《平民ê基督傳》【前期文章索引】

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē saⁿ tsiuⁿ Sè-hàn sî」 第二卷 基督來ê時「第三章 細漢時」(4/4)2021.07.18

Tī sè-kài tû-liáu I-é-su í-gōa, kám iáu ū pa̍t-ê gín-á bat hióng-lo̍k tsū-jiân, thiàⁿ-sioh tsū-jiân, iā tī tsū-jiân ê tiong-kan, hiah bêng lâi khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, kàu tshin-tshiūⁿ tsit-ê Na-tsa-lia̍t ê gín-á?
/Tī世界除了耶穌以外,kám iáu有別ê gín-á bat享樂自然,疼惜自然,iā tī自然ê中間,hiah明來看見上帝,到親像tsit-ê拿撒勒ê gín-á?

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē saⁿ tsiuⁿ Sè-hàn sî」 第二卷 基督來ê時「第三章 細漢時」(3/4)2021.07.11

Na-tsa-lia̍t ê tshù-piⁿ bat húi-pòng i, m̄ jīn i sī sian-ti lâng, in-ūi lóng bat i ê ka-têng sī teh tsò-ba̍k, sī khiā-khí tī in ê keh-piah tiâu ê ke-á niā-niā.
拿撒勒ê厝邊bat誹謗伊,m̄認伊是先知人,因為lóng bat伊ê家庭是teh做木,是khiā起tī In ê隔壁條ê街á niā-niā。

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē saⁿ tsiuⁿ Sè-hàn sî」 第二卷 基督來ê時「第三章 細漢時」(2/4)2021.07.04

Tio̍h ē kì-tit, lán m̄-thang kan-ta sìn i ê sîn-sèng, iā tio̍h sìn i ê jîn-sèng. In-ūi I-é-su Ki-tok ū tsiâⁿ-tsò "tsin-si̍t" ê lâng
/Tio̍h ē記得,咱m̄-thang kan-ta信伊ê神聖,也tio̍h信伊ê人性。因為耶穌基督有成做「真實」ê人

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē saⁿ tsiuⁿ Sè-hàn sî」 第二卷 基督來ê時「第三章 細漢時」(1/4)2021.06.27

Hok-im-su thài ē lóng bô kóng-khí lán ê Tsú ê sè-hàn ê kò͘-sū. Κám sī tsiah-ê Hok-im-su tù-tsiá m̄-tsai-iáⁿ?
/福音書thài會lóng無講起咱ê主ê細漢ê故事。Κám是tsiah-ê福音書著者m̄知影?

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē jī tsiuⁿ Tshù-lí Kàng-tàn」 第二卷 基督來ê時「第二章 處女降誕」(4/4)2021.04.25

góa sìn I to̍k-seⁿ ê kiáⁿ, lán ê Tsú I-é-su Ki-tok. I tùi Sèng Sîn ê koân-lêng tâu-thai, tùi tsāi-sik-lí Mâ-lí-ah tshut-sì
/我信伊獨生ê kiáⁿ,咱ê主耶穌基督。伊tùi聖神ê權能投胎,tùi在室女馬利亞出世

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē jī tsiuⁿ Tshù-lí Kàng-tàn」 第二卷 基督來ê時「第二章 處女降誕」(3/4)2021.04.18

Iô-ha-neh to̍h sī tùi thiⁿ-·ni̍h ê hong-bīn, m̄-sī tùi tē-·ni̍h ê hong-bīn, lâi teh-khòaⁿ Ki-tok ê tshut-sì. /約翰to̍h是tùi天裡ê方面,m̄是tùi地裡ê方面,來teh看基督ê出世

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē jī tsiuⁿ Tshù-lí Kàng-tàn」 第二卷 基督來ê時「第二章 處女降誕」(2/4)2021.04.11

Lán nā-sī bô ū jīn Ki-tok sī sîn, tsū-jiân i ê tshù-lí Kàng-tàn ê sū, sī khòaⁿ-tsò bô ì-sù. /咱若是無有認基督是神,自然伊ê處女降誕ê事,是看做無意思

