-khuán îng-iāu ê thé.

巴克禮普世版(試讀本) 腓立比書第二章2015.10.25

In-uī i uī-tio̍h tsò Ki-tok ê kang hiám-hiám sí-khì, ka-kī piàⁿ-miā tsò-kang siūⁿ beh pó͘ lín ho̍k-sāi guá bô kàu-gia̍h ê só͘-tsāi.

巴克禮普世版(試讀本) 腓立比書第一章2015.10.18

lâi kah guá tsò-hué tsing-tsiàn, lín khuàⁿ-kuè guá án-tsuáⁿ tsiàn-tàu, tsit-má lín koh thiaⁿ-tio̍h guá iáu-teh tsiàn-tàu.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第六章2015.10.11

Guān Siōng-Tsú ê un-tián kah só͘-ū īng put-piàn ê thiàⁿ-sim lâi thiàⁿ Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê lâng tông-tsāi!

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第五章2015.10.04

Tsóng-sī, tse mā sik-iōng tī lín ta̍k-lâng. Tiōng-hu tio̍h thiàⁿ i ê hū-jîn-lâng tshin-tshiūⁿ ka-kī; hū-jîn-lâng mā tio̍h kìng-uì i ê tiōng-hu.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第四章2015.09.27

Koh tio̍h īng jîn-tsû hō͘-siōng khuán-thāi, tsûn liân-bín ê sim. Tāi-ke hō͘-siōng sià-bián, tú tshin-tshiūⁿ Siōng-Tsú thong-kuè Ki-tok bat kā lín sià-bián kāng-khuán.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第三章2015.09.20

Guān îng-iāu tī kàu-huē tiong, thong-kuè Ki-tok Iâ-so͘ kui hō͘ Siōng-Tsú, ti̍t-kàu bān-sè-tāi, tāi-tāi bû-tsīn. Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第二章2015.09.13

Uá-khò Sìng-Sîn ê pang-tsō͘, lín mā tsò-hué siū khí-tsō lâi tsiâⁿ-tsò Siōng-Tsú só͘ tuà ê só͘-tsāi.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第一章2015.09.06

Kàu-huē sī Ki-tok ê sing-khu, sī hō͘ Siōng-Tsú só͘ tshiong-muá ú-tiū bān-bu̍t ê Hit-uī Ki-tok só͘ tshiong-muá.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第六章2015.08.30

Hiaⁿ-tī tsí-muē ah, guān lán ê Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kah lín tông-tsāi! Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第五章2015.08.23

Kì-jiân lán khò Sìng-Sîn teh ua̍h, tio̍h tsiàu Sìng-Sîn ê ín-tshuā lâi sing-ua̍h. 26 Lán m̄-thang tui-kiû hi-îng, m̄-thang hō͘-siōng kik-khì, mā m̄-thang hō͘-siōng uàn-tò͘.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第四章2015.08.16

Hiaⁿ-tī tsí-muē ah, án-ne lán m̄-sī lí-pī ê kiáⁿ, lán sī tsū-iû ê tsa-bó͘-lâng ê kiáⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第三章2015.08.09

Lín kì-jiân sio̍k Ki-tok, tsiū-sī A-pik-la̍h-hán ê kiáⁿ-sun, tsiū ē-tàng sîng-siū Siōng-Tsú tuì A-pik-la̍h-hán ê ìng-ín.

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第二章2015.08.02

Guá bô kī-tsua̍t Siōng-Tsú ê un-tián, in-uī tuì lu̍t-huat nā ē-tàng kah Siōng-Tsú ū hô-hó ê kuan-hē, án-ne Ki-tok kám m̄-sī pe̍h-pe̍h thè lán sí?

巴克禮普世版(試讀本) 加拉太書第一章2015.07.26

In tsiū in-uī guá ê iân-kò͘ kui îng-kng hō͘ Siōng-Tsú.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第十三章2015.07.19

Guān Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián, Siōng-Tsú ê thiàⁿ-thàng, Sìng-Sîn ê siong-thong, kah lín tāi-ke tông-tsāi.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第十二章2015.07.12

Mā khióng-kiaⁿ guá āu-piàn koh khì lín hia ê sî, guá ê Siōng-Tsú hō͘ guá tī lín ê bīn-tsîng kiàn-siàu, guá ē uī-tio̍h tsin-tsē lâng thî-khàu, in-uī in tuì í-tsîng só͘ huān ê tsuē, ù-uè, kan-îm kah hòng-tōng, kàu taⁿ iáu-buē hué-kái.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第十一章2015.07.05

M̄-koh ū-lâng īng bí-lô-á tuì siâⁿ-tshiûⁿ ê thang-á kā guá luī lo̍h-lâi, hō͘ guá thuat-lī i ê tshiú.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第十章2015.06.28

In-uī tsin-tsiàⁿ ta̍t-tit o-ló ê sī Tsú só͘ o-ló ê lâng, m̄-sī tsū-khua ê lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第九章2015.06.21

Tio̍h kám-siā Siōng-Tsú, I siúⁿ-sù lán bē-tàng kó͘-kè ê un-tián.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第八章2015.06.14

Só͘-í lín tio̍h tī kàu-huē kong-khai tsìng-si̍t lín tuì in ê thiàⁿ-sim, mā tio̍h tsìng-si̍t guán tuì lín ê khua-kháu.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第七章2015.06.07

Taⁿ guá hui-siông huaⁿ-hí, in-uī guá ē-tàng uân-tsuân sìn-jīm lín!

