《綠色短評》

| | | 轉寄

深深感謝Phe-lo-si議長來台灣訪問!

Tsoânbîn Tâioânjī pán/全民台灣字版簡稱TsoânTâiJī

《 Le̍ksik Toánphêng 》 Lí Lâmhêng

  Tshimtshim kámsiā Phelosi gītiúⁿ lâi Tâioân hóngbūn!

Tshitgue̍h tsa̍pkáu, Ingkok 《 Kimiông Sîpò 》to̍kka pòtō, sìgue̍h inūi Búhàn hìiām khaktsín kā goânpún beh khì Atsiu hóngbūn hêngthêng sóa thèāu ê Bíkok Liânpang Tsiònggīīⁿ gītiúⁿ Phelosi(Nancy Pelosi), ē tī pehgue̍h tshōa thoân khì Tâioân hóngbūn tiánhiān tsitshî, i ē sī 25 nî lâi koh ū tsi̍t ūi Bíkok Liânpang Tsiònggīīⁿ gītiúⁿ khì hóngbūn Tâioân.

  Tshitgue̍h jīkáu, Phelosi gītiúⁿ khétêng tsêng lâi Atsiu liáuāu, Tiongkok kâng tsi̍t ji̍t tio̍h huatpò͘ hânghêng kéngkò, tshitgue̍h saⁿtsa̍p ē tī Hokkiàn Pêⁿthâm tsúie̍k tsiphêng si̍t tôaⁿ siākik hùnliān, Pêⁿthâm sī Tâioân háikiap siōng e̍h ê só͘tsāi, sīui bī tsa̍ptsiok. Pehgue̍h tsheit thiaⁿkóng Phelosi gītiúⁿ tshejī ē kàu Tâioân, Tiongkok Háisūkio̍k huatpò͘ hânghêng kéngkò, pehgue̍h tshejī ē tī Lâmhái pō͘hūn háie̍k tsìnhêng "kunsū hùnliān". Thiⁿtin,Liâulêng, Háilâm Háisūkio̍k tângpō͘ huattshut kunsū iánsi̍p hânghêng kéngkò, Tiongkok tsintsiàⁿ ū kunsū hôeèng.

  Tshitgue̍h jīpeh, Bíkok tsóngthóng Biden kah Tiongkok kokka tsúsik習近平 jia̍tsòaⁿ kóngōe tiong, 習近平 tsúse̍k kéngkò Bíkok, sńg hóe ê ittēng ē kakī sio tio̍h. Tiongkok kuaⁿhong mûithé ê kéngkò tsi̍t piàn pí tsi̍t piàn khah pháiⁿ. Tshitgue̍h jīla̍k, Tiongkok Kokhôngpō͘ huatgiânjîn Thâm Khikhui piáusī, Tiong hong iaukiû Bí hong í si̍ttsè hêngtōng líhêng put tsitshî "Tâito̍k" ê sênglo̍k, bē sái anpâi Phelosi hóng Tâi. Pehgue̍h tsheit, Tiongkok Gōakaupō͘ kéngkò Phelosi nā khì Tâioân hóngbūn ē hiōkó giâmtiōng, Káihòngkun bē tiāmtiām tsē lehhia m̄koán. Tsêng Khoânkiû Sîpò tsóngpiantsi̍p Ô͘ Siahtsìn tī "Bî pua̍h" kah “Twitter” téngbīn tōasiaⁿ kóng siatsú Bíkun tsiànki nā hō͘sàng Phelosi hóng Tâi, Káihòngkun nā kā i khulī bô hāu tio̍h ēsáe kā "phah lo̍hlâi"; i kóng Phelosi nāsī tī Tâioân thêngliû, tio̍h sī tiám to̍h Tâioân háikiap kio̍ksè hóeio̍htháng, Káihòngkun íking tsò hó tshionghun ê tsúnpī.

