綠色短評【前期文章索引】

英國首相選舉政見,suah變作反中言論比賽!2022.08.07

tsūiû sèkài ingkai ùi Gôlô ji̍ptshim O͘khiklân tittio̍h kàuhùn, Liântshiú hia̍ptsō͘ Tâioân ētàng tsūōe /tsū-iû sè-kài ing-kai ùi Gô-lô ji̍p-tshim O͘-khik-lân tit-tio̍h kàu-hùn, Liân-tshiú hia̍p-tsō͘ Tâi-oân ē-tàng tsū-ōe, /自由世界應該ùi俄羅入侵烏克蘭吸取教訓,聯手協助台灣ē-tàng自衛

台灣音樂家鮑恆毅ê風骨!2022.07.31

Tsitsìlâng nāsī ū kihōe kiàntsèng tio̍h Tâi Tik kiànkau, tsúnkóng bô jīmhô pòsiúⁿ, mā huaⁿhí beh khì tàu puaⁿ íá, tàu giâ phó͘kè /Tsit-sì-lâng nā-sī ū ki-hōe kiàn-tsèng tio̍h Tâi Tik kiàn-kau, tsún-kóng bô jīm-hô pò-siúⁿ, mā huaⁿ-hí beh khì tàu puaⁿ í-á, tàu giâ phó͘-kè /Tsit世人若是有機會見證tio̍h台德建交,準講無任何報償,mā 歡喜beh去鬥搬椅á、鬥夯譜架

人,是按怎bē-sái哭?2022.07.24

Bēngtsú kóng, bô tsûpi liânbín sim ê, m̄ sī lâng. /Bēng-tsú kóng, bô tsû-pi liân-bín sim ê, m̄ sī lâng. /孟子講,無慈悲憐憫心ê,m̄是人。

蘇格蘭beh koh獨立公投,想起台灣!2022.07.17

Tâioân tsū lâi m̄bat kah Tionghôa Jînbîn Kiōnghôkok ha̍p tsòhóe kòe, goânpún tio̍h m̄bat ha̍p tsòhóe ê nn̄gê kokka, sī beh ántsóaⁿ hunlia̍t tshutkhì leh? /Tâi-oân tsū lâi m̄-bat kah Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ha̍p tsò-hóe kòe, goân-pún tio̍h m̄-bat ha̍p tsò-hóe ê nn̄g-ê kok-ka, sī beh án-tsóaⁿ hun-lia̍t tshut-khì leh? /台灣自來m̄-bat kah中華人民共和國合做夥過,原本tio̍h m̄-bat合做夥ê兩个國家,是beh按怎分裂出去咧?

柯文哲市長,阮ê錢你kā阮the̍h去tó?2022.07.10

Tâipaktshī lāulâng hoklī siongkuan ê ūsoàn ta̍k nî teh tsēngka, tānsī tn̂gtsiàu ho̍kbū, lāulâng ua̍htāng kutiám, lāulâng hoklī pò͘tiám ê ūsoàn lóngtsóng tòthèlu /Tâi-pak-tshī lāu-lâng hok-lī siong-kuan ê ū-soàn ta̍k nî teh tsēng-ka, tān-sī tn̂g-tsiàu ho̍k-bū, lāu-lâng ua̍h-tāng ku-tiám, lāu-lâng hok-lī pò͘-tiám ê ū-soàn lóng-tsóng tò-thè-lu /台北市老人福利相關ê預算逐年teh增加,但是長照服務、老人活動據點、老人福利佈點ê預算lóng總倒退lu

中國beh koh thǹg褲圍海!?2022.07.03

óa Tiongkok lio̍ktē 12 háilí lāi ê háie̍k, kah óa Tâioân 12 háilí lāi ê háie̍k ígōa ê Tâioân Háikiap, lóngtsóng sī "kong hái ". /óa Tiong-kok lio̍k-tē 12 hái-lí lāi ê hái-e̍k, kah óa Tâi-oân 12 hái-lí lāi ê hái-e̍k í-gōa ê Tâi-oân Hái-kiap, lóng-tsóng sī "kong- hái ". /倚中國陸地12海里內ê海域,kah倚台灣12海里內ê海域以外ê台灣海峽,lóng總是「公海」

馬英九án-ne péng烏作白!2022.06.28

Má Ingkiú tī Tâioân "put tsūiû ê bîntsú" tiong ua̍h kah tsiahni̍h thòngkhó͘, putjû îbîn Pakkiaⁿ, tsò tsi̍tê Tiongkok Tsènghia̍p Hùtsúse̍k /Má Ing-kiú tī Tâi-oân "put tsū-iû ê bîn-tsú" tiong ua̍h kah tsiah-ni̍h thòng-khó͘, put-jû î-bîn Pak-kiaⁿ, tsò tsi̍t-ê Tiong-kok Tsèng-hia̍p Hù-tsú-se̍k /馬英九tī台灣「不自由ê民主」中活kah tsiah-ni̍h痛苦,不如移民北京,做一个中國政協副主席

謠言kah言論自由ná ē分bē清楚?2022.06.19

siūⁿ bē kàu tsit tsióng pikio̍k kah íāu ê gíná, ē tsiâⁿtsoh lāṳông lôngtiûⁿ sòaⁿpò kiaⁿhiâⁿ ê tsâiliāu. /siūⁿ bē kàu tsit tsióng pi-kio̍k kah í-āu ê gín-á, ē tsiâⁿ-tsoh lāi-iông lông-tiûⁿ sòaⁿ-pò kiaⁿ-hiâⁿ ê tsâi-liāu. /想bē到tsit種悲劇kah以後ê gín-á,ē成作內容農場散播驚惶ê材料

出兵保護台灣,拜登總統是表明決心!2022.06.12

I hit tongsî hō͘ Gôlô tsóngthóng 浮丁siuⁿtsē líiû khì hoâigî Bíkok tùi 烏克蘭ê tsitshî la̍tthâu. Só͘í i tsit piàn ài tùi Tiongkok Xíjìnpíng tsúse̍k kóng tshingtshó. /I hit tong-sî hō͘ Gô-lô tsóng-thóng 浮丁siuⁿ-tsē lí-iû khì hoâi-gî Bí-kok tùi 烏克蘭ê tsi-tshî la̍t-thâu. Só͘-í i tsit piàn ài tùi Tiong-kok Xíjìnpíng tsú-se̍k kóng tshing-tshó. /伊hit當時hō͘俄羅總統浮丁siuⁿtsē理由去懷疑美國對烏克蘭ê支持力頭。所以伊tsit遍愛對中國習近平主席講清楚。

俄羅做賊,koh teh喝掠賊!2022.06.05

" Pakiok" sêngoân kok ū 30 ê. Pakiok kunsū khaitsi tsiàm sèkài kokhông khaitsi ê 70% ísiōng. /" Pak-iok" sêng-oân kok ū 30 ê. Pak-iok kun-sū khai-tsi tsiàm sè-kài kok-hông khai-tsi ê 70% í-siōng. /「北約」成員國有30个。北約軍事開支佔世界國防開支ê70%以上。

