《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

005-tshiám, 台灣犬有夠巧


(gō͘)(la̍k)(tsiah)台 灣(tâi-uân)(káu)á tī(hái)phiâⁿ tshit-thô散 步(sàn-pō͘),sńg kah tsiâⁿ歡 喜(huann-hí),m̄(tsai)啥 物(siánn-mi̍h)()tsūn,(tsi̍t)(bué)鯊魚(sua-hî)(siû)óa海墘(hái-kînn),kā台 灣(tâi-uân)(khián)警 告(kíng-kò):「Lín m̄()tiàm(hái)phiâⁿtshit-thô,趕 緊(kuáⁿ-kín)落 來(lo̍h-.lâi)泅 水(siû-tsuí)khah安 全(an-tsuân)。」

「Tsiâ kā()(kóng)è?」

「Ah to̍h hit(tsiah)(bíng)(hó͘)lah!」

「Siáu-.ê!台 灣(tâi-uân)根 本(kin-pún)()(bíng)(hó͘)。」聰 明(tshong-bîng)巧 氣(khá-khì)ê台 灣(tâi-uân)(káu)á繼 續(kè-sio̍k)tshit-thô散 步(sàn-pō͘)

寓意(gū - ì):「謠 言(iâu-giân)(tsí)(î)智者(tì-tsiá)。」巧 巧(khiáu-khiáu)(lâng)m̄-thang hō͘ 謠 言(iâu-giân)騙 騙(phiàn-phiàn)(khì)

註解:
台灣犬:[國際認證正名]
tshit-thô:[玩耍]
泅óa海墘:[游近海邊]
海phiâⁿ:[平坦的海灘、沙灘,潮間帶。]
tsiâ:[誰]
ah to̍h hit隻猛虎lah:[就是那隻老虎啦]
siáu-.ê:[瘋子]