《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Gún khó-liân ê sió-mōe

Góa sī to̍k-sin-á, sī iáu-bōe tshōa bó͘ ê lâng, ka-tī tsit ê lâng tùi Tâi-lâm kàu Ko-hiông phah-piàⁿ, sui-bóng sin-khó͘, m̄-koh mā sī ka-tī ê kuat-tēng.

Góa tshù--nih ū tsit ê sió-mōe, A-pah kap A-bú kan-taⁿ seⁿ gún 2 ê gín-á niâ. Tsū sè-hàn góa kap sió-mōe ê kám-tsêng tō tsiok hó--ê, i mā tsin kuai tsin iu-siù, tha̍k ko-tiong ê sî-tsūn lóng khe̍h thâu-miâ, tit-tio̍h bōe-tsió ê tsióng-kim, mā kā tsi̍t-kóa tsîⁿ kau hō͘ pē-bú.

M̄-koh ū tsit kiāⁿ tsiok pi-tshám ê tāi-tsì, tī i ko-tiong tshut-gia̍p bô-jōa-kú ê sî huat-sing--ê. I tī ko-tiong tha̍k-tsheh ê sî-tsūn kau-tio̍h tsit ê lâm-pêng-iú, kóng jōa ài --i tú jōa ài--i, góa tsiah bô teh kā i sìn-táu--leh! In-ūi i hāi-sí gún sió-mōe.

Tse kóng--khì-lâi tō siong-sim! Tō-sī i ko-tiong se̍k-sāi tsit ê tōa i 5 hòe ê tsa-po͘-lâng, hit ê lâng ko-tiong tshut-gia̍p tō teh tsia̍h thâu-lō͘--ah! Tsia̍h ê thâu-lō͘ , I sī tī o͘-tó͘-bái-á tiàm tsò o͘-tshiú--ê, lâng-pān koh-sǹg ē-sái--ê, m̄-koh ài tsia̍h-hun. In 2 ê sī án-tsóaⁿ se̍k-sāi ê kòe-têng neh? Kóng--khì-lâi koh sī tsit ê kò͘-sū ah!

Ū tsi̍t kang gún sió-mōe pôe i ê ha̍k-tiúⁿ khì siu-lí o͘-tó͘-bái, hit king o͘-tó͘-bái-á tiàm ê thâu-ke kap hit ê ha̍k-tiúⁿ ê lāu-pē ū se̍k-sāi, sī pêng-iú, só͘-í nā-sī o͘-tó͘-bái-á ū būn-tê, lóng ē-tshōe hit king tiàm siu-lí. Tō tī hit-kang, sin-lâi ê o͘-tshiú--ê khòaⁿ-tio̍h gún sió-mōe, tsŏaⁿ saⁿh--tio̍h, i kám-kak gún sió-mōe seⁿ-tsó tsin súi, ū tshing-tshun siàu-lú ê khì-tsit , o͘-tshiú--ê ba̍k-tsiu lóng bô lî-khui i ê sin- khu, it-ti̍t teh kā siòng, tse sī gún sió-mōe i tsāi-seⁿ ê sî kā góa kóng--ê.

Siūⁿ-tio̍h tse, góa kiông beh háu--tshut-lâi--ah, i sī góa siōng ài ê sió-mōe, m̄-koh tsin siáu-liân tō lî-khui tsit ê sè-kan--ah!

Sió-mōe kā góa kóng, tūi hit kang o͘-tshiú--ê kā i thó tiān-ōe liáu-āu, tō tiāⁿ-tiāⁿ iok i tshut--lâi, i o-ló sió-mōe tsin súi koh tsin khiáu, jî-tshiáⁿ put-sî-á kóng tiⁿ-bi̍t ê ōe, koh sàng sió-mōe ài ê mi̍h-kiāⁿ, tsit-tsióng tui-kiû ê hong-se̍k, tōe tsit ê siàu-lú bē kám-kak tah-sim? tong-jiân mā sī tòng-bōe-tiâu tō hām i tsò-hóe ah! Ah tong-tsho͘ sió-mōe pôe khì siu-lí o͘-tó͘-bái-á tiàm ê ha̍k-tiúⁿ leh? Tong-jiân mā sī teh kah-ì gún sió-mōe, m̄-koh i ê ài iah-bōe kóng--tshut--khì, tō hō͘ hit ê tsa-po͘-lâng tshiúⁿ--khì--ah!

Tsin khó-sioh hit ê ha̍k-tiúⁿ A-lô lâng-pān tsin hó, seⁿ tsò tsin iân-tâu koh tsiâⁿ lò, pún-té i kap gún sió-mōe teh khan, suah hō͘ hit ê o͘-tshiú--ê phò-hoāi.

Koh lâi kóng-tio̍h gún sió-mōe A-hong, sī án-tsóaⁿ khiau--khì--ê. I tī ko-saⁿ tshut-ia̍p, tsha-put-to 10 kang, tī hit kang hām in lâm-pêng-iú A-huat tshut-khì, hām lâng sio-lòng, tsŏaⁿ lòng tsit ê A-hong pue--tshut-khì, koh hō͘ tsit tâi lu bah-khuh ê hòe-tshia kàu--tio̍h, ah tsit siaⁿ tshám ah! Bô sí mā ún sí ah! Hit kang tshut tāi-tsì, A-huat tsin kín-tiūⁿ, i kín khà tiān-ōe kiò lâng kā i sàng-khì pēⁿ-īⁿ, bóe--á mā sī kiù bōe tǹg-lâi. Góa ē kì-tit gún sió-mōe A-hong thâu-tshit hit kang, gún A-pah kap A-bú sī khàu kah ba̍k-sái lâu ba̍k-sái tih, tsin-tsiàⁿ tsiok siong-sim, siūⁿ bē-kàu i án-ne tō sí--khì--ah! Tsi̍t ê tshing-tshun siàu-lú ê sìⁿ-miā tō án-ne bô--khì--ah! Bōe--á A-huat mā in-ūi tsit kiāⁿ tāi-tsì hông lia̍h khì kuaiⁿ--ah!