獨裁者kám有影陰魂不散?2022.05.29

1972 nî si̍tsi kàigiâmlēng tìsú Huilu̍tpin tāiiok ū 3 bān 4 tshing gōalâng tsosiū khokhêng, 3,240 lâng hông tshèngsat , 7 bān lâng hông lia̍hkhì kuaiⁿ. /1972 nî si̍t-si kài-giâm-lēng tì-sú Hui-lu̍t-pin tāi-iok ū 3 bān 4 tshing gōa-lâng tso-siū khok-hêng, 3,240 lâng hông tshèng-sat , 7 bān lâng hông lia̍h-khì kuaiⁿ. /1972年實施戒嚴令致使菲律賓大約有3萬4千外人遭受酷刑,3,240人hông銃殺,7萬人hông掠去關。

中國ê「孔子學院」m̄-thang學!2022.05.22

Tsiahê "Κhóngtsú ha̍kīⁿ" lóng kah Κhóngtsú bô kuanhē. I lóng sèⁿ Kiōng. Tsiàu 習近平 ê kónghuat in lóng sèⁿ Tóng. /tsiah-ê "Κhóng-tsú ha̍k-īⁿ" lóng kah Κhóng-tsú bô kuan-hē. In lóng sèⁿ Kiōng. Tsiàu 習近平 ê kóng-huat in lóng sèⁿ Tóng. /Tsiah-ê「孔子學院」lóng kah孔子無關係。In lóng姓共。照習近平ê講法in lóng姓黨。

值得咱尊敬ê澤連斯基總統!2022.05.15

/tsiàntsing po̍khuat liáu, in nn̄g lâng sûisî ta̍tsêng hôkái, tī kokkî ēbīn thoânkiat khílâi. Lán mā ū tī tiānsī pòtō tiong khòaⁿtio̍h tsêng tsóngthóng Piattò͘ Poroshenko tsoânhù bútsong, giâ tshèng teh póūi kokka ê kiàⁿthâu. /tsiàn-tsing po̍k-huat liáu, in nn̄g lâng sûi-sî ta̍t-sêng hô-kái, tī kok-kî ē-bīn thoân-kiat khí-lâi. Lán mā ū tī tiān-sī pò-tō tiong khòaⁿ-tio̍h tsêng tsóng-thóng Piat-tò͘ Poroshenko tsoân-hù bú-tsong, giâ tshèng teh pó-ūi kok-ka ê kiàⁿ-thâu. /戰爭爆發了,in兩人隨時達成和解,tī國旗下面團結起來。咱mā有tī電視報導中看tio̍h前總統彼得‧波羅申科全副武裝,夯銃teh保衛國家ê鏡頭。

聽tio̍h「你是我ê一部分。」確實ē hông驚!2022.05.08

/Tionghôa Jînbîn Kiōnghôkok tsū 1949 nî tsa̍pgue̍h tsheit kiànkok kàu taⁿ, ū tó tsi̍t kang, tó tsi̍t sî, tó tsi̍t hun, tó tsi̍t bió thóngtī kòe Tâioân? /Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok tsū 1949 nî tsa̍p-gue̍h tshe-it kiàn-kok kàu taⁿ, ū tó tsi̍t kang, tó tsi̍t sî, tó tsi̍t hun, tó tsi̍t bió thóng-tī kòe Tâi-oân? /中華人民共和國自1949年十月初一建國到taⁿ,有tó一工、tó一時、tó一分、tó一秒統治過台灣?

賊khah惡人2022.05.01

kènghong nā mài līiōng kongkoânle̍k tso͘tsit hoāntsōe, i ê pō͘hā ná ē ū pōle̍k huatsing leh? /kèng-hong nā mài lī-iōng kong-koân-le̍k tso͘-tsit hoān-tsōe, i ê pō͘-hā ná ē ū pō-le̍k huat-sing leh? /警方若mài利用公權力組織犯罪,伊ê部下ná ē有暴力發生leh?

有人bē-giàn姓蔣,有人足hèng!2022.04.24

Tng i khòaⁿtio̍h taⁿthâu khílâi ê Tsiuⁿ Hàutsû móabīn ê ba̍ksái, kóaⁿkín kā hû khí lâi, kā lám tiâutiâu, kui bīn lóng sī ba̍ksái ê Ńg Bítu kóng, m̄ hó koh khàu, m̄ hó koh khàu, góa jīn lí tsoh siótī. /Tng i khòaⁿ-tio̍h taⁿ-thâu khí-lâi ê Tsiuⁿ Hàu-tsû móa-bīn ê ba̍k-sái, kóaⁿ-kín kā hû--khí-lâi, kā lám tiâu-tiâu, kui bīn lóng sī ba̍k-sái ê Ńg Bí-tu kóng, m̄ hó koh khàu, m̄ hó koh khàu, góa jīn lí tsoh sió-tī. /當伊看tio̍h taⁿ頭起來ê章孝慈滿面ê目屎,趕緊kā扶起來,kā攬tiâu-tiâu,歸面lóng是目屎ê阮美姝講:m̄好koh哭,m̄好koh哭,我認你作小弟。

中國khiā koân山看馬相that。有巧!2022.04.17

Pài Ting te̍kpia̍t huanhù Tiongkok tsua̍ttùi bē sái kunoān Gôlô, nā ûihoán ē siūtio̍h giâmle̍k ê tsètshâi. /Pài Ting te̍k-pia̍t huan-hù Tiong-kok tsua̍t-tùi bē sái kun-oān Gô-lô, nā ûi-hoán ē siū-tio̍h giâm-le̍k ê tsè-tshâi. /拜登特別吩咐中國絕對bē使軍援俄羅,若違反ē受tio̍h嚴勵ê制裁。

一個有良心ê中國人tī烏克蘭發聲!2022.04.10

Lín ū kiáⁿjî bô? Siatsú lí ê kiáⁿjî tī tsiàntiûⁿ, lí kám ē kā i kah in pēbú îit liânlo̍k ê hongsik tshiattn̄g? /Lín ū kiáⁿ-jî bô? Siat-sú lí ê kiáⁿ-jî tī tsiàn-tiûⁿ, lí kám ē kā i kah in pē-bú î-it liân-lo̍k ê hong-sik tshiat-tn̄g? /恁有父母無?恁有子女無?設使你ê子女tī戰場,你kámēkā伊kah in父母唯一連絡ê方式切斷?

