《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

201-tsiam, 臭屁ê喇叭


(ū) (tsi̍t) (tsióng) 喇叭(lat-pah) tsiok 臭 屁(tshàu-phùi)(i) ê 身 材(sin-tsâi) m̄-nā (tuā)phiāng,(tshuì) koh 特 別(ti̍k-pia̍t)(khuah)唱 歌(tshiùnn-kua) 特 別(ti̍k-pia̍t) 大 聲(tuā-siann)特 色(ti̍k-sik) () (ū) (kàu) hèng 講 話(kóng-uē)

喇叭(lat-pah) 大部 分(tuā-pō͘-hūn) khǹg-tiàm 室 內(sik-lāi)唱 歌(tshiùnn-kua) hō͘ (lâng) 欣 賞(him-sióng)若是(nā-sī) he (tuā)phiāng 闊 嘴(khuah-tshùi) koh 臭 屁(tshàu-phùi) ê 喇叭(lat-pah),khah ài tī 外 口(guā-kháu) 廣 場(kóng-tiûⁿ) tshiaⁿ-iāⁿ tsiah ē teh 癮 頭(giàn-thâu)。Siōng phòa-keh hoān (lâng) (hiâm)-.ê,to̍h () hit (tsióng) 顧 人 怨(kò͘-lâng-oàn) koh (tshá) 死 人(sí-lâng) ê 大 聲(tuā-siann) (kong)街 頭(ke-thâu) 巷 尾(hāng-bué) 四界(sì-kè) tshng,(kua)(tshiùnn),khah (kóng) to̍h () 拜 托(pài-thok) 拜 托(pài-thok) beh kā (suàn)á 送 去(sàng-khì) 冷 凍(léng-tòng)

啟示(khé-sī)噪 音(tshò-im) (tshá) 死 人(sí-lâng)放 送 頭(hòng-sàng-thâu) tio̍h 撙 節(tsún-tsat)

註解:
臭屁(tshàu-phùi):[形容人喜歡誇大炫耀,自以為是的樣子]
喇叭(lat-pah):[Speaker]
身材大phiāng(sin-tsâi tōa-phiāng):[大塊頭。身材高大。]
tshiaⁿ-iāⁿ(奢颺):[大派頭、大排場。]
teh癮頭(teh giàn-thâu):[過癮]
phòa-keh(破格):[缺乏理性、感性的行為。]
hoān人嫌(hoān-lâng-hiâm):[受人嫌棄]
顧人怨(kò͘-lâng-oàn):[招人討厭、嫌棄。]
大聲公(tōa-siaⁿ-kong):[power特大擴音器]
tshng(穿):[穿梭]