《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

清掉過去,輕快向前

陳小小踏話頭:

Ta̍k个基督徒lóng因為信耶穌來受tio̍h恩膏,to̍h是聖神。恩膏ē tī凡事教導咱。

本期信望愛主打文記載一位牧師,靠恩膏來察覺tio̍h老阿母ê心,就ánne幫助她放落過去。

牧會需要聖神ê引tshōa。我讀聖經、準備講章、準備課程、讀冊、寫作業、寫文章,甚至疼厝裡ê人、疼朋友,án怎疼in,mā是全lóng tio̍h靠恩膏,to̍h是靠聖神。

願新ê一年,咱行ê ta̍k步lóng察覺恩膏ê教導,聖神ê引tshōa。

約翰一書 2:20 Lín已經lóng有tùi基督領受聖神,所以,lín lóng bat真理。(《全民台語聖經》經節)。

約翰一書2:27 對lín來講,lín tùi基督領受ê聖神一直lóng kah lín同在,所以,m̄免人來kā lín教示,因為tsit个聖神會教示lín萬項事。祂ê教示是真實,m̄是白賊。Lín tio̍h遵照聖神ê教示,tio̍h kah基督結聯來生活。


【清掉過去,輕快向前】文/Ming-Wei Tsai

有囤物症傾向ê老姊妹,車禍重傷,tī家族晚輩ê苦勸下,總算同意hō͘清潔公司來清運厝裡所有ê雜物。M̄是ánne,老姊妹根本都無法度tńg去厝裡生活。

我接手續落來ê聯絡,tshōe一間thang信賴ê清運公司,頭家是基督徒,真熱心幫忙。M̄ koh to̍h tī清運ê前一暝,老姊妹khà電話hō͘我,ǹg望行道盡頭tò pêng hit間房間m̄ thang動,她beh kakī kā in khoán起來。

我講:「Hit間房間內面ê雜物kah糞埽比人khah koân,已經滿到外面來à,是án怎無beh清?」

老姊妹心煩講:「橫直hit間m̄ thang動,我kakī整理。」

我koh講:「妳tsitmá車禍復原中,連行路都有困難,beh án怎清hit間房間?」

「橫直我kakī ē整理lah!」

我koh問講:「XX姐,hit間房間是m̄是lín kiáⁿ ê房間,妳m̄甘,tio̍h m̄ tio̍h?」

老姊妹ê大kiáⁿ二十gōa年前kah教會團契做伙去旗津sńg水,hō͘海浪捲走,一去不回。 老姊妹恬恬m̄講話。

我知影問題出tī tó位à。

「XX姐,我知影妳真siàu念lín kiáⁿ,m̄ koh妳ê kiáⁿ已經tī上帝ê懷抱裡,無需要妳煩惱。妳堆積幾十年ê糞埽,tsitmá有機會清掉,這是上帝極大ê恩典。上帝ê恩典,to̍h是kā lín kiáⁿ ê房間清清氣,象徵上帝beh放下妳幾十年來siàu念kiáⁿ兒ê重擔。妳過去活kah真辛苦,m̄ koh,上帝beh藉tio̍h清除tsiah个糞埽,賜hō͘妳新ê生活kah新ê性命。妳有歲à,m̄ koh若kā厝piàⁿ空、清清氣,上帝beh hō͘妳tshun落來ê日子,過kah清爽、爽快、無負擔。這kám m̄是上帝真大ê恩典?」

講到tsia,老姊妹to̍h哭出來,kā我講:「牧師,幫我全部清掉好lah。」

Siōng尾tshōa她祈禱ê時,我mā哭出來。