直直講台灣疫情死800 gōa人。有夠三八!2022.04.03

Hiangkáng tsohlē, jînkháu 748 bān, Tâioân lâng kháu sī in ê 3.2 pōe, kàu saⁿgue̍h tsa̍pgō͘ ûitsí, Hiangkáng e̍ktsêng síbông jînsò͘ sī 4,847 kòjîn /Hiang-káng tsoh-lē, jîn-kháu 748 bān, Tâi-oân lâng kháu sī in ê 3.2 pōe, kàu saⁿ-gue̍h tsa̍p-gō͘ ûi-tsí, Hiang-káng e̍k-tsêng sí-bông jîn-sò͘ sī 4,847 kò-jîn /香港作例,人口748萬、台灣人口是in ê 3.2倍,到三月十五為止,香港疫情死亡人數是4,847個人

咱聽tio̍h有良心koh有勇氣ê中國人ê聲音!2022.03.27

góa kîkiû hiahê giâ tshèng tàu tshèngbóe to ê tùite̍k tsiá /kā tùihong kóngtshut lín kakī bútshin ê miâ, bó͘kiáⁿ ê miâ /góa kî-kiû hiah-ê giâ tshèng tàu tshèng-bóe to ê tùi-te̍k tsiá /kā tùi-hong kóng-tshut lín ka-kī bú-tshin ê miâ, bó͘-kiáⁿ ê miâ /我祈求hiah-ê夯銃鬥銃尾刀ê對敵者/kā對方講出恁家己母親ê名,某子ê名

M̄是ta̍k个人lóng足ài戰爭相刣!2022.03.20

Gôlô púnkok kok siâⁿtshī ū kúitshing kúibān bîntsiòng bôkoán kéngtshat ê uihia̍p, kiâⁿtsiūⁿ kethâu khònggī kokka kuntūi huattōng tsiàntsing, tōasiaⁿ huah "bô ài, bô ài tsiàntsing!" / Gô-lô pún-kok kok siâⁿ-tshī ū kúi-tshing kúi-bān bîn-tsiòng bô-koán kéng-tshat ê ui-hia̍p, kiâⁿ-tsiūⁿ ke-thâu khòng-gī kok-ka kun-tūi huat-tōng tsiàn-tsing, tōa-siaⁿ huah "bô ài, bô ài tsiàn-tsing!" /俄羅本國各城市有幾千幾萬民眾無管警察ê威脅,行上街頭抗議國家軍隊發動戰爭,大聲喝「無ài,無ài戰爭!」

連日清教授,台灣人永遠數念你!2022.03.13

/Tējī tshù Sèkài Tāitsiàn āu tsho͘kî, Tâioân jînkháu tāiiok ū 600 bān, tongsî tio̍h kòe Malaria ê lâng ū 120 bān /Tē-jī tshù Sè-kài Tāi-tsiàn āu tsho͘-kî, Tâi-oân jîn-kháu tāi-iok ū 600 bān, tong-sî tio̍h kòe Malaria ê lâng ū 120 bān /第二次世界大戰後初期,台灣人口大約有600萬,當時tio̍h過Malaria ê人有120萬

完全民主ê國家,人民有練siáu話ê自由!2022.03.06

《 Kingtsèha̍kjîn 》 kongpò͘ 2021 tsoân sèkài bîntsú tsísò͘, Tâioân sī "oântsoân bîntsú" ê kokka, hiônghiông kā Má Ingkiú siàn tshùiphóe, sèkan ná ū siáⁿmi̍h "put tsūiû ê bîntsú"! /《 King-tsè-ha̍k-jîn 》 kong-pò͘ 2021 tsoân sè-kài bîn-tsú tsí-sò͘, Tâi-oân sī "oân-tsoân bîn-tsú" ê kok-ka, hiông-hiông kā Má Ing-kiú siàn tshùi-phóe, sè-kan ná ū siáⁿ-mi̍h "put tsū-iû ê bîn-tsú" /《經濟學人》公布2021全世界民主指數,台灣是「完全民主」ê國家,雄雄kā馬英九煽嘴phóe:世間ná有啥物「不自由ê民主」!

聽孝呆講tsit款戇話!2022.02.27


Tsintsiàⁿ ê hàutai kiaⁿlâng m̄tsaiiáⁿ i gōng, kāngkhoán ê gōng ōe ē kóng liáu kohtsài kóng. /Tsin-tsiàⁿ ê hàu-tai kiaⁿ-lâng m̄-tsai-iáⁿ i gōng, kāng-khoán ê gōng ōe ē kóng liáu koh-tsài kóng /真正ê孝呆驚人m̄知影伊戇,仝款ê戇話會講了koh再講。

叛亂團體beh ná有啥物外交部發言人?2022.02.20

bôkoán sī Lio̍kúihōe á·sī Tiongkok Kokbîntóng, lóng sī ēng sinsū ê khùikháu teh tùi thó͘húi kóngōe, nátshiūⁿ bángá tèng gûkak /bô-koán sī Lio̍k-úi-hōe á-·sī Tiong-kok Kok-bîn-tóng, lóng sī ēng sin-sū ê khùi-kháu teh tùi thó͘-húi kóng-ōe, ná-tshiūⁿ báng-á tèng gû-kak /無管是陸委會á是中國國民黨,lóng是用紳士ê氣口teh對土匪講話,ná像蠓á叮牛角

台北市議會tsit條預算「凍」(tòng)了tsiâⁿ讚!2022.02.13

"siang siâⁿ lūntôaⁿ" kípān hiah tsē nî, kòikhì lóng m̄bat santû kòe tsi̍tkak gîn ê ūsoàn /"siang siâⁿ lūn-tôaⁿ" kí-pān hiah tsē nî, kòe-khì lóng m̄-bat san-tû kòe tsi̍t-kak gîn ê ū-soàn /「雙城論壇」舉辦hiah tsē年,過去lóng m̄-bat刪除過一角銀ê預算

方芳tsit款ê無人情狗!2022.02.06

gējîn Tshingpahhūi ánne, sing hòngkhì Tâioân koktsik, tsiah ētàng the̍h tio̍h "Tiongkok kongbîn sinhūntsèng", tshintshiūⁿ 方芳 ánne bô sitkhì Tâioân koktsik, tongjiân iáu ētàng tńglâi Tâioân hiáng ēng kiānpókhah. /gē-jîn Tshing-pah-hūi án-ne, sing hòng-khì Tâi-oân kok-tsik, tsiah ē-tàng the̍h tio̍h "Tiong-kok kong-bîn sin-hūn-tsèng", tshin-tshiūⁿ 方芳 án-ne bô sit-khì Tâi-oân kok-tsik, tong-jiân iáu ē-tàng tńg-lâi Tâi-oân hiáng ēng kiān-pó-khah /藝人千百惠án-ne,先放棄台灣國籍,才ē-tàng the̍h tio̍h「中國公民身份證」,親像方芳án-ne無失去台灣國籍,當然猶ētàng轉來台灣享用健保卡。

林靜儀贏了足súi氣,林昶佐終結惡罷!2022.01.30

Gân Khuanhêng tshò tsāi tsia̍hkín lòngphòa óaⁿ, i ê siàⁿmi̍h khangáphāng, ū·ê bô·ê mā lóng hông iahiah tshut· lâi. /Gân Khuan-hêng tshò tsāi tsia̍h-kín lòng-phòa óaⁿ,i ê siàⁿ-mi̍h khang-á-phāng, ū·ê bô·ê mā lóng hông iah-iah tshut· lâi. /顏寛恒錯在食緊弄破碗,伊ê siàⁿ物孔á縫、有ê無ê mā lóng hông iah-iah出來

