《《平民ê基督傳》》

| | | 轉寄

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē saⁿ tsiuⁿ Sè-hàn sî」 第二卷 基督來ê時「第三章 細漢時」(4/4)

Lán tio̍h bián-kióng lán ê sim-su, lâi lī-khui hit-ê tùi kó͘-tsá í-lâi pún ū, iā tsia̍p-tsia̍p tshut-hiān ê éng-oán ê Kiáⁿ ê su-siúⁿ, tsò-hóe lâi siūⁿ, sòa lâi hián-bêng tsò tsi̍t-ê sè-hàn gín-á ê I-é-su, sī án-tsóaⁿ khiā-khí tī Na-tsa-lia̍t lâi sū-hāu i ê lāu-bú, ū khì kang-tiûⁿ khioh khau-to-hue, sòa lâi khòaⁿ i sī án-tsóaⁿ tiàm tī tsē-tsē gín-á ê tiong-kan, tī kue-tshī-·ni̍h lâi tshit-thô, hit-khoán gín-á sè-kài ê bô piàn-khoán ê iû-hì.

Tī gín-á ê sè-kài só͘ teh tshit-thô ê huat-tō͘, sī-bô siáⁿ-mi̍h piàn-khoán, tse m̄-tsai lán bat siūⁿ-·tio̍h bô? Siu-sī king-kòe kúi-nā sè-kí, iáu-koh tī gín-á ê sè-kài só͘ teh tshit-thô-·ê, só͘ teh gîm-·ê, sī lóng bô hun-pia̍t kó͘-kim, tùi Ba-bel thah hit sî, kàu tī hiān-kim lóng sī tsi̍t-iūⁿ. Só͘-í lán tōa-bīn thang thiaⁿ-tio̍h nn̄g-tshing nî tsêng Na-tsa-lia̍t ê gín-á só͘ teh gîm ê si, kóng, "goán tùi lín pûn ta̍t-á, lín bô thiàu-bú; goán bat pi-ai, lín bô tûi hing." Ū tsi̍t ji̍t I-é-su kah ha̍k-sing giâm-siok teh tâm-lūn ê sî, i ū siūⁿ-tio̍h tsi̍t kù si, kóng,"goán tùi lín pûn ta̍t-á, lín bô thiàu-bú; goán bat pi-ai, lín bô tûi hing."put-kò i sī ín-khí sè-hàn ê sî só͘ koàn-sì teh gîm ê si ê tsi̍t tsat niā-niā. Khó-sioh lán bē-tàng thiaⁿ-kìⁿ i ēng siáⁿ-mi̍h tiāu teh gîm, lán tsí-ū thiaⁿ-kìⁿ Na-tsa-lia̍t gín-á só͘ teh gîm ê si ê ōe niā-niā. Góa ta̍k-pái khòaⁿ-tio̍h gín-á tī ke-lō͘-·ni̍h teh gîm-si, tshit-thô ê sî, bô tsi̍t pái bô siūⁿ-tio̍h tsit kù, í-ki̍p I-é-su teh tshit-thô ê tsêng-kéng.