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第六章2015.05.31

18 Guá beh tsò lín ê Thiⁿ-Pē, Lín beh tsò Guá ê kiáⁿ-jî. Tse sī tsuân-lîng ê Tsú kóng-.ê.( tsù: SBN 7:14)

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第五章2015.05.24

Siōng-Tsú hō͘ hit-ê bô tsuē ê Ki-tok lâi taⁿ lán ê tsuē, sī beh hō͘ lán kah I kiat-liân, lâi kah Siōng-Tsú kiàn-li̍p ha̍p-gî ê kuan-hē.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第四章2015.05.17

Guán só͘ tiōng-sī ê m̄-sī khuàⁿ-ē-tio̍h-.ê, sī khuàⁿ bē-tio̍h-.ê, in-uī khuàⁿ-ē-tio̍h ê sī tsiām-sî, khuàⁿ bē-tio̍h ê sī íng-uán.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第三章2015.05.10

Tsit-ê îng-kng sī tuì Tsú, tsiū-sī tuì Sìng-Sîn huat tshut-lâi ê îng-kng, teh kā lán kái-tsō piàn-tsiâⁿ kah I kāng-khuán ê hîng-siōng, hō͘ lán ū koh-khah tuā ê îng-kng.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第二章2015.05.03

Guán bô tshin-tshiūⁿ tsin-tsē lâng kā Siōng-Tsú ê tō-lí tòng-tsò siong-phín lâi phah-bē, tian-tò sī tsò tsi̍t-ê sîng-si̍t ê lâng, siū Siōng-Tsú ê tshe-phài, uá-khò Ki-tok lâi suan-káng tō-lí.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多後書第一章2015.04.26

Guán m̄-sī teh kiông-tsè lín tio̍h sìn sím-mi̍h, tian-tò sī teh tsò lín ê tâng-kang thang hō͘ lín huaⁿ-hí, in-uī lín ê sìn-gióng ū khiā-tsāi.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十六章2015.04.19

Guá ê thiàⁿ-sim kah só͘-ū sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ ê lâng tông-tsāi. Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十五章2015.04.12

Só͘-í, tshin-ài ê hiaⁿ-tī tsí-muē ah, lín tio̍h khiā hō͘ tsāi, m̄-thang iô-tāng, tio̍h siông-siông tsīn-la̍t uī Tsú tsò-kang, in-uī lín tsai uī Tsú sin-khó͘ tsò-kang it-tīng bē liáu-jiân.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十四三章2015.04.05

Ta̍k-hāng tāi-tsì tio̍h tsiàu tia̍t-sū kui-kui kí-kí lâi tsò.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十三章2015.03.29

Án-ne sìn-sim, ǹg-bāng, thiàⁿ-sim tsit saⁿ-hāng ē íng-uán tsûn-tsāi, kî-tiong siōng tiōng-iàu ê sī thiàⁿ-sim.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十二章2015.03.22

Lín tio̍h pik-tshiat him-bō͘ koh-khah tuā ê un-sù. Ta

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十一章2015.03.15

Nā ū-lâng iau, tio̍h tī tshù-ni̍h sing tsia̍h, tsiah bián tsū-huē suah piàn-tsò siū Siōng-Tsú sím-phuàⁿ. Kî-tha ê tāi-tsì tán guá khì lín hia ê sî tsiah lâi kái-kuat.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第十章2015.03.08

Lín tio̍h tsiàu guá ê bô͘-iūⁿ khì tsò. Uī-tio̍h hō͘ tsìng-lâng huaⁿ-hí, guá m̄-bat kiû ka-kī ê lī-ik, lóng sī kiû tsìng-lâng ê lī-ik, thang hō͘ in tit-kiù.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第九章2015.03.01

Guá giâm-keh tuàn-liān guá ê sing-khu kàu ē-tàng kā i uân-tsuân khòng-tsè, tsiah bián guá tsio lâng lâi tsham-ka pí-sài, ka-kī suah hō͘ lâng tô-thài tiāu.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第八章2015.02.22

Só͘-í nā tsia̍h-mi̍h ē hō͘ guá ê hiaⁿ-tī á-sī tsí-muē ê sìn-gióng siū tsó͘-gāi, guá tsua̍t-tuì m̄ tsia̍h tsè ngó͘-siōng ê mi̍h, tsiah bián hō͘ in tī sìn-gióng-siōng

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第七章2015.02.15

I nā bô koh kè sī koh-khah ū hok-khì. Tse sī guá siūⁿ-huat, tsóng-sī guá siūⁿ gua mā ū siū Siōng-Tsú ê Sìng-Sîn khé-sī.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第六章2015.02.08

In-uī lín sī I hù-tshut tāi-kè bé lâi-.ê, só͘-í tio̍h īng lín ê sing-khu lâi îng-kng Siōng-Tsú.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第五章2015.02.01

Lín kám m̄-sī tio̍h phue-phuàⁿ kàu-huē-lāi ê lâng? Sìng-king ū kì-tsài: Lín tio̍h kā siâ-ok ê lâng tuì lín tiong-kan kuáⁿ tshut-khì.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第四章2015.01.25

Lín ài tó tsi̍t-hāng? Guá khì lín hia ê sî, lín ài guá gia̍h tshuê-á khì á-sī tuà thiàⁿ-sim kah un-jiû ê sim khì?

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第三章2015.01.18

Lín sī Ki-tok-.ê, Ki-tok sī Siōng-Tsú-.ê.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第二章2015.01.11

Sìng-king ū kì-tsài: Siáⁿ-lâng tsai Tsú ê sim-ì? Siáⁿ-lâng ē-tàng thè I tshut tsú-ì? M̄-koh lán lîng-sìng ê lâng ū Ki-tok ê sim-tsì.

巴克禮普世版(試讀本) 哥林多前書第一章2015.01.04

Só͘-í tsiàu Sìng-king só͘ kì-tsài: Ài-beh khua-kháu ê lâng tio̍h īng Tsú lâi khua-kháu.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十六章2014.12.28

Guān îng-kng thong-kuè Iâ-so͘ Ki-tok kui tī to̍k-it tsuân-tì ê Siōng-Tsú, ti̍t-kàu íng-uán.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十五章2014.12.21

Án-ne guá ē-tàng tsiàu Siōng-Tsú ê tsí-ì huaⁿ-huaⁿ hí-hí khì lín hia, kah lín tsò-hué hióng-siū an-hioh. 33 Guān siúⁿ-sù pîng-an ê Siōng-Tsú kah lín tông-tsāi.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十四章2014.12.14

M̄-koh sim-lāi ū giâu-gî lâi tsia̍h ê lâng ē siū tīng-tsuē, in-uī in m̄-sī tshut-tī sìn-sim. M̄-sī tshut-tī sìn-sim lâi tsò ê lóng sī tsuē.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十三章2014.12.07

Tio̍h īng Tsú Iâ-so͘ Ki-tok lâi tsong-pī ka-kī, m̄-thang uī-tio̍h buán-tsiok su-io̍k lâi tô͘-bô͘ jio̍k-thé ê tāi-tsì.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十二章2014.11.30

M̄-thang hō͘ pháiⁿ iâⁿ-kuè lín, tio̍h īng hó lâi iâⁿ-kuè pháiⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十一章2014.11.23

In-uī bān-bu̍t lóng sī tuì I hia lâi, uá-khò I, uī-tio̍h I lâi ua̍h. Guān I tit-tio̍h îng-kng ti̍t-kàu íng-uán.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第十章2014.11.16

M̄-koh kóng-kàu Í-sik-lia̍t-lâng, Í-sài-a kóng,“Guá kui-ji̍t tshun-tshiú teh thìng-hāu m̄ sūn-ho̍k koh puē-gi̍k ê tsú-bîn.”

