《綠色短評》

| | | 轉寄

馬英九án-ne péng烏作白!

Tsoânbîn Tâioânjī pán/全民台灣字版簡稱TsoânTâiJī


《 Le̍ksik toánphêng 》 Lí Lâmhêng


Má Ingkiú ánne hoán o͘ tsoh pe̍h!

  Kiⁿî "Lio̍ksù Thiananmn̂g sūkiāⁿ " 33 tsiunî, Tâioân tsêng tsóngthóng Má Ingkiú tī bīntsheh téngbīn huat bûn ho͘io̍k Tiongkok tongkio̍k tio̍h ióngkám bīntùi le̍ksú, sêngtam tsikjīm, tsiah ētàng hiòngtsêng māitsìn. Má Ingkiú tsítshut, kūnî tsa̍pgue̍h, Tiongkok kokka tsúsik 習近平 tī Tiongiongjîntāi tōa kangtsok hōegī ê sî ū kóngtio̍h bîntsú, 習近平 kiantshî kokka ittshè koânle̍k sio̍k tī jînbîn, tsòetōa hāntō͘ pótsiòng jînbîn tngka tsohtsú, í huat tī kok. Kîkoài, Tionghôa Jînbîn Kiōnghôkok hiànhuat tējī tiâu kóng, Tionghôa Jînbîn Kiōnghôkok ê ittshè koânle̍k sio̍ktī jînbîn. Tē saⁿtsa̍pgō͘ tiâu kóng Tionghôa Jînbîn Kiōnghôkok kongbîn ū giânlūn, tshutpán, tsi̍phōe, kiatsiā, iûhêng, sīui ê tsūiû. Hiànhuat siáê to lóng tsò bē kàu, sī ántsóaⁿ 習近平 kóng kāngkhoán ê ōe, Má Ingkiú tio̍h jīnûi tse sī tùi kiànli̍p huattī siāhōe ê tsèngkhak honghiòng. Má Ingkiú ánne káⁿ bô kàu gōng?

Má Ingkiú oló Tiongkok ê bîntsú kiâⁿ tī tsèngkhak honghiòng, iáu bô kàu, tio̍h ài koh sūnsòa mē Tâioân i tsiah ē sóng. Tī "Lio̍ksù" kámgiân tiong, Má Ingkiú kóng, Tâioân suijiân giâ tio̍h bîntsú tōa kî, tānsī tī Bîntsìntóng tsènghú tsiptsèng ēbīn, khiok bānbāná tūilo̍h ji̍pkhì "put tsūiû ê bîntsú" lāité.

  Gō͘gue̍h tshesaⁿ, Sèkài Sinbûn Tsūiûji̍t,"Bôkokkài Kìtsiá Tso͘tsit" huatpò͘ 2022 "sèkài sinbûn tsūiû tsísò͘ ", Tâioân pâimiâ ùi kūnî tē 43 miâ sing kàu kiⁿî tē 38 miâ, iâⁿ kòe tē 43 miâ ê Hânkok kah tē 71 miâ ê Ji̍tpún, Tâioân sī Atsiu tēit miâ. Tse kah Má Ingkiú só͘ kóng ê, Tâioân bānbāná tūilo̍h ji̍pkhì "put tsūiû ê bîntsú" lāité, tútú tian tòhoán. Má Ingkiú só͘ kóng ê ingkai sī tsí i tshutsì ê Hiangkáng, Hiangkáng ê sinbûn tsūiû, ùi kūnî tē 68 miâ tōa pua̍h kàu kiⁿî tē 148 miâ, tsi̍t nî lāi pua̍h pehtsa̍p miâ, sī pho̍k tsi̍tē tūilo̍h ji̍pkhì "put tsūiû ê bîntsú" lāité. Kiⁿî tsoân sèkài iáu ū 28 ê kokka ê tsênghóng "tsiok hāi ê", Tiongkok tongjiân pâi tī lāité, sinbûn tsūiû, kiⁿî tsoân sèkài 180 kok lāité Tiongkok sī tē 175 miâ, ùi bóeliu sǹg tò tńglâi tē 6 miâ. Má Ingkiú ná ē bô kóng pòaⁿkù ōe?