Tōa-bīn i só͘ ín-khí ê lē, sī tī bô ì-sik ê tiong-kan, tùi i tsò gín-á ê kì-ik lâi tit-tio̍h-·ê, tse lán ū-sî khióng-kiaⁿ khah bô tsù-ì-·tio̍h. Phì-jū lâi kóng, lán ū khòaⁿ-kìⁿ tsi̍t-ê gín-á bat sè-jī kā ka-la̍uh ê tshik-tsiáu-á hû tsiūⁿ siū-· ni̍h, iā sim-lāi ū kám-tshiok tio̍h Siōng-tè ê tsiàu-kò͘, sòa siūⁿ kóng,"nā m̄-sī Siōng-tè ê ì-sù, liân tsi̍t tsiah sè-sè ê tshik-tsiáu-á iā bōe ka-la̍uh tē."lán ū khòaⁿ-kìⁿ tsi̍t-ê tsò-kang-lâng ê hū-jîn-lâng, khiā-khí tī Na-tsa-lia̍t sè-king ê kang-tiûⁿ lāi, ū sit-lo̍h tsi̍t-ê gîn á, to̍h sī i khòaⁿ-tsò tsin ta̍t-tsîⁿ-·ê, to̍h"tiám ting, sàu tshù, khîn-khîn tshōe kàu tio̍h."lán ū khòaⁿ-kìⁿ tsi̍t-ê hū-jîn-lâng, teh niû saⁿ táu ê mī-hún, lâi tsún-pī tsi̍t lé-pài kú só͘ tio̍h su-iàu ê pháng. Hit-ê hū-jîn-lâng ê ka-têng sī sè-sè, só͘-í saⁿ táu sī kàu-gia̍h thang tsò tsi̍t lé-pài ê lō͘-ēng. Hit-ê hū-jîn-lâng ū lām tām-po̍h kàⁿ tī hit-ê tiong-kan. Κoh ū tsi̍t-ê sè-hàn gín-á bē pí tsàu-thâu khah-koân, ū tshun i ê tshiú, tsiān-tang-tsiān-sai, sòa tsia̍p-tsia̍p mn̄g kóng, tse sī siáⁿ-mi̍h, sī án-tsóaⁿ tsò, sī ūi-tio̍h siáⁿ in-tuaⁿ tsiah tsò. Tng I-é-su teh kóng,"thian-kok tshin-tshiūⁿ kàⁿ, hū-jîn-lâng the̍h khì khǹg tī saⁿ táu ê mī-hún ê lāi-bīn, kàu lóng huat-kàⁿ."hit-sî lán thang phah-sǹg, I-é-su ū siūⁿ-tio̍h tsò gín-á ê king-giām tsiah tio̍h. Lán khah siông ū hut-lio̍k tsē-tsē gín-á sî-tāi hiah-ê khah tōa-tsân ê sū, iáu-koh tshin-tshiūⁿ tsit-khoán sè-sè hāng ê sū, tian-tò sī put-sî-khik tī sim-lāi!

Tsit-ê gín-á I-é-su lîm-kàu sè-kan, m̄-sī ū tsê-pī ê tì-sik tī-·leh. Liân kuan-hē i ê tsong-kàu ê būn-tê iā tio̍h ài ha̍k-si̍p. Tsóng-·sī beh ha̍k-si̍p tsit khoán būn-tê, i ê kong-hāu, tōa-pō͘-hūn sī tsāi beh ha̍k-si̍p ê gín-á ê thâu-náu, nā-sī án-ne, tshì siūⁿ, tsit-ê gín-á I-é-su só͘ ha̍k-si̍p ê siáⁿ khoán.

Lūn tsong-kàu i siōng tsá ê tì-sik, bián-kóng, sī tùi i ê lāu-bú lâi tit-tio̍h-·ê. Sui-jiân lán tsai, Iû-thài-lâng sī lāu-pē teh tam-tng gín-á it-tshè ê tsik-jīm, iáu-koh lūn tsong-kàu ê sū, tùi Siōng-tè ê un-sù, beh hō͘ thong sè-kài tsò lāu-bú ê lâng lâi tam-tng tsit-ê sù-bēng. Ta̍k àm Mâ-lí-ah beh hē eⁿ-á I-é-su khì khùn ê sî, ū kà-sī i kî-tó, ū tùi i kóng-khí Pē Siōng-tè ê sū, koh tī i ê sim-lāi ū ēng tsoân tsing-sîn, lâi su-siúⁿ tī I-é-su ê thâu-tsêng só͘ an-pâi ê thian-hūn, tshì siūⁿ hit-khoán sî-kan, sī sîn-sèng kàu siáⁿ khoán! Mâ-lí-ah ah! Tsèng hū-jîn-lâng bē-tàng tam-tng lí só͘ tam-tng-·ê. Tī tsèng hū-jîn-lâng ê tiong-kan, lí ū tit-tio̍h in-tián! Tsin khó-sioh, tsē-tsē hū-jîn-lâng kah gín-á bô ū tsit tsióng ê king-giām!