腹肚iau是犯tio̍h啥物罪?2022.01.23

kanta tòa tī Sean ê lâng tsiah tsaiiáⁿ Sean teh nāu kihng /kan-ta tòa tī Se-an ê lâng tsiah tsai-iáⁿ Se-an teh nāu ki-hng /kan-ta tòa tī西安ê人才知影西安teh鬧飢荒

「漢奸」是siáⁿ-mi̍h碗糕?2022.01.16

Kiànnā ûipōe in ê līik ê lâng lóng kiò tsoh “漢奸” /Kiàn-nā ûi-pōe in ê lī-ik ê lâng lóng kiò tsoh “漢奸” /見若違背in ê利益ê人lóng叫作「漢奸」

中國國民黨kā四大公投舞亂去!2022.01.09

/Tiongkok Kokbîntóng bô ánne tsò, in itti̍t tsiamtùi lâng m̄ sī tsiamtùi sū. /Tiong-kok Kok-bîn-tóng bô án-ne tsò, in it-ti̍t tsiam-tùi lâng m̄ sī tsiam-tùi sū. /中國國民黨無án-ne做,in一直針對人m̄是針對事

四大公投過了,ta̍k个tio̍h koh加油2022.01.02

kongtâu bô siáng su siáng iâⁿ ê būntê, tsíū kokka bīlâi beh ántsóaⁿ kiâⁿ ê būntê /kong-tâu bô siáng su siáng iâⁿ ê būn-tê, tsí-ū kok-ka bī-lâi beh án-tsóaⁿ kiâⁿ ê būn-tê /公投無siáng輸siáng贏ê問題,只有國家未來beh按怎行ê問題

抵制北京冬奧,咱政府敢ē使無出聲?2021.12.26


Tétsè Òūnhōe pun tsoh saⁿ kip, siōng giâmtiōng·ê sī tsoânbīn tétsè,Siōng kài khin ê tio̍h sī Bíkok tsit piàn tsháitshú ê gōakau tétsè. /Té-tsè Ò-ūn-hōe pun tsoh saⁿ kip, siōng giâm-tiōng-·ê sī tsoân-bīn té-tsè, Siōng kài khin ê tio̍h sī Bí-kok tsit piàn tshái-tshú ê gōa-kau té-tsè. /抵制奧運會分作三級,上嚴重ê是全面抵制,上kài輕ê tio̍h是美國tsit遍採取ê外交抵制。

2021.12.25

習近平現講現làu氣!2021.12.19

Tngbīn kā Xíjìnpíng thuh tshàu, oântsoân bô hō͘ Xíjìnpíng bīntsú. /Tng-bīn kā Xíjìnpíng thuh- tshàu, oân-tsoân bô hō͘ Xíjìnpíng bīn-tsú. /當面kā習近平thuh-臭,完全無hō͘習近平面子。

中國對台灣án-ne統戰,笑死人!2021.12.12

/Tiongkok nā beh tùi Tâioân thóngtsiàn, kóngtio̍h tsîⁿ tio̍h tsin iànkhì, tsha lán hiah tsē iā káⁿ kóng tsîⁿ. /Tiong-kok nā beh tùi Tâi-oân thóng-tsiàn, kóng-tio̍h tsîⁿ tio̍h tsin iàn-khì, tsha lán hiah tsē iā káⁿ kóng tsîⁿ /中國nābeh對台灣統戰,講tio̍h錢tio̍h真iàn氣,差咱hiah tsē也敢講錢。

Beh偏(phiⁿ)人,m̄ hông偏,敢會通?2021.12.05


/Tâioân ū tāitsì, ta̍kê hibāng Bíkok kah Ji̍tpún ê tshingliân hùtshut sianhueh sīmtsì seⁿmiā ê tāikè lâi sio thīn /Tâi-oân ū tāi-tsì, ta̍k-ê hi-bāng Bí-kok kah Ji̍t-pún ê tshing-liân hù-tshut sian-hueh sīm-tsì seⁿ-miā ê tāi-kè lâi sio thīn /台灣有tāi-tsì,ta̍k个希望美國kah日本ê青年付出鮮血甚至生命ê代價來相thīn

背siáⁿ-mih祖?叛siáⁿ-mih宗?2021.11.28

tsoân sèkài ê lâng nā kóngtio̍h "tāilio̍k", khólêng sī kóng Huitsiu tāilio̍k, Autsiu tāilio̍k ahsī Pakbítsiu tāilio̍k. Tsoân sèkài bô tsi̍tê kokka ê miâ kiò tsoh "tāilio̍k" /tsoân sè-kài ê lâng nā kóng-tio̍h "tāi-lio̍k", khó-lêng sī kóng Hui-tsiu tāi-lio̍k, Au-tsiu tāi-lio̍k ah-sī Pak-bí-tsiu tāi-lio̍k. Tsoân sè-kài bô tsi̍t-ê kok-ka ê miâ kiò tsoh "tāi-lio̍k". /因為全世界ê人若講tio̍h「大陸」,可能是講非洲大陸、歐洲大陸ah是北美洲大陸。全世界無一個國家ê名叫作「大陸」。

掛嘴am實在足要緊!2021.11.21

"Kuaⁿ tōa ha̍kbūn tōa " ê simthài m̄ sī Kua tshītiúⁿ ê tsuanlī /"Kuaⁿ tōa ha̍k-būn tōa " ê sim-thài m̄ sī Kua tshī-tiúⁿ ê tsuan-lī /「官大學問大」ê心態m̄是柯市長ê專利

國、共兩黨kám一定tio̍h配合kah tsiah-ni̍h bā?2021.11.14

Thiangôjiông kikbēng kàu lán kok Iápikha̍p Ha̍kūn, Tâioân, Czets kah Slovakia kín bi̍t sioliân, kāngkhoán khatbōng tsūiû, jînkoân kah huat tī. /Thian-gô-jiông kik-bēng kàu lán kok Iá-pik-ha̍p Ha̍k-ūn, Tâi-oân, Czets kah Slovakia kín bi̍t sio-liân, kāng-khoán khat-bōng tsū-iû, jîn-koân kah huat- tī. /天鵝絨革命到咱國野百合學運,台灣、捷克kah斯洛伐克緊密相連,仝款渴望自由、人權kah法治

Tsit遍惡罷成功,台灣人náē-sái無覺醒!2021.11.07

Tsit piàn ê pābián ēsái kóng sī tsi̍t tiûⁿ tōa ap sè, kiông phah jio̍k, ok khi siān, oântsoân bô kongpêⁿ ê pābián. /Tsit piàn ê pā-bián ē-sái kóng sī tsi̍t tiûⁿ tōa ap sè, kiông phah jio̍k, ok khi siān, oân-tsoân bô kong-pêⁿ ê pā-bián. /Tsit遍ê罷免ē-sái講是一場大壓細、強phah弱、惡欺善,完全無公平ê罷免。

