《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

阿蓮失蹤記(A-liân sit-tsong kì)

“Bó͘--ê, A-liân m̄-tsai khì tó-ūi ah! Ná-ē tshōe bô lâng ah? ” A-pah khà tiān-ōe kā in-bó͘ kóng, tsin-tsiàⁿ tsiok tio̍h-kip--ê. “Góa mā m̄-tsai-iáⁿ. Kám sī tsáu-khì tông-o̍h in-tau? Sī tsò siáⁿ-mi̍h pháiⁿ tāi-tsì m̄-káⁿ tńg--lâi o͘? Góa khòaⁿ sī kiaⁿ hō͘ lí mē! ”A-bú mā teh hoân-ló, m̄-koh i mā kiaⁿ in tsa-bó͘-kiáⁿ hō͘ in lāu-pē sai kap mē.

“Hó ah! Tsit-má lóng kúi-tiám ah! Teh-beh 11 tiám ah! Sing khùn, bîn-á-tsài tsiah khì tshōe lâng lo̍h! ”A-bú teh kā a-pah kóaⁿ khì khùn, i kóng i ē tàu siūⁿ pān-huat.

A-liân in lāu-bú tsit-mê sing tòa tī in sió-tī ê tshù, bîn-á-tsài tsiah khì tshōe lâng. Keh-tńg-kang thàu-tsá, thiⁿ iáu-bōe phah-phú-kng, a-pah tō khoán-khoán leh, beh khì tshōe i ê tsa-bó͘-kiáⁿ A-liân. Kâng tsit ê sî-tsūn, a-bú mā khí-tshn̂g beh khì khòaⁿ A-liân tsáu-khì tó-ūi. “Gâu-tsá, góa tiàm tshù--nih tán lí tńg--lâi tsiah tsò-hóe khì tshōe, hó--bô? ”A-pah thàu-tsá tō khà tiān-ōe hō͘ in-bó͘, kóng beh mn̄g i án-tsóaⁿ khah hó. “Ang--á, góa khòaⁿ lán sing hun-khui hêng-tōng khah hó, m̄-bián tán góa o͘! Góa ē siūⁿ-khòaⁿ án-tsóaⁿ tsiah hó. Lí khì pêng-iú hia mn̄g tsi̍t-ē-á hong-siaⁿ. ”A-bú kóng kah kài-sêng tsiok ū pá-ak--ê. “Hó lah, góa sing khì Lîm--á hia khòaⁿ-māi. Ah bô tō ài khì pò-àn ah! Tsit ê gín-á si̍t-tsāi sī ho͘h……”

Hit ê A-liân in-ūi khòaⁿ-tio̍h i ê hó-pêng-iú hia ū tsit ki tsiok súi ê pit, khòaⁿ--tio̍h tō tsiâⁿ kah-ì, tō thau-thau-á kā hit ki pit thau-tshàng--khí-lâi. I ê hó-pêng-iú huat-hiān i sim-ài ê pit bô--khì--ah, tō tsiok tio̍h-kip, mn̄g A-liân kám-ū khòaⁿ--tio̍h. I ìn-kóng i bô khòaⁿ--tio̍h, án-ne sī beh tùi tó-ūi tshōe--khí leh?

A-liân ê hó-pêng-iú hō-tsò A-hong. I sī tsi̍t ê gín-á-tioh ê lâng, siūⁿ kóng A-liân ing-kai bōe án-ne tsò tsiah tio̍h. I tō khì mn̄g ū khòaⁿ-kòe hit ki pit ê lâng, m̄-koh án-tsóaⁿ mn̄g tō sī bô lâng tsai. A-liân tsai-iáⁿ tāi-tsì bái ah! M̄-tsai án-tsóaⁿ khah hó. A-hong mā kā in a-pah mn̄g--kòe, in-ūi i mā hō͘ in pah-á khòaⁿ--kòe, só͘-pái kiaⁿ in lāu-pē huat-hiān tō tī gōa-kháu lōa-lōa-sô. Koh tsáu-khì i ê pêng-iú ê tshù, bih tī hia m̄-káⁿ tńg--khì.