Iû-thài-lâng tùi tī gín-á ê tsong-kàu hùn-liān, sī te̍k-pia̍t put-tsí ū kuan-sim tī-·leh. Liân tī hit-ê Ī-kàu ê só͘-tsāi, lāu-pē sī Ī-kàu, lāu-bú sī Iû-thài ê ka-têng, lán ē kì-tit hit-ê siàu-liân ê Tî-mó͘-theh ê hó siau-sit, kóng,"i tùi sè-hàn í-king bat hiah-ê sèng-tsheh."gín-á tú-tú teh o̍h kóng-ōe ê sî, to̍h sòa kà-sī in tsong-kàu ê sū. I-é-su ū ha̍k-si̍p "Shema" tse tú-tú sī tshin-tshiūⁿ lán ê Sìn-king. Lūn si, I-é-su ū ha̍k-si̍p Siōng-tè khah kán-tan ê Si-phian. Lūn le̍k-sú, i ū ha̍k-si̍p Siōng-tè sī án-tsóaⁿ ín-tshōa I-su-la-el lâng ê kò͘-sū, liân tī i tú-tsiah sè-sè-hàn, bē ha̍k-si̍p siáⁿ-mi̍h ê í-tsêng, ta̍k-pái beh hua̍h-ji̍p mn̂g lāi ê sî, put-sî to ū khòaⁿ-kìⁿ hit-ê ū siá sèng-tsheh ê ōe, ut-teh ê tsóa, tèng tī mn̂g-khiā, sī teh piáu-bêng Siōng-tè ū tsiàu-kò͘ I-su-la-el ke ê kì-hō.

Tsiu-ûi it-tshè ê sū-bu̍t, lóng sī kà-sī I-é-su tsai-bat i ê tsong-kàu ê sū-si̍t. Bô-lūn sī An-hioh-ji̍t ê saⁿ tǹg, An-hioh-ji̍t ê ting-hóe, múi lé-pài-ji̍t só͘ tshut-se̍k ê hōe-tn̂g, múi nî ê tsiok-tián, siu-kuah ê tseh-kî, tsi̍t-tsiu kan ê tsè-ji̍t, sio̍k-tsōe ê ji̍t, í-ki̍p pôaⁿ-kòe-tseh, to̍h sī tsèng-lâng tī ta̍k nî tio̍h lī-khui kò͘-hiong, tsiūⁿ Ê-lú-sa-lèm só͘ teh hù ê tseh, tshì siūⁿ tse tsāi Mâ-lí-ah ê kiáⁿ I-é-su khòaⁿ-liáu siáⁿ khoán! Lóng sī ē hō͘ i siūⁿ-tio̍h Siōng-tè ê ì-sù ū hiah-nih ún-ba̍t tī pêng-siông ê sing-ua̍h. Tshin-tshiūⁿ án-ne, I-é-su ū tsiàu lâng ê khoán-sit tsiām-tsiām tōa, ji̍t-ji̍t ióng-tsòng, tì-hūi tshiong-móa, Siōng-tè ê in-tián kah i tsò-hóe tī-·leh."i ê tì-hūi kah nî-hòe ná ke-thiⁿ, Siōng-tè kah lâng ná thiàⁿ i."

I-é-su kàu tī la̍k hòe ê sî, tsiàu Iû-thài-lâng ê hong-sio̍k, tio̍h ài hù sûi lâng ê siâⁿ-tshī ê hōe-tn̂g ê siáu-ha̍k, lâi siū hiong-tshuan ê La̍h-bí ( sian-siⁿ )ê kà-sī. Tong-sî Iû-thài-lâng sī put-tsí khòaⁿ-tiōng tsit tsióng ê o̍h-tn̂g. Tsiàu kui-kí, ta̍k só͘-tsāi lóng tio̍h ài ū o̍h-tn̂g thang hō͘ gín-á siū kàu-io̍k. Kàu tsa̍p hòe ûi-tsí, lóng sī ēng sèng-tsheh tsò kàu-kho-su lâi hō͘ in tha̍k.

