《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Tsò seⁿ-ji̍t

Kin-á-ji̍t góa tsò seⁿ-ji̍t Tông-o̍h tshuân ê ke-nn̄g-ko Ta̍k-ê tsia̍h kah tshiò bi bi Tsò-hóe thiàu-bú sńg iû-hì Huaⁿ-huaⁿ-hí-hí ū tshù-bī Koh ū lé-bu̍t kap hó-tsia̍h-mi̍h

Hàn-lô pán 今仔日我tsò生日 同學tshuân ê 雞卵糕 逐家食kah笑bi bi
做伙跳舞耍遊戲 歡歡喜喜有趣味 Koh有禮物kap好食物