台灣ê前途當然是由全體台灣人決定!2021.10.31

Tionghôa Bînkok kah Tionghôa Jînbîn Kiōnghôkok hō͘ put lēsio̍k, ìsù tio̍h sī kóng goán tsūliáu m̄bat thóngtī kòe lín, lín mā tsūliáu m̄bat thóngtī kòe goán. /Tiong-hôa Bîn-kok kah Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hō͘ put lē-sio̍k, ì-sù tio̍h sī kóng goán tsū-liáu m̄-bat thóng-tī kòe lín, lín mā tsū-liáu m̄-bat thóng-tī kòe goán. /中華民國kah中華人民共和國互不隸屬(lē-sio̍k),意思tio̍h是講阮自了m̄-bat統治過lín,lín mā自了m̄-bat統治過阮。

中國國民黨tsit-ê溜尾á政黨!2021.10.24

Tsiahni̍h bôtit tóngoân tsitshî, tsit khoán ê tóngtsúse̍k beh ná ū khólêng tī 2024 nî tsóngthóng tōasoán soán iâⁿ, tittio̍h tsèngkoân leh? /Tsiah-ni̍h bô-tit tóng-oân tsi-tshî, tsit khoán ê tóng-tsú-se̍k beh ná ū khó-lêng tī 2024 nî tsóng-thóng tōa-soán soán iâⁿ, tit-tio̍h tsèng-koân leh? /Tsiah-ni̍h無得黨員支持,tsit款ê黨主席beh ná有可能tī 2024年總統大選選贏、得tio̍h政權咧?

到底siáⁿ人幾十年不長進,永遠「逢中必反」?2021.10.17

Tsu Li̍plûn pháiⁿ simkuaⁿ, thiautî kā "Tiongkok kiōngsántóng"( Τiongkiōng) kóng tsoh "Tiongkok" kántshing tsoh "Tiong". Lán ná·sī "hoán Tiongkok"? Lán hoán·ê sī "Tiongkok kiōngsántóng"( Τiongkiōng). /Tsu Li̍p-lûn pháiⁿ sim-kuaⁿ, thiau-tî kā "Tiong-kok kiōng-sán-tóng"( Τiong-kiōng) kóng tsoh "Tiong-kok" kán-tshing tsoh "Tiong". Lán ná-·sī "hoán Tiong-kok"? Lán hoán-·ê sī "Tiong-kok kiōng-sán-tóng"( Τiong-kiōng). /朱立倫pháiⁿ心肝,thiau-tî kā「中國共產黨」(中共)講作「中國」簡稱作「中」。咱ná是「反中國」?咱反-·ê是「中國共產黨」(中共)。

中國國民黨新科主席朱立倫是siáⁿ款人?2021.10.10

2016 nî tsóngthóng tōasoán, Tsu Li̍plûn su 300 gōa bān phiò, titphiòlu̍t kantāⁿ 31.04 %."tshiáⁿmn̄g ánne kám iáu bô kàu lám?" /2016 nî tsóng-thóng tōa-soán, Tsu Li̍p-lûn su 300 gōa bān phiò, tit-phiò-lu̍t kan-tāⁿ 31.04 %."tshiáⁿ-mn̄g án-ne kám iáu bô kàu lám?". /2016年總統大選,朱立倫輸300外萬票,得票率kan-tāⁿ31.04%。「請問án-ne kám猶無夠lám?」

中國是án-tsóaⁿ tsiah愛受氣?2021.10.03

Tsit siaⁿ Tiongkok ê Gīhôthoân tsin siūkhì, sèkài nn̄gpah kok su siáⁿlâng lóng ēsáiⁿ. Á ēsái su hō͘ Tâioân? Si̍ttsāi sī "putkhó lún iah"! /Tsit siaⁿ Tiong-kok ê Gī-hô-thoân tsin siū-khì, sè-kài nn̄g-pah kok su siáⁿ lâng lóng ē-sáiⁿ. Á ē-sái su hō͘ Tâi-oân? Si̍t-tsāi sī "put-khó lún iah"! /Tsit聲中國ê義和團真受氣,世界兩百國輸siáⁿ人lóng ē-sái。ná ē-sái輸hō͘台灣?實在是「不可忍也」!

中國koh teh褪褲圍海!2021.09.26

Háigê Siôngsiat Tiōngtshâi Huatīⁿ tshâikuat Tiongkok "káutōaⁿsòaⁿ" tī Koktsèhuat ēbīn bô hāule̍k bô huatlu̍t kinkì. /Hái-gê Siông-siat Tiōng-tshâi Huat-īⁿ tshâi-kuat Tiong-kok "káu-tōaⁿ-sòaⁿ" tī Kok-tsè-huat ē-bīn bô hāu-le̍k bô huat-lu̍t kin-kì. /海牙常設仲裁法院裁決中國「九段線」tī國際法下面無效力無法律根據。

中國國民黨射出「迴力鏢」!2021.09.19

tēhng kuaⁿoân tsōtsheh tiong, jînsò͘ tsêng 4 miâ hūnpa̍t sī Tsionghòa koān ū 8,238 lâng ( tsiàm 27%), Hûnlîm koān ū 5,499 lâng ( tsiàm 18%), Lâmtâu koān ū 4,710 lâng ( tsiàm 15%), Ka gī tshī ū 3,842 lâng ( tsiàm 12%), lóng sī Nâiâⁿ tsiptsèng ê koāntshī. /tē-hng kuaⁿ-oân tsō-tsheh tiong, jîn-sò͘ tsêng 4 miâ hūn-pa̍t sī Tsiong-hòa koān ū 8,238 lâng ( tsiàm 27%), Hûn-lîm koān ū 5,499 lâng ( tsiàm 18%), Lâm-tâu koān ū 4,710 lâng ( tsiàm 15%), Ka- gī tshī ū 3,842 lâng ( tsiàm 12%), lóng sī Nâ-iâⁿ tsip-tsèng ê koān-tshī. /地方官員造冊中,人數前4名分別是彰化縣有8,238人(佔27%),雲林縣有5,499人(佔18%),南投縣有4,710人(佔15%),嘉義市有3,842人(佔12%),lóng是藍營執政ê縣市。

台灣ē-tàng幫助!是真ê。2021.09.12

lán kok tsènghú tī e̍ktsêng giâmtsùn, hônge̍k lêngliōng iúhān ê tiâukiāⁿ tsi hā, iûgoân tshuntshiú tsoânle̍k hia̍ptsō͘ lâu tī háisiōng íking tsin kú ê Ìnnîtsik tsûnoân tńgkhì in kok. /lán kok tsèng-hú tī e̍k-tsêng giâm-tsùn, hông-e̍k lêng-liōng iú-hān ê tiâu-kiāⁿ tsi hā, iû-goân tshun-tshiú tsoân-le̍k hia̍p-tsō͘ lâu tī hái-siōng í-king tsin kú ê Ìn-nî-tsik tsûn-oân tńg-khì in kok. /咱國政府tī疫情嚴峻、防疫量能有限ê條件之下,猶原伸手全力協助留tī海上已經真久ê印尼籍船員tńg去in國。