Tshin-tshiūⁿ án-ne, lán thang sióng-siōng, I-é-su tsò sè-hàn gín-á ê sî, ū kah i ê hiaⁿ-tī tsí-mōe sio tshōa tsiūⁿ-o̍h. Iā thang sióng-siōng, i ū tsò gín-á lâi kah i ê tâng-phōaⁿ tsò-hóe tsē tī pho͘ tsng ê tē ê téng-bīn, tāi-ke ûi pòaⁿ îⁿ hêng tī sian-siⁿ ê bīn-tsêng, lâi teh ha̍k-si̍p Siōng-tè ê ōe. Ah! lán khah siông sī tsin ló͘- tūn bōe-hiáu kà-sī gín-á bat sèng-tsheh! Góa teh kî-koài hiah-ê teh kà-sī I-é-su ê lāu La̍h-bí, m̄-tsai sī siáⁿ-mi̍h khoán-sit ê lâng?

Kàu I-é-su khah ē-hiáu tha̍k ê sî, i só͘ tshin-kīn, lia̍h-tsò sī tē-it iàu-kín ê tsheh, to̍h sī Kū-iok sèng-tsheh. Iû-thài-lâng ê sian-siⁿ tùi sèng-tsheh ê tiong-kan, lâi pian-tsi̍p sio̍k tī gín-á só͘ tio̍h tha̍k, lâi tsò In ê lō͘-ēng, tshin-tshiūⁿ Tshòng-sè-kì ê kò͘-sū hit-khoán. Lán ài khah āu-lâi tsiah lâi siūⁿ tsit pún sèng-tsheh tùi tī tsit-ê tī-teh tōa-hàn ê gín-á I-é-su ê ì-gī kàu siáⁿ khoán. Tī-tsia, lán put-kò sī ài tōa-tōa lâi tsú-tiuⁿ, i tī sè-hàn só͘ siū ê kàu-io̍k ê tiong-sim ki-tshó͘, to̍h sī sêng-siū sèng-tsheh ê kám-hòa. Tōa ǹg-bāng lán ta̍k-ê ka-têng iû-goân ē tshin-tshiūⁿ án-ne!

Tsóng-·sī tsāi i teh-khòaⁿ, tī Siōng-tè ê sè-kài it-tshè ê hiān-siōng, lóng sī sèng, koh thang tsò kà-sī ê lō͘-ēng. Lâng ê tshiú só͘ siá-·ê ē ( sèng-tsheh ) í-gōa, tī I-é-su ê sin-piⁿ ū tsê-tsoân súi-·ê, m̄-sī lâng ê tshiú só͘ siá ê ē tī-·leh. Hit-ê ōe to̍h sī Pē Siōng-tè ê tōa-tsū-jiân, bô kóng-ōe ê si-kua. Tùi tsit-ê tōa-tsū-jiân, Pē Siōng-tè ū sî-siông teh tùi I-é-su kóng-ōe. Lán tsai, I-é-su ū te̍k-pia̍t ê ì-sik, tsai-iáⁿ Siōng-tè put-sî kah i tsò-hóe tī-·leh. Tsīn-tsāi ò-biāu, súi koh kî-koài ê sū-si̍t, to̍h sī liân I-é-su iáu-bōe ū khùi-la̍t thang siūⁿ ê í-tsêng, Siōng-tè to̍h í-king ū kah tsit-ê eⁿ-á ê sim-sîn teh óng-lâi.