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第九章2014.11.09

Sìng-king ū án-ne kì-tsài,“Lí khuàⁿ, Guá tsiong ē hō͘ lâng that-tio̍h ê tsio̍h, ē hō͘ lâng pua̍h-tó ê tuā-tsio̍h, khǹg tī Sik-an, m̄-koh sìn-khò I ê lâng bē tú-tioh sit-bāng.”

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第八章2014.11.02

sī thiⁿ-tíng, sī tē-tsiūⁿ, á-sī jīm-hô siū-tsō-bu̍t, lóng bē-tàng tshiat-tn̄g Siōng-Tsú thong-kuè Tsú Ki-tok Iâ-so͘ tuì lán ê thiàⁿ!

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第七章2014.10.26

Kám-siā Siōng-Tsú, thong-kuè Tsú Iâ-so͘ Ki-tok lâi kiù guá! Án-ne guá ê lāi-sim sī sūn-ho̍k Siōng-Tsú ê lu̍t-huat, m̄-koh guá ê jio̍k-thé sī sūn-ho̍k tsuē ê huat-tsik.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第六章2014.10.19

In-uī tsuē ê tāi-kè sī sí, m̄-koh Siōng-Tsú thong-kuè Tsú Ki-tok Iâ-so͘ pe̍h-pe̍h sù hō͘ lán ê un-tián sī íng-uán ê ua̍h-miā.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第五章2014.10.12

Lu̍t-huat ê tsè-tīng, hō͘ tsuē-kuà ke-thiⁿ, m̄-koh tsuē-kuà ke-thiⁿ, Siōng-Tsú ê un-tián koh-khah ke-thiⁿ. 21 Án-ne, tsuē thong-kuè sí lâi tsi-phuè, Siōng-Tsú ê un-tián thong-kuè gī lâi tsi-phuè, hō͘ lán tuì Tsú Iâ-so͘ Ki-tok lâi tit-tio̍h íng-uán ê ua̍h-miā.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第四章2014.10.05

Uī-tio̍h lán ê tsuē-kuà, Siōng-Tsú tsiong Iâ-so͘ kau hō͘ lâng hāi sí, koh uī-tio̍h beh hō͘ lán kah Siōng-Tsú ū hô-ha̍p ê kuan-hē, Siōng-Tsú ū hō͘ Iâ-so͘ koh-ua̍h.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第三章2014.09.28

Án-ne, lán in-uī tsit-ê sìn suah hō͘ lu̍t-huat sit-khì kong-hāu? Tong-jiân m̄-sī, tian-tò sī khak-li̍p lu̍t-huat.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第二章2014.09.21

Lāi-tsāi ê Iû-thài-lâng tsiah sī tsin-tsiàⁿ ê, lāi-sim tsiap-siū kat-lé ê lâng tsiah sī tsin-tsiàⁿ ê kat-lé, m̄-sī khò lu̍t-huat ê tiâu-bûn ê kat-lé. Tsit-khuán lâng siū o-ló m̄-sī tuì lâng, sī tuì Siōng-Tsú.

巴克禮普世版(試讀本) 羅馬書第一章2014.09.14

In sui-jiân tsai, tsiàu Siōng-Tsú ê kài-bīng, tsò tsiah-ê tāi-tsì ê lâng ing-kai sí. In m̄-nā ka-kī tsò, sīm-tsì mā tsàn-sîng pa̍t-lâng án-ne tsò.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十八章2014.09.07

I hó-táⁿ suan-iông Siōng-Tsú ê Kok-tō͘, koh tsiong Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê hok-im kà-sī lâng, lóng bô siū lâng tsó͘-tòng.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十七章2014.08.31

Kî-tha ê lâng tsiah lī-iōng tsûn-pang á-sī tsûn-tíng ē phû ê mi̍h tsiūⁿ-huāⁿ. Án-ne, guán tsuân-pō͘ lóng an-tsuân tsiūⁿ-huāⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十六章2014.08.24

A-ki-phàⁿ kā Hui-su-to͘ kóng, "Tsit-ê lâng nā bô tuì Lô-má hông-tè siōng-sò͘, tsá to̍h thang pàng i khì."

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十五章2014.08.17

In-uī tsiàu guá khuàⁿ, ah-sàng huān-lâng, nā bô tsí-bîng i ê àn-tsîng sī bô ha̍p-lí."

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十四章2014.08.10

Kuè nn̄g nî, Pho-kiû Hui-su-to͘ suà-tsiap Hui-li̍k-su tsò tsóng-tok. Hui-li̍k-su uī-tio̍h beh hō͘ Iû-thài-lâng huaⁿ-hí, kè-sio̍k kā Pó-lô kuaiⁿ tī kaⁿ-ni̍h.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十三章2014.08.03

Tsiū kóng, "Tán kò lí ê lâng kàu-uī, guá ē siông-sè tshù-lí lí ê àn-kiāⁿ. Tsóng-tok tsiū huan-hù kā Pó-lô khu-liû tī Hi-lu̍t ê gê-mn̂g.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十二章2014.07.27

Keh-tńg-ji̍t, iâⁿ-tiúⁿ ài beh tsai Pó-lô hō͘ Iû-thài-lâng kò ê si̍t-tsîng, tsiū kā i tháu khui, bīng-līng tsiah-ê tsè-si-tiúⁿ kah tsuân gī-huē tsū-tsi̍p, tshuā Pó-lô lo̍h-lâi, hō͘ i khiā tī in ê bīn-tsîng.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十一章2014.07.20

Kun-kuaⁿ tsún i, Pó-lô tsiū khiā tī kiā-á-tíng, tuì bîn-tsiòng pí tshiú-sè. Kûn-tsiòng suî-sî tiām lo̍h-lâi, Pó-lô tsiū īng Hi-pik-lâi-uē tuì in kóng,

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二十章2014.07.13

Pó-lô kóng, "Í-āu bē-tàng koh kìⁿ-tio̍h i ê bīn" tsit-kù uē hō͘ in hui-siông siong-sim. Liáu-āu in tsiū sàng i tsiūⁿ tsûn.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十九章2014.07.06

Kin-á-ji̍t só͘ huat-sing ê jiáu-luān, khióng-kiaⁿ bē bián-tit hō͘ lâng tsa-mn̄g, koh kóng lán mā bô lí-iû thang piān-kái."