Pehgue̍h tshejī àm tsa̍ptiámgōa, Bíkok Liânpang Tsiònggīīⁿ gītiúⁿ Phelosi tshōa thoân lâi Tâioân hóngbūn, i tī Tâioân tsi̍t kang só͘ kóng ê ōe tsin iàukín. Tûliáu oló Tâioân ê bîntsú sêngtsiū kah liônghó ê tīlí, te̍kpia̍t kiôngtiāu Bíkok bē sái bē kìtit 1979 nî "Tâioân kuanhē huat" tùi Tâioân ê sênglo̍k. Kináji̍t Tiongkok pō͘ pō͘ tsìn pik, tī kunsū, kingtsè, gōakau téng kok tsânbīn táⁿap Tâioân. Tiongkok khólêng ētàng tsó͘tòng Tâioân léngsiù tshamú koktsè hōegī, tānsī in bētàng tsó͘tòng sèkài kok kok léngsiù a̍hsī jīmhô lâng lâi hóngbūn Tâioân. I lâikàu Tâioân tio̍h sī beh thoânta̍t Bíkok Kokhōe khòa tóngphài tùi Tâioân antsoân ê tsitshî, pangtsō͘ Tâioân siōng iúhāu ê tsūngó͘ hônggū. Tiôngsin khakjīn, Tâioân, kah só͘ū bîntsú kokka ê tsūiû, ittēng tio̍h siū tsuntiōng. Phelosi gītiúⁿ lâi Tâioân hóngbūn mā tsha̍kphòa "Tâioân sī Tiongkok ê tsi̍tpō͘hūn" tsit kù sèkí ê pe̍htsha̍t ōe.

  Kóngtio̍h Tiongkok, thiⁿ to̍h o͘ tsi̍t pêng. Thiaⁿtio̍h longlong ê siaⁿim, goânpún siūⁿkóng sī beh lo̍h tōa hō͘ teh tân lûikong. Siókhóa tsimtsiok thiaⁿ, tsiah tsaiiáⁿ sī Bíkok Liânpang Tsiònggīīⁿ gītiúⁿ Phelosi beh lâi Tâioân hóngbūn, Tiongkok sìkè teh si̍ttôaⁿ iánsi̍p, sī tōaphàu siótshèng ê siaⁿim beh kā Phelosi gītiúⁿ heⁿhkiaⁿ tio̍h. Khah tsimtsiok thiaⁿ, tsiah thiaⁿ tshut he sī Tiongkok tōatōa sèsè kuaⁿoân teh tôaⁿ tshàuphùi ê siaⁿ.

Lán tshimtshim kámsiā siáⁿmi̍h lóng m̄ kiaⁿ ê Phelosi gītiúⁿ lâi Tâioân hóngbūn! (220805)

Tsù, 習近平  tshiáⁿ liām Hôagí


Pe̍h-ōe-jī-pán/白話字版


《 Le̍k-sik Toán-phêng 》 Lí Lâm-hêng

  Tshim-tshim kám-siā Phe-lo-si gī-tiúⁿ lâi Tâi-oân hóng-būn!

Tshit-gue̍h tsa̍p-káu, Ing-kok 《 Kim-iông Sî-pò 》to̍k-ka pò-tō, sì-gue̍h in-ūi Bú-hàn hì-iām khak-tsín kā goân-pún beh khì A-tsiu hóng-būn hêng-thêng sóa thè-āu ê Bí-kok Liân-pang Tsiòng-gī-īⁿ gī-tiúⁿ Phe-lo-si(Nancy Pelosi), ē tī peh-gue̍h tshōa thoân khì Tâi-oân hóng-būn tián-hiān tsi-tshî, i ē sī 25 nî lâi koh ū tsi̍t ūi Bí-kok Liân-pang Tsiòng-gī-īⁿ gī-tiúⁿ khì hóng-būn Tâi-oân.

  Tshit-gue̍h jī-káu, Phe-lo-si gī-tiúⁿ khé-têng tsêng lâi A-tsiu liáu-āu, Tiong-kok kâng tsi̍t ji̍t tio̍h huat-pò͘ hâng-hêng kéng-kò, tshit-gue̍h saⁿ-tsa̍p ē tī Hok-kiàn Pêⁿ-thâm tsúi-e̍k tsip-hêng si̍t tôaⁿ siā-kik hùn-liān, Pêⁿ-thâm sī Tâi-oân hái-kiap siōng e̍h ê só͘-tsāi, sī-ui bī tsa̍p-tsiok. Peh-gue̍h tshe-it thiaⁿ-kóng Phe-lo-si gī-tiúⁿ tshe-jī ē kàu Tâi-oân, Tiong-kok Hái-sū-kio̍k huat-pò͘ hâng-hêng kéng-kò, peh-gue̍h tshe-jī ē tī Lâm-hái pō͘-hūn hái-e̍k tsìn-hêng "kun-sū hùn-liān". Thiⁿ-tin,Liâu-lêng, Hái-lâm Hái-sū-kio̍k tâng-pō͘ huat-tshut kun-sū ián-si̍p hâng-hêng kéng-kò, Tiong-kok tsin-tsiàⁿ ū kun-sū hôe-èng.

