《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

205-tsiam 瓊花kah茶花瓊 花(khêng-hue)茶 花(tê-hue) () () 厝 邊(tshù-pinn)總 是(tsóng-.sī)茶 花(tê-hue) koân(tuā)開 花(khui-hue) (pe̍h)siak-siak,(âng)phà-phà,五 花(gō͘-hue) 十 色(tsa̍p-sik)(nāu)tshai-tshai,(lâng) (khuànn) (lâng)o-ló。Ah()瓊 花(khêng-hue) lóng ()pì-sù pì-sù,bih-tiàm 壁 角(piah-kak)() (lâng) tshap (i)莫 怪(bo̍k-koài) (i) iap(ai)

茶 花(tê-hue) 安慰(an-uì) 瓊 花(khêng-hue)(kóng):「M̄-thang 看 輕(khuànn-khin) ka-kī,(tán) () 開 花(khui-hue) hit(àm),to̍h (ū) (lâng)吟詩(gîm-si)()o-ló kah 觸 舌(tak-tsi̍h),m̄-thang bē記得(kì-tit)() () 月 下(gua̍t-hā) 美人(bí-jîn)。」

瓊 花(khêng-hue) 暗 淡(àm-tām) 聲音(siann-im) (kóng):「Τa̍k() (tán)à (tán),to̍h () (tán)一 暝(tsi̍t-mê) ê 光 彩(kong-tshái),siâng (tsai) iáu(buē) 天 光(thinn-kng)to̍h⋯⋯」

煙 火(ian-hué) 好 看(hó-khuàⁿ) () gōa()瓊 花(khêng-hue) 開 花(khui-hue) () 一 暝(tsi̍t-mê)

註解:
瓊花(khêng-hue):[曇花]
茶花(tê-hue):[茶花]
鬧tshai-tshai(nāu猜猜):[場面非常熱鬧、熱烈的樣子]
ah若(抑nā):[如果是⋯]
pì-sù(閉思):[個性內向、害羞,靦腆的樣子]
bih-tiàm壁角(覕踮piah-kak):[躲在牆角]
無人tshap伊(bô-lâng插i):[沒人理他]
iap哀(iap-ai):[獨自暗處傷心]