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十八章2014.06.29

In-uī tī kong-khai ê piān-lūn, i tshut-la̍t piān-tó Iû-thài-lâng, kin-kì Sìng-king lâi tsìng-bîng Iâ-so͘ sī Ki-tok.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十七章2014.06.22

M̄-koh ū tsi̍t-kuá lâng tuè Pó-lô khì, tsiâⁿ-tsò sìn-tô͘. Kî-tiong ū A-lio̍k-suaⁿ huē-tiûⁿ ê gī-uân Tiu-nî-siu, koh ū tsi̍t-ê miâ-kiò Tāi-má-lí ê hū-jîn-lâng, iáu-koh ū kî-tha kuí-nā-lâng.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十六章2014.06.15

Pó-lô kah Se-lah lī-khui kaⁿ-ga̍k, tsiū khì Lū-tí-a in tau, kah hiah-ê sìn-tô͘ saⁿ-kìⁿ, kā in kó͘-lē liáu-āu tsiah lī-khui hia.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十五章2014.06.08

In kā Sū-lī-a kah Ki-lī-ka kiâⁿ thàu-thàu, kian-kò͘ ta̍k kàu-huē ê sìn-sim.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十四章2014.06.01

Āu-lâi in kah bûn-tô͘ tsò-hué tuà tsám-jiân-á kú.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十三章2014.05.25

Bûn-tô͘ muá-sim huaⁿ-hí, koh hō͘ Sìng-Sîn tshiong-muá.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十二章2014.05.18

Pa-ná-pa kah Sò-lô uân-sîng in ê jīm-bū liáu-āu, tsiū tuì Iâ-lō͘-sat-líng tńg-khì, tshuā kiò-tsò Má-khó ê Iok-hān tsò-hué khì.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十一章2014.05.11

In tsiū tsiàu án-ne tsò, tuì Pa-ná-pa kah Sò-lô king-tshiú, kià khì hō͘ hia ê tiúⁿ-ló.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第十章2014.05.04

Pí-tik tsiū bīng-līng in hōng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ niá-siū sé-lé. Āu-lâi in tshiáⁿ Pí-tik kah in koh tuà kuí-nā ji̍t.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第九章2014.04.27

Pí-tik tī Iok-phàⁿ kah tsi̍t-ê tsè-phuê sai-hū Se-bûn tsò-hué tuà tsin-tsē ji̍t.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第八章2014.04.20

Āu-lâi ū-lâng tī A-só-to͘ khuàⁿ-tio̍h Hui-li̍k, i iân-lō͘ ta̍k-ê siâⁿ-tshī thuân hok-im, ti̍t-kàu Kai-sat-lī-a.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第七章2014.04.13

I kuī-lo̍h-khì, tuā-siaⁿ kiò, kóng, "Tsú ah, m̄-thang īng tsit-ê tsuē kui hō͘ in!" I kóng suah tsiū sí-khì. Sò-lô mā tsàn-tông bô͘-sat Su-thê-huán.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第六章2014.04.06

Hit sî, tsē tī gī-huē tiong ê lâng lóng lia̍h Su-thê-huán kim-kim khuàⁿ, khuàⁿ-tio̍h i ê bīn ná tshin-tshiūⁿ thiⁿ-sài ê bīn.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第五章2014.03.30

In tsiū ta̍k-ji̍t tī sìng-tiān, tī jîn-ke, kà-sī lâng, thuân Iâ-so͘ Ki-tok ê hok-im.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第四章2014.03.23

I kā tshân-hn̂g bē-tiāu, tsiong só͘ bē ê tsîⁿ tuà-lâi kau hō͘ sù-tô͘.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第三章2014.03.16

Siōng-Tsú í-king siat-li̍p I ê Lô͘-po̍k, sing tshe I lâi kā lín sù-hok hō͘ lín, hō͘ lín ta̍k-lâng ua̍t-tńg-sin lī-khui siâ-ok."

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第二章2014.03.09

Koh tit-tio̍h tsìng-lâng huaⁿ-hí tsiap-la̍p. Tsú tsiong tit-kiù ê lâng ji̍t-ji̍t ke-thiⁿ hō͘ in.

巴克禮普世版(試讀本) 使徒行傳第一章2014.03.02

Jiân-āu in liam-khau liam-tio̍h Má-thê-a. I tsiū ka-ji̍p tsa̍p-it-ê sù-tô͘ ê hâng-lia̍t.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第二十一章2014.02.23

Iâ-so͘ koh ū tsò tsin-tsē hāng tāi-tsì. Nā beh tsiong tsiah-ê tāi-tsì tsi̍t-hāng tsi̍t-hāng siá lo̍h-lâi, guá siūⁿ tsuân-sè-kài mā bô só͘-tsāi thang té hiah-ê kì-lo̍k ê tsheh.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第二十章2014.02.16

Kì-tsài tsiah-ê tāi-tsì sī beh hō͘ lín sìn Iâ-so͘ sī Ki-tok, sī Siōng-Tsú ê Kiáⁿ, koh hō͘ lín thong-kuè sìn, khò I ê miâ lâi tit-tio̍h ua̍h-miā.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十九章2014.02.09

Hit ji̍t sī Iû-thài-lâng tsún-pī tseh ê ji̍t, bōng koh bô hn̄g. In tsiū kā Iâ-so͘ bâi-tsòng tī hia.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十八章2014.02.02

In koh tuā-siaⁿ huah: "M̄-thang pàng tsit-ê, tio̍h pàng Pa-lia̍p-pa!" Tsit-ê Pa-lia̍p-pa sī tsi̍t-ê thó͘-huí.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十七章2014.01.26