  la̍kgue̍h tshesì àm, Má Ingkiú pānkongsik mē Bîntsìntóng tsènghú kóng, liân "tsin tsē gíná kiâⁿ khì ah" tsit tsióng ōe to puttsún kóng ê tsènghú, khòaⁿtio̍h bô kâng ìkiàn tio̍h niúkhiok buah âng ê tsiptsèngtóng, iáu ū siáⁿmi̍h bīn lâi kóng kakī sī tsūiû bîntsú leh? Má Ingkiú pānkongsik tsintsiàⁿ m̄tsai iáⁿ, jīmhô bîntsú tsūiû ê kokka, lóng bô tsō iâugiân ê tsūiû!?

  Tsokka, tsèngtīha̍k tsiá 汪浩tī bīntsheh téngbīn khausé kóng, Má Ingkiú tī Tâioân "put tsūiû ê bîntsú" tiong ua̍h kah tsiahni̍h thòngkhó͘, putjû îbîn Pakkiaⁿ, tsò tsi̍tê Tiongkok Tsènghia̍p Hùtsúse̍k, tī 習近平 ê léngtōhā, tsiongsin tamjīm tóng kah kokka léngtōjîn, hióngsiū tsoânbîn bîntsú, tsū ánne kòe tio̍h khoàilo̍k tsūiû ê singua̍h. 汪浩koh ēng "lī" kā iúkoái Má Ingkiú kóng, Tiongkok Tsènghia̍p Hùtsúse̍k ê thāigū pí Tâioân tsêng tsóngthóng ê légū koh khah hó O͘ !

Má Ingkiú tsêng tsóngthóng nā sī tiāmtiām bô kóngōe, bô lâng ē kóng i sī ékáu. I hômi̍hkhó͘ ánne péng o͘ tsò pe̍h, kakī phóng sái buah bīn leh?  (220610)

Tsù, 習近平  汪浩  tshiáⁿ liām Hôagí

Pe̍h-ōe-jī-pán/白話字版

《 Le̍k-sik toán-phêng 》 Lí Lâm-hêng

Má Ing-kiú án-ne hoán o͘ tsoh pe̍h!

  Kin-nî "Lio̍k-sù Thian-an-mn̂g sū-kiāⁿ " 33 tsiu-nî, Tâi-oân tsêng tsóng-thóng Má Ing-kiú tī bīn-tsheh téng-bīn huat bûn ho͘-io̍k Tiong-kok tong-kio̍k tio̍h ióng-kám bīn-tùi le̍k-sú, sêng-tam tsik-jīm, tsiah ē-tàng hiòng-tsêng māi-tsìn. Má Ing-kiú tsí-tshut, kū-nî tsa̍p-gue̍h, Tiong-kok kok-ka tsú-sik 習近平 tī Tiong-iong-jîn-tāi tōa kang-tsok hōe-gī ê sî ū kóng-tio̍h bîn-tsú, 習近平 kian-tshî kok-ka it-tshè koân-le̍k sio̍k tī jîn-bîn, tsòe-tōa hān-tō͘ pó-tsiòng jîn-bîn tng-ka tsoh-tsú, í huat tī kok. Kî-koài, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hiàn-huat tē-jī tiâu kóng, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê it-tshè koân-le̍k sio̍k-tī jîn-bîn. Tē saⁿ-tsa̍p-gō͘ tiâu kóng Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kong-bîn ū giân-lūn, tshut-pán, tsi̍p-hōe, kiat-siā, iû-hêng, sī-ui ê tsū-iû. Hiàn-huat siá--ê to lóng tsò bē kàu, sī án-tsóaⁿ 習近平 kóng kāng-khoán ê ōe, Má Ing-kiú tio̍h jīn-ûi tse sī tùi kiàn-li̍p huat-tī siā-hōe ê tsèng-khak hong-hiòng. Má Ing-kiú án-ne káⁿ bô kàu gōng?

