《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

041_tshiám, 烏鴉á嘴ta天氣(thinn-khì)炎 熱(iām-jua̍h)烏鴉(o͘ - a)á(tshuì)ta,(siūⁿ)bueh lim(tsuí)(tsí)(khuah),m̄-koh()溪 水(khe-tsuí)()水 窟(tsuí-khut)(i)tshōe(lâi)tshōe(khì)發 現(huat-hiān)tsit-kâi(kiâm)tôa-á(àng)(tshuì)細細(sè-sè)(tō͘)大 大(tuā-tuā)內 面(lāi-bīn)()(puàⁿ)(àng)(tsuí)。Bueh ián,ián bē();bueh lim,lim bē-tio̍h,taⁿ,如何(jû-hô)()()

烏鴉(o͘ - a)á(tián)巧 氣(khiáu-khì)趕 緊(kuáⁿ-kín)()石 頭(tsio̍h-thâu)á,(tsi̍t)(lia̍p)(tsi̍t)(lia̍p)tàn落去(lo̍h-.khì)清 水(tshing-tsúi)(phû)(kàu)(àng)á(tshuì),tsiâⁿ簡 單(kán-tan),lim-tio̍h(tsuí)ah。

寓意(gū - ì)解 決(kái-kuat)tāi-tsì用 心(iōng-sim)(siūⁿ)思考(su-khó)(senn)巧 氣(khiáu-khì)(ū)巧 氣(khiáu-khì)to̍h ē簡 單(kán-tan)解 決(kái-kuat)tāi-tsì。

註解:
嘴ta(tshùi-ta):[口渴]
烏鴉á(o͘-a-á)[巨嘴鴉Large-billed Crow]
lim水止渴(啉tsúi tsí-khuah):[喝水止渴]
水窟(tsúi-khut):[水坑]
tshōe來tshōe去(tshōe-lâi-tshōe-khì):[找來找去]
tsit-kâi:[一個]
鹹tôa-á(kiâm-tôa-á)/醬鹹(tsiùⁿ-kiâm):[醃漬食物的通稱]
肚(tó͘):[肚子]
ián(ián):[二人角力,將對方摔倒]
taⁿ(今):[現在]
tàn落去(掞-.lo̍h-khì):[丟下去]