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē jī tsiuⁿ Tshù-lí Kàng-tàn」 第二卷 基督來ê時「第二章 處女降誕」(1/4)2021.04.04

hoān-nā lâng sit-lo̍h Tsú ê tshù-lí Kàng-tàn ê sìn-gióng, to̍h sī sit-lo̍h hòa-sin ê kàu-lí ê tiong-sim tsio̍h. /凡若人失落主ê處女降誕ê信仰,to̍h是失落化身ê教理ê中心石。

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē it tsiuⁿ Tshut-sì」 第二卷 基督來ê時「第一章 出世」(4/4)2021.03.28

hit-ê sè-kài ê sū, m̄-sī kan-ta tshin-tshiūⁿ lâng teh tsò bí-biāu ê si só͘ teh khang siūⁿ ê niā-niā hit-ê世界ê事,m̄是kan-ta親像人teh做美妙ê詩所teh空想ê niā-niā

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē it tsiuⁿ Tshut-sì」 第二卷 基督來ê時「第一章 出世」(3/4)2021.03.21

khiok sī in kàu-gia̍h thang hó-tshiò, kóng, ú-tiū ê Tsú beh lâi-kàu tī i só͘ tshòng-tsō tsit-ê sè-sè ê sè-kài, koh iā bô tsi̍t ūi pâng-king thang tsò i ê lō͘-ēng. 卻是in夠額thang好笑,講,宇宙ê主beh來到tī伊所創造tsit-ê細細ê世界,koh也無一位房間thang做伊ê路用。

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē it tsiuⁿ Tshut-sì」 第二卷 基督來ê時「第一章 出世」(2/4)2021.03.14

Tit-tio̍h tōa un ê lâng-·ah,Pêng-an, Tsú kah lí tī-·leh. 得tio̍h大恩ê人-·ah,平安,主kah你tī-·leh。

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē it tsiuⁿ Tshut-sì」 第二卷 基督來ê時「第一章 出世」(1/4)2021.03.07

sī ēng hit-khoán ûn-ûn koh tiām-tsēng ê huat-tō͘, tshin-tshiūⁿ tsá-khí sî ê lō͘-tsúi, á-·sī ji̍t-thâu ê huat-hiān kāng-khoán, lâi tshut-sì tī sè-kan 用hit款勻勻koh恬靜ê法度,親像早起時ê露水,á是日頭ê發現仝款,來出世tī世間

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第三章 世界有teh thèng候」之四2021.02.28

tsèng lâng sim-lāi teh gī-lūn Iô-ha-neh kiám-tshái sī Ki-tok 眾人心內teh議論約翰kiám-tshái是基督。

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第三章 世界有teh thèng候」之三2021.02.14

Iû-thài-kàu, nā-sī bē-tàng iông-ín gōa-pang lâng, tsiū khak-si̍t bē-tàng tsiâⁿ-tsò tsoân jîn-lūi ê tsong-kàu. 偤太教,若是bē-tàng容允外邦人,就確實bē-tàng成做全人類ê宗教

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第三章 世界有teh thèng候」之二2021.02.07

Tī Lô-má ê ke-lō͘ tsiūⁿ, saⁿ lâng tiong, nn̄g lâng sī lô͘-tsâi; hū-jîn-lâng saⁿ lâng tiong, nn̄g lâng sī lú-pī Tī羅馬ê街路上,三人中,兩人是奴才;婦人人三人中,兩人是女婢

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第三章 世界有teh thèng候」之一2021.01.31

Tī tsòe-kīn ê tāi-tsiàn, lán ū siū kà-sī, tsai-iáⁿ bûn-hòa bô tsong-kàu tī-.leh, sī bē-tàng tsò sím-mi̍h Tī最近ê大戰,咱有受教示,知影文化無宗教tī-.leh,是bē-tàng做啥物,