Guá í-king ū hō͘ in bat Lí ê miâ, mā beh kè-sio̍k tsí-sī in. Thang hō͘ Lí tuì Guá ê thiàⁿ-thàng tī in lāi-bīn, Guá mā tī in lāi-bīn."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十七章2014.01.26

Guá í-king ū hō͘ in bat Lí ê miâ, mā beh kè-sio̍k tsí-sī in. Thang hō͘ Lí tuì Guá ê thiàⁿ-thàng tī in lāi-bīn, Guá mā tī in lāi-bīn."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十六章2014.01.19

Guá í-king tsiong tsiah-ê tāi-tsì kā lín kóng, sī beh hō͘ lín tī Guá ê lāi-bīn ū pîng-an. Lín tī sè-kan ē ū khó͘-lān, m̄-koh lín thang hòng-sim, Guá í-king iâⁿ-kuè sè-kan."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十五章2014.01.12

Lín mā tio̍h uī Guá tsò kiàn-tsìng, in-uī lín tuì khí-thâu to̍h kah Guá tsò-hué."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十四章2014.01.05

M̄-koh beh hō͘ sè-kan-lâng tsai-iáⁿ Guá thiàⁿ Thiⁿ-pē, mā ū tsiàu Thiⁿ-pē ê bīng-līng khì tsò.""Khí lâi, lán lâi khì."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十三章2013.12.29

Iâ-so͘ ìn kóng, "Lí beh uī-tio̍h Guá lâi pàng-sak sèⁿ-miā sī-bô? Guá si̍t-tsāi kā lí kóng, ke iáu-buē thî í-tsîng, lí ē saⁿ pái m̄ jīn Guá."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十二章2013.12.22

Guá tsai Siōng-Tsú ê kài-bīng sī íng-uán ê ua̍h-miā, só͘-í Guá só͘ kóng ê lóng sī tsiàu Thiⁿ-Pē kā Guá kóng-.ê."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十一章2013.12.15

Tsiah-ê tsè-si-tiúⁿ kah Huat-lī-sài-phài ê lâng ū huat-tshut bīng-līng, nā ū-lâng tsai Iâ-so͘ tī tó-uī, tio̍h lâi pò-kò, hō͘ in thang khì kā I lia̍h khí-lâi.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第十章2013.12.08

Tī hia ū tsin-tsē lâng sìn Iâ-so͘.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第九章2013.12.01

Iâ-so͘ ìn kóng, "Lín nā tsheⁿ-mê, tsiū bô tsuē; taⁿ lín kóng, ' Guán ū khuàⁿ-kìⁿ.' Án-ne lín guân-tsāi ū tsuē."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第八章2013.11.24

Hiah-ê Iû-thài-lâng tsiū the̍h tsio̍h-thâu beh kā I tìm, m̄-koh Iâ-so͘ siám-khui, tuì sìng-tiān tshut-khì.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第七章2013.11.17

Tsiàu lán ê lu̍t-huat, bô sing sím-mn̄g koh tsa-bîng i ū tsò sím-mi̍h, lán kám ē-tàng kā i tīng-tsuē? 52 In tsiū ìn kóng, " Lí mā sī tuì Ka-lī-lī-síng lâi ê sī-bô? Lí khì tsa-khó Sìng-king tsiū tsai, Ka-lī-lī-síng bô tshut sian-ti."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第七章2013.11.17

Tsiàu lán ê lu̍t-huat, bô sing sím-mn̄g koh tsa-bîng i ū tsò sím-mi̍h, lán kám ē-tàng kā i tīng-tsuē? 52 In tsiū ìn kóng, " Lí mā sī tuì Ka-lī-lī-síng lâi ê sī-bô? Lí khì tsa-khó Sìng-king tsiū tsai, Ka-lī-lī-síng bô tshut sian-ti."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第六章2013.11.10

Iâ-so͘ ìn kóng, " Guá kám m̄-sī kíng lín tsa̍p-jī lâng? M̄-koh lín tiong-kan ū tsi̍t-ê sī mô͘-kuí?" 71 Iâ-so͘ kóng án-ne sī teh tsí Ka-lio̍k-lâng Se-bûn ê kiáⁿ Iû-tāi. I sī tsa̍p-jī sù-tô͘ ê tsi̍t-ê, teh-beh tshut-bē Iâ-so͘.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第五章2013.10.27

I siá ê tsheh lín to m̄ sìn, ná-ē sìn Guá ê uē?"

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第四章2013.10.20

Tse sī Iâ-so͘ tuì Iû-thài-síng lâi-kàu Ka-lī-lī-síng í-āu só͘ kiâⁿ ê tē-jī pái sîn-jiah.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第三章2013.10.13

Sìn Kiáⁿ ê lâng ū íng-uán ê ua̍h-miā. M̄ sūn-ho̍k Kiáⁿ ê lâng m̄-nā bē tit-tio̍h ua̍h-miā, huán-tńg hō͘ Siōng-Tsú siông-siông siū-khì."

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第二章2013.10.06

Kuan-hē lâng ê tāi-tsì, bô su-iàu lâng koh lâi tuì I tsìng-bîng, in-uī I tsin liáu-kái lâng ê lāi-sim.

巴克禮普世版(試讀本) 約翰福音第一章2013.09.29

Iâ-so͘ koh kā in kóng, " Guá si̍t-tsāi kā lín kóng, Lín ē khuàⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, Siōng-Tsú ê thiⁿ-sài tī Jîn-tsú ê tíng-bīn teh khí-khí lo̍h-lo̍h."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十四章2013.09.22

In tsiū phak lo̍h-khì kā I pài. Jiân-āu huaⁿ-huaⁿ hí-hí tńg-khì Iâ-lō͘-sat-líng, 53 kè-sio̍k ta̍k-ji̍t tī sìng-tiān lāi o-ló Siōng-Tsú.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十三章2013.09.15

In tsiū tńg-khì tsún-pī phang-liāu kah phang-iû. An-hioh-ji̍t, hiah-ê hū-jîn-lâng tsiàu lu̍t-huat ê kui-tīng hioh-khùn.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十二章2013.09.08

In kóng, " Lán ná-tio̍h koh su-iàu sím-mi̍h tsìng-kì? Lán í-king ū thiaⁿ-tio̍h I tshin-tshuì kóng à."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十一章2013.09.01