  Tshit-gue̍h jī-peh, Bí-kok tsóng-thóng Biden kah Tiong-kok kok-ka tsú-sik習近平 jia̍t-sòaⁿ kóng-ōe tiong, 習近平 tsú-se̍k kéng-kò Bí-kok, sńg hóe-- ê it-tēng ē ka-kī sio-- tio̍h. Tiong-kok kuaⁿ-hong mûi-thé ê kéng-kò tsi̍t piàn pí tsi̍t piàn khah pháiⁿ. Tshit-gue̍h jī-la̍k, Tiong-kok Kok-hông-pō͘ huat-giân-jîn Thâm Khik-hui piáu-sī, Tiong hong iau-kiû Bí hong í si̍t-tsè hêng-tōng lí-hêng put tsi-tshî "Tâi-to̍k" ê sêng-lo̍k, bē sái an-pâi Phe-lo-si hóng Tâi. Peh-gue̍h tshe-it, Tiong-kok Gōa-kau-pō͘ kéng-kò Phe-lo-si nā khì Tâi-oân hóng-būn ē hiō-kó giâm-tiōng, Kái-hòng-kun bē tiām-tiām tsē leh-hia m̄-koán. Tsêng Khoân-kiû Sî-pò tsóng-pian-tsi̍p Ô͘ Siah-tsìn tī "Bî pua̍h" kah “Twitter” téng-bīn tōa-siaⁿ kóng siat-sú Bí-kun tsiàn-ki nā hō͘-sàng Phe-lo-si hóng Tâi, Kái-hòng-kun nā kā i khu-lī bô hāu tio̍h ē-sáe kā "phah-- lo̍h-lâi"; i kóng Phe-lo-si nā-sī tī Tâi-oân thêng-liû, tio̍h sī tiám to̍h Tâi-oân hái-kiap kio̍k-sè hóe-io̍h-tháng, Kái-hòng-kun í-king tsò hó tshiong-hun ê tsún-pī.

Peh-gue̍h tshe-jī àm tsa̍p-tiám-gōa, Bí-kok Liân-pang Tsiòng-gī-īⁿ gī-tiúⁿ Phe-lo-si tshōa thoân lâi Tâi-oân hóng-būn, i tī Tâi-oân tsi̍t kang só͘ kóng ê ōe tsin iàu-kín. Tû-liáu o-ló Tâi-oân ê bîn-tsú sêng-tsiū kah liông-hó ê tī-lí, te̍k-pia̍t kiông-tiāu Bí-kok bē sái bē kì-tit 1979 nî "Tâi-oân kuan-hē huat" tùi Tâi-oân ê sêng-lo̍k. Kin-á-ji̍t Tiong-kok pō͘ -pō͘ tsìn pik, tī kun-sū, king-tsè, gōa-kau téng kok tsân-bīn táⁿ-ap Tâi-oân. Tiong-kok khó-lêng ē-tàng tsó͘-tòng Tâi-oân léng-siù tsham-ú kok-tsè hōe-gī, tān-sī in bē-tàng tsó͘-tòng sè-kài kok kok léng-siù a̍h-sī jīm-hô lâng lâi hóng-būn Tâi-oân. I lâi-kàu Tâi-oân tio̍h sī beh thoân-ta̍t Bí-kok Kok-hōe khòa tóng-phài tùi Tâi-oân an-tsoân ê tsi-tshî, pang-tsō͘ Tâi-oân siōng iú-hāu ê tsū-ngó͘ hông-gū. Tiông-sin khak-jīn, Tâi-oân, kah só͘-ū bîn-tsú kok-ka ê tsū-iû, it-tēng tio̍h siū tsun-tiōng. Phe-lo-si gī-tiúⁿ lâi Tâi-oân hóng-būn mā tsha̍k-phòa "Tâi-oân sī Tiong-kok ê tsi̍t-pō͘-hūn" tsit kù sè-kí ê pe̍h-tsha̍t ōe.

