《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

219-tsiam, 兩隻雞公三 字 經(sam-jī-king) (kóng)(khián) (siú) ()(ke) (su) (sîn)。」

(lâng) tau 兩 隻(nn̄g tsiah) 雞 公(ke-kang)(tsi̍t) (tsiah) (siú) 本 份(pún-hūn),ta̍k(kang) 準 時(tsún-sî)「o̍h-o̍h oh!o̍h-o̍h oh!」(kiò) (lâng) 精 神(tsing-sîn)田 庄(tshân-tsng) 做 穡(tsò-sit) (lâng) tsiâⁿ o-ló。

另 外(līng-guā) 貧 惰(pîn-tuāⁿ) hit (tsiah) (thiann) kah (khí) pháiⁿ()決 定(kuat-tīng) beh khah (tsá) 精 神(tsing-sîn) (kiò) (lâng) 起 床(khí-tshn̂g)(i) ta̍k 早 起(tsá-khí) 透 早(thàu-tsá) (nn̄g) 三 點(sann-tiám) to̍h 開 始(khai-sí)「o̍h-o̍h oh!o̍h-o̍h oh!」(thî) bē-suah,實 在(si̍t-tsāi) (tshá) (lâng) (bîn)

(kuè) () (kàu) à,「Beh thâi tó (tsi̍t) (tsiah) (tsò) 牲 禮(sing-lé)leh?」

「Tsit (tsiah) (lâu) leh 準 時(tsún-sî) (kiò) (lán) 起 床(khí-tshn̂g) 做 穡(tsò-sit)。」

「Án-ne (lia̍h) hit (tsiah) (tshá) (lâng) (bîn) ê (lâi) thâi。」

寓意(gū - ì)() 適 當(sik-tòng) ê () gâu,有時(ū-sî) ē 惹來(jiá-lâi) 災厄(tsai-eh)

註解:
牲禮:[牲畜宰殺潔淨之後的祭品]
假gâu:[自以為是、自作聰明]
惹來:[引起,招來]
災厄:[災難,禍患]