Tsìng-lâng lóng thàu-tsá tsiū khì sìng-tiān thiaⁿ Iâ-so͘ kóng tō-lí.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二十章2013.08.25

In tshim-tsiàm kuáⁿ-hū ê ke-hué, thiau-kang kî-tó tsin tn̂g, in ē siū koh-khah tāng ê hîng-hua̍t."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十九章2013.08.18

M̄-koh lóng tshuē bô pō͘, in-uī jîn-bîn lóng tsin tì-ì teh thiaⁿ Iâ-so͘ ê uē.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十八章2013.08.11

I suî-sî khuàⁿ-kìⁿ, tsiū tuè Iâ-so͘ khì, kui îng-kng hō͘ Siōng-Tsú. Kûn-tsiòng khuàⁿ-tio̍h tsit-ê tāi-tsì, lóng o-ló Siōng-Tsú.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十七章2013.08.04

Bûn-tô͘ mn̄g Iâ-so͘ kóng, " Tsú ah, tse ē tī siáⁿ-mi̍h só͘-tsāi huat-sing?" Iâ-so͘ ìn kóng, " Ū si-thé ê só͘-tsāi, ing-tsiáu tsiū ē tsū-tsi̍p khì tī hia."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十六章2013.07.28

A-pik-la̍h-hán kā i kóng, ' In nā m̄ thiaⁿ Mô͘-se kah sian-ti ê uē, tsiū-sī ū-lâng tuì sí-lâng tiong koh-ua̍h, in mā m̄ siū khó͘-khǹg.'"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十五章2013.07.21

M̄-koh lí ê sió-tī sí ū koh-ua̍h, phah-m̄-kiàn koh tshuē-tio̍h. Lán ing-kai tio̍h lâi huaⁿ-hí khìng-tsiok!'"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十四章2013.07.14

" Iâm tsin ū lō͘-īng, m̄-koh iâm nā sit-bī, beh án-tsuáⁿ huê-ho̍k i ê kiâm-bī? 35 Sit-bī ê iâm bē-tàng lo̍h-hn̂g, mā bē-tàng kauh-puî. Tsí ū hiat tiāu. Ū hīⁿ-khang thang thiaⁿ ê lâng, tio̍h thiaⁿ!"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十三章2013.07.07

Lí khuàⁿ, lín ê tshù ē hong-huè. Guá koh kā lín kóng, lín tsua̍t-tuì bē-tàng khuàⁿ-tio̍h guá, ti̍t-kàu lín kóng, ' Hōng Tsú ê miâ lâi ê Hit-uī ing-kai tit-tio̍h o-ló.'"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十二章2013.06.30

Guá kā lí kóng, tsuè-āu ê tsi̍t-sián-gō͘-lî nā bô hîng tshing-tshó, lí tsua̍t-tuì bē-tàng tuì kaⁿ-ni̍h tshut-lâi."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十一章2013.06.23

In teh tán Iâ-so͘ kóng m̄-tio̍h uē ê sî, thang lia̍h I ê uē-phāng.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十章2013.06.16

M̄-koh só͘ su-iàu ê kan-tāⁿ tsi̍t-hāng. Má-lī-a í-king kíng-tio̍h hó ê hit hūn, bô-lâng ē-tàng kā i tshiúⁿ khì."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第九章2013.06.09

Iâ-so͘ tuì i kóng, " Tshiú huāⁿ gû-lê iáu-koh it-ti̍t teh ua̍t-thâu khuàⁿ āu-bīn ê lâng, bē kham-tit tsò Siōng-Tsú Kok-tō͘ ê tsú-bîn."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第八章2013.06.02

I ê pē-bú tio̍h-kiaⁿ koh kî-kuài. Iâ-so͘ bīng-līng in m̄-thang tsiong só͘ huat-sing ê tāi-tsì kā lâng kóng.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第七章2013.05.26

Kâng-toh ê lâng sim-lāi siūⁿ, tsit-ê teh sià tsuē ê sī siáⁿ-lâng? 50 Iâ-so͘ koh tuì hit-ê hū-jîn-lâng kóng, "Lí ê sìn-sim ū kiù-tio̍h lí, tsò lí an-sim tńg-khì."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第六章2013.05.19

M̄-koh thiaⁿ-liáu bô khì tsò ê lâng, sī tshin-tshiūⁿ lâng khí tshù tī thô͘-tíng, bô hē tē-ki, hō͘ khe-lâu tshiong-tio̍h, tsiū suî-sî tó lo̍h-khì, hit-king tshù ē tó kah tsin siong-tiōng."

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第五章2013.05.12

Lâng nā lim kū-tsiú liáu-āu, tsiū bē ài lim hit-ê sin-tsiú, in-uī lâng lóng kóng, ' Kū-tsiú khah hó.'"

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第四章2013.05.05

Iâ-so͘ tsiū kè-sio̍k tī Ka-lī-lī-síng ê kok huē-tn̂g thuân Hok-im.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第三章2013.04.28

La̍h-bi̍k sī Má-thó͘-sat-la̍h ê kiáⁿ, Má-thó͘-sat-la̍h sī Í-lo̍k ê kiáⁿ, Í-lo̍k sī Ngá-lia̍t ê kiáⁿ, Ngá-lia̍t sī Má-li̍k-lia̍t ê kiáⁿ, Má-li̍k-lia̍t sī Kai-lâm ê kiáⁿ, Kai-lâm sī Í-ná-sū ê kiáⁿ, 38 Í-ná-sū sī Siat ê kiáⁿ, Siat sī A-tong ê kiáⁿ, A-tong sī Siōng-Tsú ê kiáⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第二章2013.04.21

Iâ-so͘ tsiū kah pē-bú tńg-khì kàu Ná-sat-li̍k, lâi hàu-sūn in. I ê lāu-bú kā tsiah-ê uē lóng kì tī sim-lāi. 52 Iâ-so͘ ê tì-huī kah nî-huè ná ke-thiⁿ, Siōng-Tsú kah lâng mā ná thiàⁿ I.