Án-ne,你beh kā陳其邁注幾分?2021.09.05

Kohiông tshī sī Tâioân thâu tsi̍tê tsháṳōng Ji̍tpún "宇美町" sik tsù e̍kbiâu, tio̍h sī "bîntsiòng puttāng, ihō͘ tāng. " Bîntsiòng tsi̍tpâi tsi̍tpâi kehkhui tsē hósè bián sóa tāng, kín koh hósè, bo̍kkòai hông tōatōa oló, tsintsē koāntshī mā kín tòe Kohiông tshī Ánne tsò. /Ko-hiông tshī sī Tâi-oân thâu tsi̍t-ê tshái-iōng Ji̍t-pún "宇美町" sik tsù e̍k-biâu, tio̍h sī "bîn-tsiòng put-tāng, i-hō͘ tāng. "Bîn-tsiòng tsi̍t-pâi tsi̍t-pâi keh-khui tsē hó-sè bián sóa tāng, kín koh hó-sè, bo̍k-kòai hông tōa-tōa o-ló, tsin-tsē koān-tshī mā kín tòe Ko-hiông tshī Án-ne tsò.
/高雄市是台灣頭一個採用日本「宇美町」式注疫苗,tio̍h是「民眾不動,醫護動。」民眾一排一排隔開坐好勢免徙動,緊koh好勢,莫怪hông大大o-ló,真tsē縣市mā緊tòe高雄市Án-ne做。

奧運會選手獎牌領了,續落去leh?2021.08.29

Khah kîkhiáu ê sī Lâmhui, 2012 nî Lûntun Òūnhōe tittio̍h lâmtsú khinliōngkip sìlâng sáitêng hāngbo̍k kuankun, múi tsi̍tê lâng tittio̍h tsi̍t tsiah gûbó /Khah kî-khiáu ê sī Lâm-hui, 2012 nî Lûn-tun Ò-ūn-hōe tit-tio̍h lâm-tsú khin-liōng-kip sì-lâng sái-têng hāng-bo̍k kuan-kun, múi tsi̍t-ê lâng tit-tio̍h tsi̍t tsiah gû-bó /Khah奇巧ê是南非,2012年倫敦奧運會得tio̍h男子輕量級四人賽艇項目冠軍,每一个人得tio̍h 一隻牛母

借南京疫情tsit面鏡!2021.08.22

bo̍ktsêng tī Tiongkok thoânpò͘ ê to̍ktsu tsúiáu sī Delta to̍ktsu, thoânpò͘ soktō͘ tsin kín, thé lāi ho̍ktsè mā tsin kín, tsoánim ê sîkan khah tn̂g. /bo̍k-tsêng tī Tiong-kok thoân-pò͘ ê to̍k-tsu tsú-iáu sī Delta to̍k-tsu, thoân-pò͘ sok-tō͘ tsin kín, thé lāi ho̍k-tsè mā tsin kín, tsoán-im ê sî-kan khah tn̂g. /目前tī中國傳播ê毒株主要是Delta毒株,傳播速度真緊、體內複製mā真緊、轉陰ê時間khah長。

那有tsiah-nih厚話ê市長夫人!2021.08.15

Tâipaktshī tshut tsi̍tê ài loān kóngōe ê tshītiúⁿ hiâm bô kàu, tshītiúⁿ hujîn kakī tsáulâi tàu. /Tâi-pak-tshī tshut tsi̍t-ê ài loān kóng-ōe ê tshī-tiúⁿ hiâm bô kàu, tshī-tiúⁿ hu-jîn ka-kī tsáu-lâi tàu. /台北市出一個愛亂講話ê市長嫌無夠,市長夫人ka-kī走來鬥。

Ná像鸚哥鳥kan-taⁿ學一句:中央欠疫苗!2021.08.08

Tiongkok Kokbîntóng ê lô͘hòa kàuio̍k, kā hóhó tsi̍tê ha̍ksing gíná kà kah piàn tsoh nátshiūⁿ ingko tsiáu, kantaⁿ o̍h tsi̍t kù, siūⁿkhí khó͘lān ê Tāilio̍k tôngpau. /Tiong-kok Kok-bîn-tóng ê lô͘-hòa kàu-io̍k, kā hó-hó tsi̍t-ê ha̍k-sing gín-á kà kah piàn tsoh ná-tshiūⁿ ing-ko tsiáu, kan-taⁿ o̍h tsi̍t kù, siūⁿ-khí khó͘-lān ê Tāi-lio̍k tông-pau. /中國國民黨ê奴化教育,kā好好一個學生gín-á教kah變作ná像鸚哥鳥,kan-taⁿ學一句:想起苦難ê大陸同胞。

外國贈送台灣疫苗,無hit號應該ê!2021.08.01

Tâipak tshībîn tsin piai, tang sîá soántshut tsi̍tê o͘tō tshītiúⁿ ē kóng o͘tō "hāngálāi" ê ōe? /Tâi-pak tshī-bîn tsin pi-ai, tang sî-á soán-tshut tsi̍t-ê o͘-tō tshī-tiúⁿ ē kóng o͘-tō "hāng-á-lāi" ê ōe? /台北市民真悲哀,tang時á選出一個烏道市長ē講烏道「巷á內」ê話?

M̄是tsit黨kah hit黨ê無仝,是人kah m̄是人ê差別!2021.07.25

“COVAX” ê siūⁿhuat sī, sèkài siōng nā ū lâng bô kihōe tsù e̍kbiâu, in ē kankhó͘sim, tse tio̍h sī jîntō tsúgī ê tsingsîn. /“COVAX” ê siūⁿ-huat sī, sè-kài siōng nā ū lâng bô ki-hōe tsù e̍k-biâu, in ē kan-khó͘-sim, tse tio̍h sī jîn-tō tsú-gī ê tsing-sîn. /“COVAX”ê想法是,世界上若有人無機會注疫苗,inē艱苦心,tse tio̍h是人道主義ê精神。

世界上kài bē見笑ê是tó一个?2021.07.18

Tshéngkàu Sòng Tshó͘jû tsúse̍k, lí tng nî ná ē í "lānbîn" ê sinhūn tsáulō͘ lâi Tâioân? Sī tó tsi̍tê úitāi ê tóng hāi lí piàn tsoh lānbîn? Lí kináji̍t tōatōa kā oló? /Tshéng-kàu Sòng Tshó͘-jû tsú-se̍k, lí tng nî ná ē í "lān-bîn" ê sin-hūn tsáu-lō͘ lâi Tâi-oân? Sī tó tsi̍t-ê úi-tāi ê tóng hāi lí piàn tsoh lān-bîn? Lí kin-á-ji̍t tōa-tōa kā o-ló? /請教宋楚瑜主席,你當年那會以「難民」ê身分走路來台灣?是tó一个偉大ê黨害你變作難民?你今á日大大kā o-ló?

