《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

055 tshiám, 番á油燈


huan()() ting()ū() lâng() kóng() tsò() tshàu’iû(臭 油)kia̍h,àmsî(暗時) tiám()to̍h huan()() ting(),to̍h bē mêsî(暝時) àm()bînbong。 M̄koh huan()() ting()kakī bē boántsiok(滿 足)i() himsiān(欣 羨) tiānthô͘(電 土) hóe()kng()iāⁿ iāⁿ tshiō tsin() hn̄g()huan()() ting() ta̍kàm() to̍h kakī kā tingsim(燈 心) thóng khah tn̂g(),án ne to̍h khí.lâi(起 來) ke() tsin() kng()

tsúlâng(主 人) huathiān(發 現) kámkak(感 覺) tsin()siong (),to̍h kā huan()á() ting() kóng():「bîbî(微微)á kng() khah romantic(=浪 漫),mā khah séng()(),koh tsiatséng(節 省) lênggoân(能 源)。」 goânlâi(原 來) bîbî(微微)á kng() khah romantic,huan()á() ting() () koh tsūpi(自 卑)() koh kā tingsim(燈 心) thóng khah tn̂g()

gū ì(愚意)tsiatséng(節 省) lênggoân(能 源) () tsi̍t() hāng() bítik(美德)