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第一章2013.04.14

Eⁿ-á tsiām-tsiām tuā-hàn, sim-lîng mā ji̍t-ji̍t ióng-tsòng. I tiàm tī khòng-iá it-ti̍t kàu, i tī Í-sik-lia̍t tiong-kan kong-khai tshut-hiān hit ji̍t.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十六章2013.04.07

Jiân-āu hiah-ê sù-tô͘ tshut-khì ta̍k só͘-tsāi thuân Hok-im, ū Tsú kah in tâng-kang, īng in só͘ kiâⁿ ê sîn-jiah lâi tsìng-bîng in só͘ thuân ê tō-lí.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十五章2013.03.31

Bua̍t-tāi-lia̍p ê Má-lī-a, kah Iok-sik ê lāu-bú Má-lī-a, ū khuàⁿ-tio̍h bâi-tsòng Iâ-so͘ ê só͘-tsāi.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十四章2013.03.24

Hit sî ke tsiū thî tē-jī pái. Pí-tik siūⁿ-khí Iâ-so͘ kā i kóng ê uē: "Ke thî nn̄g pái í-tsîng, lí ē saⁿ pái m̄ jīn Guá." tsiū tuā-siaⁿ thî-khàu.

巴克禮普世版(試讀本) 以弗所書第三章2013.03.21

Guān îng-iāu tī kàu-huē tiong, thong-kuè Ki-tok Iâ-so͘ kui hō͘ Siōng-Tsú, ti̍t-kàu bān-sè-tāi, tāi-tāi bû-tsīn. Amen.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十三章2013.03.10

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十二章2013.03.03

In-uī hiah-ê kûn-tsiòng sī tuì in ū tshun ê lâi hiàn, m̄-koh tsit-ê hū-jîn-lâng sui-jiân tsin sàn-tshiah, iáu-koh kā tsuân-pō͘ ê sing-ua̍h-huì lóng hiàn lo̍h-khì."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十一章2013.02.24

In tsiū ìn Iâ-so͘ kóng, " Guán m̄-tsai." Iâ-so͘ tsiū tuì in kóng, " Guá mā bô beh kā lín kóng, Guá sī khò siáⁿ-mi̍h kuân-pìng lâi tsò tsiah-ê tāi-tsì."

2013.02.18

In tshim-tsiàm kuáⁿ-hū ê ke-hué, thiau-kang kî-tó tsin tn̂g, in ē siū koh-khah tāng ê hîng-hua̍t."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第十章2013.02.17

Iâ-so͘ kā i kóng, " Lí tńg-khì, lí ê sìn-sim hō͘ lí tit-tio̍h i-hó." Tsheⁿ-mê ê lâng suî-sî koh ē khuàⁿ-kìⁿ, tsiū tuè Iâ-so͘ khì.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第九章2013.02.03

Iâm pún-sin tsin ū lō͘-īng, m̄-koh iâm nā sit-khì i ê kiâm-bī, beh īng siáⁿ-mi̍h lâi huê-ho̍k i ê bī? Lín ê lāi-bīn ing-kai tio̍h ū iâm ê tsok-iōng, tāi-ke tio̍h hō͘-siōng hô-hó."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第八章2013.01.27

Tī tsit-ê kan-îm tsuē-ok ê sè-tāi, uī-tio̍h guá kah guá ê uē kám-kak kiàn-siàu ê lâng, Jîn-tsú tī Thiⁿ-Pē ê îng-kng kah sìng thiⁿ-sài tsò-hué tsài-lîm ê sî, mā ē in-uī i kám-kak kiàn-siàu."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第七章2013.01.20

Kûn-tsiòng put-tsí kî-kuài kóng, " I só͘ tsò ê tāi-tsì lóng sī hó, hō͘ tshàu-hī-lâng ē thiaⁿ-kìⁿ, é-káu ê lâng ē kóng-uē."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第六章2013.01.13

Iâ-so͘ bô-lūn ji̍p-khì sím-mi̍h tsng-siā, siâⁿ-tshī, hiong-tshuan, lâng tsiū kā pēⁿ-lâng khǹg tuà ke-lō͘, kiû Iâ-so͘ tsì-tsió hō͘ in bong I ê saⁿ-á-ki ê tshiu. Só͘-ū bong-tio̍h ê lâng lóng tit-tio̍h i-hó.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第五章2013.01.06

Iâ-so͘ giâm-giâm kìng-kài in m̄-thang hō͘ lâng tsai tsit-ê tāi-tsì. I tsiū huan-hù tio̍h hō͘ tsa-bó͘-gín-á tsia̍h mi̍h-kiāⁿ.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第四章2012.12.30

In tsiū tuā kiaⁿ hō͘-siōng kóng-lâi kóng-khì, "Tsit-ê sī siáⁿ-lâng, liân hong kah tsuí-íng to lóng sūn-ho̍k I?"

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第三章2012.12.23

Tsun-hîng Siōng-Tsú tsí-ì ê lâng tsiū-sī guá ê hiaⁿ-tī, tsí-muē kah lāu-bú."

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第二章2011.11.06

Só͘-í Jîn-tsú iā sī an-hioh-ji̍t ê Tsú.

巴克禮普世版(試讀本) 馬可福音第一章2011.10.30

Tān-sī i tshut-khì, tsiū tuā-tuā suan-thuân, sì-kuè pò-iông tsit-ê sū; tì-kàu Iâ-so͘ bô thang koh hián-jiân ji̍p siâⁿ, tsí-ū tuà tī guā-bīn khòng-iá ê só͘-tsāi. Lâng tuì sì-hng tsiū-kūn I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第28章2011.10.23

kìⁿ-nā guá só͘ ū bīng-līng lín ê, tio̍h kà-sī in siú; koh guá ji̍t-ji̍t kap lín tī-teh, kàu sè-kan ê lō͘-bé.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第27章2011.10.16

In tsiū khì, hong tsio̍h kap siat ping, lâi kò͘-siú hit ê bōng.