Tsit kúi kang, ta̍k-ê lóng teh tshōe A-liân. In a-pah thàu-kòe i ê pêng-iú tsai-iáⁿ A-liân tī tó-ūi, tō kóaⁿ-kín kā in-bó͘ kóng. A-pah khiâ leh khiâ leh, m̄-tsai khiâ jōa-kú tsiah kàu. I khiâ khì A-bí kā i pò ê tsū-tsí liáu, tō khì hia huah-hiu. Kóng:“Ū lâng tī leh bô? A-liân…, A-liân kám ū tī lāi-té? ”

Tsit-sî tsi̍t ê gín-á tsáu--tshut-lâi, i sa-bô-tsáng kóng:“Ū lah! Lí sī siáⁿ-lâng ah?” A-pah pún-té iu-thâu-kat-bīn, tsit-má thiaⁿ-tio̍h A-liân tī lāi-té, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h in tsa-bó͘-kiáⁿ tō tsiok huaⁿ-hí ah! A-liân thiaⁿ-tio̍h a-pah ê huah-hiu siaⁿ, tō kiaⁿ kah phi̍h-phi̍h-tshuah, in-ūi i kiaⁿ a-pah kā i mē. Tsit ê sî-tsūn, a-pah ji̍p-lâi tsit king tshù--nih, khòaⁿ-tio̍h sit-tsong kúi-nā kang ê A-liân, tō án-ne ba̍k-sái lìn--lo̍h-lâi.

I kóng: “A-liân, góa ê pó-pòe tsa-bó͘-kiáⁿ, a-pah tsiok siūⁿ lí ê. Lâi, a-pah tsài lí tńg--khì! ” A-pah sim-lāi siūⁿ: “Tsit ê gín-á m̄-tsai sī tsò sáiⁿ-mi̍h tāi, tsiah bô tńg-lâi tshù, góa bōe-tàng sing kā mē. ” A-liân hō͘ a-pah tsài, i sim-lāi teh siūⁿ: “Tsit siaⁿ a-pah it-tēng mn̄g góa tsò siáⁿ-hòe, góa beh án-tsóaⁿ kóng neh?”

Khiâ kàu tshù--nih, A-liân khòaⁿ-tio̍h a-bú tsē tī thiaⁿ-thâu, thâu-bīn bô kài hó, tsit siaⁿ hó ah! A-pah khòaⁿ-tio̍h in-bó͘ bīn-tshiuⁿ bô hó, tō sing kiò khì piⁿ-á sè-siaⁿ kā mn̄g:“Lí sī án-tsóaⁿ sit-tsong tsiah kú. A-pah sui-bóng bô pù-ū m̄-koh tsīn-liōng ē ta̍t-sêng lí ê sim-goān, in-ūi góa kan-taⁿ lí tsit ê kiáⁿ niâ.」 A-pah khui tshùi kóng liáu, A-liân liâm-mī tō háu--tshut-lâi ah. I kā a-pah lám-tiâu-tiâu, kóng:「A-pah, lí tsiaⁿ-si̍t ē bé hō͘ góa? ” A-pah ìn-kóng: “Tsin-tsiàⁿ ah! Góa hiah thiàⁿ--lí, m̄-bián kóng hiah-tsē lah! ” A-liân kā a-pah kóng: “A-pah tsin sit-lé. Góa kā A-hong ê pit tshàng--khí-lâi, hāi i tshōe bô. Góa m̄-káⁿ kā i kóng, mā m̄-káⁿ kā lí kóng, sim-lāi si̍t-tsāi tsiok kan-khó͘--ê. ”

“Lí o͘ ! Lâi, góa kā lí kóng, lí thau-thau-á kā hit ki pit kap lí beh hōe si̍t-lé ê jī-tiâu siá-siá leh! Kā i khǹg tiàm in-tau ê mn̂g ê ē-bīn tō hó. Lí tshì khòaⁿ-māi, hó bô? ” A-pah kóng ê ōe, A-liân kám-kak a-pah m̄-sī teh kā mē, sī teh kā kà, tō bô hiah-nī kín-tiuⁿ ah!

A-liân tsiàu a-pah kóng--ê lo̍h-khì tsò. Tsi̍t ê lé-pài tō tsiap-tio̍h A-hong ê tiān-ōe. I kóng: “Lí hiah-nī kah-ì tō sàng hō͘ lí, lí m̄-bián iōng『tshàng』--ê lah! ” A-liân kám-kak i ka-tī m̄-tio̍h, mā bô koh kā a-pah ah-sī A-hong thó ah! I tsai-iáⁿ i sin-khu-piⁿ ê lâng lóng tùi i tsin hó, mā bô koh hoān ah! A-liân tsū tsit kiāⁿ tāi-tsì liáu-āu, i tō kuat-tēng beh pang-tsān tsiok tsē lâng. I tōa-hàn liáu, tsò tsi̍t ê sim-lí-su tsō-hok ta̍k-ê.

*刊tī台文戰線NO.55(2019/7月)