  Kóng-tio̍h Tiong-kok, thiⁿ to̍h o͘ tsi̍t pêng. Thiaⁿ-tio̍h long-long ê siaⁿ-im, goân-pún siūⁿ-kóng sī beh lo̍h tōa hō͘ teh tân lûi-kong. Sió-khóa tsim-tsiok thiaⁿ, tsiah tsai-iáⁿ sī Bí-kok Liân-pang Tsiòng-gī-īⁿ gī-tiúⁿ Phe-lo-si beh lâi Tâi-oân hóng-būn, Tiong-kok sì-kè teh si̍t-tôaⁿ ián-si̍p, sī tōa-phàu sió-tshèng ê siaⁿ-im beh kā Phe-lo-si gī-tiúⁿ heⁿh-kiaⁿ tio̍h. Khah tsim-tsiok thiaⁿ, tsiah thiaⁿ tshut he sī Tiong-kok tōa-tōa sè-sè kuaⁿ-oân teh tôaⁿ tshàu-phùi ê siaⁿ.

Lán tshim-tshim kám-siā siáⁿ-mi̍h lóng m̄ kiaⁿ ê Phe-lo-si gī-tiúⁿ lâi Tâi-oân hóng-būn! (220805)

Tsù, 習近平  tshiáⁿ liām Hôa-gí
七月十九,英國《金融時報》獨家報導,四月因為武漢肺炎確診kā原本beh去亞洲訪問行程sóa退後ê美國聯邦眾議院議長Phe-lo-si(Nancy Pelosi),ētī八月tshōa團去台灣訪問展現支持,伊ē是25年來koh有一位美國聯邦眾議院議長去訪問台灣。

 七月二九,Phe-lo-si議長啟程前來亞洲了後,中國仝一日tio̍h發布航行警告,七月三十ētī福建平潭水域執行實彈射擊訓練,平潭是台灣海峽上e̍hê所在,示威味十足。八月初一聽講Phe-lo-si議長初二ē到台灣,中國海事局發布航行警告,八月初二ētī南海部分海域進行「軍事訓練」。天津、遼寧、海南海事局同步發出軍事演習航行警告,中國真正有軍事回應。

 七月二八,美國總統Biden kah中國國家主席習近平熱線講話中,習近平主席警告美國:sńg火ê一定ē家己燒tio̍h。中國官方媒體ê警告一遍比一遍khah pháiⁿ。七月二六,中國國防部發言人譚克非表示,中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」ê承諾,bē sái安排Phe-lo-si訪台。八月初一,中國外交部警告Phe-lo-si若去台灣訪問會後果嚴重,解放軍bētiāmtiām坐leh-hia m̄管。前環球時報總編輯胡錫進tī「微博」kah“Twitter”頂面大聲講設使美軍戰機若護送Phe-lo-si訪台,解放軍若kā伊驅離無效tio̍hē-sáikā「拍落來」;伊講Phe-lo-si若是tī台灣停留,tio̍h是點to̍h台灣海峽局勢火藥桶,解放軍已經做好充分ê準備。

八月初二暗十點外,美國聯邦眾議院議長Phe-lo-si tshōa團來台灣訪問,伊tī台灣一工所講ê話真要緊。除了o-ló台灣ê民主成就kah良好ê治理,特別強調美國bē sái bē記得1979年「台灣關係法」對台灣ê承諾。今á日中國步步進迫,tī軍事、經濟、外交等各層面打壓台灣。中國可能ē-tàng阻擋台灣領袖參與國際會議,但是in bē-tàng阻擋世界各國領袖a̍h是任何人來訪問台灣。伊來到台灣tio̍h是beh傳達美國國會跨黨派對台灣安全ê支持,幫助台灣上有效ê自我防禦。重新確認,台灣、kah所有民主國家ê自由,一定tio̍h受尊重。Phe-lo-si議長來台灣訪問mā戳破「台灣是中國ê一部分」tsit句世紀ê白賊話。

 講tio̍h中國,天to̍h烏一pêng。聽tio̍h long-longê聲音,原本想講是beh落大雨teh tân雷公。小khóa- tsim-tsiok聽,才知影是美國聯邦眾議院議長Phe-lo-si beh來台灣訪問,中國四界teh實彈演習,是大砲小銃ê聲音beh kā Phe-lo-si議長嚇驚tio̍h。Khah tsim-tsiok聽,才聽出he是中國大大細細官員teh彈臭屁ê聲。

咱深深感謝啥物lóng m̄驚êPhe-lo-si議長來台灣訪問! (220805)

註:習近平 請唸華語