Má Ing-kiú o-ló Tiong-kok ê bîn-tsú kiâⁿ tī tsèng-khak hong-hiòng, iáu bô kàu, tio̍h ài koh sūn-sòa mē Tâi-oân i tsiah ē sóng. Tī "Lio̍k-sù" kám-giân tiong, Má Ing-kiú kóng, Tâi-oân sui-jiân giâ tio̍h bîn-tsú tōa kî, tān-sī tī Bîn-tsìn-tóng tsèng-hú tsip-tsèng ē-bīn, khiok bān-bān-á tūi-lo̍h ji̍p-khì "put tsū-iû ê bîn-tsú" lāi-té.

  Gō͘-gue̍h tshe-saⁿ, Sè-kài Sin-bûn Tsū-iû-ji̍t,"Bô-kok-kài Kì-tsiá Tso͘-tsit" huat-pò͘ 2022 "sè-kài sin-bûn tsū-iû tsí-sò͘ ", Tâi-oân pâi-miâ ùi kū-nî tē 43 miâ sing kàu kin-nî tē 38 miâ, iâⁿ kòe tē 43 miâ ê Hân-kok kah tē 71 miâ ê Ji̍t-pún, Tâi-oân sī A-tsiu tē-it miâ. Tse kah Má Ing-kiú só͘ kóng-- ê, Tâi-oân bān-bān-á tūi-lo̍h ji̍p-khì "put tsū-iû ê bîn-tsú" lāi-té, tú-tú tian- tò-hoán. Má Ing-kiú só͘ kóng-- ê ing-kai sī tsí i tshut-sì ê Hiang-káng, Hiang-káng ê sin-bûn tsū-iû, ùi kū-nî tē 68 miâ tōa pua̍h kàu kin-nî tē 148 miâ, tsi̍t nî lāi pua̍h peh-tsa̍p miâ, sī pho̍k-- tsi̍t-ē tūi-lo̍h ji̍p-khì "put tsū-iû ê bîn-tsú" lāi-té. Kin-nî tsoân sè-kài iáu ū 28 ê kok-ka ê tsêng-hóng "tsiok hāi ê", Tiong-kok tong-jiân pâi tī lāi-té, sin-bûn tsū-iû, kin-nî tsoân sè-kài 180 kok lāi-té Tiong-kok sī tē 175 miâ, ùi bóe-liu sǹg tò tńg-lâi tē 6 miâ. Má Ing-kiú ná ē bô kóng pòaⁿ-kù ōe?

  la̍k-gue̍h tshe-sì àm, Má Ing-kiú pān-kong-sik mē Bîn-tsìn-tóng tsèng-hú kóng, liân "tsin tsē gín-á kiâⁿ-- khì ah" tsit tsióng ōe to put-tsún kóng ê tsèng-hú, khòaⁿ-tio̍h bô kâng ì-kiàn tio̍h niú-khiok buah âng ê tsip-tsèng-tóng, iáu ū siáⁿ-mi̍h bīn lâi kóng ka-kī sī tsū-iû bîn-tsú leh? Má Ing-kiú pān-kong-sik tsin-tsiàⁿ m̄-tsai iáⁿ, jīm-hô bîn-tsú tsū-iû ê kok-ka, lóng bô tsō iâu-giân ê tsū-iû!?

