《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

211-tsiam, M̄關雞母,phah人bua̍h-hio̍h:

Hit-kho͘ ok-khia̍k-khia̍k,pháiⁿ-tshèng-tshèng ê惡徒(ok-tô͘) () koh (pue) (lâi)a,「趕 緊(kuáⁿ-kín) bih-tiàm 阿母(a-bú) ê 翼股(si̍t-kó͘) (lāi)。」雞母(ke-bó) (ū) (kàu) 緊張(kín-tiunn)

「M̄ (kuainn) 雞母(ke-bó),phah (lâng) bua̍h-hio̍h。」(tse) () 啥 物(siánn-mi̍h) 歪 理(uaiⁿ-lí)(lâng) to 侵 門(tshim-mn̂g) 踏 戶(ta̍h-hō͘) (lâi) (kàu) (lán) tau 厝 宅(tshù-the̍h),koh (kiò) (lán) m̄-thang 抵 抗(tí-khòng),lín 祖 媽(tsó͘-má) tsiah ()leh (sìn)táu ()()tio̍h tsit-ê (ke)()tio̍h kiáⁿ(sun) ê 未來(bī-lâi) 活 命(ua̍h-miā),lín 祖 媽(tsó͘-má) tsûn-pān kah () (piànn)。」

啟示(khé-sī)頷 頸(ām-kún) (senn) (liû) tú-tio̍h à。(hué) (sio) 目 眉(ba̍k-bâi)(tsuí) (im) (kàu) 鼻 孔(phīnn-khang)

註解:
bua̍h-hio̍h:老鷹
Hit-kho͘(彼箍):那個人。
翼股(si̍t-kó͘):[翅膀]
sìn-táu(信táu):[相信]
tsit-ê家:[這個家]
tsûn-pān(=tshûn-pān):[存心做某事]