蕭美琴堅強上súi ê身影2021.07.11

Siau Bíkhîm tāipiáu tongjiân tsaiiáⁿ tsá tsi̍tji̍t tsá tsi̍tji̍t hó, tsá tsi̍ttiámtsing tsá tsi̍ttiámtsing hó, i bô tējī kù ōe, sûisî tshinsin piàⁿ khì niá hòe, jîtshiáⁿ tshinba̍k khòaⁿ só͘ū ê e̍kbiâu sàng khí khì Tionghôa hângkhong hòeūnki téng. /Siau Bí-khîm tāi-piáu tong-jiân tsai-iáⁿ tsá tsi̍t-ji̍t tsá tsi̍t-ji̍t hó, tsá tsi̍t-tiám-tsing tsá tsi̍t-tiám-tsing hó, i bô tē-jī kù ōe, sûi-sî tshin-sin piàⁿ khì niá hòe, jî-tshiáⁿ tshin-ba̍k khòaⁿ só͘-ū ê e̍k-biâu sàng khí khì Tiong-hôa hâng-khong hòe-ūn-ki téng. /蕭美琴代表當然知影早一日早一日好、早一點鐘早一點鐘好,伊無第二句話,隨時親身拼去領貨,而且親目看所有ê疫苗送起去中華航空貨運機頂。

溫柔體貼kā老大人注疫苗!2021.07.04

Kohiôngtshī tsènghú ūitio̍h hêngtōng bô hongpiān ê tióngtsiá tsúnpī kètêngtshia, múi tsi̍t khu ū nn̄g king tshiahâng hūtsik tsiapsàng, tsù liáu koh tsē goân tshia tsài tńgkhì tshù·ni̍h, tshiatsîⁿ iû tshītsènghú hūtām. /Ko-hiông-tshī tsèng-hú ūi-tio̍h hêng-tōng bô hong-piān ê tióng-tsiá tsún-pī kè-têng-tshia, múi tsi̍t khu ū nn̄g king tshia-hâng hū-tsik tsiap-sàng, tsù liáu koh tsē goân tshia tsài tńg-khì tshù-·ni̍h, tshia-tsîⁿ iû tshī-tsèng-hú hū-tām. /高雄市政府為tio̍h行動無方便ê長者準備計程車,每一區有兩間車行負責接送,注了koh坐原車載轉去厝裡,車錢由市政府負擔。

中國烏白放聲ē hông驚!2021.06.27

La̍kgue̍h tshela̍k hit kang Tiongkok tiāmtsiⁿtsiⁿ lóng bô tshut siaⁿ, liân ta̍k kang lâi Tâioân selâm háihe̍k pòtò ê Tiongkok kunki mā pàngká tsi̍t kang bô lâi. /La̍k-gue̍h tshe-la̍k hit kang Tiong-kok tiām-tsiⁿ-tsiⁿ lóng bô tshut siaⁿ, liân ta̍k kang lâi Tâi-oân se-lâm hái-he̍k pò-tò ê Tiong-kok kun-ki mā pàng-ká tsi̍t kang bô lâi. /六月初六hit工中國恬tsiⁿ-tsiⁿlóng無出聲,連逐工來台灣西南海域報到ê中國軍機mā放假一工無來。

咱感受tio̍h台灣人ê愛心!2021.06.20

hō͘tiàu só͘ū hōeoân tī oânsiān ê hônge̍k tsongpī ēbīn, tsoânle̍k tsioân siākhu thaikiámtsām ê kangtsok, kâng tó tsi̍tmiā, thoânkiat khònge̍k. /hō͘-tiàu só͘-ū hōe-oân tī oân-siān ê hông-e̍k tsong-pī ē-bīn, tsoân-le̍k tsi-oân siā-khu thai-kiám-tsām ê kang-tsok, kâng tó tsi̍t-miā, thoân-kiat khòng-e̍k. /號召所有會員tī完善ê防疫裝備下面,全力支援社區篩檢站ê工作,仝島一命、團結抗疫。

中國疫苗,無講你m̄知thang驚!2021.06.13

Tiongkok saⁿ tsióng e̍kbiâu ê kiōngtông te̍ksik sī, ūsin ê tsabó͘lâng, 60 hòe ísiōng nîtióngtsiá kah ū bānsèngpēⁿ ê hoāntsiá, tsù liáuāu ê hoánèng téng antsoânsèng ê tsèngkì bô kàu. /Tiong-kok saⁿ tsióng e̍k-biâu ê kiōng-tông te̍k-sik sī, ū-sin ê tsa-bó͘-lâng, 60 hòe í-siōng nî-tióng-tsiá kah ū bān-sèng-pēⁿ ê hoān-tsiá, tsù liáu-āu ê hoán-èng téng an-tsoân-sèng ê tsèng-kì bô kàu. /中國三種疫苗ê共同特色是,有身ê查某人、60歲以上年長者kah有慢性病ê患者,注了後ê反應等安全性ê證據無夠。

日本beh送疫苗hō͘台灣,中國teh跳啥?2021.06.06


E̍kbiâu oântsō͘ ingkai tio̍h hôikui bánkiù sèⁿmiā ê tsho͘sim, bô ingkai lûnlo̍h tsoh tô͘bô͘ tsèngtī sulī ê kangkū. I siōngbóeá tsit kúikù ōe bêngbêng sī teh mā in Tiongkok kakī. /E̍k-biâu oân-tsō͘ ing-kai tio̍h hôe-kui bán-kiù seⁿ-miā ê tsho͘-sim, bô ing-kai lûn-lo̍h tsoh tô͘-bô͘ tsèng-tī su-lī ê kang-kū. I siōng-bóe-á tsit kúi-kù ōe bêng-bêng sī teh mā in Tiong-kok ka-kī. /疫苗援助應該tio̍h回歸挽救生命ê初衷,無應該淪落作圖謀政治私利ê工具。伊上尾á tsit幾句話明明是teh罵in中國家己。

中國外交戰狼講白賊面bē紅!2021.05.23

kiⁿî tsin tsē kokka thīn Tâioân, nátshiūⁿ pí éngnî hibāng ke tsin tōa. Tānsī m̄ta̍t tio̍h Tiongkok tsi̍tê iôthâu /kin-nî tsin tsē kok-ka thīn Tâi-oân, ná-tshiūⁿ pí éng-nî hi-bāng ke tsin tōa. Tān-sī m̄-ta̍t tio̍h Tiong-kok tsi̍t-ê iô-thâu /今年真tsē國家thīn台灣,ná像比éng年希望加真大。但是m̄值tio̍h中國一個搖頭

Tsit遍美國真正起pháiⁿ ah!2021.05.16

Tse sī Bíkok sêngbûn huatàn tiong, thâutsi̍t piàn í "tsènghú" tshingho͘ Tâioân.
/Tse sī Bí-kok sêng-bûn huat-àn tiong, thâu-tsi̍t piàn í "tsèng-hú" tshing-ho͘ Tâi-oân. /Tse是美國成文法案中,頭一遍以「政府」稱呼台灣。

有tsit款反對防疫ê 戇人!2021.05.09

sī ántsóaⁿ kàu sìgue̍h jīsì, Tióngêng Hângkhong ū 235 lâng tsù·kòe, Tionghôa Hângkhong tsiah 44 lâng tsù·kòe īhôngsiā ? /sī án-tsóaⁿ kàu sì-gue̍h jī-sì, Tióng-êng Hâng-khong ū 235 lâng tsù-·kòe, Tiong-hôa Hâng-khong tsiah 44 lâng tsù-·kòe ī-hông-siā ? /是按怎到四月二四,長榮航空有235人注過、中華航空才44人注過預防射?