Góa gia̍h ba̍k lâi khòaⁿ tiàu tī góa ê tha̍k-tsheh-king, hit-ê Na-tsa-lia̍t ê tē-tô͘ ê sî, góa sim-lāi teh siūⁿ, tsò gín-á ê I-é-su ū piàn-kiâⁿ tī hit-ê tshing-tshái ê suaⁿ-io, Siōng-tè só͘ tshut-hiān ê súi-súi ê tsū-jiân ê tiong-kan, lâi kuan-siúⁿ Siōng-tè só͘ tshòng-tsō ê tsheⁿ-tshùi ê suaⁿ-niá, tshiò-iông ê khe-tsúi, í-ki̍p Siōng-tè só͘ tshòng-tsō ê ji̍t-thâu, sī án-tsóaⁿ teh khí-lâi phó͘-tsiò sè-kan, koh iā tī âng-âng tshàn-lān lâi tshiâ lo̍h tōa hái ê tsúi tiong; sòa lâi khòaⁿ Siōng-tè só͘ tshòng-tsō ê hue-ba̍k, tsiáu-tsiah, tsáu-siù, sòa khoài-lo̍k lâi thiàⁿ-sioh in, iā kám-kak Pē ū iû-goân khoài-lo̍k lâi thiàⁿ-sioh in. Lán nā khòaⁿ tī khah āu-lâi, I-é-su teh ín-khí tsū-jiân-kài ê mi̍h, it-tshè lóng hō͘ lán kám-kak Siōng-tè sī tiàm tī bān-mi̍h ê āu-bīn, teh khòaⁿ-kò͘ bān-mi̍h. Siōng-tè ū thiàⁿ-thàng hiah-ê teh tiô thiàu tī khòng-iá ê sè-sè tsiah ê iûⁿ-á. Siōng-tè ū khòaⁿ-kò͘ hiah-ê sit-bê khó-liân ê iûⁿ. Siōng-tè ū teh iúⁿ-tshī thiⁿ-tiong ê pue-tsiáu, in bô tio̍h bôa, bô pháng-tseh (tseh/tsik). Siōng-tè ū teh tsiàu-kò͘ hit tsiah ka-la̍uh tē ê tshik-tsiáu-á. Suaⁿ-· ni̍h ê tsháu-ba̍k, Siōng-tè ū hō͘ i tshēng kàu-gia̍h. Siōng-tè ū tsiàu i ê sim só͘ huaⁿ-hí, lâi tsng-thāⁿ suaⁿ-·ni̍h ê iá-hue, só͘-í "tng Só͘-lô-móng ke̍k kiâⁿ-ngó͘ (hâng-ngó͘) ê sî, i só͘ tshēng-·ê, m̄ ta̍t tio̍h tsit tsióng hue ê tsi̍t lúi."Na-tsa-lia̍t ê tsoh-sit-lâng, iā be̍h-á-tsí tī hn̂g-·ni̍h ê sî, tsò gín-á ê I-é-su khòaⁿ-kìⁿ, sûi-sî bêng-pe̍k bān-mi̍h ê sòng-sit sī tsāi tī Siōng-tè, iā hit-ê tséng-tsí ê huat-sing sī tshin-tshiūⁿ sîn-jiah ê khoán-sit,"khí-thâu sī ng, āu-lâi ū sūi, koh āu-lâi, sūi to̍h kiat-tsiâⁿ ngó͘-kok."

Tī sè-kài tû-liáu I-é-su í-gōa, kám iáu ū pa̍t-ê gín-á bat hióng-lo̍k tsū-jiân, thiàⁿ-sioh tsū-jiân, iā tī tsū-jiân ê tiong-kan, hiah bêng lâi khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, kàu tshin-tshiūⁿ tsit-ê Na-tsa-lia̍t ê gín-á? Tshì siūⁿ, lán nā ē-thang tshin-tshiūⁿ án-ne lâi pôe-ióng lán ê sè kiáⁿ, kám m̄-sī tsin hó! Nā ē-tit thang khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ū teh ūn-hêng tī tsū-jiân, ēng kiaⁿ-ùi ê liām-thâu lâi kuan-khòaⁿ tshiū-ba̍k teh puh-íⁿ, sòa ē tsai, lán nā siong-hāi tsi̍t tsiah sè-sè tsiah ê tsiáu-á, á-·sī ēng kha lâi thún-ta̍h suaⁿ-·ni̍h ê hue-ba̍k, sī siat-to̍k lán ê Tsú Siōng-tè ê miâ, lán siūⁿ siáⁿ khoán! tshì siūⁿ, tī gín-á ê tsong-kàu sing-ua̍h, nā ē-thang hō͘ in ē-hiáu siūⁿ-tio̍h tsit-ê tshin-tshiat ê Siōng-tè, ū tshin-tshiūⁿ án-ne hiah-ni̍h sî-siông teh tshin-kīn tī in, tse kám m̄-sī tsū-jiân tsin thang huaⁿ-hí ê sū! Iáu bōe-ū sè-kan ê kan-khó͘ kah tsōe-ok ê ì-sik, lâi teh tshui-pik I-é-su ê sim ê í-tsêng, khak-si̍t i sī tsi̍t-ê hēng-hok jî, khiā-khí tī Na-tsa-lia̍t lâi hióng-siū hit-ê tsū-iû, tan-sûn ê sè-hàn ê sing-ua̍h.