巴克禮普世版 漢羅+Ruby(修訂1)2011.10.09

()bueh應 驗(èng-giām)早 前(tsá-tsêng)上主(siōng-tsú)交代(kau-tài)tsiah-ê先 知(sian-ti)(só͘)(kóng)ê()(I)bueh叫 做(kiò-tsò)Ná-sat-li̍k(lâng)

馬太福音第二章 漢羅+Ruby(試讀本)2011.10.02

()bueh應 驗(èng-giām)早 前(tsá-tsêng)(thok)tsiah-ê先 知(sian-ti)(só͘)(kóng)ê()(I)bueh叫 做(kiò-tsò)拿 撒 勒 人(ná-sat-le̍k-lâng)

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第26章2011.09.25

Pí-tik tsiū kì-tit Iâ-so͘ ê ē kóng, Kue iáu-bē thî, lí bueh saⁿ pái m̄ jīn guá. Tsiū tshut-khì guā-bīn, tuā thî-khàu.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第25章2011.09.18

Tsiah-ê lâng bueh khì ji̍p íng-uán ê hîng-hua̍t; tān-sī gī ê lâng ji̍p íng-uán ua̍h.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第24章2011.09.11

tāng-tāng kā i hîng-hua̍t, hō͘ i kap ké-hó ê lâng tú-tio̍h kāng-khuán ê miā-ūn, tī hia bueh ū thî-khàu kā-gê tshiat-khí.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第23章2011.09.04

In-uī guá kā lín kóng, Taⁿ liáu-āu, lín bô khuàⁿ-tio̍h guá; thìng-hāu lín kóng, Tī Tsú ê miâ lâi ê, tit-tio̍h hok-khì.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第22章2011.08.28

Bô lâng ē ìn I tsi̍t kù; tuì hit ji̍t iā bô lâng káⁿ koh mn̄g I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第21章2011.08.21

Tsiū ài bueh lia̍h I, tān-sī kiaⁿ tsìng lâng; in-uī tsìng lâng lia̍h I tsò sian-ti.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第20章2011.08.14

Iâ-so͘ khó-lîn in, bong in ê ba̍k-tsiu; in liâm-piⁿ khuàⁿ-tio̍h, tsiū tè I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第19章2011.08.07

Tān-sī tāi-sing ê tsē-tsē bueh tsò lō͘-bé; lō͘-bé ê bueh tsò tāi-sing.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第18章2011.07.31

Án-ne lín ta̍k lâng bô īng sim sià-bián lín ê hiaⁿ-tī, tsiū guá ê Thiⁿ Pē iā bueh án-ne khuán-thāi lín.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第17章2011.07.24

Tān-sī bián-tì that-gāi in, lí khì hái-ni̍h pàng tiò, lia̍h tāi-sing tsiūⁿ-tiò ê hî, khui i ê tshuì, bueh tit-tio̍h gûn tsi̍t ê; the̍h-lâi, uī-tio̍h guá kap lí la̍p hō͘ in.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第16章2011.07.17

Guá si̍t-tsāi kā lín kóng, Khiā tī tsia ê, ū lâng iáu-bē sí, ē khuàⁿ-tio̍h Jîn-tsú tī I ê kok lâi.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第15章2011.07.10

Kì-jiân hō͘ tsìng lâng sì-suàⁿ, tsiū tsiūⁿ tsûn, kàu Má-ka-tàn ê kau-kài.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十四章2011.07.03

kiû I nā sái hō͘ in bong I ê saⁿ-á-ku ê tshiu; kìⁿ-nā bong ê lâng tsiâu-tsn̂g hó.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十三章2011.06.26

Iâ-so͘ tī hia bô kiâⁿ tsē-tsē kuân-lîng, in-uī in bô sìn I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十二章2011.06.19

In-uī kìⁿ-nā kiâⁿ guá tī thiⁿ-tíng ê Pē ê tsí-ì ê, tsiū-sī guá ê hiaⁿ-tī, tsí-bē, kap lāu-bú.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十一章2011.06.12

Guá sim-lāi un-jiû khiam-sùn; lín pē guá ê taⁿ, lâi tuì guá o̍h, lín ê sim-sîn tsiū ē tit-tio̍h an-hioh. 30 In-uī guá ê taⁿ sī khuài, guá ê tàⁿ sī khin.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第十章2011.06.05

Kìⁿ-nā uī-tio̍h bûn-tô͘ ê miâ, kan-ta īng tsi̍t pue líng-tsuí hō͘ tsiah-ê suè-kiáⁿ ê tsi̍t ê lim ê, guá si̍t-tsāi kā lín kóng, i tsua̍t-tuì bē sit-lo̍h i ê siúⁿ.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第九章2011.05.29

Thang siu-sîng ê sī tsuē, tsò kang ê sī tsió; só͘-í lín tio̍h kiû hn̂g Tsú pik kang khì kā I siu-sîng.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第八章2011.05.15

Thong siâⁿ ê lâng tshut-khì, tshuē-tio̍h Iâ-so͘; í-king kìⁿ-tio̍h, tsiū kiû I lī-khui in ê tē-kài.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第七章2011.05.08

br>

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第六章2011.05.01

Só͘-í m̄-thang uī-tio̍h bîn-á-ji̍t khuà-lū; in-uī hit ê bîn-á-ji̍t, i bueh ka-kī khuà-lū. Tsi̍t ji̍t ê kan-khó͘ tī tsi̍t ji̍t kàu-gia̍h.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第五章2011.04.24

In-uī lín nā kan-ta thiàⁿ hiah-ê thiàⁿ lín ê lâng, kám ē-tàng tit-tio̍h sím-mi̍h pò-siúⁿ? Liân hiah-ê thiu-hiòng ê mā ē-hiáu án-ne tsò.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第四章2011.04.17

Hit sî, tuì Ka-lī-lī, Te-ka-pho-lī, Iâ-lō͘-sat-líng, Iû-thài, kap Iok-tàn-hô tuì-huāⁿ, ū tsin tuā tīn ê lâng lâi tuè I.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第三章2011.04.10

Koh ū siaⁿ tuì thiⁿ-tíng lâi, kóng, " Tsit-ê sī Guá só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, Guá tsin-tsiàⁿ kah-ì ê."

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第二章2011.04.03

Khì kàu tsi̍t ê kiò-tsò Ná-sat-li̍k ê siâⁿ, tiàm hia khiā-khí; sī bueh ìng-giām tsá-tsîng thok tsiah ê sian-ti só͘ kóng ê uē, I bueh kiò tsò Ná-sat-li̍k-lâng.

巴克禮普世版(試讀本)_馬太福音第一章2011.03.27

tān-sī tsit-ê eⁿ-á tshut-sì í-tsîng bô kap i tâng-pâng. Eⁿ-á tshut-sì, Iok-sik tsiū kā I hō miâ kiò-tsò Iâ-so͘.