《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

046_tshiám, 機車店kah音樂教室(nn̄g)(ê)gín-á(phuāⁿ)一个(tsi̍t-ê)高 中(ko-tiong)畢 業(pit-gia̍p)經 營(king-îng)o͘-to͘-bái(tiàm)修理(siu-lí)o͘-tó͘-bái,sing-lí不 止(put-tsí)á ka-ia̍h。一个(tsi̍t-ê)(tha̍k)(kàu)藝術(gē-su̍t)大 學(tāi-ha̍k)畢 業(pit-gia̍p)了 後(liáu-āu)(siūⁿ)bueh tńg(lâi)家 鄉(ka-hiong)(khui)音樂(im-ga̍k)教 室(kàu-sik)

O͘-tó͘-bái(tiàm)頭 家(thâu-ke)紹 介(siāu-kài)(i)(suè)隔 壁(keh-piah)ê店 面(tiàm-bīn)裝 潢(tsong-hông)súi koh大 間(tuā-king)(tsò)音樂(im-ga̍k)教 室(kàu-sik)tsiâⁿ好勢(hó-sè)

音樂(im-ga̍k)老師(lāu-su)(kóng):「寧 可(lîng-khó)mài,修理(siu-lí)o͘-tó͘-bái,聲音(siaⁿ-im)pìn-piàng(kiò)學 生(ha̍k-sing)()bueh án(tsuáⁿ)彈 琴(tôaⁿ-khîm)唱 歌(tshiùⁿ-kua)?」

寓意(gū - ì)仝 途(kāng-tô͘)相忌(sio-kī)無 仝(bô-kâng)(tô͘)()一 定(it-tēng)ē sio-kēng(tshī)


註解:
o͘-tó͘-bái:[機車]
不止á(put-tsí-á):[非常、相當的意思]
ka-ia̍h(交易):[指生意興隆的樣子]
裝潢(tsong-hông):[室內的設計或擺設]
好勢(hó-sè):[合用、適合]
寧可mài(寧可莫):[最好不要]
pìn-piàng叫:[吵雜大聲]
相忌(sio-kī):[互相猜忌]
sio-kēng(相楗):互相支持、幫忙。