  Tsok-ka, tsèng-tī-ha̍k tsiá 汪浩tī bīn-tsheh téng-bīn khau-sé kóng, Má Ing-kiú tī Tâi-oân "put tsū-iû ê bîn-tsú" tiong ua̍h kah tsiah-ni̍h thòng-khó͘, put-jû î-bîn Pak-kiaⁿ, tsò tsi̍t-ê Tiong-kok Tsèng-hia̍p Hù-tsú-se̍k, tī 習近平 ê léng-tō-hā, tsiong-sin tam-jīm tóng kah kok-ka léng-tō-jîn, hióng-siū tsoân-bîn bîn-tsú, tsū án-ne kòe tio̍h khoài-lo̍k tsū-iû ê sing-ua̍h. 汪浩koh ēng "lī" kā iú-koái Má Ing-kiú kóng, Tiong-kok Tsèng-hia̍p Hù-tsú-se̍k ê thāi-gū pí Tâi-oân tsêng tsóng-thóng ê lé-gū koh khah hó O͘ !

Má Ing-kiú tsêng tsóng-thóng nā sī tiām-tiām bô kóng-ōe, bô lâng ē kóng i sī é-káu. I hô-mi̍h-khó͘ án-ne péng o͘ tsò pe̍h, ka-kī phóng sái buah bīn leh?  (220610)

Tsù, 習近平  汪浩  tshiáⁿ liām Hôa-gí 今年「六四天安門事件」33週年,台灣前總統馬英九tī面冊頂面發文呼籲中國當局tio̍h勇敢面對歷史、承擔責任,tsiahē-tàng向前邁進。馬英九指出,舊年十月,中國國家主席習近平tī中央人大工作會議ê時有講tio̍h民主,習近平堅持國家一切權力屬tī人民,最大限度保障人民當家作主、依法治國。奇怪,中華人民共和國憲法第二條講,中華人民共和國ê一切權力屬於人民。第三十五條講中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、游行、示威ê自由。憲法寫ê tolóng做bē到,是án-tsóaⁿ習近平講仝款ê話,馬英九tio̍h認為tse是對建立法治社會ê正確方向。馬英九án-ne敢無夠戇?

馬英九o-ló中國ê民主行tī正確方向,猶無夠,tio̍h愛koh順續罵台灣伊tsiahē爽。Tī「六四」感言中,馬英九講,台灣雖然夯tio̍h民主大旗,但是tī民進黨政府執政下面,卻慢慢á墮落入去「不自由ê民主」內底。

 五月初三,世界新聞自由日,「無國界記者組織」發布2022「世界新聞自由指數」,台灣排名ùi 舊年第43名升到今年第38名,赢過第43名ê韓國kah第71名ê日本,台灣是亞洲第一名。Tse kah馬英九所講ê,台灣慢慢á墮落入去「不自由ê民主」內底,抵抵顚倒反。馬英九所講ê應該是指伊出世ê香港,香港ê新聞自由,ùi舊年第68名大跋到今年第148名,一年內跋八十名,是pho̍k一下墮落入去「不自由ê民主」內底。今年全世界猶有28个國家ê情況「足害ê」,中國當然排tī內底,新聞自由,今年全世界180國內底中國是第175名,ùi尾溜算倒轉來第6名。馬英九ná ē無講半句話?

 六月初四暗,馬英九辦公室罵民進黨政府講,連「真tsēgín-á行去ah」tsit種話都不准講ê政府,看tio̍h無仝意見tio̍h扭曲抹紅ê執政黨,猶有啥物面來講家己是自由民主咧?馬英九辦公室真正m̄知影,任何民主自由ê國家,lóng無造謠言ê自由!?

 作家、政治學者汪浩tī面冊頂面刨(khau)洗講:馬英九tī台灣「不自由ê民主」中活kah tsiah-ni̍h痛苦,不如移民北京,做一个中國政協副主席,tī習近平ê領導下,終身擔任黨kah國家領導人,享受全民民主,自án-ne過tio̍h快樂自由ê生活。汪浩koh用「利」kā誘拐馬英九講:中國政協副主席ê待遇比台灣前總統ê禮遇koh khah好O͘!

馬英九前總統nā是恬恬無講話,無人ē講伊是啞口。伊何mih苦án-ne péng烏做白,家己捧屎抹面咧? (220610)

註:習近平 汪浩 請唸華語