《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

054 tshiám, 斷尾溜ê膨鼠:


tsi̍t() tsiah() phòngtshí(膨 鼠) pháiⁿ ūn() khì() hō͘ tsián()tsián() tn̄g() bóeliu(尾溜)i() kámkak(感 覺) tsiok() () bīntsú(面 子)i() simlāi(心 內) àm() siūⁿ()nāsī(若是) só͘ū(所有) ê phòngtshí(膨 鼠) lóng () bóeliu(尾溜) ,án-ne góa() to̍h bē kámkak(感 覺) () bīntsú(面 子)in'ūi(因為) tāike(大家) lóng pêⁿpêⁿ(平 平) kāngkhoán(仝 款)
i() khaisí(開 始) pian() lí'iû(理由)khì() suehho̍k(說 服) tāike(大家)phòngtshí(膨 鼠) bóe() tsián() tiāu()kóng() siáⁿmi̍h(啥 物) phòngtshí(膨 鼠) bóe() pháiⁿ khòaⁿ()kóng() siáⁿmi̍h(啥 物) phòngtshí(膨 鼠) bóe() tìn ūi()pian() kah kui tōa() tui() lí'iû(理由)khósioh(可 惜)() tsi̍t() tsiah() phòngtshí(膨 鼠) thiaⁿ() i() ê ōe() ,「 goán() tsiah () leh gōng() -.leh!」
bóe() -.á, tn̄g() bóe() ê phòngtshí(膨 鼠) kakī ánne an'ùi(安慰) ka-kī :「 phòngtshí(膨 鼠) bóe() tn̄g() -. khì() siōng kài ()kiâⁿlō͘(行 路) ke() tsin() khinsang(輕 鬆) ,koh bē tìn ūi() 。」

gû' ì(愚意)káipiàn(改 變) pa̍tlâng(別 人)putjû(不 如) káipiàn(改 變) kakī