咱tio̍h勉強咱ê心思,來離開hit-ê tùi古早以來本有,也tsia̍p-tsia̍p出現ê永遠ê Kiáⁿ ê思想,做伙來想,續來顯明做一个細漢gín-á ê耶穌,有án怎khiā起tī拿撒勒來侍候伊ê老母,有去工場拾khau刀花,續來看伊有án怎tiàm tī tsē-tsē gín-á ê中間,tī街市-·裡來tshit-thô,hit款gín-á世界ê無變款ê遊戲。

Tī gín-á ê世界所teh tshit-thô ê法度,是無啥物變款,這m̄知咱bat想-·tio̍h無?雖是經過幾nā世紀,iáu-koh tī gín-á ê世界所teh tshit-thô-·ê,所teh吟-·ê,是lóng無分別古今,tùi巴別塔hit時,到tī現今lóng是一樣。所以咱大面thang聽tio̍h兩千年前拿撒勒ê gín-á所teh吟ê詩,講: 「阮tùi lín pûn笛á,lín無跳舞; 阮bat悲哀,lín無tûi胸。」 有一日耶穌kah學生嚴肅teh談論ê時,伊有想tio̍h一句詩,講:「阮tùi lín pûn笛á,lín無跳舞;阮bat悲哀,lín無tûi胸。」不過伊是引起細漢ê時所慣勢teh吟ê詩ê一節niā-niā。可惜咱bē-tàng聽見伊用啥物調teh吟,咱只有聽見拿撒勒gín-á所teh吟ê詩ê話niā-niā。我ta̍k-pái看tio̍h gín-á tī街路-·裡teh吟詩、tshit-thô ê時,無一pái無想tio̍h tsit句,以及耶穌teh tshit-thô ê情景。

大面伊所引起ê例,是tī無意識ê中間,tùi伊做gín-á ê記憶來得tio̍h-·ê,tse咱有時恐驚khah無注意-·tio̍h。譬喻來講,咱有看見一个gín-á bat細膩kā ka-la̍uh ê粟鳥á扶上siū-·裡,也心內有感觸tio̍h上帝ê照顧,續想講:「若m̄是上帝ê意思,連一隻細細ê粟鳥á也bōe ka-la̍uh地。」咱有看見一个做工人ê婦人人,khiā起tī拿撒勒細間ê工場內,有失落一个銀á,to̍h是伊看做真值錢-·ê,to̍h「點燈、掃厝,勤勤tshōe到tio̍h。」咱有看見一个婦人人,teh量三斗ê麵粉,來準備一禮拜久所tio̍h需要ê pháng。Hit-ê婦人人ê家庭是細細,所以三斗是夠額thang做一禮拜ê路用。Hit-ê婦人人有lām淡薄酵tī hit-ê中間。Κoh有一个細漢gín-á bē比灶頭khah高,有伸伊ê手,tsiān東tsiān西,續tsia̍p-tsia̍p問講,這是啥物,是án怎做,是為tio̍h啥因端才做。當耶穌teh講:「天國親像酵,婦人人the̍h去khǹg tī三斗ê麵粉ê內面,到lóng發酵。」hit時咱thang phah算,耶穌有想tio̍h做gín-á ê經驗tsiah tio̍h。咱khah常有忽略tsē-tsē gín-á時代hiah-ê khah大層ê事,iáu-koh親像tsit款細細項ê事,顛倒是不時刻tī心內!