Kā「中華民國」hit頂「ē變ân ê頭kho͘」pak掉!2021.05.02

Liânha̍pkok tē 2758 hō kuatgī jī thâu jībóe lóng bô kóngtio̍h Tâioân kah Tâioân jînbîn /Liân-ha̍p-kok tē 2758 hō kuat-gī jī thâu jī-bóe lóng bô kóng-tio̍h Tâi-oân kah Tâi-oân jîn-bîn /聯合國第2758號決議字頭字尾lóng無講tio̍h台灣kah台灣人民

好厲害ê翁茂鍾!2021.04.25

Kóngtio̍h bahtsàng, tsa̍ptshit lia̍p iáu sǹg sī sèkōaⁿ·ê. /Kóng-tio̍h bah-tsàng, tsa̍p-tshit lia̍p iáu sǹg sī sè-kōaⁿ-·ê. /講tio̍h肉粽,十七粒猶算是細kōaⁿ-·ê。

善良快樂ê台灣人2021.04.18

Tsòikīn Liânha̍pkok kongpò͘ sèkài khoàilo̍k ê kokka, kiⁿî lán Tâioân pâi tī tētsa̍pkáu miâ, sī Atsiu tējī miâ, Tanga tēit miâ. /Tsòe-kīn Liân-ha̍p-kok kong-pò͘ sè-kài khoài-lo̍k ê kok-ka, kin-nî lán Tâi-oân pâi tī tē-tsa̍p-káu miâ, sī A-tsiu tē-jī miâ, Tang-a tē-it miâ. /最近聯合國公佈世界快樂ê國家,今年咱台灣排tī第十九名,是亞洲第二名、東亞第一名。

中國官場ê貪污淫亂無藥醫!2021.04.11

Káⁿ kóng kuaⁿoân khùn sàntshiah tsâbó͘lâng ēsái bián tsîⁿ? Hông khùn·khì ê tsâbó͘lâng ū tsōe? /Káⁿ kóng kuaⁿ-oân khùn sàn-tshiah tsâ-bó͘-lâng ē-sái bián tsîⁿ? Hông khùn-·khì ê tsâ-bó͘-lâng ū tsōe? /敢講官員睏散赤查某人會使免錢?Hông睏去ê查某人有罪?

馬英九前總統敢bē神經錯亂?2021.03.28

Má Ingkiú tsêng tsóngthóng saⁿ kóng sì m̄tio̍h, i ê tshùiphóe hông ánne siàn kòelâi koh siàn kòikhì /Má Ing-kiú tsêng tsóng-thóng saⁿ kóng sì m̄-tio̍h, i ê tshùi-phóe hông án-ne siàn kòe-lâi koh siàn kòe-khì /馬英九前總統三講四m̄-tio̍h,伊ê嘴phóe hôngán-ne搧過來koh搧過去

中國共產黨出四個頭,舞kah你無頭!2021.03.21

suiàu lí ê sî ēsái tùi lí kha̍pthâu, jîāu tùi lí tìm thâu, jîāu tùi lí iôthâu, siōnglō͘bóe lia̍h lí khì tsāmthâu. /su-iàu lí ê sî ē-sái tùi lí kha̍p-thâu, jî-āu tùi lí tìm thâu, jî-āu tùi lí iô-thâu, siōng-lō͘-bóe lia̍h lí khì tsām-thâu. /需要你ê時ē-sái對你磕頭,而後對你tìm頭,而後對你搖頭,上路尾掠你去斬頭。

專業ê人tio̍h講專業ê話!2021.03.14

Má tsêng tsóngthóng, kah Tiongkok tshiam ê hit hūn hia̍pgī lí sī m̄ sī liân khòaⁿ to bô khòaⁿ? /Má tsêng tsóng-thóng, kah Tiong-kok tshiam ê hit hūn hia̍p-gī lí sī m̄ sī liân khòaⁿ to bô khòaⁿ? /馬前總統, kah中國簽ê hit份協議你是m̄是連看都無看?

涉嫌詐領助理費,真正有志一同?2021.03.07

Siáng kóng hógia̍h lâng tio̍h bē tham sètiâu tsîⁿ, sàntshiah lâng khòaⁿtio̍h tsîⁿ tshiú ittēng tio̍h ē ngiau? /Siáng kóng hó-gia̍h lâng tio̍h bē tham sè-tiâu tsîⁿ, sàn-tshiah lâng khòaⁿ-tio̍h tsîⁿ tshiú it-tēng tio̍h ē ngiau? /Siáng講好額人tio̍h bē貪細條錢,散赤人看tio̍h錢手一定tio̍h會ngiau?

中國軍機明明tio̍h是來亂ê!2021.02.28

khuitshun tshejī tio̍h lâi jiáuloān pa̍t lâng, lín ē sue kui nî! /khui-tshun tshe-jī tio̍h lâi jiáu-loān pa̍t lâng, lín ē sue kui nî! /開春初二tio̍h來擾亂別人,lín會衰歸年!

罷免高雄市議員黃捷,是一場笑話!2021.02.14

Hân tshī-tiúⁿ liân-sòa saⁿ piàn ìn kóng,"Ko-hiông huat tōa-tsâi! " N̂g Tsia̍p tshī gī-oân tong-tiûⁿ hoán pe̍h-ba̍k. / Hân tshītiúⁿ liânsòa saⁿ piàn ìn kóng,"Kohiông huat tōatsâi! " N̂g Tsia̍p tshīgīoân tongtiûⁿ hoán pe̍hba̍k. /韓市長連續三遍應講:「高雄發大財!」黃捷市議員當場反白目。

聽tsit陣小人án怎講!2021.02.07

tshamka tsiūtsit tsíputkò sī kah ítsêng ê gōakau sêngtsiū kāngkhoán /tsham-ka tsiū-tsit tsí-put-kò sī kah í-tsêng ê gōa-kau sêng-tsiū kāng-khoán /參加就職只不過是kah以前ê外交成就仝款

M̄知馬英九teh kā蔣經國哭tshan啥?2021.01.31

Tâioân kó͘tshī m̄nā tshiaukòe tsi̍tbān tiám, bānit tiám, bānjī tiám, tshiaukòe tsi̍tbān gō͘tshing gōa tiám, kóng sī i Tshòa Ingbûn hóūn. / Tâi-oân kó͘-tshī m̄-nā tshiau-kòe tsi̍t-bān tiám, bān-it tiám, bān-jī tiám, tshiau-kòe tsi̍t-bān gō͘-tshing gōa tiám, kóng sī i Tshòa Ing-bûn hó-ūn. /台灣股市m̄-nā超過一萬點、萬一點、萬二點、超過一萬五千外點,講是伊蔡英文好運。

楊黃美幸大出手做國民外交!2021.01.24

IûⁿN̂g Bíhēng Τōa Tshuttshiú Tsò Κokbîn Gōakau! /Iûⁿ-N̂g Bí-hēng tōa tshut-tshiú tsò kok-bîn gōa-kau! /楊黃美幸大出手做國民外交!