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第二章 世界有Teh準備」之三2021.01.24

In bô teh ǹg-bāng beh ū tsin kng thang lâi tsiàu gōa-pang lâng, tsí-ū sī teh ǹg-bāng in ê peh-sèⁿ I-su-la-el lâng tit-tio̍h tōa-tōa ê êng-kng. In無teh ǹg望beh有真光thang來照外邦人,只有是teh ǹg望in ê百姓以色列人得tio̍h大大ê榮光。

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第二章 世界有Teh準備」之二2021.01.17

Bô-lūn Hi-lī-nî lâng, Lô-má lâng, á-.sī Iû-thài lâng, lóng sī tsún-pī Tsú ê lō͘ ê sian-hong. 無論希利尼人、羅馬人,á是偤太人,lóng是準備主ê路ê先鋒。

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第二章 世界有Teh準備」之一2021.01.10

ū bûn-ngá ê Hi-lī-nî lâng, ū koân-pèng ê Lô-má lâng, í-ki̍p siū lâng oàn-hūn, siū lâng thó-ià ê Iû-thài lâng 有文雅ê希利尼人,有權柄ê羅馬人,以及受人怨恨,受人討厭ê偤太人。

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第一章 未有世界,伊to̍h已經Tī-Teh」之四2021.01.03

I kám sī ū jîn-keh ê Siōng-tè, I kám ū sim-tsêng tī-.leh? I kám ū tsèng-gī, thiàⁿ-thàng ê sim-tsêng? 伊kám是有人格ê上帝,祂kám有心情tī-.leh?伊kám有正義、疼痛ê心情?

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第一章 未有世界,伊to̍h已經Tī-Teh」之三2020.12.27

Taⁿ lán beh tsáiⁿ-iūⁿ thang lâi bat hit-ê bû-hān liōng, bē-tàng khòaⁿ-kìⁿ, bē-tàng bat ê Siōng-tè? Taⁿ咱beh怎樣thang來bat hit-ê無限量,bē-tàng看見,bē-tàng bat ê上帝?。

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭「第一章 未有世界,伊to̍h已經Tī-Teh」之二2020.12.20

I-é-su lîm-kàu sè-kan sī bōe tshòng-tsō thiⁿ-tē ê í-tsêng, tùi Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng, to̍h í-king ū tsit-ê éng-oán ê kè-ōe 耶穌臨到世間,是未創造天地ê以前,tùi上帝ê疼痛,to̍h已經有tsit-ê永遠ê計畫

Tē it koàn Tī Κhí-thâu 第一卷 Tī起頭, 第一章 未有世界,伊to̍h已經Tī-Teh」之一2020.12.13

Hit-ê éng-oán ê sè-kài, sī I-é-su ê tsó͘-ke Hit-ê永遠ê世界,是耶穌ê祖家

E̍k-tsiá Sū 譯者 序2020.12.06

Tsóng-.sī góa ū tsīn góa só͘ ē-hiáu tsòe-.ê; koh ū hùi-sîn Boán Bo̍k-su, Lâu Bo̍k-su tsiong Ing-bûn kap góa só͘ huan-e̍k ê, tùi thâu kàu bóe lâi tùi-tsiò, iā tī Pe̍h-ōe tsit hong-bīn, ū Tshòa Pôe-hé Sian-siⁿ, Tân Iân-lêng Sian-siⁿ tàu pang-tsō͘, só͘-í ǹg-bāng tho̍k-tsiá ōe thang khah an-sim lâi tha̍k.總是我有盡我所會曉做ê;koh有費神滿牧師,劉牧師將英文kap我所翻譯ê,tùi頭到尾來對照,也tī白話tsit方面,有蔡培火先生、陳延齡先生tàu-saⁿ-kāng,所以ǹg望讀者會thang khah安心來讀。

Sū-giân 序 言2020.11.29

Hit ê lâng ìn kóng sī tsin hó, tsin tshù-bī; sī kì-tsài tsi̍t lâng ê lâi-le̍k, miâ kiò Iâ-so͘; i sì-pái sí, iā sì-pái koh-o̍ah. Hit-ê人應講是真好,真趣味;是記載一人ê來歷,名叫耶穌;伊四pái死,也四pái koh活。