Tsit-ê gín-á耶穌臨到世間,m̄是有齊備ê智識tī-·leh。連關係伊ê宗教ê問題也tio̍h ài學習。總是beh學習tsit款問題,伊ê功效,大部分是在beh學習ê gín-á ê頭腦,若是án-ne,試想,tsit-ê gín-á耶穌所學習ê啥款。

論宗教伊siōng早ê智識,免講,是tùi伊ê老母來得tio̍h-· ê。雖然咱知,偤太人是老父teh擔當gín-á一切ê責任,iáu-koh論宗教ê事,tùi上帝ê恩賜,beh hō͘ thong世界做老母ê人來擔當tsit-ê使命。Ta̍k暗馬利亞beh下嬰á耶穌去睏ê時,有教示伊祈禱,有tùi伊講起父上帝ê事,koh tī伊ê心內有用全精神,來思想tī耶穌ê頭前所安排ê天分,試想hit款時間,是神聖到啥款!馬利亞ah!眾婦人人bē-tàng擔當你所擔當-·ê。Tī眾婦人人ê中間,你有得tio̍h恩典!真可惜,tsē-tsē婦人人kah gín-á無有tsit種ê經驗!

偤太人tùi tī gín-á ê宗教訓練,是特別不止有關心tī-·leh。連tī hit-ê異教ê所在,老父是異教,老母是偤太ê家庭,咱ē記得hit-ê少年ê提摩太ê好消息,講:「伊tùi細漢已經bat hiah-ê聖冊。」gín-á tú-tú teh學講話ê時,to̍h續教示in宗教ê事。耶穌有學習「Shema」這tú-tú是親像咱ê信經。論詩,耶穌有學習上帝khah簡單ê詩篇。論歷史,伊有學習上帝有án怎引tshōa以色列人ê故事,連tī伊tú-tsiah細細漢,bē學習啥物ê以前,ta̍k-pái beh 伐(hua̍h)入門內ê時,不時to有看見hit-ê有寫聖冊ê話,ut-teh ê紙,釘tī門khiā,是teh表明上帝有照顧以色列家ê記號。

周圍一切ê事物,lóng是教示耶穌知bat伊ê宗教ê事實。無論是安息日ê三頓,安息日ê燈火,每禮拜日所出席ê會堂,每年ê祝典,收割ê節期,一週間ê祭日,贖罪ê日,以及pôaⁿ過節,to̍h是眾人tī ta̍k年tio̍h離開故鄉,上耶路撒冷所teh赴ê節,試想這在馬利亞ê kiáⁿ耶穌看了啥款!Lóng是ē hō͘伊想tio̍h上帝ê意思有hiah-nih隱密tī平常ê生活。親像án-ne,耶穌有照人ê款式漸漸大,日日勇壯,智慧充滿,上帝ê恩典kah伊做伙 tī-·leh。「伊ê智慧kah年歲ná加添,上帝kah人ná疼伊。」

耶穌到tī六歲ê時,照偤太人ê風俗,tio̍h ài赴隨人ê城市ê會堂ê小學,來受鄉村ê拉比(先生)ê教示。當時偤太人是不止看重tsit種ê學堂。照規矩,ta̍k所在lóng tio̍h ài有學堂thang hō͘ gín-á受教育。到十歲為止,lóng是用聖冊做教科書來hō͘ in讀。

親像án-ne,咱thang想像,耶穌做細漢gín-á ê時,有kah伊ê兄弟姊妹相tshōa上學。iā thang想像,伊有做gín-á來kah伊ê同伴做伙坐tī鋪磚ê地ê頂面,大家圍半圓形tī先生ê面前,來teh學習上帝ê話。Ah!咱khah常是真魯鈍bōe曉教示gín-á bat聖冊!我teh奇怪hiah-ê teh教示耶穌ê老拉比,m̄知是啥物款式ê人?

