《《台灣青年》精選台譯》

| | | 轉寄

"Tâi-oân Tshing-liân" Tē-saⁿ kòan tē-gō͘ hō huat-khan-sû /《台灣青年》 第三卷第五號 發刊詞

Bo̍k-tsêng, Ji̍t-pún lāi-tē tùi tong-tē kàu-io̍k hùi tsiat-iōng ê thó-lūn tshiāng-tshiāng kún. Tsôan kok kok tē ê tì-sik hūn-tsú, tsôan kok ê kàu-io̍k tsiá kah tsāi-iá tóng ê tsèng-kài jîn-sū kiōng-tông tso͘-sêng saⁿ-kak liân-bêng, jî-tshiáⁿ tùi tsèng-hú ê ī-tēng kè-e̍k hùn-nō͘ huat-tshut hóan-tùi ê tsiàn-hóe. Èng-tùi tsiàn-āu tsoân-kiû put kéng-khì ê kín-kip tshò-si, ta̍k kok lóng teh ló͘-le̍k kiám-tsió kok hong-bīn ê siau-hùi. Tē-it pái sè-kài tāi-tsiàn kî-kan, sīm-tsì tī Bí-kok, Tik-kok, Huat-kok kah Ing-kok téng-téng kok-ka ê niû-si̍t mā ū tsiat-iok ê hān-tsè. Bo̍k-tsêng ê Thài-pêng-iûⁿ hōe-gī ê tsú-iàu bo̍k-tik sī sok-sió kun-pī, tsiū án-ne thong-kòe tsiat-séⁿ ta̍k ê kok-ka ê kun-sū khai-tsi, hō͘ kok-ka pái-thuat giâm-tiōng ê tāng-sòe khùn-kéng, lâi tshiok-tsìn tsoân-kiû ê bûn-hòa, bûn-bêng huat-tián. Oāⁿ kù ōe lâi kóng, tsiat-iok hān-tsè ê siaⁿ-im sī beh hôe-ho̍k tsiàn-āu king-tsè sue-thè, ū sió-khóa khah siau-ke̍k, tī sè-kài ê tōa iau-kiû tsi hā, ná ē hóan-tùi hiān-kim lāi-koh ê tsiat-iok àn? Ιn-ūi bīn-tùi bo̍k-tsêng bô huat-tō͘ oân-tsôan tsiat-iok, hiān-kim ê tsèng-hú phah-sǹg beh tōa bú-lā lâi kiông-tsè si̍t-si. Put-hēng ê sī, hiān-kim ê tsèng-hú thê-tshiòng ê tsiat-iok àn hông jīn-ûi sī tùi kok-bîn kàu-io̍k ê bô liáu-kái kah bô jia̍t-sim só͘ tì-sú ê tùi kàu-io̍k sū-gia̍p ê ge̍k-thāi, khiok m̄-sī tsiat-séⁿ kim-tsîⁿ. Hō͘ lâng ûi-hām ê tsèng-hú kah-ná ū thiaⁿ-tshú jîn-bîn ê kiông-lia̍t hóan-tùi, m̄-nā hòng-khì tsiat-séⁿ tē-hng kàu-io̍k hùi-iōng ê kè-e̍k, jî-tshiáⁿ beh tsēng-ka kok-khò͘ tùi kàu-io̍k hùi-iōng ê pó͘ -thiap. Nā-sī án-ne, to̍h ē-sái o-ló bo̍k-tsêng lāi-koh ê tshong-bêng.

X X X....X X X= pī tshat-tiāu

Kúi nî lâi, lán tông-pau tiong-kan kóng lâm-tsú-hàn tsin-si̍t-ōe ê lâng sòa-tsiap tshut-hiān, iû-kî-sī hiah-ê tùi kòe-khì kah tsit-má ê kàu-io̍k tsōng-hóng ū put-pêng put-bóan ê lâng te̍k-pia̍t tsē. Tong-kio̍k mā ū khòaⁿ-tio̍h tsit-tiám, thê-tshut gī-bū kàu-io̍k ê si̍t-si hong-àn lâi tsu-sûn, khak-si̍t sī tsū tsá í-lâi ê tōa kái-piàn. Toā-to-sò͘ ê phêng-gī-oân thiaⁿ-tio̍h kóng tsìn-hêng gī-bū kàu-io̍k tio̍h khai-siau tsi̍t ik îⁿ, in tsú-tiuⁿ iân-kî phêng-gī-hōe, siūⁿ beh lâi oân-tsôan thiat-siau tong-kio̍k ê tōa-táⁿ ū-sòan.

