《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

拍拚的散赤人

Tsū sè-hàn, i ê jîn-sing tō tsiok pi-tshám--ê, in-ūi tī i tsa̍p kuí hòe ê sî-tsūn, i ê a-bú tō kòe-sin--ah! Tī kok-sió 6 nî i tō tshut-lâi thàn-tsîⁿ, tsin-tsiàⁿ hō͘ lâng thiaⁿ liáu ū kàu m̄-kam--ê.

In tau tû liáu i, koh ū tsi̍t ê pí i sè-hàn 7 hòe ê sió-tī, i tsū sè-hàn tō ài thó-thàn hō͘ sió-tī tsia̍h kap tshēng. Sui-bóng ji̍t-tsí kòe liáu tsin kan-khó͘, m̄-koh i mā sī kian-tshî beh hō͘ i ê tshin-lâng kòe siōng-hó ê sing-ua̍h. Kiaⁿ sió-tī bô thang tsia̍h-pn̄g, siáⁿ-mi̍h tāi-tsì lóng sī i teh hua̍t-lo̍h, i ê sió-tī lóng khòaⁿ tsāi gán-lāi, i tō tsin-tshiūⁿ tsi̍t ê niû-lé kâng-khoán teh tsiàu-kò sió-tī.

I ūi-tio̍h beh kòe koh khah hó ê sing-ua̍h, koh khì tsò gē-jîn, siūⁿ kóng án-ne ē-tàng thàn khah tsē tsîⁿ, ē-tàng kái-piàn sing-ua̍h. I tsiok hēng-ūn, tú-á tsò gē-jîn bô kàu 2 tang tō âng--khí-lâi--ah! Tsin tsē kong-si koh tsiok tsē lâng se̍k-sāi i tsit ê iân-tâu ê lâng. In-ūi miâ-siaⁿ tsiām-tsiām thòaⁿ-khui, hō͘ i ē-tàng tsih-tsiap tsin tsē sit-thâu. I nā-sī ū-êng, tō it-ti̍t tsiap khang-khòe, bô-mê-bô-ji̍t, tō jīn-tsin phah-piàⁿ teh thó-thàn. Tō-sī in-ūi siuⁿ tshau-lô, sin-thé tō koh jú bái--ah! Jî-tshiáⁿ koh tio̍h iu-ut-tsèng, tse si̍t-tsāi sī ū-kàu put-hēng--ê. Sè-hàn ê sî, lāu-bú tō khì tsò-sian--ah, koh ū tsi̍t ê sió-tī beh tshī, tsoân-pō͘ ê hū-tam lóng tī i ê sin-siòng, tsin-tsiàⁿ sī ū-kàu tsia̍h-la̍t--ê.

I ê hó-pêng-iú koh kā i khi-phiàn, tsò hòng-sàng-thâu, kā i ê tāi-tsì koh ū bô sit-tsāi ê tāi-tsì kóng--tshut-khì, hō͘ i bô-huat-tō͘ tsò-lâng. M̄-koán án-tsóaⁿ kái-sueh, ta̍k-ê lóng bô teh kā i sìn-táu, só͘-í tsiah ē tit-tio̍h iu-ut-tsèng.
Āu--lâi, i ê sió-tī ū tshut-thuat--ah, kā i ê a-hiaⁿ kóng, i ē kā i tàu-saⁿ-kang, kiò i m̄-bián hoân-ló. I ê a-hiaⁿ tsin-tsiàⁿ thiám--ah! I ê sió-tī hia ê tuì kok-tiong kàu tāi-ha̍k ê ha̍k-hùi, só͘-ū tōa-tōa-sè-sè só͘ khai ê tsîⁿ, lóng sī tsit ê a-hiaⁿ hū-tsik--ê.
Ūi-tioh kò͘ sió-tī, i ka-kī mā bô tha̍k siáⁿ-mi̍h tsheh. Lí kóng, tsit ê kò͘-sū sī-m̄-sī tsiok tîm-tāng kap thiàⁿ-sim--leh? Kóng tsit ê kò͘-sū ê lâng ba̍k-sái teh beh lâu--tshut-lâi--ah!

*刊tī台文罔報NO.312(2020/3月)