到耶穌khah ē曉讀ê時,伊所親近,掠做是第一要緊ê冊,to̍h是舊約聖冊。偤太人ê先生tùi聖冊ê中間,來編輯屬tī gín-á所tio̍h讀,來做In ê路用,親像創世記ê故事hit款。咱ài khah後來tsiah來想tsit本聖冊tùi tī tsit-ê tī-teh大漢ê gín-á耶穌ê意義到啥款。Tī-tsia,咱不過是ài大大來主張,伊tī細漢所受ê教育ê中心基礎,to̍h是承受聖冊ê感化。大ǹg望咱ta̍k-ê家庭猶原會親像án-ne!

總是在伊teh看,tī上帝ê世界一切ê現象,lóng是聖,koh thang做教示ê路用。人ê手所寫-·ê會(聖冊)以外,tī耶穌ê身邊有齊全súi-· ê,m̄是人ê手所寫ê會tī-·leh。Hit-ê話to̍h是父上帝ê大自然,無講話ê詩歌。Tùi tsit-ê大自然,父上帝有時常teh tùi耶穌講話。咱知,耶穌有特別ê意識,知影上帝不時kah伊做伙 tī-·leh。盡在奧妙,súi koh奇怪ê事實,to̍h是連耶穌iáu未有氣力thang想ê以前,上帝to̍h已經有kah tsit-ê嬰á ê心神teh往來。

我gia̍h目來看吊tī我ê讀冊間,hit-ê拿撒勒ê地圖ê時,我心內teh想,做gín-á ê耶穌有遍行tī hit-ê清彩ê山腰,上帝所出現ê súi-súi ê自然ê中間,來觀賞上帝所創造ê青翠ê山嶺,笑容ê溪水,以及上帝所創造ê日頭,有án怎teh起來普照世間,koh也tī紅紅燦爛來斜落大海ê水中;續來看上帝所創造ê花木、鳥隻、走獸,續快樂來疼惜in,iā感覺父有猶原快樂來疼惜in。咱若看tī khah後來,耶穌teh引起自然界ê物,一切lóng hō͘咱感覺上帝是tiàm tī萬物ê後面,teh看顧萬物。上帝有疼痛hiah-ê teh tiô跳tī曠野ê細細隻ê羊á。上帝有看顧hiah-ê失迷可憐ê羊。上帝有teh養飼天中ê飛鳥,in無tio̍h磨,無紡績(tseh/tsik)。上帝有teh照顧hit隻ka-la̍uh地ê粟鳥á。山-·裡ê草木,上帝有hō͘伊穿夠額。上帝有照伊ê心所歡喜,來粧thāⁿ山-·裡ê野花,所以「當所羅門極行伍(hâng-ngó͘)ê時,伊所穿-·ê,m̄值tio̍h tsit種花ê一蕊。」拿撒勒ê作穡人,掖麥á-tsí tī園-·裡ê時,做gín-á ê耶穌看見,隨時明白萬物ê喪失是在tī上帝,iā hit-ê種tsí ê發生是親像神跡ê款式,「起頭是秧,後來有穗,koh後來,穗to̍h結成五穀。」

Tī世界除了耶穌以外,kám iáu有別ê gín-á bat享樂自然,疼惜自然,iā tī自然ê中間,hiah明來看見上帝,到親像tsit-ê拿撒勒ê gín-á?試想,咱若ē-thang親像án-ne來培養咱ê細kiáⁿ,kám m̄是真好!若會得thang看見上帝有teh運行tī自然,用驚畏ê念頭來觀看樹木teh puh-íⁿ,續ē知,咱若傷害一隻細細隻ê鳥á,á是用腳來thún踏山-·裡ê花木,是褻瀆咱ê主上帝ê名,咱想啥款!試想,tī gín-á ê宗教生活,若ē-thang hō͘ in ē曉想tio̍h tsit-ê親切ê上帝,有親像án-ne hiah-ni̍h時常teh親近tī in,這kám m̄是自然真thang歡喜ê事!Iáu未有世間ê艱苦kah罪惡ê意識,來teh催逼耶穌ê心ê以前,確實伊是一个幸福兒,khiā起tī拿撒勒來享受hit-ê自由、單純ê細漢ê生活。