Nā-sī bô tsó͘-gāi Tâi-oân tó-lāi ê bûn-hòa ta̍t-tio̍h hiān-tāi sing-ua̍h ê tsúi-tsún, bô-lūn jû-hô, bián-kóng sī tâu-tsu tsi̍t ik îⁿ, ing-kai piáu-sī hit-ê tsa̍p pōe mā huaⁿ-hí lâi khai. Goán hôai-gî kám tio̍h khai tsi̍t ik îⁿ tsiah ē-tàng si̍t-si. Tio̍h-sǹg hôaiⁿ-ti̍t ū pit-iàu khai hiah tsē tsîⁿ, he mā sī lán tông-pau la̍p-sòe ê hueh-kōaⁿ tsîⁿ; ūi siáⁿ-mi̍h Tâi-oân tó-lāi ê lâng tio̍h la̍p pí Ji̍t-pún lāi-tē lâng khah lua̍t-téng ê "ū miâ sòe" kah pí Ji̍t-pún lāi-tē lâng khah tsē ê "bô miâ sòe"? Nā-sī án-ne tsiat-iok sú-iōng, Tâi-oân ê gī-bū kàu-io̍k it-tēng tsá to̍h oân-sêng.

Tông-pau hiaⁿ-tī tsí-mōe! Kai hù ê tsîⁿ ing-kai huaⁿ-hí lâi hù, m̄-koh it-tēng tio̍h tōa-siaⁿ huah kóng m̄-thang lōng-hùi, tio̍h ke̍k-le̍k tsiat-iok.


目前,日本內地對當地教育費節用ê討論tshiāng-tshiāng滾。全國各地ê智識分子、全國ê教育者kah在野黨ê政界人士共同組成三角聯盟,而且對政府ê預定計劃憤怒發出反對ê戰火。應對戰後全球不景氣ê緊急措施,ta̍k國lóng teh努力減少各方面ê消費。第一次世界大戰期間,甚至tī美國、德國、法國kah英國等等國家ê糧食mā有節約ê限制。目前ê太平洋會議ê主要目的是縮小軍備,就án-ne通過節省ta̍k个國家ê軍事開支,hō͘ 國家擺脫嚴重ê重稅困境,來促進全球ê文化、文明發展。換句話來講,節約限制ê聲音是beh回復戰後經濟衰退,有小khóa khah消極,tī世界ê大要求之下,ná ē反對現今內閣ê節約案?因為面對目前無法度完全節約,現今ê政府phah算beh大bú-lā來強制實施。不幸ê是,現今ê政府提倡ê節約案hông認為是對國民教育ê無了解kah無熱心所致使ê對教育事業ê虐待,卻m̄是節省金錢。Hō͘人遺憾ê政府kah-ná有聽取人民ê強烈反對,m̄-nā放棄節省地方教育費用ê計劃,而且beh增加國庫對教育費用ê補貼。若是án-ne,to̍h ē-sái o-ló目前內閣ê聰明。

X X X....X X X=被擦掉

幾年來,咱同胞中間講男子漢真實話ê人續接出現,尤其是hiah-ê對過去kah tsit-má ê教育狀況有不平不滿ê人特別tsē。當局mā有看tio̍h tsit點,提出義務教育ê實施方案來諮詢,確實是自早以來ê大改變。大多數ê評議員聽tio̍h講進行義務教育tio̍h開銷一億円,in主張延期評議會,想beh來完全撤消當局ê大膽預算。

若是無阻礙台灣島內ê文化達tio̍h現代生活ê水準,無論如何,免講是投資一億円,應該表示hit-ê十倍mā歡喜來開。阮懷疑kám tio̍h開一億円tsiah ē-tàng實施。Tio̍h算橫直有必要開hiah tsē錢,he mā是咱同胞納稅ê血汗錢;為啥物台灣島內ê人tio̍h納比日本內地人khah劣等ê「有名稅」kah比日本內地人khah tsē ê「無名稅」?若是án-ne節約使用,台灣ê義務教育一定早to̍h完成。

同胞兄弟姊妹!該付ê錢應該歡喜來付,m̄-koh一定tio̍h大聲huah講m̄-thang浪費,tio̍h極力節約。