Hūiphêng ê 古坑咖啡【前期文章索引】

Thô͘-piah tshù 塗壁厝2021.01.17

gue̍h-le̍k siōng ū ì-gī-·ê sī hō͘ góa ta̍k kang lóng ua̍h tī ǹg-bāng tang-tiong. 月曆siōng有意義-·ê是hō͘我ta̍k工lóng活tī ǹg-bāng當中。

Lāu-pē 80 hòe tsiok-siū kám-giân 老爸80歲祝壽感言2021.01.10

liām-iâu"Làm-á lám tsa-bó͘, Lûn-á lûn tshia-kó͘, Kó͘-kheⁿ kòng kó͘, Tsúi-tùi tshōa-bó͘ " 念謠「湳仔攬查某,崙仔輪車鼓,古坑摃鼓,水碓娶某」

< Lé-mi̍h > sió-suat tha̍k-liáu ê kám-sióng <禮物>小說讀了ê 感想2020.12.27

21 sè-kí ê Tâi-oân siā-hōe, tsong-kàu sī-biō tshiong-móa tio̍h < su-hū >, < êng-táng >, < kong-bêng-ting >, < an thài-sòe > kah tsa̍p-la̍k sè-kí Martin Luther ê tsong-kàu kái-kik < Kuan-hē sio̍k-tsōe-kǹg ê ì-gī kah hāu-kó ê kiàn-kái > ê siā-hōe khì-hun ū siáⁿ bô kâng? 21世紀ê台灣社會,宗教寺廟充滿著<師父>、<榮董>、<光明燈>、<安太歲>kah十六世紀馬丁路德ê宗教改革<關係贖罪券ê意義及效果ê見解> ê 社會氣氛有啥無仝?